Bibliografia

Balcerkiewicz S. 1978. Vegetation of Polana Chochołowska (Chochołowska Clearing) in the West Tatras. UAM w Poznaniu, Ser. Biologia 11: 355-381.

Balcerkiewicz S.1984. Roślinność wysokogórska Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach i jej przemiany antropogeniczne. UAM w Poznaniu, Ser. Biologia 25: 1-190.

Barabasz-Krasny B. 2002. Sukcesja roślinności na łąkach, pastwiskach i nieużytkach porolnych Pogórza Przemyskiego. Fragm. Flor. Polonica, suppl. 4:1-181.

Bator I. 2005. Stan obecny i przemiany zbiorowisk łąkowych okolic Mogilan (Pogórze Wielickie) w okresie 40 lat. Fragm. Flor. Polonica, suppl. 7: 1-97.

Bator I. 2002. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pógorze Wielickie). Fragm. Flor. Polonica 9: 163-186.

Chełmecki Z., Korzeniak J. 2008. Nowe stanowiska kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. w Bochni na Pogórzu Wielickim. Chrońmy Przyr. Ojcz.64(6): 65-72.

Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999. Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr. Bieszcz. 5: 1-162.

Dubiel E. 1984. Dolina Wierzbanówki: 5. Rozwój roślinności na odłogach. Prace Bot. 12: 97-111.

Dubiel E. 1987. Dolina Wierzbanówki: 10. Zbiorowiska łąkowe. Prace Bot. 14: 51-85.

Dubiel E. 1988. Dolina Wierzbanówki: 15. Wpływ wypasu bydła i owiec na zbiorowiska roślinne odłogow i łąk. Prace Bot. 17: 63-77.

Dubiel E., Stachurska A., Gawroński S. 1999. Nieleśne zbiorowiska roślinne Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski). Prace Bot. 33: 1-60.

Filipek J., Dabrowska L. 1978. Sukcesyjne zmiany charakteru zbiorowisk łąkowych na polanach Babiogorskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rolnictwo 18: 87-97.

Grodzińska K. 1961. Zespoły łąkowe i polne Wzniesienia Gubałowskiego. Fragm. Flor. Geobot. 7 (2): 357-418.

Grodzińska K. 1979. Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami (Pieniński Pas Skałkowy). Ochr. Przyr. 42: 29-74.

Grodzińska K., Zarzycki K. 1967. Zbiorowiska pastwiskowe południowej Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 74, 11-28.

Harmata K. 1969. Notatki florystyczno-fitosocjologiczne z Palenicy (Wzniesienie Gubałowskie). Fragm. Flor. Geobot. 15(1): 63-67.

Jędrzejko K., Stebel A. 1998 Materiały do poznania rośliności synantropijnej Bieszczadów Zachodnich (Karpaty Wschodnie). Roczn. Bieszcz. 7: 185-230.

Kaźmierczakowa R., Kusińska M., Kwiatkowska A., Poznańska Z., Rams B. 1990. Produktywność zbiorowisk łąkowych polan reglowych w Tatrach. Studia Nat. A, 34: 77-111.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki J., Wróbel I., Vončina G. 2004. Łąki, pastwiska i zbiorowiska siedlisk wilgotnych Pienińskiego Parku Narodowego. W: Kaźmierczakowa R. (red.) Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Nat. 49: 195-251.

Koczur A. 2012 Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na roślinność terasy zalewowej rzeki Czarny Dunajec. Studia Nat. 59: 1-163.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne. Fragm. Flor. Geobot. 13(2): 167-316.

Korzeniak J. 2009. Murawy bliźniczkowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym - ocena stanu zachowania siedliska i zmian składu gatunkowego zbiorowisk. Roczn. Bieszcz. 17: 217-242.

Korzeniak J. 2005. Wpływ zaburzeń antropogenicznych na zróżnicowanie roślinności łąk doliny Wołosatki w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczn. Bieszcz. 13: 67-172.

Kostuch R. 1966. Użytki zielone zlewni Bialej Wody. Rocz.. Nauk Roln. Ser D 118: 161-184.

Kostuch R. 1983. Użytki zielone Beskidu Niskiego. Probl. Zagospod. Ziem Górskich23: 101-118.

Kostuch R. 2002. Charakterystyka fitosocjologiczna badanych użytków ekologicznych. Użytki ekologiczne w środowisku przyrodniczym. Mat. Sem. 48: 62-78, Wyd. IMUZ Falenty.

Kotańska M. 1983. Reakcja populacji Nardus stricta i Festuca rubra na koszarzenia. Fragm. Flor. Geobot. 29, 2: 297-335.

Kotańska M. 1977. Sezonowe zmiany roślinności i tendencje sukcesyjne w płacie zespołu Hieracio-Nardetum strictae w Gorcach (Karpaty Zachodnie). Prace Bot. 5:. 71-109.

Kozak M. 2007. Zróżnicowanie zbiorowisk łąkowych w Gorcach (Polskie Karpaty Zachodnie). Differentiation of the meadow communities in the Gorce mountain range (Polish Western Carpathians). Zeszyty Nauk UJ, Prace Bot. 41: 1-174.

