iop pan   ar poznań

nfośigw
Opublikowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

     Księgę tę kierujemy do szerokiego grona odbiorców, nade wszystko do służb ochrony przyrody – konserwatorów przyrody, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych, fundacji działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego, odpowiednich urzędów na wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej. Księga ta powinna też służyć planistom do spraw zagospodarowania przestrzennego, dyrekcjom lasów państwowych, innym właścicielom leśnym, rolnikom, ośrodkom edukacji ekologicznej, jak też szkołom i uczelniom. Można mieć nadzieję, że będzie ona pomocna w nowelizacji prawa dotyczącego ochrony gatunkowej zwierząt i ochrony rezerwatowej. Ministerstwu Środowiska powinna dostarczyć wartościowych podstaw materiałowych dla realizacji krajowej strategii ochrony przyrody i wypełniania w tym względzie zobowiązań tak wewnątrzkrajowych, jak i międzynarodowych. Z księgi tej należy jednak korzystać krytycznie, mając na uwadze m.in. dużą zmienność stanu populacyjnego fauny i potrzeby aktualizacji danych dotyczących poszczególnych gatunków.

Zbigniew Głowaciński i Janusz Nowacki - redaktorzy

 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009