Pociecha A., Bielańska-Grajner I. 2015.

Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze PolskiWydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Typ: monografia
ISBN: 978-83-61191-80-3
Oprawa: miękka
Liczba stron: 272
Język: polski oraz streszczenie, podpisy rycin i tabel w j. angielskim

Egzemplarz bezpłatny

Monografia obejmuje zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną wrotków i skorupiaków planktonowych występujących w różnego typu zbiornikach antropogenicznych (zaporowe, powyrobiskowe, miejskie) przedstawionych na tle czynników fizycznochemicznych wody. Badania prowadzono w 31 zbiornikach rozmieszczonych w 5 regionach fizycznogeograficznych Polski. Przedstawiona tematyka wpisuje się w nurt badań dotyczących współczesnych zagrożeń i sposobów ochrony różnorodności biologicznej. Wyniki badań zebrane w niniejszym opracowaniu mogą być użyteczne dla ośrodków zajmujących się monitoringiem, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych.

W publikacji wykorzystano materiały uzyskane podczas badań prowadzonych w ramach projektu badawczego: N N305 374939.

Więcej informacji tutaj

Streszczenie w języku angielskim: