powiększ

Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Modraszek orion
Chequered Blue

Rodzina  Lycaenidae  Modraszkowate
Rząd  Lepidoptera  Motyle
Gromada  Insecta  Owady
Typ  Arthropoda  Stawonogi
   
Status  Gatunek środowisk kserotermicznych, w Polsce bardzo lokalny i przeważnie narażony na wyginięcie. Chroniony.
   
Rozmieszczenie  Zasięg gatunku rozciąga się od zachodniej Europy przez Azję Centralną aż do Japonii (Buszko 1993). W Europie występuje głównie w jej południowej i miejscami środkowej części, a także w oddzielonej tysiąckilometrową dysjunkcją południowej części Skandynawii (Kudrna 2002). W Polsce dawniej spotykany na kilku stanowiskach na Dolnym Śląsku (Wolf 1928) i w Pieninach (Błeszyński, Razowski, Żukowski 1965). Dane z Wielkopolski, Bieszczadów i Pojezierza Mazurskiego są niepewne. Obecnie występuje jedynie we wschodniej Polsce w okolicach Kazimierza nad Wisłą, Sandomierza i Sobiboru (Buszko 1997b).
   
Biotop/Siedlisko  Nasłonecznione stoki w wąwozach lessowych, piargi, kamieniołomy. Preferuje tereny o podłożu wapiennym.
   
Biologia  Gatunek pojawia się w dwóch pokoleniach w ciągu roku. Motyl lata od początku maja do początku czerwca oraz od połowy lipca do końca sierpnia. Gąsienica żyje na rozmaitych gatunkach rozchodnika Sedum, zwłaszcza na rozchodniku wielkim Sedum maximum.
   
Wielkość populacji w Polsce  Trudna do oszacowania. W miejscach występowania widuje się kilka do kilkunastu osobników w ciągu dnia.
   
Zagrożenia i ich przyczyny  Gatunek jest zagrożony przez zarastanie krzewami otwartych środowisk kserotermicznych, głównie ścianek lessowych i piargów. Równie niekorzystna jest rekultywacja kamieniołomów eliminująca roślinę pokarmową gąsienic.
   
Prognoza zmian populacji  Gatunek zachował się na zaledwie czterech stanowiskach. Istnieje duże prawdopodobieństwo wymierania z uwagi na izolację i niewielką liczebność populacji.
   
Aktualne sposoby ochrony  Gatunek jest w Polsce prawnie chroniony.
   
Proponowane sposoby ochrony  Skutecznym sposobem ochrony gatunku jest utrzymywanie jego siedlisk rozrodowych w stanie umożliwiającym rozwój stadiów preimaginalnych. Warto rozważyć możliwość restytucji populacji gatunku w miejscach jego dawnego występowania.
   
Summary  The species is currently known from 4 localities in Poland. It occurs in xerothermic habitats on slopes, scree and in quarries. It is threatened with extinction due to isolation of local populations and low numbers. Conservation measures should be aimed at the maintenance of breeding habitat and restitution of species in suitable biotopes. It is protected by law in Poland.
   
Źródła informacji  Błeszyński S., Razowski J., Żukowski R. 1965. Fauna motyli Pienin. Acta. zool. cracov. 10, 5: 375-493.

Buszko J. 1993. Atlas motyli Polski. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, Warszawa, 269 ss.

Buszko J. 1997b. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawn. Turpress, Toruń, 170 ss.

Kudrna O. 2002. The distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20, 343 pp.

Wolf P. 1928. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Teil 2. Auf Veranlassung des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau. Karl Vater, Breslau: 333 ss.

   
Autor  Jarosław Buszko
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009