Nowość
12.00 zł (+ 8% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 79 Zeszyt 3 jesień Rok wydania 2023


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
ISSN: 0009-6172
Format: B 5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski

Serdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” jesień, 2023! Wszystkie treści czasopisma udostępniamy online.

W NUMERZE:

bocian biały na Górnym Śląsku – 100 lat badań

inwazyjne obce nawłocie

badania i ochrona dzierzb – relacja  z sympozjum

nasze ryby chronione: górskie skorpeny

bocian biały na Górnym Śląsku – 100 lat badań: Pierwszoplanowym bohaterem zeszytu jest bocian biały na Górnym Śląsku. W obszernym artykule przeanalizowano w okresie 102 lat (1922–2023) zmiany liczebności, wskaźników reprodukcji oraz lokalizacji gniazd w województwie opolskim. Przedstawiono i omówiono wyniki 23 kompletnych inwentaryzacji przeprowadzonych, z uwzględnieniem kilkukrotnych zmian podziału administracyjnego w tym okresie, na zbliżonym obszarze województwa opolskiego (9214 km²). Tekst uzupełniają liczne ryciny, tabele i mapy lokalizacji gniazd w poszczególnych powiatach województwa. Artykuł stanowi, jak na razie, najlepsze opracowanie bociana białego dla tego obszaru Polski.

inwazyjne obce nawłocie: Inwazyjne gatunki roślin są jednymi z głównych przyczyn spadku różnorodności biologicznej na świecie. Do najgroźniejszych obcych gatunków wpływających na funkcjonowanie całych ekosystemów należą nawłocie (Solidago spp.). Te inwazyjne rośliny powiększając swój zasięg występowania, zasiedlają obecnie wiele obszarów Europy i Azji. Wykazano, że nawłocie wywierają negatywny wpływ na wiele grup organizmów żywych i procesów ekologicznych. W pracy przedstawiono usystematyzowany przegląd dotychczasowej wiedzy o inwazyjnych gatunkach nawłoci w Polsce (nawłoć kanadyjska, późna i wąskolistna) oraz ich wpływie na rodzimą faunę i florę.

badania i ochrona dzierzb – relacja z sympozjum: Badania i ochrona dzierzb – relacja z V Międzynarodowego Sympozjum dotyczącego Dzierzb, które odbyło się w lipcu w Portugalii. Sympozjum organizowane jest cyklicznie od 1993 roku przez Międzynarodową Grupę Badawczą Dzierzb (International Shrike Working Group). Głównym tematem tegorocznego sympozjum, zorganizowanego w formule hybrydowej, były wahania liczebności gatunku wskutek zmian klimatu oraz problemy ochrony dzierzb. Artykuł stanowi przegląd ciekawszych prezentacji dotyczących tego gatunku.

górskie skorpeny: W cyklicznym dziale „Nasze ryby chronione” przedstawiamy „górskie skorpeny”, czyli głowacza biało- i pręgopłetwego – ryby rzeczne, żyjące w rzekach wyżynnych, podgórskich i górskich. Krótki ciekawy rys, także systematyczny, obu gatunków uzupełniają informacje o ich zagrożeniach.


Spis treści

Joachim Siekiera , Artur Siekiera, Piotr Profus:

Stulecie badań populacji bociana białego Ciconia ciconia na Górnym Śląsku
Część I: Zmiany liczebności, wskaźników reprodukcji oraz lokalizacji gniazd w województwie opolskim w latach 1922–2023, str. 4-51

Emilia Marjańska, Aleksandra Cwajna, Ida Sztajnykier, Dawid Madej, Dawid Moroń:

Inwazyjne obce gatunki nawłoci (Solidago spp.) zmieniają świat, str. 52-69

Piotr Tryjanowski, Piotr Zduniak:

Badania i ochrona dzierzb. Relacja z V Międzynarodowego Sympozjum dotyczącego Dzierzb (4–6 VII 2023, Campus de Vairão, Portugalia), str. 70-75

Antoni Amirowicz :

Nasze ryby chronione: górskie skorpeny, str. 76-79