Łąki w Karpatach polskich

testOgólnodostępna_baza_fitosocjologiczna_EU-PL-002 „Grasslands in the Polish Carpathians” jest efektem realizacji zadań w projekcie pn. Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.

Fitosocjologiczna baza danych „Łąki w Karpatach polskich” jest tworzona od 2007 roku w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jej celem jest zgromadzenie jak najpełniejszych danych fitosocjologicznych (historycznych i współczesnych) na temat półnaturalnej roślinności łąkowej w polskiej części Karpat, która wskutek nasilających się od końca XX wieku zmian w rolnictwie podlega dynamicznym przemianom. Szczególny nacisk położono na zespoły i zbiorowiska reprezentujące wybrane siedliska Natura 2000:

  • 6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia – płaty bogate florystycznie),
  • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),
  • 6510 Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
  • 6520 Górskie łąki mietlicowe i konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion i Polygono-Trisetion).

Z założenia baza ma być narzędziem w ocenie zróżnicowania roślinności karpackich łąk, diagnozy ich stanu oraz prognozy zachowania.

Korzeniak J. 2013. Scope and data set of the phytosociological database ’’Grasslands in the Polish Carpathians’’. Acta Soc. Bot. Pol. 82(3): 237-242. Pobierz pdf