Spis literatury

Aarvik L., Berggren K., Hansen L.O. (eds.). 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Lepidopterologisk arbeidsgruppe. Zoologisk museum, Universitet i Oslo, Norsk institutt for skogforskning. Oslo, 192 pp.

Abraszewska-Kowalczyk A. 1996. Uwagi o występowaniu małży skójkowatych (Bivalvia, Unionidae) w rzece Pilicy. XII Krajowe Seminarium Malakologiczne, 25-27 kwietnia1996, Łódź: 3.

Abraszewska-Kowalczyk A. 2002a. Mięczaki. W: Świat zwierząt Brudzeńskiego Parku krajobrazowego. A. Abraszewska-Kowalczyk, J.K. Kowalczyk, J. Hejduk, M. Przybylski, W. Tuszewicki. Mantis, Olsztyn: 40-44.

Abraszewska-Kowalczyk A. 2002b. Małże skójkowate (Bivalvia, Unionidae) dorzecza Pilicy. Folia malacol. 10 (3): 92-174.

Abraszewska-Kowalczyk A., Sulikowska A. 1998. Morphometric comparison of Vestia elata (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) from the Świętokrzyskie Mts. and the Carpathians. Folia malacol. 6: 7-13.

Adamović Z.R. 1963. Ecology of some asilid - species (Asilidae, Diptera) and their relation to honeybee (Apis mellifica L.). Mus. Hist. Nat. Beograd, hors serie 30: 3-102.

Adamski P., Witkowski Z. 1999. Wing deformation in an isolated Carpathian population of Parnassius apollo (Papilionidae: Parnassinae). Nota lepid. 22, 1: 67-73.

Adlbauer K., Bregant E. 1979. Erste gesicherte Fundmeldung der Bockkäfer Rhopalopus femoratus und Saperda punctata aus der Steiermark (Coleoptera, Cerambycidae). Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 109: 201-203.

Aldridge D.C. 1999. The impacts of dredging and weed cutting on a population of freshwater mussels (Bivalvia: Unionidae). Biol. Conserv. 95, 3: 247-257.

Aldridge D.C. 2000. The morphology, growth and reproduction of Unionidae (Bivalvia) in a fenland waterway. J. Mollus. Stud. 65: 47-60.

Aleksandrowicz O.R., Jadwiszczak A.S. 2001. W dziupli starego drzewa. Notatki entomol. 2, 2: 39-40.

Aleksandrowicz O.R., Wojas T. 2001. Familia (rodzina): Carabidae. W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.). Inst. Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 403 ss.120

Alexandrowicz S.W. 1988a. Malacofauna of the Wawel Hill in Cracow. Folia malacol. 2: 29-51.

Alexandrowicz S.W. 1988b. Molluscan assemblages of the lacustrine sediments in the ancient melt-lake Orle. Folia Quat. 58: 59-67.

Alexandrowicz S.W. 1992. Nowy dla fauny polskiej gatunek ślimaka Pupilla alpicola na zagrożonym stanowisku w Niedzicy. Chrońmy przyr. ojcz. 48: 5-11.

Alexandrowicz S.W. 1994. Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) from Niedzica. Geologia 20: 325-331.

Alexandrowicz S.W., Nowaczyk B. 1982. Late-glacial and Holocene lake sediments at Pomorsko near Sulechów. Questions Geographicae 8: 5-17.

Alexandrowicz S.W., Tchórzewska D. 1981. Kreda jeziorna w osadach czwartorzędowych środkowego Pomorza. Geologia (AGH) 7: 59-71.

Alwin-Gromadzka J. 1965. Obserwacje nad fauną chrząszczy występujących na starych dębach łęgów nadwarciańskich. Poznań, Zakł. Zool. Ogólnej UAM, pr. magist., 45 ss. (msc.).

Andrzejewska L. 1965. Stratification and its dynamics in meadow communities of Auchenorrhyncha (Homoptera). Ekol. pol. A, 13: 685-715.

Andrzejewski R. 1995. Ekologiczna interpretacja ścisłej i częściowej ochrony ekosystemów. Chrońmy przyr. ojcz. 51, 6: 5-15.

Anistratenko V.V., Anistratenko O.Yu. 2001. Fauna Ukrainy, 29, Molljuski, vyp. 1., Kniga 1, Kiev, Veles, 240 pp.

Anufriev G.A. 1978. O sinonimii i rasprostranenii pennicy Aphrophora similis Leth. (Homoptera, Auchenorrhyncha, Aphrophoridae). Nauchnye doklady Vysshe? Shkoly, Biologicheskie Nauki, Zoologia, Leningrad, 2: 55-58.

Araujo R., Ramos M.A. 2000. Action Plan for Margaritifera margaritifera. Council of Europe. T-PVS (2000) 10. Strasbourg, 38 pp.

Askew R.R. 1988. The dragonflies of Europe. Harley Books, Colchester, 291 pp.

Aspöck H., Aspöck U., Hölzel H. 1980. Die Neuropteren Europas. Bd. I, II. Krefeld: 495 + 355 ss.

Aspöck H., Aspöck U., Rauch H. 1991. Die Raphidiopteren der Erde. Eine monographische Darstellung der Systematik, ökologie und Chorologie der rezenten Raphidiopteren der Erde, mit einer zusammenfassenden übersicht der fossilen Raphidiopteren (Insecta: Neuropteroidea). Goecke & Evers, Krefeld

Aspöck H., Hölzel H., Aspöck U. 2001. Kommentierter Katalog der Neuropterida (Insecta: Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der Westpaläarktis. Denisia 2: 1-606.

Atanasov N. 1955. Neue und seltene Arten aus der Fam. Sphecidae (Hymenoptera) für die Fauna Bulgariens. Izwiestija na Zoologiczeskija Institut, Sofia, 4/5: 191-214.

Baidashnikov A.A. 1989. Vertikal'noe raspredelenie nazemnykh mollyuskov Ukrainskikh Karpat. Vestnik zoologii: 55-59.

Baidashnikov A.A. 1996. Nazemnaya malakofauna ukrainskogo Poles'a. 2. Formirovanie sovremennykh malakokompleksov. Vestnik zoologii : 3-12.

Bajer F. 1930. O racjonalizację eksportu raków z Polski. Przegl. ryb. 3, 20: 668-676.

Baker R., Clarke K., Howlett D. 1998. A survey of Pseudanodonta complanata Rossmäller in Norfolk. English Nature Research, Report Number 293.

Balint Z. 1991. Conservation of butterflies in Hungary. Oedippus 3: 5-36.

Bałazy S., Gidaszewski A., Michalski J. 1974. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, I. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C, 27: 83-102.

Bałazy S., Michalski J. 1977. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, II. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C, 30: 99-107.

Banaszak J. 1973. Materiały do znajomości fauny pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) Rzeszowszczyzny. Pol. Pismo entomol. 43: 55-60.

Banaszak J. 1975. Materiały do znajomości złotolitek (Hymenoptera, Chrysididae) południowej Polski. Pol. Pismo entomol. 45: 23-32.

Banaszak J. 1978a. Scolia hirta Schrank (Hymenoptera, Scoliidae) nad dolną Wisłą oraz rozmieszczenie tego gatunku w Polsce. Przegl. zool. 22, 1: 45-48.

Banaszak J. 1978b. Entomofauna zabytkowych dębów w Rogalinie. Wszechświat 5: 123-125.

Banaszak J. 1979. Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera, Apoidea) fauny Polski. II. Badania Fizjogr. Pol. Zach., C, 32: 59-68.

Banaszak J. 1980. Złotolitki Chrysididae. Katalog fauny Polski. XXVI. PWN, Warszawa, 3: 1-52.

Banaszak J. 1984. Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera, Apoidea) fauny Polski. III. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, 34: 127-147.

Banaszak J., Buszko J., Czachorowski S., Czechowska W., Habda G., Liana A., Pawłowski J., Szeptycki A., Trojan P., Węgierek P. 2004. Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach narodowych Polski. Wiad. entomol. 23, Supl. 2: 5-56.

Banaszak J., Czechowska W., Czechowski W., Garbarczyk H., Sawoniewicz J., Wiśniowski B. 2000. Zagrożenia i perspektywy ochrony owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 177-211

Banaszak R. 1988. Fauna bzygowatych (Syrphidae: Diptera) Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina. Roczn. AR w Poznaniu 190: 3-8.

Bańkowska R. 1964. Syrphidae (Diptera) Sudetów. Fragm. faun. 11: 287-318.

Bańkowska R. 1971. Syrphidae (Diptera) Bieszczadów. Fragm. faun. 17: 401-476.

Baran T. 2003. Nowe dane o występowaniu kilku gatunków Pterophoridae (Lepidoptera) w Polsce. Wiad. entomol. 22: 116-117.

Baraniak E. 1980. Zoogeograficznie ciekawe elementy w faunie motyli większych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr. 1, 1: 25-27.

Baraud J. 1993. Les Coléopteres Lucanoidea de l'Europe et du Nord de l'Afrique. Bull. mens Soc. linn. Lyon, 62, 2: 42-64.

Baraud J., Tauzin P. 1991. Une nouvelle espece européenne du genre Osmoderma Serville. (Coleoptera Cetoniidae Trichiinae). Lambillionea 91, 3: 159-166.

Barga-Więcławska J. 1989. Helix lutescens Rossmässler, 1837 (Gastropoda: Helicidae) in the Holy Cross Mountains National Park and its vicinity. Folia malacol. 3: 23-33.

Barga-Więcławska J. 1997. Sukcesja ślimaków na hałdach regionu Świętokrzyskiego. Wydawnictwo WSP, Kielce.

Bartkowska J. 1975. O występowaniu chrząszcza marchołta Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781) w Polsce (Coleoptera, Tenebrionidae). Przegl. zool. 19, 4: 463-464.

Bartkowska J. 1994. Materiały do poznania stonkowatych (Coleoptera, Chrysomelidae) Roztocza. Fragm. faun. 37: 201-210.

Batkowski S., Palik E., Szpor R. 1972. Motyle większe Tatr Polskich. Pol. Pismo entomol. 42, 3: 637-688.

Bauer G. 1986. The status of the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera L. in the south of its European range. Biol. Conserv. 38: 1-9.

Bauer G. 1992. Variation in the life span and size of the freshwater pearl mussel. J. Anim. Ecol. 61: 425-436.

Bauman T. 1997. Habitat selection and dispersal power of the spider Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789) in the porphyry landscape near Halle (Saale). W: Proc. 16th European Cool. Arachnol. M. Żabka (ed.), WSR-P. Siedlce: 37-45.

Bazyluk W. 1947. Szarańczaki (Orthoptera) okolic Zwierzyńca (Zamojszczyzna). Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 5: 123-137.

Bazyluk W. 1948. Przyczynek do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) województwa poznańskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 1: 154-159.

Bazyluk W. 1949a. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Siemienia (województwo lubelskie) i okolicy. Pr. Kom. Biol. Wydz. Mat.-Przyr. PTPN 12: 1-95.

Bazyluk W. 1949b. Przyczynek do znajomości fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) województwa lubelskiego. Pr. Kom. Biol. Wydz. Mat.-Przyr. PTPN 12: 96-110.

Bazyluk W. 1950. Materiały do fauny Ziem Zachodnich. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ziemi Lubuskiej i Śląska. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2 (1949): 136-156.

Bazyluk W. 1954. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera), karaczanami (Blattodea) i skorkami (Dermaptera) północno-zachodniej Polski. Pr. Kom. Biol. Wydz. Mat.-Przyr. PTPN 15: 131-147.

Bazyluk W. 1956. Prostoskrzydłe - Orthoptera (Saltatoria). W: Klucze do oznaczania owadów Polski. PWN, Warszawa, 9: 166 ss.

Bazyluk W. 1957. Nowe dla Polski lub rzadsze gatunki z rzędów Blattodea, Mantodea, Orthoptera i Dermaptera. Fragm. faun. 7: 263-282.

Bazyluk W. 1960. Die geographische Verbreitung und Variabilität von Mantis religiosa (L.) (Mantodea, Mantidae) sowie Beschreibungen neuer Unterarten. Ann. Zool. 18: 231-272.

Bazyluk W. 1970. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Fragm. faun. 15: 365-378.

Bazyluk W. 1971. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Bieszczadów Zachodnich wraz z opisem Isophya posthumoidalis n. sp. Fragm. faun. 17: 127-159.

Bazyluk W. 1977. Blattodea et Mantodea. Karaczany i modliszki (Insecta). W: Fauna Polski, 6: 173 ss.

Bazyluk W. 1978. Karaczany (Blattodea), prostoskrzydłe (Orthoptera) i skorki (Dermaptera) Pienin oraz góry Wżar. Fragm. faun. 22: 7-50.

Bazyluk W. 2002. Materiały do fauny ważek (Odonata) okolic Siemienia w województwie lubelskim. Nowy Pam. Fijzogr. 1, 1: 45-52.

Bazyluk W., Liana A. 1970. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych Polski. I-III. Fragm. faun. 14: 11-20.

Bazyluk W., Liana A. 2000. Prostoskrzydłe (Orthoptera). Katalog fauny Polski. XVII. PWN, Warszawa, 2: 1-156.

Beaumont J. 1937-1939. Les Psenini (Hym. Sphecid.) de la région paléarctique. Bull. Soc. Ent. Suisse (Bern) 17: 33-93.

Bechev D. 1999. Biotic connection of fungus gnats (Diptera: Sciaroidea, excluding Sciaridae) in forest habitats of mount Pirin. Trav. Sci. Univ. Plovdiv., Animalia, 35: 37-40.

Bednarczyk J., Gębicki C. 1998. Piewiki (Homoptera, Auchenorrhyncha) okolic Janowa Lubelskiego. Fragm. faun. 41, 17: 233-245.

Bednarska E., Pierściński P. 1995. Parki Krajobrazowe Ponidzia. Informator przyrodniczo-krajoznawczy. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce: 48 ss.

Bednarz S. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Doliny Baryczy. Zesz. Przyr. OTPN (Warszawa-Wrocław) 16: 99-117.

Bednarz S. 1988. Orthoptera, Blattodea et Dermaptera of Trzebnicko-Ostrzeszowskie Hills. Acta. zool. cracov. 31: 363-382.

Behning A. 1924. K izuczeniju pridonnoj żizni reki Wołgi. Monogr. Wolz. Biol. Stanc. 1: 252-253.

Behning A. 1932. Über Ephemeropterenlarven des Uralflusses. Deutsch. ent. Zeit. 3: 89-94.

Bellmann H. 1997. Spinnentiere Europas. Kosmos - Atlas, Stuttgart, 304 ss.

Bellmann H., Luquet G. 1995. Guide des Sauterelles, Grillons et Criquets d'Europe occidentale. Paris, 383 pp.

Belyshev B.F., Haritonov A.Yu. 1981. Geografija strekoz (Odonata) Boreal'nogo faunisti(eskogo carstva. Izdat. "Nauka", (Novosibirsk) 275 + 3 pp.

Bense U. 1995. Longhorn beetles. Illustrated key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf Verlag, Weikersheim, 512 pp.

Bercio H., Folwaczny B. 1979. Verzeichnis der Käfer Preussens. Verlag Parzeller & Co. Fulda, XXI + 369 ss.

Berger L. 1959. Wyniki wstępnych badań nad groszkówkami (Pisidium) Wielkopolski. Przyr. Pol. Zach. 2: 279-284.

Berger L. 1960. Badania nad mięczakami (Mollusca) Pojezierza Mazurskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 4: 7-49.

Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Pr. Kom. Biolog. PTPN 25: 1-124.

Berger L. 1962. Uwagi o rozmieszczeniu małżów Sphaeridae w Krutyni na Pojezierzu Mazurskim. Fragm. faun. 10: 1-9.

Berger L. 1973. Mięczaki (Mollusca) rzeki Raby i jej niektórych dopływów. Acta hydrobiol. 15, 4: 401-411.

Berger L., Dzięczkowski A. 1977. Mollusca. In: Bottom fauna of the heated Konin Lakes. Monografie fauny Polski 7: 151-179.

Berland L. 1925. Hymenopteres Vespiformes I. In: Faune de France. Lechevalier, Paris: 21-212.

Bernard R. (w druku). New data on the occurrence of Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). Opusc. zool. flumin.

Bernard R. 1998. Stan wiedzy o rozmieszczeniu i ekologii Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra" 2: 67-93.

Bernard R. 2000. Stan wiedzy o występowaniu i biologii Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) w Polsce (Odonata: Cordulegastridae). Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra" 4: 55-87.

Bernard R., Wildermuth H. (w druku). Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) in Europe - a case of a vanishing relict (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica 34, 3.

Bernasconi R. 1990. Falniowskia n. gen. for Bythiospeum neglectissimum Falniowski et Šteffek, 1989 (Mollusca: Prosobranchia: Hydrobiidae). Folia malacol. 4: 47-51.

Bernatt S. 1965. Skójki perłorodne dojechały. Perły już rosną. Nowiny Jeleniogórskie. Magazyn Ilustrowany Ziemi Jeleniogórskiej 8, 29: 382.

Betrem J.G. 1933. Die Scoliiden der indoaustralischen und paläarktischen Region aus der Staatlichen Museum für Tierkunde zu Dresden (Hym.). Stett. entomol. Ztg. 94: 236-263.

Betrem J.G. 1935. Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen Arten des Genus Scolia. Tijdsch. Ent. 78: 1-78.

Bielewicz M. 1973. Motyle większe (Macrolepidoptera) Bieszczadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego. Roczn. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda 7: 1-170.

Bielewicz M. 1984. Nowe gatunki motyli większych (Macrolepidoptera) dla fauny Bieszczadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego. Pol. Pismo entomol. 54, 2: 407-409.

Bilewicz-Pawińska T. 1961. Wpływ zadrzewień na dynamikę ilościową pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Ekol. pol. A, 9, 4: 61-77.

Bilý S. 1982. The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 10: 1-111.

Bilý S. 2002. Summary of the bionomy of the Buprestid beetles of Central Europe (Coleoptera: Buprestidae). Acta ent. Mus. Nat. Pragae, suppl. 10: 1-104.

Bink F.A. 1992. Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa. Schuyt & Co. Haarlem, 512 pp.

Bischoff H. 1925. Beitrage zur Natur- und Kulturgeschichte Lithauens und angrezender Gebiete. Hymenoptera (Aculeata, Ichneumonidae, Chalastogastra). Abh. Bayer. Akad. Wiss. Math.-naturwiss. Abt., Suppl. 6-9: 278-337.

Blab J., Nowak E., Trautmann W., Sukopp H. 1985. Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. Kilda-Verlag, 245 ss.

Blick T., Hänggi A., Thaler K. 2002. Checkliste der Spinnentiere Deutschlands, der Schweiz, Österreichs, Belgiens und der Niederlande (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Palpigradi). Ver. 1., Internet: http://www.AraGes.de/checklist_e.html

Blüthgen P. 1961. Die Faltenwespen Mitteleuropas (Hymenoptera, Diploptera). Abh. Deutsch. Akad. Wiss., Kl. Chem. Geol. und Biol. 2: 1-251.

Blüthgen P., Königsmann E. 1969. Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 79. Beitrag. Hymenoptera: Vespidae, Eumenidae, Masaridae. Beitr. Ent. 19, 7/8: 917-935.

Błażejewski F. 1958. Atypus muralis Bertkau, nowy dla Polski przedstawiciel Mygalomorphae (Araneida). Fragm. faun. 8: 11-15.

Błeszyński S. 1965. Geometridae, podrodzina Hydriomeninae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Warszawa, 27, 46b: 1-305.

Błeszyński S. 1966. Geometridae, podrodzina Selidoseminae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Warszawa, 27, 46c: 1-122.

Błeszyński S., Razowski J., Żukowski R. 1965. Fauna motyli Pienin. Acta. zool. cracov. 10, 5: 375-493.

Błeszyński S., Szymczakowski W. 1954. Notatki entomofaunistyczne z rezerwatu w Chotlu Czerwonym. Chrońmy przyr. ojcz. 10, 3-4: 61-64.

Błeszyński S., Szymczakowski W. 1955. Kilka uwag o entomofaunie wzgórza gipsowego w Chotlu Czerwonym. Pol. Pismo entomol. 14, supl. 1: 39-41.

Bobek K. 1890. Przyczynek do fauny muchówek tatrzańskich. Spraw. Kom. Fizyogr. 25: 218-242.

Bobek K. 1893. Przyczynek do fauny muchówek Krakowskiego okręgu. Spraw. Kom. Fizyogr. 28: 8-28.

Bodziarczyk J., Michalcewicz J. 2000. Nowe stanowisko nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (L.) (Coleoptera, Cerambycidae) w Paśmie Radziejowej (Beskid Sądecki, Karpaty Zachodnie). Chrońmy przyr. ojcz. 6: 126-129.

Boettger C.R. 1926a. Die Weichtierfauna des Gebietes von Frankfurt an der Oder. Helios 29: 13-45.

Boettger C.R. 1926b. Die Weichtierfauna der Umgebung von Landsberg an der Warthe. Helios 29: 46-54.

Boettger C.R. 1926c. Untersuchungen über die Entstehung eines Faunenbildes. Zur Zoogeographie der Weichtiere Schlesiens. Zt. Morph. Oekol. d. Tiere 6: 333-414.

Boettger C.R. 1936. Das Vorkommen d. Landschnecke Vertigo moulinsiana (Dup.) in Deutschland und ihre zoogeographische Bedeutung. Sitzungsber. Ges. naturforsch. Fr., Berlin 1936: 101-113.

Bohart R.M., Menke A.S. 1976. Sphecid Wasps of the World. A Generic Revision. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 695 pp.

Bondesen P. 1966. Population studies of Vertigo moulinsiana Dupuy in Denmark. Nat. Jutl., Aarhus 12: 240-251.

Bonnet P. 1933. Cycle vital de Philaeus chrysops PODA (Araneae, Salticidae). Arch. Zool. Exp. Gener. 75: 129-144.

Borodin A.M. (ed.) 1984. Krasnaja kniga. T. I. Izd. "Lesnaja Promyslennost", Moskwa: 274-275.

Borowiec L. 1984. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki stonkowatych (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo entomol. 53: 667-670.

Borowski J. 1993. Kambiofagi i ksylofagi projektowanego rezerwatu "Skarpa Ursynowska" w Warszawie. Parki nar. Rez. przyr 12, 1: 69-80.

Borowski J., Węgrzynowicz P. 2001. Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) (Coleoptera, Melandryidae). Notatki entomol. 2, 1: 3-4.

Borsuk S., Dysarz R., Jarmołkowicz S., Gorbacz W., Stachowiak M. 1998. Plan ochrony Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Operat szczegółowy. Ochrona fauny. Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka, Bydgoszcz (msc.).

Boszko G.W. 1973. Gedzi. Diptera, Tabanidae. W: Fauna Ukrajni. Kijv 13, 4: 1-208.

