Atlas ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014-2021

Po 20 latach ponawiamy nasz najważniejszy projekt. Atlas będzie realizowany z pomocą nowoczesnych technik internetowych do gromadzenia i zarządzania danymi oraz systemów informacji geograficznej (GIS) do analizy i wizualizacji danych.

Celem projektu jest uzyskanie informacji o aktualnym rozmieszczeniu awifauny lęgowej i zimującej Polski południowo-wschodniej oraz ocena jej liczebności. Atlas jest powtórzeniem badań wykonanych w latach 1985-1992, jednak z wykorzystaniem metod zbierania i analizy danych, jakie w tamtym czasie nie istniały lub nie były używane w naszym kraju. Obecnie inicjujemy te działania, by stworzyć podstawy do porównań zmian liczebności w latach następnych. Czyli wdrażamy stały program monitorowania zmian w naszej awifaunie.

W badaniach może wziąć udział każdy!

Proponujemy by obserwatorzy tworzyli zespoły, które podejmowałyby kontrolę danych mezoregionów lub zespołu pól atlasowych na danym terenie. Niewątpliwie przyczyniłoby się to do lepszego poznania terenu pełniejszego skompletowania listy gatunków dla każdego pola atlasowego, a także do wykonania liczeń monitoringowych na większej liczbie pól.

Warto zaangażować się w badania terenowe, nawet jeśli oznaczałoby to kontrolę tylko jednego kwadratu.

Warto też wpisywać do Bazy obserwacji wszelkie obserwacje pojedyncze, wyniki jednorazowych odwiedzin danego pola atlasowego. Zebrane w ten sposób dane stanowia cenne uzupełnienie dla każdego pola atlasowego.

Obszar i termin realizacji badań

Obszar badań atlasowych obejmuje, tak samo jak poprzednio, trzy duże jednostki fizycznogeograficzne: Wyżynę Małopolską, Podkarpacie i Karpaty. Granice tych jednostek uległy niewielkim modyfikacjom od czasu realizacji poprzedniego atlasu. Badania terenowe atlasu lęgowego zaplanowano na okres 7 sezonów – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a badania zimowe – 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Pola atlasowe

Dla powstającego atlasu przyjęto nowy podział na pola atlasowe 10×10 km w układzie współrzędnych PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992). Podział ten różni się od użytego wcześniej, w którym zastosowano pola o wymiarach 5′×10′ w układzie współrzędnych geograficznych.

Koordynatorzy lokalni

Badania terenowe można wykonywać samodzielnie jednak gdy w danym terenie jest osoba, która może pełnić role koordynator lokalnego, zachęcamy do utrzymywania z nią bliższego kontaktu i wspólne planowanie wyjazdów terenowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, które doskonalą swoje umiejętności terenowe rozpoznawania ptaków, gdyż stwarza to dobra okazję do szybkiego podniesienia swoich umiejętności.

Koordynator lokalny będzie też mógł lepiej doradzić gdzie wybrać się w teren lub jak podzielić się kontrolami, by jak najlepiej skontrolować obszar za kontrole którego odpowiada koordynator lokalny. Lista koordynatorów lokalnych znajduje się na końcu instrukcji.