Udostępnianie danych

Baza nie ma charakteru komercyjnego. Dane udostępniane są jedynie do analiz syntetycznych dla celów naukowych i potrzeb ochrony przyrody. Zdjęcia niepublikowane są dostępne w ograniczonym zakresie, jedynie po uzgodnieniu z osobą zarządzającą zasobami bazy i autorami danych.

Prośby o udostępnianie danych, wraz z zaznaczeniem celu ich wykorzystania, kryteriów selekcji zdjęć oraz formatu pliku danych, powinny być kierowane na adres: Joanna Korzeniak

Format eksportowanych plików: .xlm, .xls, .cc!, txt

Zapraszamy do korzystania z zasobów bazy i zasilanie jej swoimi zdjęciami! Intencją twórców bazy jest uczynienie z niej platformy wymiany wiedzy w celu zintensyfikowania i usprawnienia badań nad roślinnością łąkową.

Pomimo staranności we wprowadzaniu zdjęć fitosocjologicznych i okresowej weryfikacji rekordów, dane w bazie mogą zawierać błędy. Bardzo prosimy o zgłaszanie pomyłek i niedociągnięć na adres: Joanna Korzeniak

Sposób cytowania

Wykorzystanie danych z bazy w publikacji wiąże się z obowiązkiem zacytowania bazy: Korzeniak J. 2013. Scope and data set of the phytosociological database ‘Grasslands in the Polish Carpathians’. Acta Soc. Bot. Pol. 82(3): 237-242.

Jednocześnie powinno się zacytować prace, z których pochodzą zdjęcia. Jeśli korzystano z materiałow niepublikowanych, należy zacytować autorów zdjęć. Cytacje można pominąć w przypadku, gdy korzystano z wielu różnych źródeł, bez wyraźnej przewagi któregoś z nich, a rodzaj publikacji nie pozwala na przytoczenie wszystkich źródeł.