Bouček Z. 1974. A revision of the Leucospidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of the world. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Ent.), Suppl. 23: 1-241.

Bouchet P., Falkner G., Seddon M.B. 1999. Lists of protected land and freshwater molluscs in the Bern Convention and European Habitats Directive: are they relevant to conservation? Biol. Conserv. 90, 1: 21-31.

Boudot J.-P., Goutet P., Jacquemin G. 1987. Somatochlora arctica (Zett.) new for the French Pyreneyes and for the Southern French Alps, with further records on some rare Odonata in France. Notul. odonatol. 2: 150-152.

Boudot J.-P., Jacquemin G. 1995. Revision of Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) in southwestern Europe and northern Africa, with description of C. b. iberica ssp. nov. from Spain (Anisoptera: Cordulegastridae). Odonatologica 24, 2: 149-173.

Boyce M.S. 1992. Population viability analysis. Annual Rev. Ecol. A. Systematics 23: 481-506.

Brauns H. 1891. Aus der Fauna Mecklenburgs. Entomol. Nachr. 7: 107-110.

Breuning S. 1932. Monographie der Gattung Carabus L. Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. Troppau Heft, 104-110.

Brischke C.G.A. 1887. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. Schrft. d. Naturf. Ges. Danzig - N.F. 6 (4): 73-91.

Brischke C.G.A. 1888. Hymenoptera aculeata der Provinz West- und Ostpreussen. Schrft. d. Naturf. Ges. Danzig - N.F. 7: 85-107.

Bristowe S. 1958. The Atypidae Purse Web Spiders. World of Spiders. Collins St James's Place, London: 70-78.

Brocksieper R. 1979. Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Geradflügler (Orthoptera). In: Rote Liste der in Nordrhein-Westaflen gefährdeten Pflanzen und Tiere. 4. Recklinghausen: 68-69.

Brodskij K.A. 1930. K poznaniu Ephemeroptera južnoj Sibiri. Rus. Ent. Obozr. 24: 31-40.

Brovdii V.M. 1977. Zhuky-lystoidy khryzomeliny. Fauna Ukrainy 19, 16: 388 pp.

Buchar J. 1992a. Arachnida. W: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR, 3. Bezstavovce. L. Škapec (ed.). Príroda, Bratislava: 41-53.

Buchar J. 1992b. Kommentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carol.-Biol. 36: 383-428.

Buchholz L. (w przygot.). Chrząszcze z nadrodziny sprężyków (Coleoptera: Elateroidea) polskiej części Karkonoszy.

Buchholz L. 1987. The description of the larva and pupa of Podeonius acuticornis (Germar, 1824) (Coleoptera, Elateridae) with notes on its taxonomy, biology, and geographical distribution. Pol. Pismo entomol. 56: 861-881.

Buchholz L. 1995. A redescription of the larva of Porthmidius austriacus (Schrank, 1781), with notes on the taxonomy and biology of the species (Coleoptera: Elateridae). Genus 6, 3-4: 289-302.

Buchholz L., Kubisz D., Gutowski J.M. 2000. Ochrona chrząszczy (Coleoptera) w Polsce - problemy i możliwości ich rozwiązania. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 155-163.

Buchholz L., Ossowska M. (w przygot.). Chrząszcze z nadrodziny sprężyków (Coleoptera: Elateroidea) Puszczy Białowieskiej.

Buchholz L., Ossowska M. 1995. Entomofauna martwego drewna - jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony. Przegl. przyr. 6, 3/4: 93-105.

Buckland P.C., Dinnin M.H. 1993. Holocen woodlands, the insect evidence. In: K.J. Kirby et al. (eds.). Dead wood matters: the ecology and conservation of saproxylic invertebrates in Britain. English Nature Sci. (Peterborough) 7: 6-20.

Buczyński P. 1997. Ważki Odonata Poleskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr. 16, 2: 41-62.

Buczyński P. 1998. Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) in the Janowskie Forests (Lasy Janowskie), S-E Poland (Anisoptera: Corduliidae). Notul. odonatol. 5, 1: 8-9.

Buczyński P. 2000. On the occurrence of Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). Opusc. zool. flumin. 179: 1-10.

Buczyński P. 2001. Ważki (Insecta: Odonata) torfowisk wysokich i przejściowych środkowo-wschodniej Polski. Praca doktorska, UMCS, Lublin: 177 ss.

Buczyński P. 2003a. Ważki (Odonata) poligonu artyleryjskiego w Nowej Dębie (Kotlina Sandomierska), z uwagami o stanie wiedzy o ważkach Kotliny Sandomierskiej. Nowy Pam. fizjogr. 2, 1-2: 15-29.

Buczyński P. 2003b. Ważki (Odonata) Parku Krajobrazowego Pojezierze Iławskie. Roczn. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 7: 65-85.

Buczyński P. 2003c. Nowe stanowiska pijawki lekarskiej, Hirudo medicinalis. Chrońmy przyr. ojcz. 59, 3: 86-87.

Buczyński P., Czachorowski S., Lechowski L. 2001. Niektóre grupy owadów wodnych (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) projektowanego rezerwatu "Torfowiska wiszące nad jeziorem Jaczno" i okolic: wyniki wstępnych badań. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra" 5.

Buczyński P., Staniec B. 1998. Waloryzacja godnego ochrony torfowiska Krugłe Bagno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) w oparciu o wybrane elementy jego fauny. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra" 2: 95-107.

Buddensiek V. 1995. The culture of juvenile freshwater pearl mussels Margaritifera margaritifera L. in cages - a contribution to conservation programs and the knowledge of habitat requirements. Biol. Conserv. 74: 33-40.

Bunalski M. 1999. Die Blatthornkäfer Mitteleuropas (Coleoptera, Scarabaeoidea). Bestimmung - Verbreitung - Ökologie. Herausgeber: František Slamka, Bratislava, 80 ss.

Bunalski M. 2003. Chrząszcze z nadrodziny żuków (Coleoptera: Scarabaeoidea) rezerwatu leśno-stepowego "Bielinek" nad Odrą oraz jego okolic. Roczn. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra" 7: 125-134.

Burakowski B. 1957. Występowanie gatunków z rodzaju Dorcadion Dalm. w Polsce (Coleoptera, Cerambycidae). Fragm. faun. 7: 289-295.

Burakowski B. 1962. Obserwacje biologiczno-morfologiczne nad Pytho kolwensis C. Sahlb. (Coleoptera, Pythidae) w Polsce. Fragm. faun. 10, 12: 173-204.

Burakowski B. 1976. Chrząszcze Coleoptera. Zagłębkowate Rhysodidae. Klucze do oznaczania owadów Polski 19, 4: 1-11.

Burakowski B. 1989. Hypermetamorphosis of Rhacopus attenuatus (Maeklin) (Coleoptera, Eucnemidae). Ann. Zool. 42, 5: 165-180.

Burakowski B. 1991. Chrząszcze - Coleoptera. Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae. Klucze do oznaczania owadów Polski 19, 35-37: 1-92.

Burakowski B. 1997 (1996). Uwagi i spostrzeżenia dotyczące chrząszczy (Coleoptera) żyjących w próchnowiskach. Wiad. entomol. 15, 4: 197-206.

Burakowski B. 2000. Redescription of Aulonothroscus laticollis (Rybiński, 1897) (Coleoptera: Throscidae). Ann. Zool. 50, 1: 27-34.

Burakowski B. 2002. Description of the immature stages of Sericus subaeneus (W. Redtenbacher, 1842) (Coleoptera: Elateridae) with notes on biology and distribution. Ann. Zool. 52 (3): 367-372.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze - Coleoptera, Biegaczowate - Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 2: 1-233.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1974. Chrząszcze - Coleoptera, Biegaczowate - Carabidae, cz. 2. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 3: 1-430.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1976. Chrząszcze - Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 4: 1-309.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1983. Chrząszcze - Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 9: 1-294.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985. Chrząszcze - Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 10: 1-401.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1986a. Chrząszcze - Coleoptera. Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 11: 1-243.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1986b. Chrząszcze - Coleoptera. Cucujoidea, cz. 2. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 13: 1-278.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1987. Chrząszcze - Coleoptera. Cucujoidea, cz. 3. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 14: 1-309.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1989. Chrząszcze - Coleoptera, Cerambycidae i Bruchidae. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 15: 1-312.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1990. Chrząszcze - Coleoptera. Stonkowate - Chrysomelidae, cz. 1. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 16: 1-279.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Chrząszcze - Coleoptera. Stonkowate - Chrysomelidae, cz. 2. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 17: 1-227.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1993. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, cz. 1. Katalog fauny Polski. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 23, 19: 1-304.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1995. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, cz. 2. Katalog fauny Polski. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 54 (23), 19: 1-310.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 2000. Chrząszcze - Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. Katalog fauny Polski. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 23, 22: 1-252.

Burakowski B., Śliwiński Z. 1981. Trzy nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla fauny Polski. Przegl. zool. 25, 1: 107-119.

Burmeister F. 1939. Biologie, Ökologie und Verbreitung der europäischen Käfer auf systematischer Grundlage. I. Band: Adephaga. I. Familien gruppe: Caraboidea. Krefeld, 307 ss.

Buschinger A. 1989. Evolution, speciation, and inbreeding in the parasitic ant genus Epimyrma (Hymenoptera, Formicidae). J. Evol. Biol. 2: 265-283.

Buschinger A. 1990. Sympatric speciation and radiative evolution of socially parasitic ants - heretic hypotheses and their factual background. Z. Zool. Syst. Evolut.-forsch. 28: 241-260.

Buszko J. 1979. Piórolotki - Pterophoridae. W: Klucze do oznaczania owadów Polski. PWN Warszawa, 17, 44: 9-140.

Buszko J. 1986. A review of Polish Pterophoridae (Lepidoptera). Pol. Pismo entomol. 56: 273-315.

Buszko J. 1991. Motyle (Lepidoptera) rezerwatu Las Piwnicki. Parki nar. Rez. przyr 10, 1-2: 5-205.

Buszko J. 1993. Atlas motyli Polski. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, Warszawa, 269 ss.

Buszko J. 1997a. Atlas motyli Polski. Część II. Prządki, zawisaki, niedźwiedziówki (Lasiocampidae, Endromididae, Lemoniidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Thaumetopoeidae, Lymantriidae, Arctiidae). Grupa IMAGE, Warszawa. 262 ss.

Buszko J. 1997b. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawn. Turpress, Toruń, 170 ss.

Buszko J. 2000. Atlas motyli Polski, cz. III. Falice, wycinki, miernikowce. Grupa IMAGE, Warszawa, 518 ss.

Buszko J., Junnilainen J., Kaitila J.-P., Nowacki J., Nupponen K., Pałka K. 1996a. Nowe i rzadko spotykane w Polsce motyle (Lepidoptera) stwierdzone w południowo-wschodniej części kraju. Wiad. entomol. 15, 2: 105-115.

Buszko J., Kokot A., Palik A., Śliwiński Z. 1996b. Motyle większe (Macrolepidoptera) Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. przyr 15, 4: 3-46. 1996b. Motyle większe (Macrolepidoptera) Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. przyr. 15, 4: 3-46.

Buszko J., Mikkola K., Nowacki J. 2000. Motyle (Lepidoptera) Tatr Polskich. Część I. Wstęp, przegląd gatunków, geneza fauny. Wiad. entomol. 19 (supl.): 1-44.

Buszko J., Nowacki J. 2000a. Zagrożenia i możliwości ochrony motyli (Lepidoptera) w Polsce. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 213-220.

Buszko J., Nowacki J. (ed.) 2000b. The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. Pol. Entomol. Monographs 1, 178 pp.

Byk A. 1999. Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z grupy Scarabaeidae pleurosticti (Coleoptera: Scarabaeidae). Wiad. entomol. 18, 3: 189.

Caldara R., O'Brien Ch.W. 1998. Systematics and evolution of Weevils of the genus Bagous. VI. Taxonomic treatment of the species of the Western Palearctic Region (Coleoptera Curculionidae). Mem. Soc. Entomol. Ital. 76: 131-347.

Cameron R.A.D. 1972. The distribution of Helicodonta obvoluta (Müll.) in Britain. J. Conch., London 27: 363-369.

Cameron R.A.D. 2003. Life-cycles, molluscan and botanical associations of Vertigo angustior and Vertigo geyeri (Gastropoda, Pulmonata, Vertiginidae). Heldia 5: 95-110.

Cameron R.A.D., Colville B., Falkner G., Holyoak G.A., Hornung E., Killeen I.J., Moorkens E.A., Pokryszko B.M., von Proschwitz T., Tattersfield P., Valovirta I. 2003. Species accounts for snails of the genus Vertigo listed in Annex II of the Habitats Directive: V. angustior, V. genesii, V. geyeri and V. moulinsiana. Heldia 5: 151-172.

Capecki Z. 1969. Owady uszkadzające drewno buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.) na obszarze jego naturalnego zasięgu w Polsce. Prace Inst. Bad. Leś. 367: 1-166.

Carpenter J.M. 1996. Distributional Checklist of species of the Genus Polistes (Hymenoptera: Vespidae; Polistinae, Polistini). Novitates, New York, 3188, 39 pp.

Casale A., Sturani M., Vigna Taglianti A. 1982. Fauna d'Italia. Coleoptera Carabidae. I. Introduzione, Paussinae, Carabinae. Bologna, 499 pp.

Celary W. 1990. Review of the parasitic bees of the family Anthophoridae (Hymenoptera, Apoidea) in Poland (excluding the genus Nomada Scop.). Pol. Pismo entomol. 60: 9-23.

Celary W. 1998a. Hymenoptera Aculeata (excluding Formicoidea) of Babia Góra Mt. and adjacent area. Acta zool. cracov. 41, 2: 207-225.

Celary W. 1998b. Nowe i rzadkie gatunki żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) stwierdzone w południowej Polsce. Chrońmy przyr. ojcz. 54, 6: 105-110.

Celary W. 2002. The Ground-nesting Solitary Bee, Dasypoda thoracica Baer, 1853 (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae) and Its Life History. Folia biol. 50 (3-4): 191-198.

Celary W., Dylewska M. 1988. Colletidae (Hymenoptera, Apoidea) Polski. Pol. Pismo entomol. 58: 359-382.

Celiński F., Filipek M. 1957. Rezerwat leśno-stepowy w Bielinku nad Odrą. Ochr. Przyr. 24: 221-271.

Cerbin S. 1997. Stanowisko Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wiad. entomol. 16, 2: 119.

Ceynowa-Giełdon M. 1996. Zbocza Płutowskie. W: Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Toruń: 130-135.

Chandler P., Petersen F.T. 2001. Keroplatidae. In: Danish Diptera. Petersen F.T., Meier R. (eds.). Steenstrupia, 26: 119-276.

Cherepanov A.I. 1979. Usachi severnoj Azii (Prioninae, Disteniinae, Lepturinae, Aseminae). Izd. Nauka, Novosibirsk, 472 pp.

Chlebicki A. 2002. Skrzelopływka bagienna. Wszechświat 103: 65-66.

Chmielewski S., Iwańczuk C., Woźniak K. 1996. Nowe stanowiska pachnicy dębowej (Osmoderma eremita - Coleoptera: Scarabaeidae) na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 1, 1-2: 59.

Chrostowski M. 1960. Wymarły motyl Beskidów. Wierchy 28: 270-271.

Chrostowski M. 1964. Nowe podgatunki Parnassius mnemosyne L. (Lepidoptera, Papilionidae) z Karpat i ich przedgórza. Pol. Pismo entomol. 34: 189-196.

Chrzanowski A. 2002. Nowe dane o występowaniu Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) w Polsce. Wiad. entomol. 21 (2): 126.

Ciszkiewicz H. 1936. Notatki koleopterologiczne. III. Pol. Pismo entomol. 13: 196.

Clutius A. 1634. De Hemerobio sive Ephemero insecto et majali verme. Amsterdam: 66-104.

Cmoluch Z. 1986. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) roślinnych zespołów kserotermicznych i łąkowych Wymysłowa i Opoki Dużej (woj. tarnobrzeskie). Ann. UMCS (Lublin), C, 38: 211-286.

Collingwood C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomol. Scand. 8, 174 pp.

Curletti G. 1994. I Buprestidi d'Italia. Monografie di "Natura Bresciana", 19: 1-318.

Czachorowski S. 1995. Chruściki (Trichoptera) Bagien Biebrzańskich - wyniki wstępnych badań. Fragm. faun. 37: 427-438.

Czachorowski S. 1998. Chruściki (Trichoptera) Puszczy Białowieskiej - stan poznania. Parki nar. Rez. przyr 17, 3 (supl.): 49-54.

Czachorowski S., Buczyński P. 2000. Zagrożenia i ochrona owadów wodnych w Polsce. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 95-120.

Czachorowski S., Buczyński P., Stryjecki R. 2000. Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Parki nar. Rez. przyr. 19: 65-84.

Czajka M. 1966. Einige Angaben uber die Spinnen (Araneae) von Ślęża Massiv. Pol. Pismo entomol. 36: 365-376.

Czechowska W. 1976. Myrmekofauna Pienińskiego Parku Narodowego (Hymenoptera, Formicoidea). Fragm. faun. 21: 115-144.

Czechowska W., Czechowski W. 1999. Leptothorax albipennis Curtis, 1854 (Hymenoptera, Formicidae) - nowy dla Polski gatunek mrówki. Przegl. zool. 43: 103-104.

Czechowska W., Radchenko A., Czechowski W. 1998. Ecological and taxonomic notes on Leptothorax nadigi Kutter, 1925 (Hymenoptera, Formicidae) - an ant species new to Poland. Ann. Zool. 48: 119-123.

Czechowski W. 1990. Polistichus connexus (Fourcr.) (Coleoptera, Carabidae) na Śląsku Górnym. Wiad. entomol. 9, 3-4: 87.

Czechowski W. 2002. Formicidae. Mrówki. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce Z. Głowaciński (red.). Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 62-65.

Czechowski W., Czechowska W. 2000. Epimyrma ravouxi (André, 1896) (Hymenoptera, Formicidae) in the Pieniny Mts - notes on its occurence and biology. Fragm. faun. 43: 29-33..

Czechowski W., Czechowska W., Radchenko A. 1999. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce rzadkich gatunków mrówek z rodzaju Leptothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae). Fragm. faun. 41: 247-250.

Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W. 2002. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland. MIZ PAS, Warsaw: 200 + 1 pp.

Czubiński Z., Urbański J. 1951. Park Narodowy na wyspie Wolin. Chrońmy przyr. ojcz. 7/8: 3-56.

Czwalina G. 1893. Neues Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreussens. - Beiträge zum Osterprogramm des Altstadtischen Gymnasiums (Königsberg) 9: 1-34.

d'Aguilar J., Dommanget J.-L. 1985. Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestl(, Neuchâtel - Paris, 341 pp.

Danilevskij M.L. 1974. Novyj dlja fauny SSSR zhuk-drovosek (Coleoptera, Cerambycidae) s Severnogo Kavkaza. Biol. nauki 2: 14-16.

Danilevskij M.L., Miroshnikov A.I. 1985. Zhuki-drovoseki Kavkaza (Coleoptera, Cerambycidae). Opredelitel'. Krasnodar, 419 pp.

Dathe H.H. 1969. Zur Hymenopterenfauna im Tierpark Berlin. Milu, Leipzig 2, 5: 430-443.

David S. 1996. Červený seznam a přehled druhů vážek Slovenské Republiky. Rosalia (Nitra), 11: 135-139.

Day M.C. 1991. Towards the conservation of aculeate Hymenoptera in Europe. Nature and Environment Series, No. 51, Council of Europe Press, Strasbourg, 33 pp.

Dąbrowski J.S. 1981. Czy niepylak apollo jest skazany na zagładę? Wierchy 49: 301-307.

Dąbrowski J.S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Studia Naturae B, 31, 1-171.

Dąbrowski J.S., Witkowski Z. 1992. Parnassius apollo (Linné, 1758) Niepylak apollo. W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.). PWRiL, Warszawa: 262-265.

De Freina J.J., Witt T.J. 1987. Die Bombyces und Sphinges der Westpalearktis. Forschung & Wissenschaft, München, 708 ss.

Dedyński A. 1996. Nowe stanowiska trzech gatunków miernikowców (Lepidoptera, Geometridae) w Polsce. Wiad. entomol. 15(2): 122.

Delmotte C. 1982. Polistes gallicus L. (Hymenoptera, Vespidae) en Belgique. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent. 118: 35-37.

Demel K. 1922. Notatki ortopterologiczne. Arch. Nauk Biol. TNW (Warszawa) 1: 1-4.

Demelt v. C. 1956. Beobachtungen und Bemerkungen über Rosalia alpina alpina L. Ent. Bl. 3, 52: 110-175.

Demelt v. C. 1966. II. Bockkäfer oder Cerambycidae. I. Biologie mitteleuropäischer Bockkäfer (Col. Cerambycidae) unter besonderer Berücksichtigung der Larven. In: Die Tierwelt Deutschlands. VEB G. Fischer Verlag, Jena, 115 ss.

Denisiuk Z., Szoszkiewicz J. 1963. W sprawie ochrony zabytkowych dębów w Rogalinie i występującej tam roślinności. Chrońmy przyr. ojcz. 4: 10-21.

Dieckmann L. 1983. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beitr. Entomol. 33: 257-381.

Dittrich R. 1903. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden Hymenopteren. I. Apidae. Zeitschr. Entom. N.F (Breslau) 28: 19-54.

Dittrich R. 1911. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden Hymenopteren. III. Rapacia. Jahr. Ver. Schles. Ins. Breslau, 4: 15-34.

Dittrich R. 1924. Chalicodoma muraria F. in einem Steinbuch der Umgegend von Frankenstein. Jahr. Ver. Schles. Ins. Breslau, 14: 6.

Dlussky G.M., Pisarski B. 1971. Rewizja polskich gatunków mrówek (Hymenoptera, Formicidae) z rodzaju Formica L. Fragm. faun. 16: 145-224.

Dobosz R. 1993. Remarks on Myrmeleon bore Tjeder, with new localities from Poland and North Korea (Neuroptera: Myrmeleonidae). Ann. Upper Siles. Mus. Ent. 4: 53-58.

Dobosz R. 1994a. Drugie stanowisko Xylomyia maculata (Meig.) (Diptera: Xylomyiidae) w Polsce. Acta entomol. siles. 2, 1: 24.

Dobosz R. 1994b. Myrmeleon inconspicuus Rambur - mrówkolew nowy dla fauny Polski oraz uwagi o polskich gatunkach z rodzaju Myrmeleon Linnaeus (Neuroptera: Myrmeleontidae). Roczn. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda 14:123-127.

Dobosz R. 1996. Two species of lacewings (Neuropteroidea) from Białowieża Primaeval Forest new to the fauna of Poland. Acta entomol. siles. 4, 1-2: 19-23.

Dobosz R., Hadaś T. 1999. Bittacus italicus (O.F. Müller, 1766) (Mecoptera: Bittacidae) w Polsce i na Ukrainie. Wiad. entomol. 17, 3-4: 145-150.

