Projekt

N N304 014939 Rola czynników siedliskowych w kształtowaniu różnorodności biologicznej niesporczaków (Tardigrada) glebowych Antarktyki Kontynentalnej (Ziemia Wiktorii, rejon Morza Rossa).
Kierownik projektu:dr Łukasz Kaczmarek
Wykonawcy:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:197 560 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2013
Opis projektu:

 

Celem projektu jest zbadanie różnorodności biologicznej niesporczaków (Tardigrada) glebowych oraz wzorców ich rozmieszczenia i zróżnicowania w warunkach antarktycznych ekosystemów lądowych rejonu Ziemi Wiktorii. W szczególności celem projektu jest poznanie: (1) roli lokalnych czynników środowiskowych w procesie kolonizacji oraz w kształtowaniu różnorodności biologicznej niesporczaków glebowych w ekstremalnych warunkach środowiskowych antarktycznych ekosystemów lądowych; (2) zmian różnorodność gatunkowa niesporczaków glebowych w gradiencie geograficznym; (3) roli izolacja geograficzna w kształtowaniu lokalnej puli gatunków niesporczaków glebowych. Ponieważ wiedza na temat zróżnicowania gatunkowego niesporczaków glebowych na Antarktydzie jest fragmentaryczna celem projektu są również szczegółowe badania taksonomiczne występujących tam niesporczaków. Zadania badawcze realizowane są głównie w oparciu o materiały zebrane na Antarktydzie podczas wcześniej przeprowadzonych tam badań terenowych, jednak planowany jest również zbiór dalszych materiałów podczas kolejnych badań terenowych.

W minionym roku, zgodnie z harmonogramem projektu prowadzono ekstrakcje, oceny ilościowe i weryfikacje taksonomiczne niesporczaków glebowych z prób zebranych na Antarktydzie podczas zrealizowanych tam wcześniej badań terenowych. W analizowanych próbach stwierdzono występowanie jedynie dwóch gatunków niesporczaków (Tardigrada): Acutuncus antarcticus Richters, 1904 oraz Milnesium antarcticum Tumanov, 2006. Ponadto w analizowanych próbach oprócz niesporczaków wyizolowano również wrotki (17 gatunków) oraz nicienie (4 gatunki). Rezultaty wskazują, że w warunkach antarktycznych ekosystemów lądowych niesporczaki są najuboższą pod względem liczby gatunków grupą taksonomiczną bezkręgowców glebowych. Natomiast wrotki są grupą taksonomiczną odznaczającą się największą liczbą gatunków. Ze względu na bardzo małą liczbę stwierdzonych gatunków niesporczaków oraz w celu porównania fauny niesporczakow obu stref polarnych przeprowadzono również analizy prób zebranych w okolicach Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. W analizowanym materiale z okolic Hornsundu dotychczas stwierdzono występowanie łącznie 25 gatunków niesporczaków, w tym dwa gatunki nowe dla nauki. W oparciu o uzyskane wyniki opracowano i zaprezentowano jeden referat na międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej bezkręgowcom glebowym, opublikowano 2 oryginalne prace naukowe oraz opracowano i złożono do druku manuskrypt kolejnej pracy.

 

Lista projektów