powiększ

Atypus muralis Bertkau, 1890
Gryziel stepowy

Rodzina  Atypidae  Gryzielowate
Rząd  Araneae  Pająki
Gromada  Arachnida  Pajęczaki
Typ  Arthropoda  Stawonogi
   
Status  Ciepłolubny gatunek pontyjski, w Polsce występujący na izolowanych, w części chronionych stanowiskach, głównie w południowo-wschodniej części kraju. Zasiedla otwarte zbiorowiska kserotermiczne, głównie stepowe na stokach wzgórz. Objęty ochroną gatunkową.
   
Rozmieszczenie  Występuje w centralnej i południowo-wschodniej Europie oraz w Azji w Turkmenistanie (Blick, Hänggi, Thaler 2002, Mikhailov 1996, Schwendinger 1990, Staręga 1988, Weiss, Petrisor 1999). Przez Niemcy, Polskę i Ukrainę przebiega północna granica zasięgu tego gatunku. Jego rozmieszczenie związane jest z występowaniem środowisk o charakterze stepowym (Buchar 1992a, Kraus, Baur 1974, Staręga 1988). W Polsce znany jest z 19 stanowisk, głównie w południowo-wschodniej części kraju: na Wyżynie Lubelskiej, Małopolskiej i na południu Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, w dolinach rzek Wisły (Łętowski J., Pałka K. - mat. niepubl., Oleczek 1979, Prószyński, Staręga 1971, Rozwałka R. - mat. niepubl., Staręga 1988), Wieprza (Rozwałka R. - mat. niepubl.) i Nidy (Kostrowicki 1953a, Staręga 1988) oraz w Górach Świętokrzyskich (Kraus, Baur 1974, Staręga 1988). Najbardziej wysuniętym na północ, izolowanym stanowiskiem jest stepowy rezerwat przyrody "Zbocza Płutowskie" w dolinie dolnej Wisły na Pomorzu (Błażejewski 1958, Hajdamowicz 2003). Nie jest wykluczone występowanie tego gatunku na innych izolowanych stanowiskach południowo-wschodniej Polski, a także na południowych zboczach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej oraz w dolinie dolnej Odry (Kraus, Baur 1974, Szafer, Zarzycki (red.). 1977)
   
Biotop/Siedlisko  Otwarte, głównie naturalne zbiorowiska ciepłolubnych muraw o charakterze stepowym, położone najczęściej na stromych stokach o wystawie południowej. Pająki te wymagają do kopania nor podłoża z drobnego piasku, lessu, gliny, żwiru lub gleb z niewielką domieszką wapieni (Kraus, Baur 1974, Rozwałka R. - mat. niepubl.). W największej kolonii koło Sandomierza, w rezerwacie przyrody "Góry Pieprzowe" i poza jego granicami, występuje na murawach ostnicowych i w zbiorowiskach z perzem sinym Agropyron intermedium (Rozwałka R. - mat. niepubl.). W rezerwacie "Zbocza Płutowskie" odnotowany na luźnych murawach ostnicowych oraz na bardziej zwartych murawach kserotermicznych z miłkiem wiosennym Adonis vernalis (Błażejewski 1958, Ceynowa-Giełdon 1996, Hajdamowicz 2003).
   