Dobosz R., Werstak K., Czechowska W. (w przygot.). Wielbłądki (Neuropteroidea: Raphidioptera) Pienin. (msc.).

Döhring E. 1955. Biologie des grossen Eichenbockkäfers (Cerambyx cerdo L.) unter besonderer Berücksichtigung der Populationsbewegungen im Areal. Z. Angew. Entomol. 3: 251-373.

Dollfuss H. 1983. Rote Liste gefährdeter Grabwespenarten (Sphecidae, Hymenoptera). In: Gepp J. (ed.). Rote Liste gefährdeter Tiere österreichs. Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz. (Wien) 76-82.

Dollfuss H. 1991. Bestimmungsschlüssel der Grabwespen Nord- und Zentraleuropas (Hymenoptera, Sphecidae) mit speziellen Angaben zur Grabwespenfauna Österreichs. Stapfia, Linz, 24, 247 ss.

Dolný A. 2003. Faunistical data on endangered and protected dragonflies (Insecta: Odonata) in the Polish part of Upper Silesia (Opolskie and Śląskie voivodships). Natura Silesiae Superioris 7: 89-91.

Dolný A., Miszta A., Parusel J. 2003. Ważki (Insecta: Odonata) czterech rezerwatów przyrody województwa śląskiego (polska część Górnego Śląska) - wyniki wstępnych badań. Natura Silesiae Superioris 7: 93-103.

Dominik J., Starzyk J.R. 1989. Ochrona drewna. Owady niszczące drewno. PWRiL, Warszawa, 524 pp.

Donath H. 1987. Untersuchungen in einer Larvenkolonie von Cordulegaster boltoni (Donovan) in der Niederlausitz. Libellula 6, 3/4: 105-116.

Donath H. 1989. Verbreitung und Ökologie der Zweigestreiften Quelljungfer, Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807), in der DDR (Insecta, Odonata: Cordulegasteridae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 16, 6: 97-106.

Draber-Mońko A. 1957. Phasiidae (Diptera) okolic Warszawy wraz z uwagami o niektórych ciekawych gatunkach z innych okolic Polski. Fragm. faun. 7: 363-377.

Draber-Mońko A. 1971. Niektóre Calyptrata (Diptera) Bieszczadów. Fragm. faun. 17: 483-543.

Draber-Mońko A. 1978. Scatophagidae, Muscinae, Gasterophilidae, Hippoboscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae, Oestridae, Hypodermatidae i Tachinidae (Diptera) Pienin. Fragm. faun. 22: 51-229.

Draber-Mońko A. 1981. Tachinid flies (Diptera, Tachinidae) of Warsaw and Mazovia. Memorab. zool., Warszawa 35: 141-162.

Drogoszewski K. 1934. Nowe dla Polski środkowej żądłówki. Pol. Pismo entomol. 13 (1-4): 125-131.

Drogoszewski K. 1937-38. Przyczynek do znajomości fauny żądłówek Polski środkowej. Pol. Pismo entomol. 16-17: 165-166.

Drogoszewski K. 1939. Nowe dla Polski żądłówki ze zbiorów Państwowego Muzeum Zoologicznego. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 4, 12: 225-226.

Drozdowski A. 1964. Stanowisko ślimaka Helicopsis striata (O.F. Müller) w Cierpicach pod Toruniem. Przegl. zool. 8: 255-256.

Drozdowski A. 1979. Rozmieszczenie ślimaków wodnych na obszarze województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Stud. Soc. Sci. Torunensis, Sec. E, 10, 3: 3-30.

Dubatolov V.V., Zolotuhin V.V. 1992. A list of the Lasiocampidae from the territory of the former USSR (Insecta, Lepidoptera). Atalanta (Wurzburg) 23, 3/4: 531-548.

Dusoge K., Lewandowski K.B., Stańczykowska A. 1999. Benthos of various habitats in the Zegrzyński Reservoir (central Poland). Acta hydrobiol. 41: 103-116.

Dutkiewicz J. 1958. Skójka perłorodna - gatunek wymierający. Chrońmy przyr. ojcz. 14, 4: 19-28.

Dutkiewicz J. 1960. Wyniki badań nad rozmieszczeniem perłoródki rzecznej (Margaritifera margaritifera L.) na Dolnym Śląsku. Acta zool. cracov. 5, 9: 336-347.

Dworzycki T., Janoszek M., Ługowoj J., Tarnawski D. 2003. Sprężykowate (Coleoptera: Elateridae) w feromonowych pułapkach na korniki. Szczeliniec 7: 45-58.

Dyduch A., Falniowski A. 1979. Mięczaki Jez. Gardno i konieczność ich ochrony. Ochr. Przyr. 42: 151-182.

Dyduch-Falniowska A. 1982. Oscillations in density and diversity of Pisidium communities in two biotopes in southern Poland. Hydrobiological Bulletin 16 (2-3): 123-132.

Dyduch-Falniowska A. 1983. Shell microstructure and systematics of Sphaeridae (Bivalvia, Eulamellibranchiata). Acta zool. cracov. 26, 9: 251-296.

Dyduch-Falniowska A. 1989. Threats to the bivalves of the Unionidae family and their habitat preferences in the waters of Poland. In: The problems of the plant and animal species protection. Z. Głowaciński, S. Michalik (eds.). International Scientific Seminar CMEA/IUCN, 24-26 October 1989. Kraków-Zakopane: 65-70.

Dyduch-Falniowska A. 1992a. Małże Bivalvia. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków: 25-30.

Dyduch-Falniowska A. 1992b. Branchinecta paludosa (O.F. M(ller 1788) - Skrzelopływka bagienna. W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.). PWRiL, Warszawa: 257-259.

Dyduch-Falniowska A., Pokryszko B. 2001. Phyllum (typ): Mollusca - mięczaki. W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.). Inst. Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 42-46.

Dyduch-Falniowska A., Smagowicz K. 1980. Skrzelopływka bagienna Branchinecta paludosa w Tatrach. Chrońmy przyr. ojcz. 36, 3, 45-46.

Dyk V. 1957. Flussperlmuscheln im Aquarium. Aquarien und Terrarien 4: 334-335.

Dyk V. 1958. Zvyšene hynuti staršich perlorodek. Ochrona Prirody 13, 1: 5-6.

Dylewska M. 1965. Fauna kserotermiczna Pienin. Przegl. zool. 9: 160-168.

Dylewska M., Zabłocki J. 1972. Nowe i mało znane gatunki Apoidea (Hymenoptera) z obszaru Polski. Acta. zool. cracov. 17: 405-414.

Dzięczkowski A. 1988. Kilka rzadkich, subfosylnych mięczaków (Mollusca) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, 37: 61-70.

Dziędzielewicz J. 1867. Wykaz owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera). Spraw. Kom. Fizjogr. 1: 158-165.

Dziędzielewicz J. 1891. Przegląd fauny krajowej owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera, Pseudoneuroptera). Spraw. Kom. Fizyogr. 26: 26-151.

Dziędzielewicz J. 1919. Owady siatkoskrzydłowate ziem Polski. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich 3: 105-169.

Dziubiński A. 1992. Przechadzka po Pińczowie i okolicy. Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie, Muzeum Reg., Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie, 64 ss.

Ebert G. 2003. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Bd. 9: Nachtfalter VIII. Ulmer, Stuttgart. 609 ss.

Ebert G. (ed.) 1991a. Die Schmetterlinge Baden Württembergs, Band 1, Tagfalter I. E. Ulmer, Stuttgart, 552 ss.

Ebert G. (ed.) 1991b. Die Schmetterlinge Baden Württembergs, Band 2, Tagfalter II. E. Ulmer, Stuttgart, 535 ss.

Ebert G. (ed.) 1997. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 5: Nachtfalter III. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart; 575 ss.

Economic Commission for Europe 1991. European red list of globally threatened animals and plants and recommendations on its application as adopted by the Economic Commission for Europe at its forty-sixth session (1991) by decision D (46). United Nations, New York, 154 pp.

Elliott J.M. 1996. British freshwater Megaloptera and Neuroptera: A key with ecological notes. Freshwater Biological Association Scientific Publication 54: 1-69.

Ellis A.E. 1978. British freshwater bivalve mollusca. The Linnean Society of London. Academic Press, London, New York, San Francisco, 109 pp., 39 figs., XV pl.

Engelke 1841. [Schädichkeit der Grillen.] Stat. Verh. Schles. Forst-Ver. Breslau 1841: 131-136.

Érmolenko V.M. 1984. Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758). In: Krasnaja Kniga SSSR. A.M. Borodin (ed.), 1: 272-273.

Érmolenko V.M. 1994. Bitak italijs'kij. In: Červona kniga Ukrainii. M.M. Ščerbak (ed.). Tvarinnij svit. Ukrains'ka enciklopedija, Kiiv, 108 pp.

Falkner G., Obrdlik P., Castella E., Speight M.C.D. 2001. Shelled Gastropoda of Western Europe. Verlag der Friedrich-Held-Gesellschaft, München, 267 ss.

Falniowski A. 1987. Hydrobioidea of Poland (Prosobranchia: Gastropoda). Folia malacol. 1: 1-122.

Falniowski A. 1989. Przodoskrzelne (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) Polski. I Neritidae, Viviparidae, Valvatidae, Bithyniidae, Rissoidae, Aciculidae. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 910, Prace Zoologiczne, 35: 1148 + 20 tabl.

Falniowski A., Šteffek J. 1989. A new species of Bythiospeum (Prosobranchia: Hydrobioidea: Moitessieriidae) from south Poland. Folia malacol. 3: 95-101.

Feliksiak S. 1933. Die Molluskenfauna der Filter- und der Rohwasserpumpstation der warschauer Wasserleitungsanlagen. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol., 2: 27-62.

Feliksiak S. 1938. Pisidium subtruncatum Malm v. tenuilineatiformis v. n. oraz kilka nowych lub rzadkich dla Polski groszkówek (Pisidium C. Pfeiffer). Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 3: 485-493.

Fibiger M. 1993. Noctuidae Europaeae, vol. 2 Noctuinae II. Entomological Press, Soro, 230 pp.

Fischer Z. 1961. Some data on the Odonata larvae of small pools. Int. Rev. Ges. Hydrobiol. 46, 2: 269-275.

Franz H. 1970. Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Eine Gebietsmonographie. Band III. Innsbruck-München, 501 ss.

Franz H. 1989. Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Bd. 6/1: 413, Bd. 6/2: 435.

Franzén A. 1996. Brachiopod crustaceans in the temporary waters of Fennoscandia. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 72: 37-46.

Frąckiel K. 1991. Interesujące gatunki sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) z rezerwatu "Czerwone Bagno". Wiad. entomol. 10: 189.

Fres C.O.H. 1997. The dragonflies of Great Britain and Ireland. Harley Books, Colchester, 116 pp.

Fudakowski J. 1920. Materiały do fauny złotek (Chrysididae) ziem polskich. Cz. 1. Złotki Pienin. Spraw. Kom. Fizjogr. 53/54: 28-29.

Fudakowski J. 1930. Fauna ważek (Odonata) Tatr polskich. Spraw. Kom. Fizyogr. 64: 87-174.

Fudakowski J. 1932. Neue Beitr(ge zur Odonaten-Fauna Polens. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol., 1, 15: 389-401.

Füreder L., Machino Y. 1999. Past and present crayfish situation in Tyrol (Austria and Northern Italy). Freshwater Crayfish 12: 751-764.

Gaedike R., Heinicke W. 1999. Entomofauna Germanica Band 3. Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands. Ent. Nach. und Ber., Dresden, 216 ss.

Gaino E., Bongiovanni E. 1993. Scanning electron microscopy of the eggs of Palingenia longicauda (Olivier) (Ephemeroptera: Palingeniidae). Int. J. Insect Morphol. Embryol. 22 (1): 41-48.

Gajdoš P., Svatoň J., Svoboda K. 1999. Catalogue of Slovakian Spiders. Ustav krajinnej ekológie Slovenskej akademie vied, Bratislava, 337 pp.

Gajl K. 1934. Branchinecta paludosa aus der Tatra als eine neue Art., betrachtet, ihre Morphologie, (kologie und geographische Verbreitung. Mem. Acad. Pol. Sc. et Lettr. Cl. Math.-nat. B. Sc. nat.: 237-278.

Galewski K. 1971. Chrząszcze - Coleoptera. Pływakowate - Dytiscidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. PWN, Warszawa, 19, 7: 1-112.

Galewski K. 1976. Chrząszcze - Coleoptera. Flisakowate - Haliplidae, Hygrobiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. PWN, Warszawa, 19, 5-6: 13-52.

Galewski K., Tranda E. 1978. Chrząszcze - Coleoptera. Fauna słodkowodna Polski 10: 1-396.

Gause G.F. 1934. The struggle for existence. Williams & Wilkins Co., Baltimore MD, 163 pp.

Gawroński A. (w druku). Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (Odonata: Coenagrionidae) w północnej Polsce. Przegl. przyr.

Geiser R. (ed.) 1998. Rote Liste der Käfer (Coleoptera) (Bearbeitungsstand: 1997) (excl. Laufkäfer (Carabidae)). In: Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. M. Binot, R. Bless, P. Boye, H. Gruttke, P. Pretscher (eds.). Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Bonn-Bad Godesberg,

George W. 1970. Geografia zwierząt. PWN, Warszawa.

Gepp J., Hölzel H. 1989. Ameisenlöwen und Ameisenjungfern, Myrmeleonidae. Die Neue Brehm-Büchrei, 589: 1-108.

Gerhardt J. 1890. Fortsetzung des Letzner`schen Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Zeitschr. Ent., Breslau, N. F., 15: 285-348.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preußischen und österreichischen Anteils geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 ss.

Gębicki C. 1987. Leafhopper Associations (Homoptera, Auchenorrhyncha) in xerothermic communities in the vicinity of Pińczów. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego nr 868, Acta biol. siles. 6, 23: 87-98.

Gębicki C., Bartnicka I., Bokłak E., Małkowski E. 1982. Piewiki (Homoptera, Auchenorrhyncha) Kotliny Biebrzy. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego nr 505, Acta biol. siles. 10: 13-21.

Gherardi F., Śmietana P., Laurent P. 2002. Interaction between non-indigenous and indigenous species. Bull. Fr. Peche Piscic. 367: 899-909.

Gierschner E. 1887. Die europäischen Arten der Dipterengattung Alophora. Zeitschrift für Naturwissenschaften, Halle 60: 22-27.

Gittenberger E. 1973. Beitrage zur Kenntniss der Pupillacea. III. Chondrininae. Leiden 127: 1-266.

Giziński A., Tronowska I., Widuto J. 1968. The Bottom Fauna of Lake Jeziorak (Southern Part) and the Lake Płaskie. Zesz. Nauk. Uniw. M. Kopernika w Toruniu. Nauki mat.-przyr. 18, Pr. St. Limn. 3: 11-28.

Glassl H. 1993. P. apollo, Seine Unterarten. Mohrendorf, 214 ss.

Gliwicz Z.M. 1963. Wpływ zarybienia na biocenozy jezior tatrzańskich. Chrońmy przyr. ojcz. 5: 27-35.

Gliwicz Z.M. 1985. Eutrofizacja jezior tatrzańskich - użyźnianie czy zarybianie? Wiad. ekol. 31, 4: 351-390.

Glöer P. 2002. Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Die Tierwelt Deutschlands, 73, ConchBooks, Hackenheim, 327 ss.

Glöer P., Meier-Brook C., Ostermann O. 1992. Süßwassermollusken. DJN, 5. Aufl. Hamburg, 81.

Głazaczow A. 1998. Mayflies inhabiting the sandy bottom in the rivers Bug and Narew (North East Poland). In: Advances in river bottom ecology. G. Bretschko & J. Helešic (eds.). Backhuys Publishers, Leiden: 171-174.

Głazaczow A. 1999. Psammofilne jętki (Ephemeroptera), ginący element fauny polskich rzek. Roczn. nauk. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra" 3: 75-86.

Głazek T. 1980. Góry Pieprzowe pod Sandomierzem jako osobliwy obiekt przyrodniczy. Ochr. Przyr. 43: 91-128.

Głowaciński Z. 2000. Wyznaczanie zagrożonych gatunków owadów i innych zwierząt w świetle nowych kryteriów IUCN/WCU. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 233-249.

Głowaciński Z. (red.) 1992a. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa, 352 ss.

Głowaciński Z. (red.) 1992b. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP i ZN PAN, Kraków, 119 ss.

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, 452 ss.

Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 155 ss.

Głowaciński Z., Michalik S. 1979. Kotlina Sandomierska. W serii: Przyroda polska. Wiedza Powszechna, Warszawa, 199 ss.

Głowacki J. 1953. Przyczynek do znajomości błonkówek (Hymenoptera) okolic Warszawy. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 6 (19): 501-523

Goebel F. 1937. Die Scoliiden (Hym. acul.) des Posener Landes. Deutsch. Wiss. Zeitschr. f. Polen. 32: 54-57.

Gonzalez J.A., Gayubo S.F., Torres F. 1998. Estudio comparativo de la biodiversidad de esfecidos colectados mediante trampa Malaise en un sector arenoso de la cuenca del Duero (Espana) (Hymenoptera, Sphecidae). Nouv. Revue Ent. (Paris) 15: 351-370.

Gorczyca J. 1991. Phylinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. Ann. Upper Silesian Mus., Entomol. 2: 17-81.

Gorczyca J., Herczek A. 1991. Tasznikowate (Miridae, Heteroptera) niektórych zbiorowisk roślinnych okolic Mielnika n. Bugiem. Acta biol. siles. 18: 118-125.

Gotkiewicz M., Szafer W. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Kraków, 122 ss.

Grinfeld E.E. 1977. Pitanije obščestvennoj osy Polistes gallicus L. (Hymenoptera, Vespidae). Ent. obozr. 56, 1: 34-42.

Grochowska S. 1928. Wykaz prostoskrzydłych (Orthoptera Saltatoria) z okolic Gostynina. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich (Lwów) 10: 72-81.

Grodziński W., Weiner J., Maycock P.F. 1984. Forest ecosystems in industrial regions. Studies on the cycling energy, nutrients and pollutants in the Niepołomice Forest, Southern Poland. Ecological Studies 49. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo.

Gruev B., Tomov V. 1984. Coleoptera, Chrysomelidae. Part I. Fauna Bulgarica 13: 1-218.

Grużewski M. 1996. Mięczaki rzeki Kamionki w Wigierskim Parku Narodowym. XII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łódź 25-27 kwietnia 1996. UŁ, Łódź: 10.

Grzywocz J., Szołtys H. 1996. Materiały do poznania koleopterofauny Górnego Śląska (Coleoptera). Acta entomol. siles. 4, 1-2: 14-18.

Guiglia D. 1972. Les guepes sociales (Hymenoptera, Vespidae) d'Europe Occidentale et Septentrionale. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen, Paris, 6: 1-181.

Gurjeva E.L. 1979. Zhuki-Shtshelkuny (Elateridae); Podsemejstvo Elaterinae; Triby Megapenthini, Physorhinini, Ampedini, Elaterini, Pomachiliini. Fauna SSSR, Zhestkokrylyje, Tom XII, vyp. 4: 1-452.

Gussakovskij V. 1927. Les esp?ces paléarctiques du genre Astatus Latr. (Hymenoptera, Sphecidae). Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS (Leningrad) 28: 265-296.

Gutowski J.M. 1982. Problem ochrony fauny owadów. Parki nar. Rez. przyr. 3, 1: 23-30.

Gutowski J.M. 1986. Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) (Col., Cerambycidae) w Polsce. Przegl. zool. 30, 3: 313-317.

Gutowski J.M. 1988 (1989). Ocena stanu poznania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. Ochr. Przyr. 46: 281-307.

Gutowski J.M. 1993. Agrilus bialowiezaensis sp. n. from Poland (Coleoptera: Buprestidae). Genus 4, 4: 295-302.

Gutowski J.M. 1995. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace Inst. Bad. Leś. A, 811: 1-190.

Gutowski J.M. 2004. Buprestis splendens Fabricius, 1775. W: Poradnik ochrony gatunków. Tom II. Bezkręgowce. Z.J. Witkowski, P. Adamski (red.). Min. Środowiska, Warszawa.

Gutowski J.M., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa-Hajnówka. 245 ss.

Gutowski J.M., Buchholz L. 2000. Owady leśne - zagrożenia i propozycje ochrony. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 43-72.

Gutowski J.M., Jaroszewicz B. 2004. Puszcza Białowieska jako ostoja europejskiej fauny owadów. Wiad. entomol. 23, Supl. 2: 67-87.

Gutowski J.M., Ługowoj J. 2000. Buprestidae (Coleoptera) of the Białowieża Primeval Forest. Pol. Pismo entomol. 69, 3: 279-318.

Gutowski J.M., Ruta R. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Tuczno (Pojezierze Zachodniopomorskie) w oparciu o wyniki wstępnych badań nad chrząszczami (Insecta: Coleoptera). Nowy Pam. Fizjogr. 3, 1-2: 29-63.

Haas F. 1969. Superfamilia Unionacea. Das Tierreich, 88. Berlin, X + 633 ss.

Haenni J.-P., Dufour C. 1983. Premiere capture en Suisse d'un représentant de la famille relique des Canthyloscelidae (Diptera, Nematocera). Bull. Soc. ent. Suisse 56: 187-189.

Hagen H.A. 1855. Die Ephemeren - Gattung Oligoneuria. Ent. Ztg Stettin, 16: 262-270.

Hagen H.A. 1873. Die larven von Myrmeleon. Ent. Ztg. Stettin 34 7-9: 249-296.

Hajdamowicz I. 2003. Historia ochrony pająków w Polsce. Kraska - Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian", 10: 46-49. http://www.bocian.org.pl/biuletyn/2004/b1a25.php

Hajduk D. 1979. Nowe stanowiska Hirudo medicinalis L. w Polsce. Przegl. zool. 23, 4: 325-326.

Hajduk Z. 1965. The peat-bog "Pod Zieleńcem". XVI Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV, Polish Academy of Sciences, Hydrobiological Committee. Cracow, 1-13.

Handlirsch A. 1886. Ueber die Hymenopteren und Dipteren der Turkenschanze bei Wien. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36, Sitzungsber: 33-36.

Hänggi A., Stöckli E., Nentwig W. 1995. Habitats of Central European spiders. Misc. Faun. Helv. (CSCF, Neuchâtel) 4, 459 pp.

Hardin G. 1960. The competitive exclusion principle. Science 131: 1292-1297.

Harz K. 1957. Die Geradflügler Mitteleuropas. Jena, XX, 494 ss.

Harz K. 1975. Die Orthopteren Europas. II. Hague, 919 ss.

Havelka J., Niedl J. 1953. Poznámky k bionomii tesařika Nothorhina punctata F. Zool. Entomol. Listy, ČSAV, Brno, 2, 16, 3: 213-219.

