Projekt

POL-NOR/196105/2/2013 Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance.
Wykonawcy:
Źródło finansowania:NCBiR
Kwota na realizację:3 873 880 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2016
Opis projektu:

Zespół realizujący projekt LINKAGE:

1) Instytut Ochrony Przyrody PAN: dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska, dr Agnieszka Olszańska (współpraca: mgr Joanna Cent, UJ; mgr Marcin Rechciński, UJ);

2) Department of Arctic and Marine Biology, University of Tromsø, Norwegia: dr Vera Hausner;

3) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. Piotr Matczak, mgr Krzysztof Mączka;

4) Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży: dr Krzysztof Niedziałkowski, mgr Monika Pietruczuk.

Nowa europejska polityka ochrony bioróżnorodności i krajobrazu stwarza wyzwania dla zarządzania obszarów cennych przyrodniczych. Projekt LINKAGE ma na celu wzmocnienie ochrony i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych na terenie Polski i Norwegii poprzez stworzenie, przetestowanie i ewaluację nowatorskiej metodologii wykorzystującej „Public Participation Geographic Information System (PPSGIS)”. Użycie technologii wykorzystujących geograficzne systemy informacji (GIS) pozwoli na większy udział społeczeństwa w planowaniu czy ochronie zasobów naturalnych.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

(1) mapowanie kluczowych funkcji ekosystemowych (ecosystem services) w wybranych miejscach Polsce i Norwegii oraz zbadanie wzorców  funkcji ekosystemowych (ecosystem services) określonych przez różnych grup respondentów w różnych regionach biogeograficznych, zarówno na obszarach chronionych i nie chronionych,

(2) identyfikację różnic pomiędzy strukturami zarządzania różnorodnością biologiczną i ochrony krajobrazu w Polsce i Norwegii, a także ocenę możliwości realizacji nowych partycypacyjnych podejść do podejmowania decyzji w obu krajach,

(3) praktyczny wkład do zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo poprzez zaproponowanie alternatywnych struktur zarządzania dla obszarów, takich które obejmują większy udział społeczeństwa, a przez to poczucie współodpowiedzialności, co jest zgodne z wymogami Dyrektywy siedliskowej i Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składającego się z ekspertów polskich i norweskich w dziedzinach badań społeczno-ekologicznych, ochrony zasobów naturalnych, ochrony krajobrazu, znających metodologię badań przyrodniczych i społecznych.

Adres www: http://linkage.iop.krakow.pl

Lista projektów