Badania statutowe

Instytut Ochrony Przyrody PAN realizuje plan badań statutowych na lata 2015-2018:

PROCESY I ZASOBY PRZYRODNICZE W WARUNKACH NARASTAJĄCEJ ANTROPOPRESJI


Temat I.  Ekologia górskich gatunków roślin

Temat II. Stan i zagrożenia fauny Polski

Zadania badawcze:
II.1. Ochrona różnorodności fauny na różnych poziomach organizacji
II.2. Funkcjonowanie populacji kręgowców w zróżnicowanych warunkach siedliskowych

 

Temat III. Plastyczność cech funkcjonalnych u organizmów - gatunki zagrożone i inwazyjne

Zadania badawcze:
III.1. Plastyczność cech funkcjonalnych u gatunków zagrożonych zmianami siedliska
III.2. Plastyczność cech funkcjonalnych u gatunków inwazyjnych

 

Temat  IV.  Ochrona różnorodności biologicznej w ekosystemach lądowych i wodnych

Zadania badawcze:
IV.1.  Różnorodność gatunkowa w skali lokalnej i ekologia gatunku
IV.2.  Metody badań populacyjnych i monitoringu przyrodniczego

 

Temat V.  Różnorodność biologiczna ekosystemów wodnych podlegających antropopresji

Zadania badawcze:
V.1. Długo i krótkookresowe zmiany struktur i  procesów zachodzących w wodach śródlądowych poddanych modyfikacji ludzkiej
V.2.  Czynniki abiotyczne warunkujące różnorodność wód śródlądowych

 

Temat VI.  Znaczenie geoochrony w systemie ochrony przyrody

Zadania badawcze:
VI.1. Wybrane typy stanowisk dziedzictwa geologicznego południowej i środkowej Polski jako przedmiot waloryzacji naukowej i edukacyjnej, ochrony oraz geoturystyki.
VI.2.  Procesy fluwialne i stokowe na obszarach Polski południowej, ich rola morfotwórcza i znaczenie dla georóżnorodności  w warunkach naturalnych i zmieniającej się antropopresji

 

Temat VII. Działalność na rzecz NATURY 2000