Heard W.H. 1963. The biology of Pisidium (Neopisidium) conventus Clessin (Pleycypoda: Sphaeridae). Papers of the Michigan Academy of Science, Arts, and Letters 48: 77-85.

Heimer S., Nentwig W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch. Parey, Berlin, 543 ss.

Helm O. 1880. Bei Danzig gefangene Käfer. Schr. Naturf. Ges. Danzig 4: 56-57.

Henriksen H.J., Kreutzer I. 1982. Skandinaviens Dagsommerfugle i Naturen, Skandinavisk Bogforlag, Odense, 215 pp.

Herczek A. 1987. Zgrupowania tasznikowatych (Miridae, Heteroptera) wybranych zbiorowisk kserotermicznych okolic Pińczowa. Acta biol. siles. 6, 23: 130-148.

Herczek A., Gorczyca J. 2000. Lądowe ślimaki Polski - przegląd wybranych gatunków. Atlas i klucz. Wyd. Kubajak, Krzeszowice-Kraków.

Hering H.C. 1842. Beiträge zur Insekten Fauna Pommerns. Fortsetzung. Ent. Ztg. Stettin, Leipzig, 3: 5-18.

Herting B. 1960. Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae). - Monogr. angew. Ent. Berlin 16: 188 ss.

Herting B. 1984. Catalogue of Palearctic Tachinidae (Diptera). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Seria A, Biologie 369: 1-228.

Hesse E. 1937. Die Arachnoidenfauna des Naturschutzgebietes Bellinchen (Oder). 1. Beitrag. Märk Tierw. 3: 99-107.

Heyrovský L. 1943-44. K rozšiřeni tesařika Tragosoma depsarium L. a problému boreoalpinnich tesařiků. Sbornik entom. odd. Zem. Musea v Praze 21-22: 323-327.

Heyrovský L. 1955. Tesařikoviti - Cerambycidae. Fauna ČSSR. Čs. Ak. Véd, Praha, 5: 348 pp.

Heywood V.H. (ex ed.) 1995. Global biodiversity assessment. UNEP, Cambridge Univ. Press., Cambridge (UK).

Higgins L.G., Riley N.D. 1970. A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe. Collins, London, 384 pp.

Hilbert R. 1912. Die Molluskenfauna des Spirdingsees. Arch. Naturg. 78A: 87-93.

Hilbert R. 1913. Die Molluskenfauna des Kruttinnflusses, Kr. Sensburg, Ostpr. Arch. Naturg., 79A: 91-96.

Hilbricht-Ilkowska A. 1998. Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych - problemy, potrzeby, działania. W: M. Kraska (red.): Bioróżnorodność w środowisku wodnym. Idee Ekologiczne, 13, Ser. Szkice, nr 7: 13-54.

Hildt L.F. 1917. Owady krajowe Kózkowate. Cerambycidae. Pam. Fizyogr. 24, 3: 1-141.

Hillyard P. 1997. Spiders. Photoguide. HarperCollinsPublishers, London, 254 pp.

Hilton-Taylor C. (compiler) 2000. 2000 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: XVIII + 61pp.

Hochwald S. 1989. Unio crassus - ecological features of declining species. Abstracts of the Tenth Int. Malacol. Congr., Tübingen: 102.

Hoffmann A. 1925. Vertikale Verbreitung der Caraben und Erörterung über geflügelte Caraben. Ent. Anzeiger 5.

Holzinger W.E., Mildner P., Rottenburg T. & Wieser C. (Hrsg.) 1999. Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens. Naturschutz in Kärnten, 15: 567-618. 2001, Internet: http://www.arages.de/links.html

Horion A. 1941. Faunistik der deutschen Käfer. Band 1: Adephaga - Caraboidea. Krefeld, Düsseldorf, 463 pp.

Horion A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 3: Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Ent. Arb. Mus. Frey M(nchen, Sonderband, 340 ss.

Horion A. 1956. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 5: Heteromera. Ent. Arb. Mus. Frey München, Sonderband, 268 ss.

Horion A. 1958. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 6: Lamellicornia (Scarabaeidae - Lucanidae). Kommissionverlag Buchdruckerei Aug. Feyel, Überlingen-Bodensee, 343 ss.

Hrabě S. 1934. Ein neuer Fundort von Branchinecta paludosa (O.F. Müller) in der Hohen Tatra. Arch. hydrobiol. 27: 277-285.

Hrabě S. 1937. Přišpevék k zemépisnemu rozšireni žabronožek a škleblovek v Československe republice. Entom. Listy 1: 33-39.

Hüby B., Wächtler K. 1989. Life cycle and host - fish spectrum of Pseudanodonta complanata. Abstracts of the Tenth Int. Malacol. Congr., Tübingen, 107 pp.

Hull F.M. 1973. Bee flies of the world. The genera of the family Bombyliidae. Bull. U.S. Nat. Mus. 286: 1-687.

Hůrka K. 1973. Fortpflanzung und Entwicklung der mitteleuropäischen Carabus und Procerus - Arten. Stud. Česk. Akad. Věd 9: 1-78.

Hůrka K. 1996. Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlin, 565 pp.

Hus M. 2003. Wymagania siedliskowe skójki gruboskorupowej Unio crassus. Praca licencjacka PWSZ, Tarnów (msc.).

Ikonomov P. 1958. Preliminary notes on the nymphs of Ephemeroptera found in Macedonian waters. Verh. Int. Ver. Limnol. 13: 856-859.

Ingrisch S., Köhler G. 1998. Die Heuschrecken Mitteleuropas. Magdeburg, 460 ss.

Instrukcja Ochrony Lasu. 1999. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa, cz. I, 48 + 47 ss.

Iwaszkiewicz E. 1930. Handel zagraniczny rybami w latach 1923-1929. Przegl. ryb. 3, 13: 506-513.

Izzillo F. 1996. Buprestis (Cypriacis) splendens Fabricius, 1774. A guest of Reguard Europe's conifers-woods (Coleoptera Buprestidae). Jewel Beetles 5: 28-29.

Jackiewicz M., Rafalski J. 1960. Ślimak Pagodulina pagodula (Des Moulins) w Polsce. Pr. Kom. Biol. PTPN, Poznań 19: 369-384.

Jacob U. 1969. Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Ökologie und Verbeitung heimischer Libellen Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 2 (24): 197-239.

Jaeckel S.G.A. 1950. Zur Molluskenfauna der Neumark und Grenzmark. Verh. Dtsch. Zoologen. Leipzig, 1949: 84-95.

Jaeckel S.G.A. 1962. Ergänzungen und Berichtigungen zum rezenten und quartären Vorkommen der mitteleuropäischen Mollusken. W: Die Tierwelt Mitteleuropas, 2, 1, Ergänzung, Leipzig: 25-294 + 9 tab.

Jago N.D. 1963. A revision of the genus Calliptamus Serville (Orthoptera: Acrididae). Bull. British Mus. (Nat. Hist.), Entomology (London) 13: 289-359.

Jakuczun L. 1978. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) Doliny Chochołowskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym. Studium faunistyczno-ekologiczne. (Praca doktorska wykonana w ZZSiD PAN w Krakowie, 131 ss. + XX tt. + 63 ff.) (msc.).

Janicki D. 2004. Występowanie Anodonta cygnea na Pomorzu Zachodnim. XX Krajowe Seminarium Malakologiczne Krościenko 31 III - 2 IV 2004: 8.

Jankowski A. 1939. Vertigo moulinsiana (Dupuy) w Polsce. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 4: 237-242.

Jankowski W., Pomorski R.J. 1996. Analiza występowania pszczoły obrostki murówki i innych gatunków entomofauny w rezerwacie Skałki Stoleckie. Dokumentacja naukowo-entomologiczna. Ekspertyza wykonana na zlecenie Wydz. Ochrony Środ. Urzędu Woj. w Wałbrzychu. Wrocław, (msc.).

Janssen A.W. 1980. Report on some samples of land- and freshwater molluscs collected during geographical fieldwork in Poland and Hungary in 1979. Repport of Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie. Leiden, 68, 17 pp.

Jarocki F.P. 1827. O szarańczy i jnnych jéy podobnych Owadach dlá użytku Gospodarzy Wieyskich. Warszawa, 44 ss.

Jaroszewicz B. 1998. Zbiory Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży. Część I: Motyle - Insecta: Lepidoptera. Parki nar. Rez. przyr. 17: 29-62.

Jászay T. 1998. Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) v Temnosmrečinskej Doline a okolí vo Vysokých Tatrách. Natura Carpatica 39: 137-150.

Jażdżewska T. 1973. Notes on the biology and ecology of the mayfly Ametropus eatoni Brodskij (Ephemeroptera). Pol. Pismo entomol. 43: 469-477.

Jażdżewska T. 1979. Premiers résultats des recherches sur la faune des Éphéméropteres de la riviere Pilica. In: Proc. II Int. Conf. Ephemeroptera. K. Pasternak & R. Sowa (eds.). PWN, Warszawa, Kraków: 133-137.

Jażdżewski K., Konopacka A. 1995. Pancerzowce prócz równonogów lądowych. Malacostrata prócz Oniscoidea. Katalog fauny Polski. XIII. PWN, Warszawa, 1: 1-165.

Jeannel R. 1942. Faune de France. 40. Coléopteres carabiques. Deuxieme partie. Paris, 600 pp.

Jendek E. 1995. Taxonomical notes on the Agrilus betuleti species group with description of two new species (Coleoptera: Buprestidae). Koleopt. Rundschau, 65: 175-178.

Jödicke R. 1999. Libellenbeobachtungen in Podlasie, Nordost-Polen. Libellula 18, 1/2: 31-48.

Jungbluth J.H. 1975. Die Molluskenfauna des Vogelsberges unter besonderer Berücksichtigung biogeographischer Aspekte. Biogeographica 5: 1-138.

Jungbluth J.H. 1992. The life cycle of the mother of pearls Margaritifera margaritifera (L.) in running waters of Central Europe (Bivalvia, Paleoheterodonta, Margaritiferidae). Proc. Ninth. Int. Malac. Congress: 187-193.

Jura Cz. 2002. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 864 ss.

Jurkiewicz E. 1977. Mięczaki (Mollusca) drobnych zbiorników i cieków Puszczy Białowieskiej i Puszczy Niepołomickiej. (msc.)

Jurkiewicz-Karnkowska E. 1989. Occurence of mollusc in the littoral zone of the Zegrzyński Reservoir and pre-mouth and mouth zones of supplying rivers. Ekol. pol. 37: 319-336.

Jurkiewicz-Karnkowska E. 1998. Long-term changes in mollusc communities in shallow biotopes of a lowland reservoir (Zegrzynski reservoir, central Poland). Pol. J. Ecol. 46, 1: 43-63.

Jurkiewicz-Karnkowska E. 2001. Zbiornik Zegrzyński jako jeden z ważniejszych obszarów dla ochrony różnorodności biologicznej na Mazowszu. W: Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. H. Kot, A. Dombrowski (red.). Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce, 159-168.

Jurkiewicz-Karnkowska E. 2002. Occurence of mollusc communities in a lowland dam reservoir colonized by Dreissena polymorpha (Pallas) (Sulejów Reservoir, central Poland). Pol. J. Ecol. 50, 1: 5-16.

Kaczmarzyk K. 1962. Materiały do znajomości fauny łowików (Diptera, Asilidae) Puszczy Kampinoskiej. Fragm. faun. 10: 163-170.

Kahl A. 1962. Odruchy obronne niektórych owadów krajowych. Wszechświat, Kraków, 1962: 189-192.

Kaiser H. 1982. Do Cordulegaster males defend territories? A preliminary investigation of mating strategies in Cordulegaster boltoni (Donovan) (Anisoptera: Cordulegasteridae). Odonatologica 11, 2: 139-152.

Kalisiak J. 1997. Osmoderma lassallei Baraud et Tauzin, 1991, nowy dla Polski gatunek w Lesie Łagiewnickim (Coleoptera: Cetonidae). Biul. entomol. 4, 6: 3-4.

Kalkman V.J., Dijkstra K.-D.B. 2000. The dragonflies of the Bialowieza area, Poland and Belarus (Odonata). Opusc. zool. flumin. 185: 1-19.

Kaltenbach A. 1983. Rote Liste gefährdeter Geradflüglerartiger (Orthopteroidea), Schaben und Fangschrecken (Dictyoptera) Österreichs unter besonderer Berücksichtung des pannonischen Raumes. In: Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Wien: 69-72.

Karczewski J. 1961. Przyczynek do znajomości fauny rączycowatych (Tachinidae Dipt.) odwiedzających kwiaty goryszów (Peucedanum oreoselinum L., P. palustre Mich., Umbelliferae). Sylwan 2: 27-38.

Karczewski J. 1979. Tachinid flies (Diptera, Tachinidae) in the Jędrzejów district. Memorab. zool. 31: 3-28.

Karczewski J. 1983. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae and Tachinidae (Diptera) of the natural monument reservations of Holy Cross National Park. Fragm.faun. 28: 39-72.

Karl O. 1935. Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera. Stettin. ent. Ztg. (Stettin) 96: 106-159.

Karl O. 1937. Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera. (Fortsetzung und Schluß.). Stettin. ent. Ztg. (Stettin) 98: 125-159.

Karpiński J.J. 1948. Nowe dla polskiej fauny gatunki owadów oraz nowe w Polsce stanowiska.

Karpiński J.J. 1949. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej. Rozpr. Spraw. Inst. Bad. Leś., Ser. A, 56: 1-212.

Karpiński J.J. 1967. Z puszcz i lasów. PZWS, Warszawa, 263 ss.

Karpowicz S. 1928. Spis łuskoskrzydłych ziemi Sandomierskiej. Część II. Pol. Pismo entomol. 6: 93-122.

Karsholt O., Razowski J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. ApolloBooks, Stenstrup, Kobenhavn, 380 pp.

Kasza H., Krzyżanek E. 1996. Małże Zbiornika Goczałkowickiego - stan i zagrożenie. Przyroda Górnego Śląska, 6, 1996: 7.

Kata K. 1999. Nowe stanowiska niektórych rzadkich gatunków motyli (Lepidoptera) w Puszczy Sandomierskiej. Wiad. entomol. 18, (2): 127-128.

Kaufmann T. 1965. Biological studies on some Bavarian Acridoidea (Orthoptera), with special reference to their feeding habits. Ann. Ent. Soc. America 58: 791-801.

Kazlauskas R. 1962. Neue Angaben über die Eintagsfliegenfauna des Baltikums. Gidrobiol. Issledovanija 3: 147-150.

Kazlauskas R. 1968. Podenki (Ephemeroptera) reki Njamunas. Naucz. Trudy Zaved. Lit. SSR, Biologija: 197-206.

Kaźmierczak T. 1966. Próba restytucji perłoródki rzecznej w Karkonoszach. Chrońmy przyr. ojcz. 22, 1: 51-52.

Kaźmierczak T. 1992. Lucanus cervus (Linné, 1758), Jelonek rogacz (Coleoptera, Lucanidae). W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.). PWRiL, Warszawa, 285-286.

Keffermüller M. 1957a. Kilka rzadkich w Polsce gatunków jętek (Ephemeroptera). Fragm. faun. 7 (9): 253-262.

Keffermüller M. 1957b. W sprawie ochrony pewnych odcinków środkowego biegu Warty. Przyroda Polski Zachodniej 1/2: 152-155.

Keffermüller M. 1959. Nowe dane dotyczące jętek (Ephemeroptera) z rodzaju Ametropus Alb. i Behningia Lest. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace komisji biologicznej, 19(5): 1-32.

Keffermüller M. 1963. Masowy lot Beningii (Behningia lestagei Motas et Bacesco, Ephemeroptera) w Ostrowsku nad Wartą. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 12: 323-325.

Keffermüller M. 1964. Uzupełnienie badań nad fauną jętek (Ephemeroptera) Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 14: 69-86.

Keffermüller M. 1978. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 31: 95-103.

Kelch A. 1846. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens, insbesondere der Umgegend von Ratibor. W: Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor den 4. und 7. April, und mit dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redeac

Kelch A. 1852. Orthoptera Oliv. (et omn. Auct.) Oberschlesiens. Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor und der Entlassung der Abiturienten den 5. und 6. April ladet ergebenst ein das Lehrer-Collegium. Ratibor, 1-3.

Kéler S. 1927. Szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku w r. 1924 i 1925. Pr. Wydz. Chor. Roślin PINR (Bydgoszcz) 2: 48.

Kerney M.P., Cameron R.A.D., Jungbluth J.H. 1983. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey - Hamburg und Berlin, 384 ss, 890 figs., 368 maps.

Kędra H. 1971. Mięczaki (Mollusca) Ziemi Chodzieskiej. Przyr. Pol. Zach. 9: 48-58.

Kiesenwetter v. H. 1869. Eine Excursion nach der Babia Góra und in das Tatragebie im Sommer 1868. Berl. Entomol. Z. 13: 305-320.

Killeen I.J. 1997. Survey for the terrestrial snail Vertigo angustior at three sites in England (Gait Barrows NNR, Flordon Common and Martlesham Creek). English Nature Research Report 228.

Kim S.K., Han H.Y. 2001. A systematic study of the genera Adapsilia and Parageloemyia in Korea (Diptera, Tephritoidea, Pyrgotidae). Insecta Koreana 18 (3): 255-291.

Klasa A. 1991. Hyperoscelis eximia (Boheman) (Diptera, Canthyloscelidae) a representantive of the new to the Polish fauna family of Nematocerous flies. Ann. Upper Silesian Mus. Entomol. 2: 217-220.

Klasa A., Palaczyk A., Soszyński B. 2000. Muchówki (Diptera) Bieszczadów. Monografie Bieszczadzkie 8: 305-369.

Klausnitzer B. 1982. Hirschkäfer oder Schröter - Lucanidae. Die Neue Brehm-Bücherei. A. Ziemsen-Verlag, Wittenberg-Lutherstadt, 83 ss.

Klausnitzer B. 1996. Die Larven der Käfer Mitteleuropas. Band 3. Polyphaga. Teil 2. Goecke & Evers, Krefeld, 336 ss.

Klausnitzer B. 1999. Die Larven der Käfer Mitteleuropas. Band 5. Polyphaga. Teil 4. Goecke & Evers, Krefeld, 336 ss.

Klima F., Bellstedt R., Bohle H.W., Brettfeld R., Christian A., Eckstein R., Kohl R., Malicky H., Mey W., Pitsch T., Reusch H., Robert B., Schmidt C., Schöll F., Tobias W., Vermehren H.-J., Wagner R., Weinzierl A. & Wichard W. 1994. Die aktuelle Gefährdungssituation der Köcherfliegen Deutschlands (Insecta, Trichoptera). Natur u. Lands. 69: 511-518.

Klimowicz H. 1958. Mięczaki Zalewu Wiślanego i zależność ich rozmieszczenia od zasolenia. Pol. Arch. Hydrobiol. 5: 53-123.

Knutelski S., Kubisz D. 1993. Nowe stanowiska niektórych rzadko spotykanych w Polsce chrząszczy (Coleoptera) z rodzin: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae i Curculionidae. Zesz. Nauk. UJ, Przegl. zool. 38: 61-72.

Koch K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 1/2. Goecke & Evers, Krefeld, 440 ss/382 ss.

Koch M. 1964. Wir bestimmen Schmetterlinge. II. Bären, Spinner, Schwärmer und Bohrer Deutschlands. Neumann Verlag, Radebeul und Berlin, 148 ss + 24 cp.

Kocourek M. 1989. Apoidea. In: Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae, Check List of Czechoslovak Insects III (Hymenoptera). Acta faun. entomol. Mus. Pragae 19: 173-184.

Kodada J., Holecová M., Behne L. 1992. The genus Dicranthus. I. taxonomic revision, karyology and notes on the biology (Coleoptera: Curculionidae). Koleopterologische Rundschau 62: 195-211.

Koehler W. 1951. Fauna mrówek Pienińskiego Parku Narodowego. PWRiL, Warszawa, 55 ss.

Koerth A. 1914. Beiträge zur Fauna der Umgegend von Schwerin a. W. Z. Naturw. Abt. Dtsch. Ges. Posen 21: 19-22.

Kohl F.F. 1915. Die Crabronen der paläarktischen Region monographisch bearbeitet. Ann. Hofmus. Wien. 29: 1-453.

Köhler G. 1993. Rote Liste der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) Thüringens. Naturschutz Rep. (Jena) 5: 66-69.

Kokot A., Palik E. 2000. Uzupełnienie II do fauny motyli większych (Macrolepidoptera) Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. przyr, 19: 99-102.

Kolbe J. 1897. Das verlorene Wasser bei Panten. Beitrag zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent. Breslau N.F. 22: 14-21.

Kołodziejczyk A. 1994. Mięczaki słodkowodne Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W: Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. A. Hillbricht-Ilkowska, R.J. Wiśniewski (red.). Zeszyty Naukowe Komitetu Naukowego "Człowiek i Środowisko" 7: 243-265.

Kołodziejczyk A. 2001. Nowe stanowisko Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda, Hydrobiidae) w Polsce. Przeg. zool. 45: 79-81.

Konwerski Sz., Sienkiewicz P. 2002. Przyczynek do poznania chrząszczy Beskidu Niskiego. Nowy Pam. Fizjogr. 1(1): 85-88.

Kopciał J. (red.) 1995. Gołdap i okolice. Suwałki.

Kopytek P., Majecki J. 1986. Skład gatunkowy chruścików (Trichoptera) rzeki Widawki przed wybudowaniem Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthropol. 4: 71-78.

Koralewska-Batura E. 1992. Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. Wyd. Naukowe UAM, Seria Zoologia, Poznań, 18: 1-41.

Koralewska-Batura E. 1993a. Nowe dane o występowaniu Helix lutescens Rossmässler, 1837 (Gastropoda: Pulmonata) w Polsce. Przegl. zool. 37 (1-2): 69-72.

Koralewska-Batura E. 1993b. Charakterystyka biometryczna skorupki ślimaka żółtawego (Helix lutescens Rossm.) w Polsce. Przegl. zool. 37 (3-4): 283-289.

Koralewska-Batura E. 1999. Helix lutescens Rossmssler, 1837 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) - its structure, biology and ecology. Folia malacol. 7(4), 197-240.

Koralewska-Batura E. 2002. Ślimak żółtawy (Helix lutescens Rossm.) Budowa, biologia, ekologia i występowanie w Polsce. Wyd. Kontekst, Poznań.

Kosińska M. 1979. Mięczaki Wrocławia. Acta Univ. Wratislaviensis, 237, Prace Zool. 9: 140.

Kosior A. 1992. Erebia sudetica.W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.) PWRiL, Warszawa: 268-269.

Kosior A., Michalik S., Witkowski Z. 1999. Nadobnica alpejska Rosalia alpina (Cerambycidae, Coleoptera) w Magurskim Parku Narodowym na tle jej rozmieszczenia w Polsce. Chrońmy przyr. ojcz. 55, 1: 79-84.