Biologia  Gryziele charakteryzują się dużymi szczękoczułkami (ok. 5 mm), z podobnie długimi kolcami jadowymi. Długość ciała samców gryziela stepowego (bez szczękoczułków) wynosi 9-10 mm (Błażejewski 1958, Wiehle 1953), a samic - 12-20 mm (Rozwałka R. - mat. niepubl., Wiehle 1953). Przedstawiciele tego rodzaju występują w koloniach od kilkudziesięciu do milionów osobników. Żyją w pojedynczych, głębokich norach (25-80 cm) całkowicie wyłożonych oprzędem. W części nadziemnej oprzęd przechodzi w część łowną w kształcie palca od rękawiczki lub zamkniętego rękawa o długości 8-25 cm (Kraus O., Baur H. 1974, Rozwałka R. - mat. niepubl.). Zazwyczaj jest on położony na powierzchni ziemi i ukryty wśród roślinności, czasem pionowo do niej umocowany. Powierzchnia oprzędu jest zamaskowana ziemią i ściółką. Gryziele, jak wszystkie pająki, są drapieżnikami i żywią się owadami, wijami, rzadziej ślimakami. Pająk ukryty w oprzędzie, przekłuwając się przez jego ściankę, chwyta ofiarę kolcami jadowymi, rozrywa oprzęd i wciąga zdobycz do wnętrza nory. Gryziele osiągają dojrzałość po trzech latach. W okresie godowym, u tego gatunku w czerwcu lub lipcu, samce przedostają się do wnętrza nory samicy, gdzie dochodzi do kopulacji (Kraus, Baur 1974). Jesienią samice składają w kokonie 35-440 jaj, z których po około dwóch tygodniach wylęgają się młode (Schwendinger 1990). Przebywają one z matką do wczesnej wiosny, po czym opuszczają schronienie. Młode gryziele, podobnie jak inne pająki, rozprzestrzeniają się dzięki niciom wysnuwanym z umieszczonych na końcu odwłoka brodawek przędnych. Wspinają się na rośliny, skąd mogą wraz z nicią łatwiej zostać uniesione przez wiatr. Przedstawiciele tego rodzaju, gdy znajdą odpowiednie miejsce, przez całe życie zajmują jedną norę. Długość życia samic gryzieli dochodzi do 8-10 lat, przypuszcza się, że samce giną po kopulacji (Bristowe 1958, Kraus, Baur 1974, Schwendinger 1990). Pająki z podrzędu Mygalomorphae - do którego należy gryziel stepowy - zamieszkują prawie wyłącznie kraje o klimacie tropikalnym i subtropikalnym (Platnick 2004). W Polsce z bliskich im gatunków występują także: zachodnioeuropejski Atypus affinis i środkowoeuropejski A. piceus - gatunki chronione, o mniejszych wymaganiach siedliskowych, tolerujące zarastanie siedlisk (Kraus, Baur 1974, Prószyński, Staręga 1971). Rozróżniane są m.in. na podstawie liczby segmentów najdłuższych górnych brodawek przędnych na końcu odwłoka (gryziel stepowy - 4 segmenty, A. affinis - 3, A. piceus - 3, w tym trzeci segment przedzielony częściowo tylko od strony grzbietowej) (Heimer, Nentwig 1991). Gatunek gryziela można rozpoznać badając wyrzucane na zewnątrz oprzędu wylinki.
   
Wielkość populacji w Polsce  W przypadku gryzieli, liczebność populacji można oszacować dzięki wystającym z ziemi oprzędom łownym. Na Wyżynie Lubelskiej liczebność kolonii waha się w granicach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osobników (Rozwałka R. - mat. niepubl.). Największą populację odnaleziono koło Sandomierza w rezerwacie przyrody "Górki Pieprzowe" i wokół rezerwatu, którą można szacować do kilku milionów osobników (Rozwałka R. - mat. niepubl.).
   
Zagrożenia i ich przyczyny  Największym zagrożeniem jest niszczenie specyficznych siedlisk tego gatunku, zwłaszcza przekształcanie ich w tereny orne. Murawy kserotermiczne zachowały się w Polsce prawie wyłącznie na terenach o kamienistym podłożu, niedostępnym dla gryzieli kopiących nory, oraz na naturalnych stromych stokach (Buchar 1992b, Szafer, Zarzycki (red.). 1977). Jednakże istniejące jeszcze takie siedliska podlegają sukcesji i zarastaniu roślinnością krzewiastą (Ceynowa-Giełdon 1996, Hajdamowicz 2003, Zarzycki, Kaźmierczakowa (red.) 1993). Proces ten przyspieszają spływy z pól użyźniające glebę. Niszczenie siedlisk tego gatunku odbywa się także przez pozyskiwanie piasku lub gliny oraz przekształcanie czy utwardzanie naturalnych skarp przy drogach i osiedlach. Z podobnych powodów jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem również w Niemczech, Czechach i na Słowacji (Buchar 1992a, Gajdoš, Svatoň, Svoboda 1999, Platen i in. 1996, Rafalski 1992, Staręga, Błaszak, Rafalski 2002).
   
Prognoza zmian populacji  Przewiduje się zmniejszenie populacji związane z przeobrażeniem siedlisk, przede wszystkim z intensyfikacją rolnictwa oraz rozbudową dróg i osiedli oraz sukcesją roślinności krzewiastej na istniejących murawach.
   
Aktualne sposoby ochrony  Wraz z całą rodziną Atypidae podlega ochronie gatunkowej. Poza tym część stanowisk znajduje się na terenie rezerwatów przyrody, gdzie chroniona jest roślinność kserotermiczna i stepowa, a jedno stanowisko leży w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Błażejewski 1958, Ceynowa-Giełdon 1996, Hajdamowicz 2003, Rozwałka R. - mat. niepubl., Staręga 1988, Zarzycki, Kaźmierczakowa (red.) 1993).
   
