5.50 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 74 Zeszyt 2 marzec/kwiecień Rok wydania 2018


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:

Nielegalne polowanie na ptaki w Unii Eutopejskiej

Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat

Aktywność bobra a struktura fitocenoz lasów łęgowych

Malakocenozy Gorczańskiego Parku Narodowego

Restytucja strzebli błotnej w Poleskim Parku Narodowym

Historia zagłady kolonii susła moręgowanego w Łambinowicach

Spis treści

Artykuły - Articles

Urs N. Glutz von Blotzheim:

Nielegalne polowanie na ptaki w Unii Europejskiej: rozbieżność między słowem pisanym a skutecznym działaniem, s. 83-90.

Joanna Perzanowska, Joanna Korzeniak:

Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat (region biogeograficzny alpejski) – propozycja oceny zagrożenia, s. 91-102.

Marcin Kaszuba, Ewa Stworzewicz:

Malakocenozy Gorczańskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu buczyny karpackiej, s. 103-116.

Jacek Wolnicki, Szymon Kolasa, Justyna Sikorska:

Restytucja strzebli błotnej Eupallasella percnurus w Poleskim Parku Narodowym, s. 117-125.

Dariusz Wojtaszyn, Grzegorz Wojtaszyn:

Historia zagłady największej kolonii susła moręgowanego Spermophilus citellus koło Łambinowic na Śląsku Opolskim, s. 126-136.

Anastazja Ewa Krzyżanowska:

Wpływ aktywności bobra europejskiego na strukturę fitocenoz nadrzecznych lasów łęgowych, s. 137-145.

Notatki - Notes

Sławomir Wróbel, Tadeusz Figura:

Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum – nowy gatunek we florze Tatrzańskiego Parku Narodowego, s. 146-148.

Grzegorz Łazarski:

Len złocisty Linum flavum (Linaceae) w Górach Świętokrzyskich – nowe stanowisko na północno-zachodniej granicy zasięgu, s. 149-151.

Sprawozdania - Reports

Andrzej Bobiec:

Zadrzewione krajobrazy wiejskie Europy Środkowowschodniej: bioróżnorodność, dziedzictwo kulturowe i ochrona, s. 152-159.