Kossakowski J. 1964. Wahania połowów raków w Polsce i próba wyjaśnienia przyczyn. Gospod. ryb. 16, 4: 20-23.

Kostrakiewicz L. 1982. Zarys fizjografii Pienin. Klimat. W: Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae B, 30: 53-69.

Kostrowicki A.S. 1953a. Rzut oka na faunę projektowanego rezerwatu w Krzyżanowicach nad Nidą. Chrońmy przyr. ojcz. 9, 5: 13-18.

Kostrowicki A.S. 1953b. Studia nad fauną wzgórz kserotermicznych nad dolną Nidą. Fragm. faun. Muz. Zool. Polon., Warszawa, 6: 263-447.

Kostrowicki A.S. 1954. Materiały do biogenezy fauny wzgórz kserotermicznych w dolinie Nidy. Przegl. geogr. 26, 1: 66-88.

Kostrowicki A.S. 1964. Stosunki biogeograficzne. Studia geograficzne w powiecie pińczowskim. Prace geogr. PAN 47: 115-163.

Kostrowicki A.S. 1969. Geography of the Palearctic Papilionoidea (Lepidoptera). PWN, Warszawa, 380 pp.

Kostrowicki A.S., Nast J. 1952. O występowaniu Cicadetta adusta (Hag.) w Polsce (Homoptera, Cicadidae). Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 6, 11: 193-197.

Kotula B. 1873. Przyczynek do fauny chrząszczów Galicyi. Spraw. Kom. Fizyogr. 7: 53-90.

Kowalczyk J.K. 1988a. Nowe stanowiska w Polsce interesujących gatunków żądłówek Hymenoptera, Aculeata. Przegl. zool. 32, 2: 221-223.

Kowalczyk J.K. 1988b. Interesujące żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) w Puszczy Augustowskiej. Przegl. zool. 32, 4: 555-560.

Kowalczyk J.K. 1988c. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Wyżyny Łódzkiej, cz. II. Okolice Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthr. 6: 57-71.

Kowalczyk J.K. 1990. Wybrane rodziny żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Fragm. faun. 33, 17: 285-306.

Kowalczyk J.K. 1991a. Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Puszczy Augustowskiej. Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthr. 7: 115-129.

Kowalczyk J.K. 1991b. Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthr. 7: 67-114.

Kowalczyk J.K. 1994. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Lasu Łagiewniki w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthr. 2: 65-91.

Kowalczyk J.K. 1995. Nowe stanowiska klecanki Polistes dominulus (Christ, 1791) [Syn. P. gallicus (L.)] (Hymenoptera, Vespidae) w Polsce środkowej. Przegl. zool. 39, 3-4: 283-286.

Kowalczyk J.K. 1996. Nowe stanowiska interesujących gatunków muchówek (Diptera) w Polsce. Wiad. entomol. 15, 2.

Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2000. Ginące, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy przyr. ojcz. 56: 123-130.

Kowalczyk J.K., Śliwiński Z. 1988. Uwagi o entomofaunie lądowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr. 8: 33-39.

Kowalczyk J.K., Watała C. 1988. Interesujące chrząszcze (Insecta, Coleoptera) na Wyżynie Łódzkiej. Przegl. zool. 32, 4: 543-546.

Kowalczyk J.K., Watała C. 1990. Przyczynek do poznania entomofauny projektowanego Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Rocznik Świętokrzyski 17: 173-180.

Kowalczyk J.K., Zieliński S. 1998. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ostoją interesującej entomofauny. Chrońmy przyr. ojcz. 54, 5: 94-97.

Kownacki A. 1999. Checklist of macroinvertebrates in the River Vistula. Acta hydrobiol. 41: 45-75.

Kownacki A., Kawecka B., Dumnicka E., Galas J. 2002. Przyczyny wyginięcia i próba restytucji gatunku Branchinecta paludosa (O.F. M(ller 1788) w Tatrzańskim Parku Narodowym. W: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.). Wyd. TPN, PTPNoZ Oddz. Kraków, Kraków-Zakopane: 297-302.

Koźmiński Z. 1925. Ökologische Untersuchungen an Orthopteren des Urwalds von Białowieża. Bull. Int. Acad. Pol. Cl. Mat. Nat., B (Kraków): 447-475.

Krasowska E. 1978. Skójka perłorodna Margaritifera margaritifera (Mollusca, Bivalvia) - gatunek chroniony. Przegl. zool. 22, 1: 48-54.

Kraszewski A., Zdanowski B. 2001. The distribution and abundance of the Chinese mussel Anodonta woodiana (Lea, 1834) in the Heated Konin lakes. Arch. Pol. Fish. 9, 2: 253-265.

Kraus O., Baur H. 1974. Die Atypidae der West-Paläarktis. Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae). Abh. Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg 17: 85-116.

Krause H. 1949. Untersuchungen zur Anatomie und Ökoelogie von Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer). Arch. Moll. 78: 103-148.

Krause R. 2003. Program czynnej ochrony raka szlachetnego Astacus astacus L. na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. W: Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach i sposoby ich ochrony. Materiały pokonferencyjne: Górska Szkoła Szybowcowa Żar, Mędzybrodzie Żywieckie, 08.11.2002. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Influence, Będzin: 39-41.

Krell F.-T. 1997. Zu Taxonomie, Chorologie und Eidonomie einiger westpaläarktischer Lamellicornia (Insecta: Coleoptera). Ent. Nachr. Ber. 40, 4: 217-229.

Kremky J. 1930. Uwagi nad pracą Jana Romaniszyna i Fryderyka Schillego p.t. "Fauna Motyli Polski", Tom 1. Prace monogr. Kom. Fizjogr., 6: 160-179.

Krikken J. 1977. The genus Bolbelasmus Boucomont in Asia, with notes on species occurring in other regions (Coleoptera: Geotrupidae). Zool. Med. Rijskmus. Nat. Hist. Leiden 51: 277-292.

Krivosheina N.P. 1972. K ekologii ksilobiontnych licinok tipulid. Ekologia 3: 45-52.

Krivosheina N.P., Mamaev B.M. 1988. Family Keroplatidae. In: Catalogue of Palaearctic Diptera. Á. Soós, L. Papp (eds.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 3: 199-210.

Krivosheina N.P., Zaitzev A.I., Jakovlev E.B. 1986. Nasekomye - razrushiteli gribov v lesah evropejskoj tchasti SSSR. Izdatelstvo "Nauka", Moskva, 310 pp.

Królak E., Korycińska M. 2001. Wybrane grupy makrobezkręgowców rzeki Liwiec i jej dopływów. W: Strategia Ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. H. Kot, A. Dombrowski (red.). Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce: 145-158.

Królik R. 1993. Nowe stanowiska Dermestoides sanguinicollis (Fabr.) i Tarsostenus univittatus (Rossi) (Coleoptera: Cleridae) w Polsce. Acta entomol. siles. 1, 1: 16.

Krysiński S. 1957. Uwagi o faunie żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) okolic Przemyśla. Pol. Pismo entomol. 26, 20: 303-309.

Kryzhanovskiy O.L. 1983. Zhuki podotriada Adephaga: semeistva Rhysodidae, Trachypachidae; semeistvo Carabidae (vvodnaia chast i obzor fauny SSSR). Fauna SSSR, Zhestkokrylyie, t. 1, vyp. 2. Nauka, Leningrad, 341 pp.

Krzemieniewski W. 1933. Przyczynek do flory i fauny powiatu siedleckiego. Bibl. Reg. Naucz. Szkół Powsz. w Siedlcach (Siedlce), 22 ss.

Krzysztofiak L. 1984. Mrówki (Hymenoptera, Formicoidea) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Fragm. faun. 28: 309-323.

Krzysztofiak L. 1985. Rozmieszczenie i zagęszczenie gniazd mrówek w Puszczy Augustowskiej (Pojezierze Mazurskie). Fragm. faun. 29: 137-149.

Krzysztofiak L. 2003. Zwierzęta chronione. Wigierski Park Narodowy, KAJA Suwałki (http://www.wigry.win.pl/fauna/index_pl.htm)

Krzywicki M. 1967. Fauna Papilionoidea i Hesperioidea (Lepidoptera) Puszczy Białowieskiej, Ann. Zool. 25: 1-213.

Krzywicki M. 1982. Monografia motyli dziennych Polski Papilionoidea i Hesperioidea (Lepidoptera). Lublin, 364 ss., 168 map, 17 tabl., 4 tabele (msc.).

Krzywosz T., Krzywosz W. 2001. Preliminary observations of an american crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana) population at a new site in the Mazurian Lake District. Arch. Pol. Fish. 9, 2: 273-278.

Krzywosz T., Krzywosz W. 2002. Obserwations of the signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana) in a lake in the eastern Suwałki District. Arch. Pol. Fish. 10, 2: 255-267.

Krzyżanek E. 1966. Występowanie szczeżui wielkiej (Anodonta cellensis) w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach. Wszechświat, 11: 279-280.

Krzyżanek E. 1989. Rola małży rodziny Unionidae w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach. Wszechświat, 90, 3: 57-59.

Krzyżanek E. 1991. The formation of bottom macrofauna communities in three dam reservoirs in Silesia (Southern Poland) from the beginning of their existence. Acta hydrobiol. 33; 265-305.

Krzyżanek E., Krzyżanek M. 1986. Development and structure of the Goczałkowice Reservoir ecosystem. XVIII. List of plant and animal species. Ekol. pol. 34: 559-577.

Kubacka M. 1956. Materiały do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) powiatu konińskiego (woj. poznańskie). Zesz. Nauk., Uniw. Pozn., Biol. 1: 59-67.

Kubisz D. 2001. Trogossitidae, Cleridae. W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej - Ordo (rząd): Coleoptera - chrząszcze. J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.). Inst. Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 164-165.

Kubisz D., Hilszczański J. 1992. Fauna kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Beskidu Niskiego. Wiad. entomol. 11, 2: 73-79.

Kubisz D., Kuśka A., Pawłowski J. 1998. Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Raporty i Opinie 3: 8-68.

Kudrna O. 2002. The distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20, 343 pp.

Kudrna O., Kralicek M. 1991. Schutz der Tagfalterfauna in Boehmen und Maehren (Tschechoslovakei). Oedippus 3: 37-74.

Kuflikowski T. 1974. The phytophilous fauna of the dam reservoir at Goczałkowice. Acta hydrobiol. 16: 189-207.

Kuiper J.G.J. 1962. Systematische Stellung und geographische Verbreitung von Pisidium tenuilineatum. Arch. Moll., Frankfurt a. M., 91: 173-181.

Kuiper J.G.J. 1974. Een pleistocene vondst van Pisidium conventus Clessin in Nederland en de huidige geografische verspreiding van deze sort in Europa. Basteria, Leiden, 38: 27-40.

Kuiper J.G.J. 1981. The distribution of Pisidium tenuilineatum Stelfox and Pisidium annandalei Prashad in the Mediterranean area. Basteria, Leiden, 45: 79-84.

Kulczyński W. 1884. Przegląd krytyczny pająków z rodziny Attoidae żyjących w Galicji. Rozpr. Spr. Wydz. Mat. Przyr. AU (Kraków), 12: 136-232.

Kulczyński W. 1890. Galicyjskie pająki z rodziny Salticoidae. Spr. Gmin. Św. Jacka (Kraków), 33 ss.

Kulfan J., Kulfan M. 1991. Die Tagfalterfauna der Slovakei unter besonderer Berücksichtigung der Gebirgsoekosysteme. Oedippus 3: 75-102.

Kulmatycki W. 1920. Mrówki niektórych okolic Małopolski. Spraw. Kom. Fizjogr. 53/54: 157-172.

Kuntze R. 1934. Problemy zoogeograficzne Pienin. Kosmos B, Lwów, 59: 217-242.

Kuntze R., Noskiewicz J. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Pr. Nauk. Wyd. TN, Dz. II, Lwów 4, 538 ss.

Kurzac T. 1990. Osobliwości faunistyczne projektowanego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy przyr. ojcz. 46, 2/3: 62-72.

Kuśka A. 1985. Subfosylne ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) z paleomeandrów w dolinie Warty koło Poznania. Fragm. faun. 29: 289-298.

La Baume W. 1911. Orthopterologisches aus Westpreussen. Ent. Rdsch. (Stuttgart) 28: 158-159.

La Baume W. 1912. Beitrag zur Kenntnis der Dermaptera und Orthoptera (Ohrwürmer und Geradflügler) Ostpreussens. Schr. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg (Königsberg) 53, 1: 75-95.

La Baume W. 1920. Die Geradflüglerfauna Westpreussens. Dritter Beitrag zur Kenntnis der westpreussischen Ohrwürmer und Heuschrecken (Dermaptera und Orthoptera). Schr. Naturf. Ges. Danzig, N. F. (Danzig) 15: 144-185.

Laibner S. 2000. Elateridae of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlin, 292 pp.

Landa V. 1969. Jepice - Ephemeroptera. Fauna ČSSR. Academia, Praha, 350 pp.

Landa V., Soldán T. 1985. Distributional patterns, chorology and origin of the Czechoslovak fauna of mayflies (Ephemeroptera). Acta ent. bohemoslov. 82: 241-268.

Landa V., Soldán T. 1989. Rozšířeni řádu Ephemeroptera v ČSSR s ohledem na kvalitu vody. Academia, Praha, 172 pp.

Landolt P., Sartori M., Elpers C., Tomka I. 1995. Biological studies of Palingenia longicauda (Olivier) (Ephemeroptera: Palingeniidae) in one of its last European refuges-feeding habits, ethological observations and egg structure. In: Current directions in research on Ephemeroptera. L.D. Corkum & J.H. Ciborowski (eds.). Canadian Scholars' Press Inc., Toronto: 273-281.

Larsson S.G. 1939. Entwicklungstypen und Entwicklungzeiten der dänischen Carabiden. Ent. Medd. 20: 273-562.

Lazorko W. 1951. Eine neue, bisher unbeachtete und schlecht gedeutete Rasse des Carabus Fabricii Panz. (Col. Carabidae.). Ent. Arb. Mus. Frey, München, 2: 183-196.

Leclercq J. 1954. Monographie, systematique, phylogénétique et zoogéographie des Hyménopteres crabroniens. Lejeunia, Liege: 371 pp.

Leclercq J., Barbier Y. 1993. Atlas de repartition des Crabroniens de France et des regions limitrophes (Hymenoptera, Sphecidae, Crabronini). Notes Fauniques de Gembloux 27: 3-94.

Lefeber V. 1979. Verspreidingsatlas van 64 soorten Nederlandse graafwespen (Hymenoptera: Sphecidae p.p.). Nederlandse Faunistische Mededelingen, Leiden, 2: 1-95.

Lehr P.A. 1963. The review of robber-flies (Diptera, Asilidae) of the genus Stenopogon Loew. Trudy Inst. Zool. (Alma-Ata) 21: 96-141 (in Russian).

Lehr P.A. 1988. Family Asilidae. In: Catalogue of Palaearctic Diptera. Á. Soós, L. Papp (eds.). Akadémiai Kiadó, Budapest, vol. 5: 197-326.

Lentz F.L. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss. 4: 1-64.

Leńkowa A. 1962. Badania nad przyczynami zaniku, sposobami ochrony i restytucją raka szlachetnego Astacus astacus (L.) w związku z rozprzestrzenianiem się raka amerykańskiego Cambarus affinis Say. Ochr. Przyr. 28: 1-38.

Leonhardt W. 1929. Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren- und Odonaten-Fauna Deutschlands. Int. Ent. Z. (Guben) 23: 215-218.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Zeitschr. Ent., Breslau, 2: XXIV + 328 pp.

Lewandowski K. 1990. Unionidae of Szeszupa river and the lakes along its course in Suwalski Landscape Park. Ekol. pol. 23: 317-334.

Lewandowski K. 1991. Long-term changes in the fauna of family Unionidae bivalves in the Mikołajskie Lake. Ekol. pol. 39, 2: 265-272.

Lewandowski K. 2000. Ważki (Odonata) drobnych zbiorników wodnych. W: XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich "Szacunek dla wody", Białystok, 4-8 IX 2000, Materiały zjazdowe: 151-152.

Lewandowski K., Graczyk T., Stańczykowska A. 1989. The occurrence of Viviparus viviparus (L.) in the Zegrzyński Reservoir. Ekol. pol. 37: 337-346.

Lewandowski K., Stańczykowska A. 1975. The occurrence and role of bivalves of the family Unionidae in Mikołajskie Lake. Ekol. pol. 23: 317-334.

Liana A. 1962. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) Puszczy Kampinoskiej. Fragm. faun. 9: 233-246.

Liana A. 1966. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Mazowsza. Fragm. faun. 12: 239-280.

Liana A. 1973. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych rejonu dolnej Wisły i dolnej Odry. Fragm. faun. 19: 55-114.

Liana A. 1975. Świerszcze (Orthoptera, Grylloidea) Polski. Fragm. faun. 20: 179-210.

Liana A. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. Fragm. faun. 20: 469-558.

Liana A. 1978. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych Wyżyny Lubelskiej. Fragm. faun. 23: 83-135.

Liana A. 1981. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych Pojezierza Mazurskiego. Fragm. faun. 25: 479-510.

Liana A. 1982. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych Dolnego Śląska. Fragm. faun. 27: 21-38.

Liana A. 1990. Rozprzestrzenienie i ekologia prostoskrzydłych (Orthoptera) w Górach Świętokrzyskich. Fragm. faun. 33: 203-246.

Liana A. 1992. Owady prostoskrzydłe Orthoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków, 83-89.

Liana A. 1994. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Roztocza. Fragm. faun. 37: 141-165.

Liana A. 1997. Świat zwierząt. W: Na pograniczu regionów. Monografia przyrodnicza gminy Modliborzyce. Warszawa: 65-122.

Liana A. 2000. Problemy ochrony prostoskrzydłych (Orthoptera) i innych grup ortopteroidalnych (Blattodea, Dermaptera, Mantodea) w Polsce. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 147-153.

Liana A. 2002. Prostoskrzydłe Orthoptera i inne owady ortopteroidalne. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 115-120.

Lindholm W.A. 1906. Beitrag zur Molluskenfauna von Littauen. Nachrbl. Dtsch. Malak. Ges. 4: 193-196.

Lindholm W.A. 1927. Valvata naticina Menke und ihr Formenkreis. Eine monographische Studie. Arch. Moll. 1: 20-33.

Lindroth C.H. 1945. Die fennoskandischen Carabidae. Eine tiergeographische Studie. I. Spezieller Teil. Göteborg, 709 ss.

Lindroth C.H. (ed.) 1960. Catalogus coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Entomologiska Sällskapet i Lund, 476 pp.

Lipp H. 1938. Porthmidius austriacus (Schrank), ein für die Mark neuer Schnellkäfer und seine Verbreitung (Col. Elater.). Märk. Tierw. 3, 3: 221-228.

Lis A.J., Lis B., Gorczyca J. 1995. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) środkowego basenu Doliny Biebrzy. Wiad. entomol. 14 (2): 85-93.

Lisický M. 1991. Mollusca Slovenska. VEDA, Bratislava, 341 pp.

Lityński A. 1913. Zmarzłe stawy w Tatrach. Pam. Tow. Tatrz. 34: 48-54.

Loew H. 1854. Neue Beitrage zur Kenntniss der Dipteren. Zweiter Beitrag. Program K. Realschule zu Meseritz, 24 ss.

Loew H. 1870. O dipterach dotąd na galicyjskich stokach Tatr spostrzeżonych. Rocz. T.N.Krak. 52: 155-183.

Logunov D.V., Koponen S. 2000. A synopsis of the jumping spider fauna in the Russian Far East (Araneae, Salticidae). Entomol. Fennica 11: 67-87.

Logunov D.V., Marusik Y., Koponen S. 1998. A checklist of the spiders in Tuva, South Siberia with analysis of their habitat distribution. Ber. nat.-med. Verein, Innsbruck 85: 125-159.

Lomholdt O. 1975-1976. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica (Klampenbork) 4, 1-2, 1-452.

Lopatin I.K. 1991. Uzkonadkrylye zhuki (Oedemeridae) fauny Belorussii. W: Fauna i ekologia zhestkokrylykh Belorussii. I.K. Lopatin, E.I. Khotko. Navuka i Tekhnika, Minsk, 264 pp.

Ložek V. 1956. Klič Československých měkkýšů. Bratislava, 437 ss.

Ložek V. 1964. Quartärmollusken der Tschechoslovakei. Rozpr. Ustr. ust. geol., Praha, 374 ss.

Lukin E.I. 1976. Fauna SSSR. Pijavki. T. 1, Izd. "Nauka", Leningrad, 484 pp.

Lundberg S. 1993. Brunbaggen Phryganophilus ruficollis (Fabricius) (Coleoptera, Melandryidae) i norra Fennoskandien - biotopval och utvecklingsbiologi. Ent. Tidskr., 114, 1-2: 13-18.

Lundberg S. 1995. Catalogus coleopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, 224 pp.

Łabędzki A. 1982. Badania nad rozproszeniem w terenie i długością życia niektórych gatunków ważek (Odonata). Roczn. AR w Poznaniu 140: 77-90.

Łabędzki A. 2001. Odonata - ważki. W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.), Inst. Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 88-91.

Łomnicki A.M. 1866. Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich. Kraków, 9 ss.

Łomnicki A.M. 1876. Materiały do fauny szarańczaków galicyjskich. Spraw. Kom. Fizyogr. 10, 1-14.

Łoziński P. 1920. Błonkówki pszczołowate okolic Krakowa. Spraw. Kom. Fizjogr. 53-54: 125-137.

Ługowoj J. 1994. Przypadki drapieżnictwa gatunków z rodzaju Opilo Latr. (Coleoptera: Cleridae) na larwach Cerambycidae (Coleoptera). Wiad. entomol. 13, 2: 115-116.

Łuszczyński J., Łuszczyńska B. 1996. Nadnidziański Park Krajobrazowy. Informator przyrodniczo-turystyczny. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce, 64 ss.

Mac Kinlay R.G. 1980. Polistes gallicus in Scotland. Entomologist's Mon. Mag. 116: 11.

Mackiewicz J. 1929. Zaraza raków na Suwalszczyźnie. Przegl. ryb. R 2. 5: 306-308.

Macko S., Noskiewicz J. 1954. Stanowisko rozchodnika białego (Sedum album L.) na Górze Wapiennej koło Stolca pod Ząbkowicami. Próba charakterystyki florystycznej i faunistycznej. Ochr. Przyr. 22: 167-194.

Macko S., Noskiewicz J. 1959. Żywa przyroda W: Góry Śląskie. K. Popiołek i in. (red.). Instytut Zachodni, Poznań: 49-80.