Proponowane sposoby ochrony  Należy objąć ochroną rezerwatową lub w formie użytków ekologicznych największe populacje tego gatunku wraz z ich siedliskiem. W celu utrzymania otwartych muraw należy zastosować czynną ochronę polegającą na usuwaniu w ich obrębie drzew i krzewów. Stosowane w celach ochronnych późnojesienne wypalanie muraw ostnicowych (Zarzycki, Kaźmierczakowa (red.) 1993) nie powinno mieć wpływu na zamieszkujące pod ziemią gryziele (Rozwałka R. - mat. niepubl.).
   
Summary  It is a thermophilous spider species of the Pontic origin, occurring in Central and South-Eastern Europe and in Turkmenistan. In Poland it is known from some ten-twenty locations in the south-eastern part of the country and one locality in Pomerania. It lives in colonies on the slopes of hills, in natural habitats of open steppe character. Spiders stay in a hole, in the ground, linen with silk, with a protruding, finger-like silk tube which serves to catch prey through. It is protected by law and some localities are protected in nature reserves. A threat to the species is loss and degradation of its habitats due to natural succession and human economic activity.
   
Źródła informacji  Blick T., Hänggi A., Thaler K. 2002. Checkliste der Spinnentiere Deutschlands, der Schweiz, Österreichs, Belgiens und der Niederlande (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Palpigradi). Ver. 1., Internet: http://www.AraGes.de/checklist_e.html

Błażejewski F. 1958. Atypus muralis Bertkau, nowy dla Polski przedstawiciel Mygalomorphae (Araneida). Fragm. faun. 8: 11-15.

Bristowe S. 1958. The Atypidae Purse Web Spiders. World of Spiders. Collins St James's Place, London: 70-78.

Buchar J. 1992a. Arachnida. W: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR, 3. Bezstavovce. L. Škapec (ed.). Príroda, Bratislava: 41-53.

Buchar J. 1992b. Kommentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carol.-Biol. 36: 383-428.

Ceynowa-Giełdon M. 1996. Zbocza Płutowskie. W: Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Toruń: 130-135.

Gajdoš P., Svatoň J., Svoboda K. 1999. Catalogue of Slovakian Spiders. Ustav krajinnej ekológie Slovenskej akademie vied, Bratislava, 337 pp.

Hajdamowicz I. 2003. Historia ochrony pająków w Polsce. Kraska - Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian", 10: 46-49. http://www.bocian.org.pl/biuletyn/2004/b1a25.php

Heimer S., Nentwig W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch. Parey, Berlin, 543 ss.

Kostrowicki A.S. 1953a. Rzut oka na faunę projektowanego rezerwatu w Krzyżanowicach nad Nidą. Chrońmy przyr. ojcz. 9, 5: 13-18.

Kraus O., Baur H. 1974. Die Atypidae der West-Paläarktis. Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae). Abh. Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg 17: 85-116.

Mikhailov K.G. 1996. A checklist of the spiders of Russia and other territories of the former USSR. Arthropoda Sel. 5: 75-137.

Oleczek M. 1979. Pająki środowisk kserotermicznych w Kazimierzu Dolnym oraz wydm w Stężycy koło Dęblina. Pr. magist. Zakładu Zoologii WSR-P, Siedlce.

Platen R., Blick T., Sacher P., Malten A. 1996. Rote Liste der Webspinnen (Arachnida: Araneida) Deutschlands. Arachnol. Mitt. 11: 5-31.

Platnick N.I. 2004. The world spider catalog, version 4.5. American Museum of Natural History, http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/INTRO1.html

Prószyński J., Staręga W. 1971. Pająki - Aranei. Katalog fauny Polski. XXXIII. PWN, Warszawa, 1-383.

Rafalski J. 1992. Pajęczaki Arachnida. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków: 103-104.

Schwendinger P.J. 1990. A synopsis of the genus Atypus (Araneae, Atypidae). Zoologica Scripta 19: 353-366.

Staręga W. 1988. Pająki (Aranei) Gór Świętokrzyskich. Fragm. faun. 31: 185-359.

Staręga W., Błaszak C., Rafalski J. 2002. Arachnida Pajęczaki. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 133-140.

Szafer W., Zarzycki K. (red.). 1977. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa, 615 ss. (tom I).

Weiss I., Petrisor A. 1999. List of the spiders (Arachnida: Araneae) from Romania. Trav. Mus. Natl. Hist. Nat. "Grigore Antipa", Bukarest, 41: 79-107.

Wiehle H. 1953. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) IX: Orthognatha - Cribellatae - Haplogynae - Entelegynae (Pholcidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nest

Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) 1993. Polska czerwona księga roślin. Instytut Botaniki PAN i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 310 ss.

   
Autor  Izabela Hajdamowicz
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009