Kucharzyk S., Szary A. 2006. Zbiorowiska nieleśne nadleśnictwa Bircza - LKP Lasy Birczańskie. Ustrzyki Dolne (mskr.) KP Lasy Birczańskie. Ustrzyki Dolne (mskr.)

Michalik S. 1967. Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu Turbacz imienia Władyslawa Orkana w Gorcach. Ochr. Przyr. 32: 89-131.

Michalik S. 1992. Szata roślinna rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim. Ochr. Przyr. 50 (2): 53-74

Michalik S., Szary A. 1998. Zbiorowiska roślinne rezerwatu Krywe w Bieszczadach. Roczn. Bieszcz. 7: 231-282.

Nejfeld P. 2005. Zbiorowiska roślinne Kotliny Żywieckiej. Praca doktorska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nowak M., Kostuch R. 1966. Gospodarka łąkowa i pasterska w rejonie Gorców i Lubania. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 1 (14), 77-122.

Nowak M., Kostuch R. 1967. Gospodarka łąkowa i pasterska w Beskidzie Żywieckim. Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 3 (16), 27-64.

Nowak M., Kostuch R. 1969. Gospodarka łąkowa i pasterska Beskidu Małego. Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 5 (18), 25-51.

Nowak M., Kostuch R. 1972 Gospodarka łąkowa i pasterska w Beskidzie Wyspowym. Probl. Zagosp. Ziem Górskich. PAN, 10: 33-73.

Nowak M., Kostuch R. 1973. Gospodarka łąkowa i pasterska w Beskidzie Śląskim. Probl. Zagosp. Ziem Górskich. PAN, 12 (25), 35-75.

Nowak M., Kostuch R. 1974 Gospodarka łąkowa i pasterska w Bieszczadach Zachodnich. Probl. Zagosp. Ziem Gorskich. PAN, 13: 5-46.

Nowak M., Kostuch R., Kopeć S. 1965. Charakterystyka trwałych użytków zielonych Kotliny Sądeckiej. Kom. Zagosp. Ziem Górsk. 9, 47-100.

Pacyna A., Piękoś H.1968. Rozmieszczenie Campanula serrata (Kit ap Schult.) Hendrych w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 14, 2: 229-255.

Pałczyński A. 1962. Łąki i pastwiska w Bieszczadach Zachodnich. Roczn. Nauk Rolniczych 99-D: 1-129.

Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K. 1960. Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza. Fragm. Flor. Geobot., 6 (2), 95-222.

Prochal P. 1965. Zagadnienia melioracyjne dorzecza Czarnej Orawy. Roczniki Nauk Rolniczych ser D 115:1-95.

Ralski E. 1931. Łąki, polany i hale pasma Babiej Góry. PAU Prace Rolniczo-Leśne 4, Kraków.

Ralski E. 1930. Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim. PAU. Prace Rolniczo- Leśne 1, Kraków.

Stebel A. M. 1997. Roślinność nieleśna Beskidu Małego. Praca doktorska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: ss. 120.

Stuchlikowa B. 1967. Zespoły łąkowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 13 (3), 357-402.

Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S. 1923. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. I. Teil: Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales. Bull. Intern. Acad. Pol. des Sc. et des Lettres, Cl. Math.-Nat., Ser. B(1923) Suppl. 1-66, Kraków.

Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S. 1926. Zespoły roślin w Tatrach. Cz. III: Zespoły roślin w dolinie Kościeliskiej. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. III T.: Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska-Tales. Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Cl. Sci. Mat. et Nat., Ser. B, Suppl. 2: 11-79.

Trela J., Firek E. 1959. Użytki zielone w górnym rejonie Raby. Zesz. Nauk. WSR w Krakowie 9, Rolnictwo z. 6: 137-164.

Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A. 2002. Plant communities and their changes in the surroundings of the Dobczyce reservoir (Southern Poland). Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 109: 31-72.

Tumidajowicz D. 1971. Zespoły łąkowe okolic Mogilan na Pogórzu Wiśnickim. Fragm. Flor. Geobot. 17(4).

Walas J. 1933. Roślinność Babiej Góry. PROP Monografie Nauk. 2, Warszawa.

Wilczek Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie). Prace Nauk. US, 2418, Katowice: 1-222.

Wilczek Z., Zarzycki W. 2013. Nowe stanowisko podejźrzona marunowwego Botrychium matricariifolium w Beskidzie Śląskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6: 509-513.

Winnicki T. 1999. Zbiorowiska roślinne połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr. Bieszcz. 4: 1-215.

Witkowska-Żuk L., Ciurzycki W. 2000. Sukcesja roślinności na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim PN w latach 1964-1994. Ochrona Przyr. 57: 19-40.

Zarzycki J. 1999. Ekologiczne podstawy kształtowania ekosystemów łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 45.

Zarzycki J. 2008. Roślinność łąkowa Pasma Radziejowej (Beskid Sądecki) i czynniki wpływające na jej zróżnicowanie. Zeszyty Naukowe Uniw. Roln. im. H. Kołłątaja w Krakowie 448, rozprawy 325.