Madl M. 1989. Zur Kenntnis der paläarktischen Leucospis-Arten unter besonderer Berücksichtigung der Fauna Österreichs. Entomofauna, Ztschr. f. Ent. 10, 12: 197-201.

Magistretti M. 1965. Fauna d'Italia. Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae. Catalogo topografico. Bologna, 512 pp.

Majewski E. 1885. Owady żyłkoskrzydłe (Neuroptera Polonica). Systematyczny wykaz krajowych sieciarek i prasiatnic. Materiały do fauny krajowej. Warszawa, 9: 18-21.

Malkiewicz A., Kokot A. 2003. Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolnośląskich i Sudetów - kontynuacja. Przyroda Sudetów Zachodnich T. 6: 137-150.

Malkiewicz A., Marzec M. 1999. Ciekawe gatunki motyli (Lepidoptera) z Obniżenia Ścinawskiego (Dolina Odry). Wiad. entomol. 18 (1): 60.

Malkiewicz A., Sosiński J. 2000. Geometridae. In: Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. J. Buszko, J. Nowacki (eds.). Polish Entomological Monographs. Vol. 1. Pol. Tow. Entomol. Poznań-Toruń: 94-111.

Maltz T.K. 2003. Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) - up-dated distribution in Poland, threats and conservation Status. Folia malacol. 11(1/2): 33-38.

Maltz T.K. 2004. Life cycle and population dynamics of Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae s. lat.). Folia malacol. 11(3/4): 63-88.

Mamajev B.M., Krivosheina N.P. 1969. New data on the morphology and ecology of fem. Hyperoscelidae (Diptera, Nematocera). (In Russian). Ent. Obozr. 48, 4: 933-942.

Marshall J.A., Haes E.C.M. 1988. Grasshoppers and allied insects. Colchester, 252 pp.

Marsili L. 1726. Danubius Pannonico-Mysicus, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis. VI. De insectis. Haga, Amsterdam: 125.

Martynovský J. 1988. Československie druhy čeledi Canthyloscelidae (Diptera - Nematocera). Zpravy čes. Spol. Ent. 24: 29-32.

Masłowski J. 1992. . Bottom macrofauna of the Szczecin Lagoon (north-western Poland). Acta hydrobiol. 34: 253274.

Matile L. 1969. Contribution a la faune de l'Iran. 14. Dipteres Mycetophilidae des provinces Caspiennes. Ann. Soc. ent. Fr. (N.S.) 5: 239-250.

Matile L. 1986. L'identité du "Ver de la Tipule de l'Agaric" de Réaumur, et notes taxonomiques sur les Keroplatus paléarctiques (Diptera, Mycetophiloidea, Keroplatidae). Ann. Soc. ent. Fr. (N.S.) 22: 353-367.

Mazaraki M. 1979. Ślimaki i małże Ziemi Chrzanowskiej zebrane w latach 1969-1976. Studia Ośr. Dok. Fizjograf. PAN 7: 165-177.

Mazur M. 1983. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta zool. cracov. 26: 491-542.

Mazur M. 1998a. Rozmieszczenie i pochodzenie Dorcadion scopoli (Herbst, 1784) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. Wiad. entomol. 16 (3-4): 157-162.

Mazur M. 1998b. Systematik und geographische Verbreitung der Otiorhynchus perdix-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae). Ent. Prob. 29 (1): 27-68.

Mazur M. 2001. Ryjkowce kserotermiczne Polski (Curculionoidea: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae). Studium zoogeograficzne. Monografie Fauny Polski 22: 1-378.

Mazur M., Kubisz D. 2000. Ochrona owadów siedlisk kserotermicznych Polski. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 129-137.

Mazur M., Petryszak B. 1981. Donus nidensis sp. n. (Coleoptera, Curculionidae) aus Polen. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol., Cl. II, 29: 35-39.

Mazur M., Wanat M. 1994. Ryjkowce (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) wybranych rezerwatów roślinności kserotermicznej w Niecce Nidziańskiej. Zesz. Nauk. UJ 40: 89-109.

Mazur S. 1973. Gniliki i przekraski (Histeridae et Cleridae, Coleoptera) w zbiorze Wojciecha Mączyńskiego. Pol. Pismo entomol. 43, 4: 703-715.

Mazur S. 1975. Przekraski - Cleridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 19, 53: 1-20.

Mazur S. 1983. Mrówki borów sosnowych Polski. Rozprawy Naukowe i Monografie, 25, Wydawn. SGGW-AR, Warszawa, 71 ss.

Mazurowie E. & G. [1914-1952]. Zapiski entomologiczne z lat 1914-1952. Archiwalia Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie (msc.).

Medvedev L.N. 1962. Sistematika i biologia lichinok Clythrinae (Coleoptera, Chrysomelidae). Zool. Zh. 41, 9: 1334-1344.

Medvedev S.I. 1964. Plastinchatousye (Scarabaeidae). Podsem. Cetoniinae, Valginae. Fauna SSSR. Zhestkokrylye, Tom 10, vyp.5. Izdatel'stvo Nauka, Moskva-Leningrad, 375 pp.

Meier-Brook C. 1964. Gyraulus acronicus und G. rossmaessleri, ein anatomischer Vergleich (Planorbidae). Arch. Moll. 93: 233-242.

Meier-Brook C. 1970. Untersuchungen zur Biologie einiger Pisidium-Arten. Arch. Hydrobiol., Suppl. (Stuttgart) 38: 73-150.

Meier-Brook C. 1975. Der ökologische Indikatorwert mitteleuropäischer Pisidium-Arten (Mollusca, Eulamellibranchiata). Eiszeitalter u. Gegenwar, Öhringen, 26: 190-195.

Meier-Brook C. 1983. Taxonomic studies on Gyraulus (Gastropoda: Planorbidae). Malacologia 24: 1-113.

Menier J.J. 1973. Les Ctenophorinae de France (Dipt. Tipulidae). Ann. Soc. ent. Fr. (N. S.) 9 (4): 929-942.

Merkel E. 1894. Molluskenfauna von Schlesien. Breslau, VIII+293 ss.

Merkel F.W. 1941. Beiträge zur Heuschreckenfauna Schlesiens. Mitt. Dtsch. Ent. Ges. (Berlin) 10, 1/2: 12-17.

Merz B. 1996. Zur Faunistik der Pyrgotidae, Platystomatidae und Ulidiidae (=Otitidae) (Diptera, Tephritidae) der Schweiz mit spezieller Berucksichtigung von Otites Latreille. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 69: 405-416.

Messner B., Dieckmann L. 1987. Die Plastronstrukturen des submers an Schilf lebenden Rüsselkäfers Dicranthus elegans (Fabricius, 1801) (Coleoptera, Curculionidae). Zool. Jb. Anat. 115: 115-125.

Metzler H. 1928. Beiträge zur ökologischen Tiergeographie der Grafschaft Glatz. Veröff. Schl. Ges. Erdkunde (Breslau) 6: 4-69.

Metzner H. 1999. Springsspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14: 1-279.

Meyer O. 1919. Hymenoptera Aculeata der Provinz Posen. Vespidae, Sphegidae, Pompilidae, Sapygidae, Scoliidae. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1/2: 145-160.

Michalcewicz J. 1992. Stanowisko nadobnicy alpejskiej w Beskidzie Niskim. Przyr. Pol. 1: 6.

Michalik-Kucharz A., Strzelec M., Serafiński W. 2000. Malacofauna of rivers in Upper Silesia (Southern Poland). Malak. Abh. Staatl. Mus. Tierkunde Dresden, 20: 101-109.

Mielewczyk S. 1969. Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski. Pol. Pismo entomol. 39, 1: 17-81.

Mielewczyk S. 1996. Zmiany w faunie ważek (Odonata) Tatrzańskiego Parku Narodowego. W: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Biologia, Kraków-Zakopane, 2: 88-89.

Mielewczyk S. 2003. Materiały do poznania entomofauny (Odonata, Hemiptera: Heteroptera, Coleoptera) torfowiska "Niknące Łąki" w Parku Narodowym Gór Stołowych. Szczeliniec 7: 59-72.

Mik J. 1886. Dipterologische Miscellen. II. Wien. Ent. Zeit. 5 (8): 276-279.

Mikhailov K.G. 1996. A checklist of the spiders of Russia and other territories of the former USSR. Arthropoda Sel. 5: 75-137.

Mikhailov K.G. 1999. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of territories of the former Soviet Union. Addendum 2. Zoological Museum, Moscow State University, Moscow, 39 pp.

Mikołajczyk W. 1993. Hyperoscelis eximia (Bohem.), its new localities of Poland. Pol. Pismo entomol. 62: 289-290.

Mikołajczyk W. 1995. Nowe stanowisko Hyperoscelis eximia (Bohem.) (Diptera, Canthyloscelidae) w Polsce. Wiad. entomol. 14 (4): 255.

Mikołajczyk W. 2000. Keroplatus tipuloides Bosc (Diptera: Keroplatidae) w Polsce i propozycja jego ochrony. Wiad. entomol. 19: 25-27.

Mikulski J., Tarwid K. 1951. Prawdopodobny wpływ regulacji Wisły na niektóre żerowiska ryb, związane z bentosem. Roczn. Nauk Roln. 57: 179-204.

Mikulski J.S. 1936. Fauna słodkowodna Polski. Jętki (Ephemeroptera). Wyd. Kasy Mianowskiego, Warszawa, 168 ss.

Minkiewicz R. 1935. Myrmosa brunnipes Lepel, tudzież inne żądłówki południowe lub rzadkie, wykryte w Polsce środkowej (na tle odnośnych zbiorowisk gniazdowania). Fragm. faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 2: 189-227.

Minkiewicz R. 1939a. Niesienie się robotnic a determinizm płci u mrówek. Pol. Pismo entomol. 16/17: 144-161.

Minkiewicz R. 1939b. Les sexués du Leptothorax clypeatus Mayr et le probléme de la sexualisation somatique chez les fourmis. Pol. Pismo entomol. 16/17: 215-239.

Minkin B.I. 1990. Leeches in Modern Medicine. Carolina Tips, 53, 2: 5-6

Miščenko L.L. 1952. Nasekomye prjamokrylye. Sarančevye (Catantopinae). In: Fauna SSSR, 4, 2. Moskva, Leningrad, 610 pp.

Mitchell-Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reinders P.J.M., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralik V., Zima J. 1999. The atlas of European mammals. Publ. T&A.D. Poyser Natural History/Academic Press, London, UK, 496 pp.

Mohhamad B., Majecki J., Tomaszewski C. 1987. The caddis flies (Trichoptera) of primeveral forest in Białowieża. Proc. 5th It. Sym. on Trichoptera, Dr Junk Pub., Dordrecht: 97-101.

Mol A.W. 1984. Oligoneuriella polonica n. sp., and a note on O. pallida (Hagen, 1855) (Ephemeroptera, Oligoneuriidae). Entomol. Bericht. 44: 126-128.

Monsevičius V. 1992. Apoidea (Hymenoptera) In: Red Data Book of Lithuania. K. Balevičius et al. (eds.). Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departementas, Vilnius: 142-150.

Monsevičius V. 1995. A checklist of wild bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lithuania with data to their distribution and bionomics. New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions of 1994-1995. Inst. of Ecology, Lithuanian Entomol. Soc. (Vilnius): 7-14

Motas C., Bacesco M. 1937. La découverte en Roumanie d'une nymphe d'éphemere appartenant au genre Behningia Lestage 1929. Ann. Sci. de l'Univ. de Jassy 24 (2): 25-29.

Moucha J., Hradsky M. 1966. Die Gattung Antipalus (Diptera, Asilidae). Reichenbachia 6 (24): 191-198.

Mousson L., Neve G., Baguette M. 1999. Metapopulation structure and conservation of the cranberry fritillary Boloria aquilonaris (Lepidoptera, Nymphalidae) in Belgium. Biol. Conserv. 87: 285-293.

Mroczkowski M. 1957. Carpathobyrrhulus tatricus sp. n. from the Tatry (Coleoptera, Byrrhidae). Ann. zool. 16, 16: 215-221.

Mroczkowski M. 1958. Chrząszcze Coleoptera. Otrupkowate - Byrrhidae, Nosodendridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 19, 50-51: 1-30.

Mühle H. 1981. Relikt-Arten (Coleoptera, Buprestidae). Entomofauna. Ztschr. f. Ent. 2, 25: 303-306.

Mühlenberg M., Hovestadt T., Röser J. 1991. Are there minimal areas for animal population? In: Species conservation: a population - biological approach. A. Seitz, V. Loeschke (eds.). Birkhäuser Verlag, Baasel, Boston, Berlin: 227-264.

Müller E. 1910. Beiträge zur Molluskenfauna der Provinz Posen. Ztschr. d. Naturwiss. Abt. d. Natw. Vereins in Posen, 17: 43-50.

Münchberg P. 1938. Einige Stichproben zur Orthopterenfauna der Kreise Schwerin (Warthe) und Landsberg (Warthe). Abh. Ber. Grenzmärk. Ges. Nat. Wiss. Abt., (Schneidemühl) 12: 43-48.

Münchenberg P. 1929. Malakozoologische Untersuchungen des Warthegenistes zwischen Trebisch und Schwerin. Abh. Ber. d. Naturwiss. Abt. d. Granzmärkischen Ges. z. Erforschung u. Pflege d. Heimat, 4: 106-112.

Murzin V.S. 2003. The Tiger Moths of the former Soviet Union (Insecta: Lepidoptera: Arctiidae). Pensoft, Sofia-Moscow, 243 pp.

Musiał J. 1979. Somatochlora arctica (Zettestedt) in Nordwestpolen (Anisoptera: Corduliidae). Notul. odonatol. 1 (3): 42-44.

Myzyk S. 2000. Malakofauna doliny Brdy w okolicy Sąpolna (Pojezierze Pomorskie). XVI Krajowe Seminarium Malakologiczne Hel, 20-22 września 2000, SMP, IO UG, OGM PIG, Gdańsk: 40-41.

Nagy B. 1983. A survay of the Orthoptera fauna of the Hortobágy National Park. In: The fauna of the Hortobágy National Park. Budapest: 81-117.

Najbar B. 1994. Trichoferus pallidus (Olivier 1790) (Col. Cerambycidae) na Środkowym Nadodrzu. W: Ochrona Przyrody na Środkowym Nadodrzu, WSP Zielona Góra: 101-105.

Najbar B. 1998. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Ziemi Lubuskiej. Przegl. przyr. 9, 4: 49-75.

Napiórkowska-Kowalik J. 2002. Nowe stanowisko Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) (Lepidoptera, Sphingidae) w Polsce. Wiad. entomol. 21: 58.

Nasonov N.V. 1894. Kollekcii Zoologičeskogo Kabineta Imperatorskogo Varšavskogo Universiteta. II. Spisok i opisanie kollekcii po biologii nasekomych. Warszawa, 62 ss.

Nast J. 1936. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki Homoptera. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 2: 323-326.

Nast J. 1955. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki Homoptera. III. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 7: 213-231.

Nast J. 1976. Piewiki. Auchenorrhyncha (Cicadodea). Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 25, XXI (1): 1-256.

Nazarenko V.I. 1996. Nakhozhki novogo dla fauny vida zhuka-dolgonosika Donus nidensis Mazur i Petryszak, 1981. Vest. Zool. 4-5: 102.

Negrisolo E. 1995. Hymenoptera Shecidae. In: Checklist delle specie della fauna italiana. A. Minelli, S. Ruffo & S. La Posta (eds.). Calderini, Bologna 105: 1-12.

Neubaur R. 1927. Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna des Stettiner Haffs und der Swinemünder Bucht. Zeitschr. f. Fischerei u. Hilfswissensch. 25: 245-261.

Neumann V. 1985. Der Heldbock, Cerambyx cerdo. Die Neue Brehm-Bücherei, A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 103 ss.

Niesiołowski W. 1949. Przyczynek do fauny żądłówek Polski południowej. Pol. Pismo entomol. 19 (3-4): 221-228.

Niezabitowski E.L. 1901. Materyały do fauny złotek (Chrysididae) Galicyi. Spraw. Kom. Fizyogr. 35: 35-40.

Niezabitowski E.L. 1902. Materiały do fauny os (Vespidae) Galicji. Spraw. Kom. Fizyogr. 36: 31-33.

Nikitsky N.B., Osipov I.N., Chemeris M.V., Semenov V.B., Gusakov A.A. 1996. The beetles of the Prioksko-Terrasny Biosphere Reserve - xylobiontes, mycetobiontes, and Scarabaeidae (with the review of the Moscow Region fauna of the groups). Arch. Zool. Mus. Moscow Univ. 36: 1-197.

Nilsson G.E. 1989. Nya landskapsfynd av gaddsteklar frĺn mellersta och norra Sverige. Ent. Tidskr. (Umeĺ) 110: 47-49.

Nogradi S., Uherkovich A. 1999. Protected and threatened caddisflies (Trichoptera) of Hungary. Proc. 9th Int. Sym. on Trichoptera, Ciahng mai: 291-297.

Noskiewicz J. 1924. Przyczynek do fauny żądłówek okolic Krakowa. Rozprawy i Wiadomości (Lwów) 9: 112-115.

Noskiewicz J. 1948. Uwagi o kilku gatunkach Miesierek Śląska i krajów sąsiednich. Pol. Pismo entomol. 18, 1: 31-59.

Noskiewicz J. 1949. Obserwacje entomologiczne w pradolinie Baryczy. Czas. Geogr. 19: 31-59.

Noskiewicz J. 1950. Charakterystyka faunistyczna Pomorza Zachodniego. W: Gospodarstwo Rolne na Ziemiach Północnych i Zachodnich. (p. sep.) Warszawa: 1-9.

Noskiewicz J. 1953a. Fauna łowikowatych (Asilidae, Diptera) Gór Pieprzowych pod Sandomierzem. Pol. Pismo entomol. 23: 145-164.

Noskiewicz J. 1953b. Kilka uwag o kserotermicznej faunie żądłówek Wyżyny Małopolskiej. Pol. Pismo Entomol. 22: 305-322.

Noskiewicz J., Chudoba S. 1939-1948. Nowe dla fauny Śląska gatunki grzebaczy (Sphegidae) i nowe stanowiska gatunków rzadkich. Pol. Pismo entomol. 18 (2-4): 406-431.

Noskiewicz J., Puławski W. 1960. Klucze do oznaczania owadów Polski. Grzebaczowate - Sphecidae. PWN, Warszawa, 24, 67: 185 ss.

Nowacki J. 1992a. Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Roztocza. Fragm. faun. 35: 397-414.

Nowacki J. 1992b. Materiały do poznania sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) Puszczy Rominckiej. Wiad. entomol. 11: 113-119.

Nowacki J. 1993. Noctuid moths of the Bielinek Reserve (NW Poland) (Lepidoptera, Noctuidae). Annales of the Upper Silesian Museum, Entomology 4: 5-11.

Nowacki J. 1998. The noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Coronet Books, Bratislava, 51 pp., 24 colour pl., 41 black-white pl.

Nowacki J. 2000. Konieczność ochrony owadów jako niezbędny element ochrony przyrody. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 7-14.

Nowacki J., Fibiger M. 1996. Noctuidae. In: The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. O. Karsholt, J. Razowski (eds.). ApolloBooks, Stenstrup, Kobenhavn: 251-293.

Nowacki J., Hołowiński M. 1999. Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. Wiad. entomol. 18, Supl.: 1-60.

Nowacki J., Rudny J. 1992. Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Puszczy Augustowskiej. Wiad. entomol. 11: 37-57.

Nowacki J., Wasiluk D. 2004. Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) środkowego Podlasia. Wiad. entomol. 23, supl. 1: 3-54.

Nowicki M. 1858. Coleopterologisches über Ostgalizien. Jahres-Ber. d. k. k. Ober-Gymm. zu Sambor f. d. Schuljahr 1858, Wien, 24 ss.

Nowicki M. 1867. Zapiski z fauny tatrzańskiej. Spraw. Kom. Fizyogr. 1: 179- 206.

Nowicki M. 1869. Muchy z okolic Rzeszowa. Spraw. Kom. Fizyogr. 3: 153-154.

Nowicki M. 1870. Zapiski faunicze. Spraw. Kom. Fizyogr. 4: 1-28.

Nowicki M. 1873. Beiträge zur Kenntnis der Dipterenfauna Galiziens. Krakau, 35 ss.

Nowotny H. 1931. Verzeichnis der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Ameisen. Mitt. Beuth. Gesch.-Museumsver. 13/14: 150-157.

Nowotny H. 1937. Nachtrag zur Ameisenfauna Oberschlesisen. Z. Ent. 18: 5-6.

Nuorteva P., Witkowski Z., Nuorteva S.L. 1993. Czy zanieczyszczenie środowiska może być przyczyną wymierania niepylaka apollo (Parnassius apollo (L.)) w Europie. Prądnik, Prace Muzeum Szafera 7-8: 187-195.

Odum E.O. 1977. Podstawy ekologii (Fundamentals of ecology, 1971). Wyd. II, PWRiL, Warszawa.

Oehlke J. 1970. Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Hymenoptera - Sphecidae. Beitr. Ent. (Berlin) 20 (7/8): 615-812.

Oehlke J. 1974. Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Hymenoptera - Scoliidae. Beitr. Ent. (Berlin) 24 (5/8): 279-300.

Oehlke J., Wolf H. 1987. Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Hymenoptera - Pompilidae. Beitr. Ent. 37(2): 279-390.

Okland J. 1990. Lakes and Snails. Universal Book Services / Dr. W. Backhuys, Oegstgeest, 516 pp.

Olaczek R. 1995. Prognoza zmian ekosystemów i fizjocenoz Polski. W: S. Kozłowski (red.) Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku. Zesz. Nauk. Kom. Człowiek i Środowisko, 10: 161-178.

Oleczek M. 1979. Pająki środowisk kserotermicznych w Kazimierzu Dolnym oraz wydm w Stężycy koło Dęblina. Pr. magist. Zakładu Zoologii WSR-P, Siedlce.

Olejniczak I. 1998. The carabid communities of natural and drained peatlands in the Biebrza valley, NE Poland. Pol. J. Ecol. 46, 3: 243-260.

Oleksa A. 2001. Uwagi na temat występowania Buckleria paludum (Zeller) and Carsia sororiata (Hübner) na torfowiskach Pojezierza Iławskiego. Wiad. entomol. 20: 94.

Oleksa A. 2002. Występowanie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) w Polsce. Przegl. przyr. 13 (1-2): 103-106.

Oleksa A. 2003. Wymagania środowiskowe i struktura metapopulacji dostojki akwilonaris Boloria aquilonaris Stichel, 1908 na Pojezierzach Iławskim i Olsztyńskim. Rozprawa doktorska. Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, Toruń.

Oleksa A., Szwałko P., Gawroński R. 2003. Pachnica Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce - występowanie, zagrożenia i ochrona. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 7: 101-123.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1989. Materiały do znajomości wód w Tatrach. VIII. Dolina Suchej Wody. Zesz. Nauk. Akad. Roln. H. Kołłątaja w Krakowie, 28: 3-31.

Oosterbroek P., Theowald B. 1992. Family Tipulidae. In: Catalogue of Palaearctic Diptera. Á. So?s, L. Papp (eds.). Akadémiai Kiadó, Budapest, vol. 1: 56-178.

Osterloff F. 1883. O chrząszczach krajowych. Dalszy ciąg. Pam. Fizyogr. 3: 447-469.

Pakiet M. 1993. Cochlodina costata (C. Pfeiffer, 1828) (Stylommatophora: Clausiliidae) from Holocene Sediments of the Kaczawa Mts. (Western Poland). Folia malacol. 5: 131-138.

Palaczyk A., Wiśniowski B. 1997. Pompilidae. W: Wykaz zwierząt Polski. J. Razowski (red.). Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN: 49-50.

Pałka K. 1990. Występowanie Cletis maculosa (Gern.) (Lepidoptera, Arctiidae) w Polsce. Przegl. zool. 34 (1): 125-128.

Pałka K. 1992. Nowe stanowiska rzadkich gatunków Geometridae (Lepidoptera) w Polsce. Wiad. entomol. 11 (1): 64.

Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1976. Zarys fizjografii i stosunków geobotanicznych Pienin oraz charakterystyka wybranych biotopów. Fragm. faun. 21: 21-49.

Panzer G.W.F. 1798. Faunae insectorum Germanicae initia. Nürnberg, 58.

Papp L. 2000. Pediciidae, Bolitophilidae, Keroplatidae, Mycetophilidae and Dixidae (Diptera): genera and species new to Hungary. Folia entomol. hung. 61: 219-231.

Parré F. 1950. Hymenoptere aus der Umgebung von Lódz und eine für Staßfurt neue Apidenart. Mitt. Mus. Naturk. u. Vorges. u. Naturwissenschaft. Arbeitkr., Magdeburg, 2, 18: 175-178.

Paul R.A. 1941. Beiträge zur Kenntnis der Fauna Sphegiden, Psammochariden, Vespiden und Chrysididen (Hym.) Pommers. Stett. Ent. Ztg. 102: 29-50.

Paul R.A. 1943. Beiträge zur Kenntnis der Fauna der Sphegiden, Psammochariden, Vespiden und Chrysididen (Hym.) Pommers. III. Vespidae. Stett. Ent. Ztg. (Stettin) 104: 142-148.

Pawelec J., Basista S. 2003. Inwazja modliszek w Magurskim Parku Narodowym. Parki Nar., Warszawa, 4/2003, okładka + 1 s.

Pawłowski J. 1961. Próchnojady blaszkorożne w biocenozie leśnej Polski. Ekol. pol., A, 9: 355-437.

Pawłowski J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta zool. cracov. 12, 16: 419-665.

Pawłowski J. 1975. Trechinae (Coleoptera, Carabidae) Polski. Monografie Fauny Polski 4: 1-210.

Pawłowski J. 1986. Próba wyznaczenia gatunków chrząszczy (Coleoptera) przewodnich dla granicy plejstocenu i holocenu w południowej Polsce. Spraw. Pos. Kom. Nauk. T. XXVII/2 lipiec - grudzień 1983: 368-370.

Pawłowski J. 1993. Projekt inwentaryzacji chrząszczy woj. miej. krakowskiego. 15 ss. + mp. (ekspertyza dla woj. konserwatora przyrody; 1993). Archiwalia Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie. (msc.).

Pawłowski J. 2003. Invertebrates. W: Carpathian List of Endangered Species. Z.J. Witkowski, W. Król, W. Solarz (eds.). WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Vienna-Krakow. 39-46. [całość 64 ss. + mapa].

Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. Coleoptera Chrząszcze. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 155 ss. + supl. 74 ss.

Pawłowski J., Witkowski Z. 2000. Formy ochrony owadów w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów i zaleceń Unii Europejskiej. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, supl. 2: 15-26.

Pawłowski L.K. 1936. Pijawki (Hirudinea). Fauna słodkowodna Polski, Warszawa, 2: 1-176.

Pawłowski L.K. 1968. Pijawki. Hirudinea. Katalog fauny Polski. XI. PWN, Warszawa, 3: 1-94.

Pax F. 1915. Über das Aussterben der Gattung Parnassius in den Sudeten. Zool. Annalen 7: 8193.

Pax F. 1921a. Beitrag zur Orthopterenfauna Schlesiens. Z. Wiss. Ins. Biol. (Husum) 16, 3/4: 41-42.

Pax F. 1921b. Die Tierwelt Schlesiens. Fischer-Verlag, Jena, VIII + 342 ss.

Pax F. 1932. Perlenbäche und Perlenfischerei in den Sudeten. Schles. Mon. Ig. 9, 11: 388-392.

Pekarsky P. 1954. Parnassius apollo in der Karpaten, seine Geschichte und Formenbildung. Zeit. Wien. Ent. Ges. 39 (65): 137-152, 194-200, 219-227, 257-263, 327-335, 352-356.

Perez De-Gregorio J.-J., Munoz J., Rondos M. 2001. Atlas fotografico de los lepidopteros macroheteroceros ibero-baleares 2 (Lepidoptera). Argania editio, Barcelona, 210 pp.

Perthées Ch. [1798-1800?]. Insecta Polonica et Lithuanica. Cz. VII, Manuskrypt w Bibliotece Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków.

Petersen F.T., Meier R. 2001. A preliminary list of the Diptera od Denmark. Steenstrupia 26 (2): 1-276.

Pętal J. 1962. Formica forsslundi Lohm. ssp. strawinskii n. ssp. Ann. UMCS (Lublin), C, 17: 195-202.

Pętal J. 1963. Materiały do znajomości mrówek (Formicidae, Hymenoptera) Lubelszczyzny (V-VI). Fragm. faun. 10: 463-472.

Pętal J. 1964. Fauna mrówek projektowanego rezerwatu torfowiskowego Rakowskie Bagno k. Frampola (woj. lubelskie). Ann. UMCS (Lublin), C, 18: 143-173.

Piechocki A. 1969. Obserwacje biologiczne nad małżami z rodziny Unionidae w rzece Grabi. Acta hydrobiol. 11, 1: 57-67.

Piechocki A. 1972. Materiały do poznania mięczaków (Mollusca) rzeki Pasłęki. Fragm. faun. 18: 121-139.

Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca), ślimaki (Gastropoda). Fauna słodkowodna Polski. PWN, Warszawa-Poznań, 187 ss.

Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Rozprawa habilitacyjna, Acta Univ. Lodz., 177 ss.

Piechocki A. 1982. Life cycle and breeding biology of Vestia elata (Rossm.) (Gastropoda, Clausiliidae). Malacologia, Ann Arbor (Mich.) 22: 219-223.

Piechocki A. 1986. Studies on Pisidium species (Bivalvia, Sphaeridae) of the Polish loess area rivers. Proc. 8th Int. Malacol. Congr., Budapest (1983): 187-192.

Piechocki A. 1987. Aktualny stan występowania Sphaerium solidum (Normand), (Bivalvia, Sphaeridae) w Polsce. Przegl. zool. 31: 457-464.

Piechocki A. 1989. The Sphaeridae of Poland (Bivalvia, Eulamellibranchiata). Ann. Zool. 42: 249-320.

Piechocki A. 1990. Interesujące gatunki ślimaków lądowych (Gastropoda terrestria) na Roztoczu. Przegl. zool. 34 (2-3): 237-247.

Piechocki A. 1992. Mięczaki wodne (Mollusca aquatica) Roztocza. Fragm .Faun. 35, 17: 285-299.

Piechocki A. 1999. Reproductive biology of Unio pictorum (Linnaeus) and U. tumidus Philipsson in the Pilica River (Central Poland). Heldia 4, 6: 53-60.

Piechocki A. 2002. Zasięg pionowy i liczebność groszkówek (Pisidium C. Pfeiffer) (Bivalvia, Heterodonta) w Jeziorze Ostrowite, Park Narodowy "Bory Tucholskie". W: XVIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Szczecin-Lubin, 24-26 kwietnia 2002. Zakład Paleooceanologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 27-28.

Piechocki A. 2003. Chronić czy badać?: krytyczne uwagi o ochronie gatunkowej mięczaków słodkowodnych w Polsce. Parki nar. Rez. przyr. 22, 4: 507-516.

Piechocki A., Abraszewska-Kowalczyk A. 2003. Unio crassus. W: Baza danych proponowanych gatunków chronionych. PTOP "Salamandra" (http://www.salamandra.org.pl/ochr_gat/baza.php).

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca). Małże (Bivalvia). W: Fauna Słodkowodna Polski, z. 7A, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 200 ss.

Piechocki A., Świć A. 1996. Biologia rozrodu i ekologia małży skójkowatych (Bivalvia, Unionidae) w środkowym biegu Pilicy. XII Krajowe Seminarium Malakologiczne Łódź 2527 kwietnia 1996. UŁ, Łodź.

Piekarska A. 1996. Zgrupowanie małży (Bivalvia) w ciekach o charakterze podgórskim w województwie gorzowskim. XII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łódź 25-27 kwietnia 1996. UŁ, Łódź: (1).

Pietrykowska E. 2002. Timarcha (Timarcha) rugulosa lomnickii Mill, 1867 (Coleoptera, Chrysomelidae) - kalciofilna stonka w południowo-wschodniej Polsce. Wiad. entomol. 21: 103-108.

Pilarczyk S., Gaj D., Szwedo J. 2004. Piewiki (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Parków Narodowych w Polsce. Wiad. entomol. 23, 45 Zjazd PTE, supl. 2: 99-109.

Piotrowski S. 1997. Mięczaki jeziora Dąbie. XIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, 23-25 kwietnia 1997, Wykorzystanie badań malakologicznych w ekologii i ochronie środowiska. Szczecin: 9-21.

Piotrowski S. 1999. Analiza jakościowo-ilościowa mięczaków słodkowodnych z obszaru Roztoki Odrzańskiej i Domiąży (estuarium Odry). Quantitive and a qualitive analysis of fresh water molluscs from the territory of Roztoka Odrzańska and Domiąża (the Odra river estuary). Przegl. geol. 2: 168-170.

Piotrowski S. 2000. Mięczaki eustarium Odry - wyniki dotychczasowych badań. XVI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Hel, 20-22 września 2000, SMP, IO UG, OGM PIG, Gdańsk: 48-51.

Pisarski B. 1953. Mrówki okolic Kazimierza. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 6: 465-500.

Pisarski B. 1961. Studien über die polnischen Arten der Gattung Camponotus Mayr (Hymenoptera, Formicidae). Ann. Zool. 9: 147-208.

Pisarski B., Czechowski W. 1994. Ways to reproductive success of wood ant queens. Memorabilia zool. 48: 181-186.

Pisarski B., Huflejt T., Garbarczyk H., Głogowski S., Kierych E., Marczak P., Sawoniewicz J., Skibińska E. 1992. Błonkówki Hymenoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków: 43-48.

Platen R., Blick T., Sacher P., Malten A. 1996. Rote Liste der Webspinnen (Arachnida: Araneida) Deutschlands. Arachnol. Mitt. 11: 5-31.

Platen R., Blick T., Sacher P., Malten A. 1998. Rote Liste der Webspinnen Deutschlands (Arachnida: Araneae) (Bearbeitungsstand: 1996, 2. Fassung). In: Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schriftenr. Landschaftspfl. Natursch. 55: 268-275.

Platnick N.I. 1998. Advances in spider taxonomy 1992-1995 with redescriptions 1940-1980. New York, New York Entomological Society, 976 pp.

Platnick N.I. 2004. The world spider catalog, version 4.5. American Museum of Natural History, http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/INTRO1.html

Plavil'shhikov N.N. 1936. Zhuki-drovoseki. Fauna SSSR. Nasekomye zhestkokrylye. Izd. AN SSSR, Moskva-Leningrad, 611 pp.

Plewka T. 1981. Niektóre interesujące gatunki owadów fauny Kampinoskiego Parku Narodowego. W: Entomologia a gospodarka narodowa. PWN, Warszawa: 91-93.

Płaski R. 1995. Kozubowski Park Krajobrazowy. Informator krajoznawczo-przyrodniczy. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce: 1-37.

Płaski R. 1998. Kozubowski Park Krajobrazowy. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce, 43 ss.

Podkówka T. 1984. Trial of restitution of Formica polyctena Först. within the Upper Silesian Industrial Area. In: IIIrd Symposium on the Protection of Forest Ecosystems. SGGW-AR, Warszawa: 47-50.

Pokryszko B.M. 1984. Ślimaki Gór Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie). Acta Univ. Wratislaviensis No. 73 (Prace Zoologiczne XVI): 21-52.

Pokryszko B.M. 1987. European Columella re-considered (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae). Malak. Abh., Dresden, 12: 1-12.

Pokryszko B.M. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) - a systematic monograph. Ann. Zool. 48: 133-257.

Pokryszko B.M. 1998. Vertiginidae (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) Białowieskiego Parku Narodowego i okolic. Parki nar. Rez. przyr. 17, supl. 3: 67-75.

Pokryszko B.M. 2003. Vertigo of continental Europe - autecology, threats and conservation status (Gastropoda, Pulmonata, Vertiginidae). Heldia 5: 13-26

Poliński W. 1917. Materyały do fauny malakozoologicznej Królestwa Polskiego, Litwy i Polesia. Pr. TNW, 27: 1-130.

Poliński W. 1918. Z fizyografii okolic Kamieńska (w Piotrkowskiem). Pam. Fizjogr. Zoologia (Warszawa) 25: 1-14.

Poliński W. 1919. Rozsiedlenie geograficzne Helicidów w Polsce. Szkic zoogeograficzny, z mapką. Przegl. geogr. 1: 269-280.

Poliński W. 1922a. Drobne notatki ortopterologiczne. Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat. 1: 148-151.

Poliński W. 1922b. O faunie mięczaków ziemi suwalskiej. Spraw. Stacji Hydrob. na Wigrach, 1: 37-43.

Poliński W., Demel K. 1921. Notatki z wycieczki zoologicznej na jeziora kujawskie. Pam. Fizyogr. Zoologia (Warszawa) 26: 1-9.

Pongrácz A. 1922. Przyczynki do fauny prostoskrzydłych Polski. Beiträge zur Orthopterenfauna Polens. Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat. 1: 124-136.

Pongrácz S. 1914. Magyarország Neuropteroidái. Rovart. Lap., 21: 109-155.

Poot P. 1972. Dicranthus elegans F. Entomol. Bl. 68: 188-189.

Popov V.V. 1947. Zoogeografičeskij charakter palearktičeskich predstawitelej roda Xylocopa Latr. (Hymenoptera, Apoidea) i ich raspredelenie po melittofilnoj rastitelnosti. Izv. Akad. Nauk SSSR 1: 29-49.

Popov V.V. 1950. Perepončatokrylyje. In: Źivotnyj mir. SSSR. Akad. nauk SSSR, Moskva-Leningrad, 3 (zona stepiej): 214-267.

Povolny D., Verves Y. 1997. The Flesh-Flies of Central Europe (Insecta, Diptera, Sarcophagidae). Spixiana, Munchen, sup. 24, 1-261.

Proess R., Meyer M., Baden R. 2000. Provisorische Rote Liste der Heuschrecken Luxemburgs Neueinstufung mehreren Arten. Bull. Soc. Nat. Luxemb. (Luxembourg) 100: 153-158.

Prószyński J. 1961. Pająki Góry Nartowej w Puszczy Kampinoskiej. Fragm. faun. 7(35): 555-595.

Prószyński J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodziną Salticidae (Aranei) Regionów Palearktycznego i Nearktycznego. Wyd. WSP, Siedlce, 260 ss.

Prószyński J. 1979. Systematic studies on East Palearctic Salticidae. III. Remarks on Salticidae of the USSR. Ann. Zool. 34 (11): 299-369.

Prószyński J. 2003. Salticidae (Araneae) of the Levant. Ann. Zool. 53 (1): 1-180.

Prószyński J., Staręga W. 1971. Pająki - Aranei. Katalog fauny Polski. XXXIII. PWN, Warszawa, 1-383.

Prüffer J., Sołtys E. 1974. Motyle ziemi Chełmińskiej i terenów sąsiednich. Studia Soc. Sci. Tor., Sectio E (Zoologia), 10: 1-88.

Przybyłowicz Ł. 2000. Polish butterflies of the subgenus Polyommatus (Agrodiaetus) (Lepidoptera, Lycaenidae), Pol. Pismo entomol. 69: 329-334.

Puchalski W. 1953. Bezkrwawe łowy. Nasza Księgarnia, Warszawa, 216 ss.

Puławski W. 1955. Les especes européennes du genre Astata Latr. (Hym., Sphecidae). Pol. Pismo entomol. 25, 3: 33-71.

Puławski W. 1963. Klucze do oznaczania owadów Polski. XXIV. Błonkówki - Hymenoptera. Sapygidae, Scoliidae, Tiphidae, Methocidae, Myrmonidae, Mutilidae. PWN, Warszawa, 24, 57-62: 66 ss.

Puławski W. 1971. Les Tachysphex Kohl (Hym., Sphecidae) de la région paléarctique occidentale et centrale. PWN, Wrocław, 464 pp.

Puławski W. 1978. Sphecoidea, Sphecidae - rojuszczije osy. In: Opredelitel nasekomych ewropejskoj czasti SSSR. G.S. Medvedev (ed.). Leningrad, III (1): 173-279.

Pylnov E. 1913. Fauna okrestnostej g. Novo-Aleksandrji Ljublinskoj gub. I. Prjamokrylyja (Orthoptera Saltatoria). Zap. Novo-Aleksandr. Inst. S. Ch. I Lesov (S.-Peterburg') 22: 57-66.

Pylnov E. 1914. Zametki po faune prjamokrylych (Orthoptera Saltatoria) Evropejskoj Rossii. Zap. Novo-Aleks. Inst. S. Ch. I Lesov (S.-Peterburg') 23: 121-124.

Radchenko A., Czechowski W., Czechowska W. 1999. The tribe Formicoxenini (Hymenoptera, Formicidae) in Poland  a taxonomic review and keys for identification. Ann. zool. 49: 129-150.

Radoszkowski O. 1865. Enumération des especes de Chrysides de Russia. Horae Soc. Ent. Rossicae 3: 295-310.

Raebel P.H., Toll S. 1962. Fauna motyli Śląska, Miernikowce (Lepidoptera, Geometridae). Rocz. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda, 1: 7-78.

Rafalski J. 1936. Neobisium (Neobisium) polonicum nov. spec. Nowy gatunek zaleszczotka (Pseudoscorpionidea) Spraw. Pozn. TPN, Poznań, 9 (1935): 119.

Rafalski J. 1937. Neobisium (Neobisium) polonicum nov. spec. Nowy gatunek zaleszczotka (Pseudoscorpionidea). Pr. Kom. Mat.- Przyr. Pozn. TPN., B, Poznań, 8: 159-172.

Rafalski J. 1956. Opis Siro carpathicus sp. nov. wraz z uwagami o morfologii i systematyce Cyphophthalmi (Opiliones). Spraw. Poznańskiego Tow. Przyj. Nauk, Poznań, 22: 49-52.

Rafalski J. 1958. A description of Siro carpathicus sp. n. with remarks on the morphology and systematics of the Cyphophthalmi (Opiliones). Acta zool. cracov. 2: 521-556.

Rafalski J. 1960. Kosarze - Opiliones. Katalog fauny Polski, XXXII. Instytut Zoologii PAN, 2: 29 ss.

Rafalski J. 1961. Prodromus faunae Opilionum Poloniae. Pr. Kom. Biol. Pozn. TPN, Poznań, 25: 325-372.

Rafalski J. 1967. Zaleszczotki - Pseudoscorpionidea. Katalog fauny Polski, XXXII. Instytut Zoologii PAN, 1: 34 ss.

Rafalski J. 1992. Pajęczaki Arachnida. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków: 103-104.

Rafalski J., Urbański J. 1973. Wolin. PW Wiedza Powszechna, Warszawa, 184 pp.

Raj A. 2000. Koncepcja ochrony przyrody w Karkonoskim Parku Narodowym u progu roku 2000. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 134-139.

Rakosy L. 1996. Die Noctuiden Rumaniens. Linz, 648 ss.

Ranius T., Aguado L.O., Antonsson K., Audisio P., Ballerio A., Carpaneto G.M., Chobot K., Gjurašin B., Hanssen O., Huijbregts H., Lakatos F., Martin O., Neculiseanu Z., Nikitsky N.B., Paill W., Pirnat A., Rizun V., Ruicănescu A., Stegner J., Süda I., Szwałko P., Tamutis V., Telnov D., Tsinkevich V., Versteirt V., Vignon V., Vögeli M., Zach P. (w druku). Osmoderma eremita (Coleoptera: Scarabaeidae) in Europe. Animal Biodiversity and Conservation.

Rasmont P., Ebmer P.A., Banaszak J., Zanden van der G. 1995. Hymenoptera Apoidea Gallica. Liste taxonomique des abeilles de France, de Belgique, de Suisse et du Grand Duché de Luxembourg. Bull. Soc. ent. France (Paris) 100: 1-98.

Ratschker U.M., Bellmann H. 1994. Zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Eresus Walckenaer 1805 (Arachnida: Araneae: Eresidae). Beitr. Araneol. 4: 217-218.

Ratzeburg J.Th.Ch. 1844. Siebente Ordnung. Geradflügler, Zirpen. Orthoptera Oliv. Ulonata F. In: Die Forst-Insekten oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt geworden Insekten. 3. Berlin, 2-276.

Razowski J. (red.) 1990-1997. Wykaz zwierząt Polski. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków. Tom I (1990): 158 ss., Tom II (1991): 342 ss., Tom III (1991): 217 ss., Tom IV (1997): 230 ss., Tom V (1997): 260 ss.

Razowski J., Palik E. 1969. Fauna motyli okolic Krakowa. Acta zool. cracov. 14: 217-310.

Rąkowski G. 2003. Projekt planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. Operat ochrony fauny. Warszawa.

Rebel H. 1919. Zur Rassenfrage von Parnassius apollo L. in den Sudetenländern. Ann. Naturhistorischen Hofmuseum 33: 59-85.

Rebel H., Rogenhofer A. 1893. Zur Kenntnis der Genus Parnassius Latr. in Österreich-Ungarn. Vienner Ent. Ver. 3: 1-2.

Rehenkampff G. von 1937. Beitrag zu den Macrolepidopteren Arten der Schmetterlingsfauna der insel Osel im Gegensatz zu der Festländischen Estland. Entom. Rundschau 54 (36): 448-457.

Reich M. 1990. Verbreitung, Lebensweise und Gefährdungsursachen von Bryodema tuberculata (F.) (Gefleckte Schnarrschrecke) als Grundlagen eines Schutzkonzeptes. Schriftenreiche Bayer. Landesamt für Umweltschutz (München) 99: 49-54.

