Zasoby

Fitosocjologiczna baza danych Łąki w Karpatach polskich zawiera 5893 zdjęcia ze źródeł publikowanych (patrz Bibliografia i niepublikowanych. Włączono do niej także dane z obserwacji łąkowych siedlisk Natura 2000 uzyskane w trakcie realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska – programu „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000” prowadzonego na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zasoby bazy są sukcesywnie uzupełniane — na obecnym etapie głównie poprzez włączanie do niej niepublikowanych materiałów własnych.

Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu bazy poprzez zasilanie jej swoimi zdjęciami fitosocjologicznymi!

Geograficzne rozmieszczenie zdjęć

Mapa rozmieszczenia zdjęć fitosocjologicznych zarchiwizowanych w bazie Łąki w Karpatach polskich

Zdjęcia w mezoregionach

Liczba zdjęć fitosocjologicznych w poszczególnych mezoregionach według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego. Kolor zielony oznacza Molinio-Arrhenatheretea, pomarńczowy Nardo-Callunetea, czerwony inne zbiorowiska

Pogórze Śląskie
34
0
0
Pogórze Wielickie
190
0
1
Pogórze Wiśnickie
79
0
0
Beskid Śląski
154
68
2
Kotlina Żywiecka
57
0
0
Beskid Mały
50
17
0
Beskid Makowski
91
5
7
Beskid Wyspowy
155
23
12
Kotlina Rabczańska
51
2
0
Beskid Żywiecki
132
93
22
Pasmo Babiogórskie
125
72
13
Działy Orawskie
37
3
0
Beskid Orawsko-Podhalański
40
5
0
Gorce
236
185
52
Kotlina Sądecka
20
0
0
Beskid Sądecki
533
164
2
Pogórze Rożnowskie
53
0
0
Pogórze Ciężkowickie
82
1
1
Pogórze Strzyżowskie
76
0
0
Pogórze Dynowskie
111
0
0
Pogórze Przemyskie
143
0
1
Obniżenie Gorlickie
17
0
0
Kotlina Jasielsko-Krośnieńska
26
0
0
Pogórze Jasielskie
65
4
0
Pogórze Bukowskie
39
0
0
Beskid Niski
245
60
1
Kotlina Orawsko-Nowotarska
156
49
0
Pieniny
184
16
1
Pogórze Spisko-Gubałowskie
116
14
0
Rów Podtatrzański
141
33
0
Tatry Zachodnie
121
99
11
Tatry Wschodnie
18
55
11
Góry Sanocko-Turczańskie
127
12
0
Bieszczady Zachodnie
376
159
42

Zdjęcia w syntaksonach

Liczba zdjęć fitosocjologicznych w syntaksonach. Przyjęto system klasyfikacji zbiorowisk roślinnych wg Matuszkiewicza (2007).

Molinio-Arrhenatheretea: 4460, w tym:

 • Arrhenatherion elatioris: 3658
 • Cynosurion: 276
 • Calthion palustris: 110
 • Molinion caerulae: 27
 • Alopecurion pratensis: 23
 • Polygono-Trisetion: 18
 • Filipendulion ulmariae: 1

Nardo-Callunetea: 1209, w tym:

 • Nardion: 822
 • Violion caninae: 158

Inne zbiorowiska, zbiorowiska przejściowe: 208

Jednostki syntaksonomiczne reprezentowane w bazie według klasyfikacji autorów zdjęć (zespoły i zbiorowiska nie ujęte w klasyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski wg Matuszkiewicza 2007 oznaczono gwiazdką)

MOLINIO-ARRHENATHERETEA:

 • Junco-Molinietum,
 • Molinietum caeruleae,
 • zbiorowisko Deschampsia caespitosa,
 • Alopecuretum pratensis,
 • Holcetum lanati (zbiorowisko Holcus lanatus)*,
 • Arrhenatheretum elatioris,
 • Gladiolo-Agrostietum capillaris,
 • Anthyllidi-Trifolietum montani,
 • zbiorowisko Campanula patula-Trisetum flavescens*,
 • zbiorowisko Anthriscus sylvestris*,
 • zbiorowisko Agrostis capillaris*,
 • Anthoxantho-Agrostietum*,
 • zbiorowisko Leontodon hispidus-Anthoxanthum odoratum*,
 • zbiorowisko Holcus mollis*,
 • Alchemilletum pastoralis*,
 • Phyteumo orbicularis-Trifolietum pratensis,
 • Poo-Festucetum rubrae (zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra)*,
 • Festucetum rubrae (zbiorowisko Festuca rubra)*,
 • zbiorowisko Trisetum flavescens*,
 • Lolio-Cynosuretum,
 • Festuco-Cynosuretum

NARDO-CALLUNETEA:

 • Hieracio vulgati-Nardetum,
 • Leonotodono autumnalis-Nardetum*,
 • Hypochoeridi uniflorae-Nardetum*,
 • Hieracio alpini-Nardetum,
 • Geo montani-Nardetum*,
 • Polygalo-Nardetum,
 • Carlino-Dianthetum deltoidis*,
 • Calluno-Nardetum strictae,
 • Nardo-Juncetum squarrosi

Rozkład danych w czasie

Liczba zdjęć fitosocjologicznych w kolejnych dekadach

2010-2014
2179
2000-2009
1604
1990-1999
738
1980-1989
67
1970-1979
139
1960-1969
629
1950-1959
349
1940-1949
48
1930-1939
39
1920-1929
68

Standard zdjęć

Do bazy wprowadzane są wszelkie dostępne zdjęcia fitosocjologiczne, publikowane i niepublikowane, wykonane na powierzchni większej niż 4 m², nie budzące wątpliwości co do poprawności oznaczenia gatunków.

W zdjęciach wykonywanych w ramach projektu N N305 283137 „Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich” w celu uzupełnienia istniejących materiałów, oprócz standardowych danych (autor, data, współrzędne geograficzne, opis lokalizacji i siedliska, tymczasowa nazwa zespołu/zbiorowiska, pionowa i pozioma struktura roślinności) notowano także grubość wojłoku i wszelkie dostępne informacje o użytkowaniu (sposób, intensywność, częstotliwość, użytkowanie w przeszłości, długość okresu nieużytkowania). Zdjęcia sporządzano na powierzchni 25 m², oceniając pokrycie gatunków w rozszerzonej, 9-stopniowej skali Braun-Blanqueta.