Regulamin Rady Naukowej

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w kadencji 2023-2026
uchwalony dnia 20 marca 2023 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Naukowa, zwana dalej Radą, jest organem Instytutu Ochrony Przyrody PAN i składa się z nie więcej niż 42 członków.

2. W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:

a)  Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybrani przez nie przedstawiciele, w liczbie nie większej niż 18 osób;

b)  Członkowie Polskiej Akademii Nauk powołani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk;

c)  Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nie zatrudnione w Instytucie lub zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy wybrane przez osoby z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie, w liczbie 14 osób;

d)  Wybrani przedstawiciele młodej kadry naukowej w liczbie 2 osób, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;

e)  Przedstawiciel doktorantów – 1 osoba;

f)  Dyrektor Instytutu i jego zastępca ds. naukowych.

§ 2

1. Rada działa na podstawie:

a)  Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),

b)  Statutu Polskiej Akademii Nauk, przyjętego Uchwałą Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady  Ministrów dnia 28 grudnia 2010 r.,

c)  Uchwały Nr 1/93 Prezydium PAN z dnia 1 lutego 1993 r., w sprawie powołania Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów 12 marca 1993 r.,

d)  Statutu Instytutu Ochrony Przyrody PAN, uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu Ochrony Przyrody PAN dnia 8 grudnia 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dnia 5 lipca 2011 r., z późniejszymi zmianami,

 e)  Niniejszego regulaminu.

2. Kadencja Rady trwa cztery lata.

3. Rada używa pieczęci podłużnej o treści „Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody PAN” lub pieczęci Instytutu.

§  3

1. Szczegółowy tryb wyboru członków Rady Naukowej określa Statut Instytutu.

2. Na pierwszym w kadencji posiedzeniu Rada Naukowa uchwala Regulamin Rady oraz wybiera spośród swoich członków:

a)  Przewodniczącego Rady i dwóch Zastępców

b)  Sekretarza Rady

3. Regulamin Rady wchodzi w życie po jego uchwaleniu.

4. Zmiana regulaminu jest możliwa w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

II. Zadania Rady Naukowej

§  4

1. Rada Naukowa Instytutu sprawuje bieżący nadzór nad jego działalnością, dbając zwłaszcza o wysoki poziom badań naukowych i rozwój młodej kadry naukowej.

2. Do zakresu działania Rady Naukowej należy w szczególności:

a)  opiniowanie planów badań statutowych Instytutu,

b)  zatwierdzanie sprawozdań z działalności  Instytutu,

c)  przeprowadzanie przewodów doktorskich w ramach posiadanych uprawnień,

d)  przeprowadzanie postępowań habilitacyjnych w ramach posiadanych uprawnień,

e)  uchwalanie regulaminu Rady i podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Instytutu,

f)  uchwalanie regulaminu oceny pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie,

g)  uchwalanie sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie,

h)  opiniowanie wniosków dyrektora Instytutu do Prezesa PAN o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego,

i)  zgłaszanie kandydatur do nagród za osiągnięcia naukowe,

j)  rozpatrywanie innych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami wniesionych pod obrady przez członka Rady, dyrektora Instytutu lub władze Akademii.

§  5

1. Rada Naukowa bierze udział w wyborze dyrektora Instytutu desygnując swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej.

2. Rada może z własnej inicjatywy wyrażać opinie i zajmować stanowisko w sprawach dotyczących polityki ochrony przyrody oraz sporządzać oceny wpływu działalności człowieka na zasoby przyrodnicze i środowisko.

§  6

1. Rada Naukowa zbiera się co najmniej dwa razy do roku.

2. W przerwach między posiedzeniami Rady może zbierać się Prezydium Rady Naukowej.

3. W skład Prezydium Rady wchodzi Przewodniczący Rady, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarz Rady.

4. Rada może odbywać posiedzenia w siedzibie Instytutu oraz w terenowej stacji badawczej Instytutu.

5. Rada może odbywać posiedzenia zdalnie.

§  7

1. Posiedzenia Rady Naukowej oraz posiedzenia Prezydium Rady Naukowej zwołuje (w porozumieniu z dyrektorem Instytutu) i prowadzi przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego zastępca.

2. W posiedzeniach Rady Naukowej mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, inne osoby nie będące członkami Rady, zaproszone przez jej przewodniczącego lub dyrektora Instytutu.

3. Posiedzenia Rady Naukowej są protokołowane. Protokół wysyłany jest członkom Rady nie później niż zaproszenie na kolejne posiedzenie.

§  8

1. Rada Naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Na wniosek członka lub grupy członków Rady, przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.

3. Uchwały i opinie w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

4. W przerwach między posiedzeniami Rady, przewodniczący Rady Naukowej może zarządzić głosowanie, które będzie realizowane drogą elektroniczną.

§  9

Dyrektor Instytutu może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Naukowej sprzecznej z prawem, Ustawą o PAN lub Statutem PAN. Od decyzji dyrektora Rada może odwołać się do Prezesa Akademii.

 

III. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Koszty działalności Rady Naukowej pokrywa Instytut Ochrony Przyrody PAN.

2. W imieniu Rady oświadczenia woli składa przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba.