Conyza canadensis (L.) Cronquist — Przymiotno kanadyjskie — Canadian horseweed (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: >1000; liczebność: na każdym stanowisku do kilkuset osobników.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Likwidacja siedlisk ruderalnych w obszarach chronionych

Biologia i opis gatunku

Roślina roczna lub dwuletnia

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1730

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Rolnictwo lub orgrodnictwo (produkcja roślinna)

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski są niepewne

Literatura

 • Celinski F., Filipek M. 1958. Flora i zespoly roslinne lesno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odra Bad. Fizjogr. nad Polska Zach. 4: 5-237.
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Conyza canadensis link
 • Fijałkowski D., Kimsa T. 1981. Śródleśne zbiorowiska synantropijne Roztoczańskiego Parku Narodowego Ann. UMCS Ser. C 36: 89-107.
 • Hereźniak J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska Monogr. Bot. 75: 1-368.
 • Kornas J., Medwecka-Kornas A., Towpasz K. 1996. Rosliny naczyniowe Pogórza Ciezkowickiego (Karpaty Zachodnie). 28: 1-170.
 • Kornas J., Medwecka-Kornas A., Towpasz K. 1996. Rosliny naczyniowe Pogórza Ciezkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 28: 1-170.
 • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Towpasz K. 1996. Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 28: 1-170.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1987. Flora synantropijna Kotliny Zakopiańskiej. Stud. Nat. Ser. A. 30: 1-182.
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Rostański K. 1977. Flora i roślinność synantropijna w Karkonoskim Parku Narodowym Pr. Karkon. Tow. Nauk. Jelenia Góra 9: 1-29.
 • Sendek A. 1984. Rośliny naczyniowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 1-138. PWN, Warszawa-Wrocław
 • Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego Fragm. Flor. Geobot. 27: 51-131.
 • Sudnik-Wójcikowska B. 1987. Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. 1, 2: (1) 242, (2) 435. Wydawnictwa UW, Warszawa
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Trzcińska-Tacik H. 1979. Flora synantropijna Krakowa Rozpr. habilitacyjne UJ 32: 1-213.
 • Warcholińska A. U. 1990. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk segetalnych Wzniesień Łódzkich 1-212. Wyd. UŁ
 • Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmieszczenie i warunki występowania. 257. Inst. Bot. PAN. PWN Warszaw-Kraków
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Asterales
Rodzina: Asteraceae

Synonimy łacińskie: Erigeron canadensis L.; Erigeron canadensis L. f. coloratus Fassett; Leptilon canadense (L.) Britton

Synonimy polskie: Przymiotno kanadyjska

Synonimy angielskie: Canada fleabane