O projekcie

Wąż Eskulapa Zamenis longissimus jest ginącym gatunkiem o słabo rozpoznanym występowaniu. Szacuje się, że w Polsce jest od 100 do 200 osobników tego gatunku. Według dotychczasowych danych ostatnia stabilna populacja w Dolinie Sanu, w paśmie Otrytu liczy do 80 osobników. Współczesny stan populacji jest konsekwencją bezmyślnego zabijania, postępującej sukcesji na terenach siedlisk, braku wystarczającej ilości miejsc do inkubacji jaj (naturalnych oraz pochodzenia antropogenicznego) oraz izolacji populacji i stanowisk występowania. Biorąc pod uwagę zagrożenia istniejącej populacji za główny cel obrano jej utrzymanie i w miarę możliwości zwiększanie jej liczebności poprzez ochronę siedlisk gatunku (stworzenie i trwałe utrzymanie mikrosiedlisk lęgowych oraz zachowanie istniejących szlaków migracyjnych i utworzenie nowych).

Dla zwiększenia i utrwalenia efektów dotychczas przeprowadzonych działań ochronnych duże znaczenie ma rozbudowa kopców przygotowanych w 2009 r. w Bieszczadach, poprzez dosypanie trocin i gałęzi, stworzenie pniakowisk oraz odsłonięcie i doświetlenie terenu. Podjęte działania bezwzględnie wymagają kontynuacji (np. poprzez stałe uzupełnianie kopców o nowy substrat) oraz monitoringu.

W dniu 1 kwietnia 2011 roku rozpoczęto realizację projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”. Termin zakończenia realizacji projektu przewidziano na 31 marca 2014 r. Całkowity koszt projektu wynosi 1 297 480,00 PLN. Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 5.1 priorytet V, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15.02.2012 r. nr: POIS.05.01.00-00-336/10-00 (wysokość dofinansowania: 1 102 858, 00 PLN). W 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie, z dnia 22.02.2012 r. nr: 132/2012/Wn-09/OP-WK-PS/D (wysokość finansowania 194 622,00 PLN).