Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) — Gęsiówka egipska — Egyptian goose (Ptak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Potencjalnie inwazyjny gatunek obcy
Podobnie jak w innych krajach europejskich, w przypadku wzrostu liczebności populacji, gatunek może negatywnie oddziaływać na rodzima faunę.

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca
W 2007 r. stwierdzono pierwszy lęg w Polsce. W 2008 r. liczebnośc populacji lęgowej wynosiła 3 pary.

Do roku 2006 ogółem dokonano w Polsce zaledwie kilkunastu obserwacji gęsiówki egipskiej. W 2007 r. stwierdzeń takich było już 4, a wśród nich był pierwszy udany lęg. W 2008 r. nastąpił lawinowy wzrost liczby stwierdzeń gęsiówki – było ich co najmniej 38, w tym 3 pary lęgowe. Z kolei w Niemczech występuje min. 2,6 tysiąca par a w Belgii min. 1000 par.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Należy zaliczyć gęsiówkę egipską do gatunków łownych, aby nie dopuścic do utworzenia stabilnej populacji lęgowej.

Biologia i opis gatunku

W ubarwienie nu ptaka przeważa kolor rdzawy oraz brąz ciemniejszy na wierzchniej części ciała, jaśniejszy na spodzie. Pokrywy skrzydłowe białe. Głowa i szyja brązowo kreskowane z brunatną plamą wokół oczu. Dziób czerwonawy z czarnymi skrajami. Oprócz osobników rdzawo-brązowych, występują także ptaki o barwie szarej i o ubarwieniu pośrednim. Samice nieznacznie są mniejsze od samców. Potomstwo Gęsiówki egipskiej ma barwę szarobrązową, bez ciemnych plam wokół oczu i w dolnej części piersi.

Wielkość: Długość ciała: 63 - 73 cm.

Sposób odżywiania: Roślinożerny

Rozmnażanie: Miejsca lęgowe budowane są wyłącznie przez samice zazwyczaj w drzewach. Okres rozmnażania trwa 6 miesięcy, lub cały rok jeśli warunki środowisko na to pozwalają. Składanie jaj rozpoczyna się zazwyczaj w drugiej połowie marca do końca kwietnia, natomiast niekiedy już w lutym lub najpóźniej pod koniec sierpnia. Średnia ilość jaj (składanych w Afryce) wynosi 6 – 7 jaj, maksymalnie do 16. Jaja są koloru kremowego, zaokrąglone na końcach ze średnią wielkością 68,4× 51,3 mm.

Introdukcja

Okoliczności poprzedzające pojawienie się gatunku w Polsce: Jej naturalnym miejscem występowania jest Afryka bez części północnej. Od połowy XVII wieku jest hodowana w Anglii, gdzie w wyniku licznych ucieczek powstała dość liczna wolno żyjąca populacja. W 1967 roku zaczęła gniazdować w Holandii a potem również w Belgii, Niemczech i Francji. Najbliżej Polski gniazduje w rejonie Lipska Brandenburgii i Meklemburgii.

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 2007

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

  • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

  • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

  • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

  • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Alopochen aegyptiacus link
  • Ekstrom, J., Butchart, S., Taylor, J., Malpas, L. 2012. Alopochen aegyptiaca (Egyptian Goose) BirdLife International 2012. Alopochen aegyptiaca. BirdLife International link

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Aves
Rząd: Anseriformes
Rodzina: Anatidae

Synonimy łacińskie: Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)

Synonimy polskie: Gęś egipska