CBiORG

Spodziewanym efektem rozszerzenia profilu działalności Tatrzańskiej Stacji Terenowej i przekształceniem jej w Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich jest stworzenie interdyscyplinarnego ośrodka dostarczającego wiedzę o ekologii gatunków górskich. Centrum ma umożliwić prowadzenie wszechstronnych badań w bezpośredniej bliskości naturalnych populacji oraz wypracowanie naukowych podstaw dla ochrony najcenniejszych gatunków wraz z zaleceniami dotyczącymi odpowiednich działań ochronnych. Planuje się prowadzenie badań terenowych oraz eksperymentów hodowlanych i laboratoryjnych zmierzających do poznania wymagań poszczególnych gatunków oraz określenia krytycznych czynników mogących ograniczać przetrwanie populacji. Centrum ma również pełnić rolę integrującą dla osób i instytucji zaangażowanych w ochronę górskiej przyrody poprzez organizację spotkań, wymianę wiedzy i doświadczeń. Osiągnięcie tych założeń możliwe jest dzięki temu, że Centrum będąc częścią Instytutu Ochrony Przyrody PAN – wiodącej instytucji zajmującej się ochroną przyrody w Polsce – korzysta z potencjału kadrowego i infrastrukturalnego na najwyższym poziomie w tej dziedzinie. Utworzenie Centrum dofinansowane jest w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.