Niedostępna w sprzedaży


Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001.

Polska czerwona księga roślinWydawca: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
ISBN: 83-85444-85-8
Oprawa: twarda
Liczba stron: 664
Język: polski, streszczenie, wprowadzenie w j. angielskim

,,Księga ta obejmuje paprotniki i rośliny kwiatowe. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na zagrożone taksony, wykazanie stopnia ubożenia rodzimej flory oraz konieczności podjęcia szczegółowych badań nad konkretnymi taksonami jak również przedsięwzięcie niezbędnych zabiegów ochronnych. W pierwszym wydaniu (1993) uwzględniono 206 taksonów (10% naszej flory naczyniowej). Gatunki zakwalifikowano według obowiązujących wówczas kategorii zagrożenia przyjętych za IUCN. W drugim wydaniu (2001), rozszerzonym o blisko 50% gatunków, opracowano łącznie 296 taksonów (w większości w randze gatunku, w kilku przypadkach -podgatunku) co stanowi 15% naszej flory naczyniowej. Są to głównie rośliny rodzime z natury występujące w Polsce oraz gatunki od dawna zadomowione. Klasyfikację taksonów oparto o najnowsze kategorie zagrożeń podanych przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) w 1994 r. Księga zawiera opisy 31 gatunków całkowicie wymarłych (kategoria EX), 7 gatunków wymarłych w stanie dzikim (kategoria EW), 74 gatunki krytycznie zagrożone (kategoria CR), 59 zagrożonych wyginięciem (kategoria EN), 102 narażonych na wyginięcie (kategoria VU), 21 gatunków w kategorii niższego ryzyka (kategoria LR) oraz 2 gatunki o nieznanym stopniu zagrożenia (kategoria DD). Gatunki ułożono w kolejności systematycznej według układu zastosowanego we Flora Europaea (Tutin i in. (red.) 1964-1983). W opisie gatunków uwzględniono, oprócz kategorii zagrożenia na obszarze Polski, nazewnictwo polskie i łacińskie, przynależność do rodziny, najważniejsze synonimy, uwagi taksonomiczne, rozmieszczenie geograficzne w Europie i Polsce. Ponadto zamieszczono krótkie opisy dotyczące siedliska, morfologii i biologii taksonu. znalazły się tu również informacje o liczebności populacji i stanie jej zagrożenia oraz wskazanie ewentualnych działań ochronnych. Opis przeważnie dopełnia rycina i fotografia taksonu, oraz mapy rozmieszczenia w Europie i Polsce.''

Spis treści

Przedmowa do drugiego wydania. s. 15.

Przedmowa do pierwszego wydania. s. 17.

Wprowadzenie. s. 19-22.

Opisy gatunków. s. 27-580.

Literatura. s. 581-642.

Indeks nazw łacińskich. s. 643-649.

Indeks nazw polskich. s. 650-654.

Aneks. Rozporządzenie dotyczące ochrony roślin w Polsce. s. 655-664.