Reitter E. 1870. Übersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, 8 (2): 1-195.

Rembecka I., Serafiński W., Strzelec M. 1986. Cztery rzadkie gatunki ślimaków wodnych na Śląsku. Przegl. zool. 30: 305-308.

Richter V.A. 1968. The predacious robber flies (Diptera, Asilidae) of the Caucasus. Opreditieli po faune SSSR 97: 1-284 (in Russian).

Riedel A. 1954. Mięczaki okolic Kazimierza nad Wisłą. Fragm. faun. 7: 147-185.

Riedel A. 1957. Revision der Zonitiden Polens (Gastropoda). Ann. Zool. XVI (23): 361-464.

Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog fauny Polski. XXXVI. PWN, Warszawa, 316 ss +1 mapa.

Riedel M.P. 1934. Die bei Frankfurt (Oder) vorkommenden Arten der Dipteren - Familie Tachinidae (einschl. Sarcophagidae). Dtsch. ent. Z. (Berlin): 252-272.

Riedel W., Majecki J. 1989. Postacie doskonałe chruścików (Trichoptera) Gór Świętokrzyskich. Fragm. faun. 32: 227-241.

Rikhter A.A. 1952. Nasekomye zhestkokryle. Zlatki (Buprestidae). In: Fauna SSSR. Izd. Akad. Nauk SSSR, Moskva-Leningrad, 13, 4: 1-234.

Röder G. 1990. Biologie der Schwebfliegen Deutschlands (Diptera: Syrphidae). Bauer, Keltern-Weiler, 575 ss.

Roger J. 1856. Verzeihniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. Zeitschr. Ent. (Breslau) 10: 1-132.

Rognes K. 1992. Revision of the cluster-flies of the Pollenia venturii species-group, with a cladistic analysis of Palaearctic species of Pollenia Robineau-Desvoidy (Diptera, Calliporidae). Ent. Scand. 23: 233-248.

Romaniszyn J., Schille F. 1929. Fauna motyli Polski. I. Prace monogr. Kom. Fizjogr. 6: 1-552.

Romaniszyn J., Schille F. 1930. Fauna motyli Polski. II. Prace monogr. Kom. Fizjogr. 1-358.

Rondani C. 1870. Ortalidinae italicae colectate, distinctae et in ordinem dispositae. Dipt. Ital. Prodromi, Pars. VII, Fasc. 1: 161-188.

Röricht W. 1998. About the distribution of Myrmeleon (Grocus) bore (Tjeder, 1941). Acta zool. fenn. 209: 221-225.

Rotermund W. 1837. Myrmeleon formicarius und Myrmeleon pantherinus in Heidewilxen, Kr. Trebnitz, Übers. Arbeit. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., (1836): 86.

Roubal J. 1930. Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi na základe bionomickém a zoogeografickém a spolu systematický doplnek Gangelbauerových "Die Käfer von Mitteleuropa" a Reitterovy "Fauna germanica". Díl II. Pr. Uč. Spol. Šafař. V Bratislavě, 16, 434

Rozkošny R. 1992. Trouchomilka skvrnita. Xylomyia maculata (Meigen, 1804) In: Červená Kniha ohroženych a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR, vol. 3, Bezobratlí. Priroda (Bratislava): 1-122.

Rozkošný R. 1982. A Biosystematic Study od the European Stratiomyidae (Diptera). vol. 1. W. Junk Publishers, The Hague-Boston-London, 401 pp.

Rozkošný R. 1993. Bránenka menliva, Stratiomys chameleon (Linné, 1758). In: Červená Kniha ohroženych a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR, vol. 3, Bezobratlí. Priroda (Bratislava): 1-123.

Rozkošný R. 1998. Xylomyidae, Stratiomyidae. Diptera of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO, I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 99: 139-144.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28.09.2004 r. 2004 W sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2237.

Rübsaamen E.H. 1901. Orthoptera. In: "Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. VI. Orthoptera, Odonata und Rhynchota (Ausser Aphidae und Coccidae). Bestimmt von Dr. Th. Kuhlgatz-Berlin". Schr. Naturf. Ges. Danzig, N. F. (Danzig) 10, 1-2:

Rudnev D.F. 1935. Bolshoj dubovyj usach - Cerambyx cerdo L. Vseukrainska Akademia Nauk, Inst. Zool. i Biol., Kiev: 1-143.

Russev B. 1968. Ökologische Untersuchungen über die Ephemeropterenlarven der Donau vor dem Bulgarischen Ufer. Limnologische Berichte der X Jubiläumstagung Donauforschung, Sofia: 295-303.

Russev B. 1973. Kompensationsflug bei der Ordnung Ephemeroptera. In: Proc. 1st Int. Conf. Ephemeroptera. W. Peters, J. Peters (eds.). Leiden, Netherlands:134-142.

Russev B. 1977. Die Verunreinigung und Selbstreinigung des Ossam nach den strukturellen Änderungen seiner Benthosfauna. Hydrobiology 6: 3-22.

Russev B.K. 1987. Ecology, life history and distribution of Palingenia longicauda (Olivier) (Ephemeroptera). Tijd. Ent. 130: 109-127.

Russev B.K. 1992. Threatened species of Ephemeroptera (Insecta) from Bulgaria. Lauterbornia 9: 13-17.

Ruszkowski A., Biliński M., Kosior A. 1997. Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze mniej znanych gatunków pszczół porobnicowatych (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae). W: Postępy apidologii w Polsce. T. Cierzniak (red.). WSP, Bydgoszcz: 239-258.

Rybiński M. 1897. Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. Spraw. Kom. Fizyogr. 32: 46-62.

Rybiński M. 1903. Chrząszcze nowe dla fauny galicyjskiej. Wykaz II. Spraw. Kom. Fizyogr. 37: 16-30.

Saalas U. 1917. Die Fichtenkäfer Finnlands I. Ann. Acad. Sci. Fennica, A, 8: 1-547.

Saalas U. 1923. Die Fichtenkäfer Finnlands. Studien über die Entwicklungsstadien, Lebensweise und geographische Verbreitung der an Picea excelsa Link. lebenden Coleopteren nebst einer Larvenbestimmungstabelle. II. Spezieller Teil 2 und Larvenbestimmungstabelle. Ann. Acad. Scient. Fenn., A, 22, 1: 1-746.

Sachanowicz K. 2000. Występowanie Arctia hebe (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Arctiidae) w okolicach Siemiatycz. Wiad. entomol. 19(2): 123-124.

Sack P. 1925. Die Zweiflügler des Urwaldes von Bialowies. Ein Beitrag zur Dipterenfauna von Lithauen. Abh. Bayer. Akad. Wiss., München, suppl. 6-9: 259-277.

Samek A. 1976. Świat muszli. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 223 ss.

Samoląg J. 2002. Nowe stanowiska Coenagrion armatum (Charp.) i Sympetrum fonscolombii (Sélys) (Odonata, Coenagrionidae, Libellulidae) w Wielkopolsce. Wiad. entomol. 21 (1): 51-51.

Santini L. 1982. Contributo alla conoscenza dei Micetofilidi italiani. II. Osservazioni condotte in Toscana sull'etologia di Keroplatus tipuloides Bosc (Diptera, Mycetophilidae, Keroplatinae). Frustula ent. N. S. II (XV) (1979): 151-174.

Sartori M., Landolt P., Lubini V., Ruffieux L. 1995. Biological studies of Palingenia longicauda (Olivier) (Ephemeroptera: Palingeniidae) in one of its last European refuges - abiotic characteristics and description of the habitat. In: Current directions in research on Ephemeroptera. L.D. Corkum & J.H. Ciborowski (eds.). Canadian Scholars' Press Inc., Toronto: 263-272.

Savtshenko E.N. 1973. Komary - dolgonoshki, Tipulidae: Tipulinae (okonczanie) i Flaberiferinae. Fauna SSSR, Novaja Seria 105, 2 (5): 1-281.

Sawkiewicz L., Żak M. 1966. Ważki (Odonata) Śląska. Rocz. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda 3: 73-132.

Schacht W. 1993. Fundort Schöngeising Erstnachweis einer Fliegenfamilie für Deutschland (Diptera, Canthyloscelidae). Entomofauna 14 (6): 81-84.

Schaum H. 1859. Bemerkungen zu Neues Verzeichniss der Preussischer Käfer von Dr. Lentz. Berlin. Ent. Z., 3: XXX-XXXI.

Scheffner J. 1925. Die Schmetterlinge aus der Umgebung von Olchowa. Soc. Entom. 40 (10): 38-39.

Schiemenz H. 1953. Die Libellen unserer Heimat. Urania-Verlag, Jena, 154 ss.

Schiess H. 1973. Beitrag zur Kenntnis der Biologie von Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica 2, 1: 33-37.

Schille F. 1902. Materiały do fauny owadów siatkoskrzydłych i szarańczaków doliny Popradu. Spraw. Kom. Fizjogr. 36: 77-85.

Schilling P.S. 1839. Bemerkungen über die in Schlesien und Grafschaft Glatz vorgefundenen Arten der Ameisen. übers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Kult. (1838): 51-56.

Schilling S. 1845. Systematische Übersicht der in Schlesien und der Grafschaft Glatz gesammelten Rüsselkäfer mit gebrochenen Fühlern. Uebers. Arb. Veränd.Schles. Ges. Vaterld. Kult. (1844): 73-75.

Schilling S. 1849. Die einsam lebenden Bienen Schlesiens. Uebers. Arb. Verand. Schles. Ges. Vaterd. Kult. (1848): 99-104.

Schiner J.R. 1864. Fauna Austriaca. Die Fliegen (Diptera), 2. Wien, 658 pp.

Schintlmeister A. 1996. Lasiocampidae. In: The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. O. Karsholt, J. Razowski (eds.). ApolloBooks, Stenstrup, Kobenhavn: 196-198.

Schmid-Egger Ch., Schmidt K., Doczkal D., Burger F., Wolf H., Smissen J. 1998. Rote Liste der Grab-, Weg-, Faltenwespen und "Dolchwespenartigen" (Hymenoptera: Sphecidae, Pompilidae, Vespidae, "Scolioidea"). In: Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Bundesamt für Naturschutz: 138-146.

Schmid-Egger Ch., Wolf H. 1992. Die Wegwespen Baden-Württembergs (Hymenoptera, Pompilidae). Verröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 267-370.

Schmidt B., Sternberg K. 1999. Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) Zwerglibelle. In: Die Libellen Baden-Württembergs, Band 1: Allgemeiner Teil, Kleinlibellen (Zygoptera). K. Sternberg, R. Buchwald (eds.); Ulmer, Stuttgart: 358-368.

Schmidt G. 1940. Über die bisher bekanntgewordenen Exemplare der Cornumutila quadrivittata Gebler nebst Bemerkungen über ihre Verbreitung und Ökologie. (2. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cerambyciden). Mitt. Entomol. Ges. Halle, 18: 15-24.

Schmierer T. 1936. Über Vertigo moulinsiana Dupuy und ihre Bedeutung für die Quartärgeologie (Gastrop., Pulmon.). Mark. Tierwelt, Berlin 2: 1-19.

Schnaider Z. 1964. O potrzebie podjęcia badań nad koziorogiem dęboszem (Cerambyx cerdo L.). Sylwan 2: 47-54.

Schöll F., Błachuta J., Sonnenburg F., Sonntag H., Soldán P. (Grupa Robocza "Ekologia"). 2003. Makrozoobentos Odry 1998-2001. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Wrocław, 49 ss.

Scholz E.J.R. 1911 (1912). Hymenoptera aculeata. Seltenere Schlesische Vorkommnisse. Jahr. Ver. Schles. Insektenk. Breslau, 5: 15-17.

Scholz E.J.R. 1917. Beitrag zur Kenntnis der Odonaten Polens. Z. wiss. Ins. Biol. 13, 3/4: 85-96.

Schorr M. 1990. Grundlagen zu einem Artenhilsfprogramm Libellen der Bundesrepublik Deutschland. Ursus Scientific Publishers, Bilthoven, 512 ss.

Schröder G. 1921. Über das Vorkommen von Mutila europaea L. und Scolia bicincta Rossi in Pommern. Abh. und Ber. Pomm. naturforsch. Ges., Stettin, 11: 127-128.

Schulz R., Śmietana P. 2001. Occurrence of native and introduced crayfish in Northeastern Germany and Northwestern Poland. Bull. Fr. P?che Piscic. 361: 629-641.

Schumann E. 1908. Coleopteren der Provinz Posen. Zeitschr. Naturw. Abt. Deutsch. Ges. Posen, 15: 40-50.

Schwarz M., Gusenleitner F., Westrich P., Dathe H.H. 1996. Katalog der Bienen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz (Hymenoptera, Apidae). Entomofauna. Zeitschr. Entomol., Suppl. 8: 1-398.

Schwendinger P.J. 1990. A synopsis of the genus Atypus (Araneae, Atypidae). Zoologica Scripta 19: 353-366.

Seddon M.B. 1996. Distribution of Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in Europe. English Nature Research Reports 217: 56-68.

Seifert B. 1994. Die freilebenden Ameisen Deutschlands (Hymenoptera: Formicidae) und Angaben zu deren Taxonomie und Verbreitung. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 67(1993): 1-44.

Seifert B. 1995. Two new Central European subspecies of Leptothorax nylanderi (Förster, 1850) and Leptothorax sordidulus Müller, 1923 (Hymenoptera, Formicidae). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 68: 1-18.

Seifert B. 1996. Ameisen: beobachten, bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg, 352 ss.

Seligo A. 1902. Die Fishgewaser der Prowintz Westpreussen. Commision Verlag von L. Saunier's Buch und Kunsthandlung in Danzing.

Seppänen E.J. 1970. Suomen suurperhostoukkien ravintokasvit. Animalia Fennica 14. WSOY, Porvoo-Helsinki, 179 ss. + 2 painos.

Serafiński W., Michalik-Kucharz A., Strzelec M. 2001. W: Czerwona lista mięczaków słodkowodnych (Gastropoda i Bivalvia) Górnego Śląska. J.B. Parusel (red.) Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Raporty i opinie 5: 37-46.

Serafiński W., Strzelec M., Krodkiewska M., Michalik-Kucharz A. 1999. Małże (Bivalvia) Górnego Śląska. I. Wyniki badań faunistycznych. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. UŚ, Katowice-Sosnowiec, 28: 5-13.

Seufert W. 1990. Untersuchungen zur Oekologie des Schwarzen Apollo (Parnassius mnemosyne L.; Lepidoptera: Papilionidae) in der Rhoen. Praca dypl. wyk. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Juliusa Maximiliana w Wuerzburgu, Wuerzburg (msc.).

Ševčik J., Hudeček J. 1994. Srpice (Insecta: Mecoptera) Slezska a severní Moravy - současny stav znalostí a přehled zjištěnych druhů. Čas. slezsk. Mus. Opavě, Ser. A, 43: 253-261.

Shileyko A.A. 1984. Nazemnye mollyuski podotryada Pupillina fauny SSSR (Gastropoda, Pulmonata, Geophila). Fauna SSSR. Mollyuski 3, 3, Leningrad.

Shlyakhtenok A.S., Skibińska E. 2002. Contribution to the knowledge of Aculeate Hymenoptera of Byelorus. Family Digger Wasps (Sphecidae). Vestnik Zoologii, 36(2): 31-40.

Siebold C.T. von. 1842. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere Preussens. Achter Beitrag: Preussische Orthoptera. Vaterl. Arch. Wiss. (Königsberg) 27: 543-550.

Siebold C.T. von. 1844. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Tiere der Provinz Preussen. 11. Die preussischen Hymenoptera. Vaterl. Arch. Wiss. 10: 212-217.

Sielezniew M., Stankiewicz A. 2002. Motyle tzw. większe nocne (Macrolepidoptera, Heterocera) rezerwatu "Las Natoliński" w Warszawie. Parki nar. Rez. przyr 21(2): 195-205.

Siitonen J., Martikainen P., Kaila L., Mannerkoski J., Rassi P., Rutanen I. 1996. New faunistic records of threatened saproxylic Coleoptera, Diptera, Heteroptera, Homoptera and Lepidoptera from the Republic of Karelia, Russia. Ent. Fenn. 7: 69-76.

Skalski A.W. 1992. Parnassius mnemosyne (Linné, 1758), niepylak mnemozyna. W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.). PWRiL, Warszawa: 265-267.

Škapec J. (ed.) 1992. Red Data Book of Treatened and Valuable Plants and Animals in Czechoslovak Federal Republik. 3. Invertebrates: 1-155.

Skibińska E. 1982. Wasps (Hymenoptera, Vespidae) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia zool., 36: 91-102.

Skibińska E. 1992. Aculeata (bez Apoidea i Formicidae). W: Błonkówki Hymenoptera opracowanie zbiorowe pod kierunkiem B. Pisarskiego. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków: 43-48.

Skou P. 1991. Nordens Ugler. Danmarks Dyreliv Bind 5. Apollo Books, Stenstrup, 566 pp.

Skuratowicz W. 1946. Mało znane rezerwaty przyrodnicze Zamojszczyzny. Chrońmy przyr. ojcz. 2, 3/4: 14-17.

Sláma M.E.F. 1998. Tesaříkovití - Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky (Brouci - Coleoptera). Vyd. M. Slama, Tisk Tercie, Krhanice: 383 pp.

Smirnov D. 1910. O nekatorikh slonikakh, poimannykh v okresnostiakh N. Aleksandrii Liubelskoi gubernii, v sviazi s ikh rasprostranenem v Rosii (Coleoptera, Curculionidae). Russ. Ent. Obozr. 10: 186-189.

Smith D.G. 1976a. Notes of the Biology of Margaritifera margaritifera (Linné) in Central Massachusetts. The American Midland Naturalist 96 (1): 252-256.

Smith D.G. 1976b. The distribution of the Margaritiferidae: a review and rew synthesis. American Malacological Union Inc. Bull.: 42 (abstr.).

Smólski S. 1960. Pieniński Park Narodowy. Zakł. Ochr. Przyr. 18, Kraków, 272 ss.

Smreczyński S. 1901. Przyczynek do fauny galicyjskich szarańczaków. Spraw. Kom. Fizyogr. 35, 67-72.

Smreczyński S. 1902. Zapiski ortopterologiczne z r. 1901. Spraw. Kom. Fizyogr. 36: 18-20.

Smreczyński S. 1929. Kilka uwag o krajowych ryjkowcach. Pol. Pismo entomol. 7: 75-81.

Smreczyński S. 1932. Zbiór ryjkowców ś.p. Wojciecha Mączyńskiego. Spraw. Kom. Fizjogr. 65: 1-24.

Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. Fragm. faun. 7(1): 1-146.

Smreczyński S. 1972. Ryjkowce - Curculionidae: Podrodzina Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 19, 98d: 1-195.

Sobieszczański F.M. 1877. Flora i fauna miasta Warszawy. W: Józefa Ungra "Kalendarz warszawski popularno-naukowy ilustrowany na rok zwyczajny 1878". Rok XXXIII. Warszawa, 93-97.

Sokołowski J. 1928. Fauna owadów prostoskrzydłych (Orthoptera) województwa poznańskiego. Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, 4: 97-168.

Soldán T. 1992. Jepice - Ephemeroptera. In: Red book of endangered and rare species and plants of Czechoslovakia. L. Škapec (ed.). Príroda, Bratislava: 60-62.

Soldán T., Zahrádkowá S., Helešic J., Dušek L., Landa V. 1998. Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: a possibility of detection of long-term environmental changes of aquatic biotopes. Masaryk University, Brno, 298 pp.

Sołtys E. 1939-48. Uzupełnienia do fauny motyli większych (Macrolepidoptera) okolic Szkła. Pol. Pismo entomol. 18: 60-68.

Sołtysik R. 1994. Nadnidziański Park Krajobrazowy. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce, 35 ss.

Soós A. 1943. Új legycsalád a magyar faunában. Folia entomol. hungarica 8 (104): 94-96.

Soszyński B. 1991. Syrphidae. W: Wykaz zwierząt Polski, 2. J. Razowski (red.). Ossolineum, Wrocław: 162-169.

Soszyński B., Palaczyk A., Krzemiński W. 2000. Zagrożenia i perspektywy ochrony muchówek (Diptera) w Polsce. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 165-176.

Soszyński B., Śliwiński Z., Kurzawa J. 1998. Fauna - Bezkręgowce. W: Sulejowski Park Krajobrazowy. J.K. Kurowski (red.). Wydawnictwo Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Moszczenica: 83-90.

Sowa R. 1961. Oligoneuriella mikulskii n. sp. (Ephemeroptera). Acta hydrobiol. 3(4): 287-294.

Sowa R. 1973. Contribution a l'étude des Oligoneuriella Ulm. européennes (Ephemeroptera, Oligoneuriidae). Bull. Acad. Polon. Sci. 21 (10): 657-665.

Sowa R. 1975. Ecology and biogeography of mayflies (Ephemeroptera) of running waters in the Polish part of the Carpathians. 1. Distribution and quantitative analysis. Acta hydrobiol. 17(3): 223-297.

Species 2004. Newsletter of the Species Survival Commission IUCN - The World Conservation Union. 41, January-June; IUCN-WCU, c/o Canadian Wildlife Service, Hull, Quebec, Canada.

Speiser P. 1903. Die Schmetterlingsfauna der Provinzen Ost- und Westpreussen. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg 9: 1-148.

Sprick P. 2001. Suitability of an Insect group for the Habitats Directive of the EU: The Weevil Subfamily Bagoinae. Contributions to the Ecology of Phytophagous Beetles VII (Col.: Curculionidae: Bagoinae). Snudebiller 2: 7-40.

St. Quentin D. 1960. Die Odonatenfauna Europas, ihre Zusammenfassung und Herkunft. Zool. Syst. Ökol. u. Geograph. Tiere 87 (4/5): 301-316.

Stachowiak M., Młynarski J.K. [1990]. Carabidae (Coleoptera) solniska "Solvay". Archiwalia Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie (msc.).

Stackelberg A.A. 1970. Pyrgotidae. W: Opriedielitiel nasiekomych evropejskoj casti SSSR. G.Ya. Bei-Bienko (ed.). Leningrad: 5 (2).

Stadničenko A.P. 1984. Molljuski, perlivnycebi, kul'kavi (Unionidae, Cycladidae). Fauna Ukra?ni. 29. Kyiv, 402 pp.

Stähls G., Kaila L. 1990. Keroplatus tipuloides Bosc, rediscovered in Finland (Diptera: Nematocera: Keroplatidae). Notul. ent. 69: 203-206.

Stańczykowska A. 1960. Rozmieszczenie i dynamika liczebności mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem. Ekol. pol., A, 8: 155-168.

Stańczykowska A., Lewandowski K., Ejsmont-Karabin J. 1983. Biotic structure and processes in the lake system of River Jorka watershed (Masurian Lakeland, Poland). IX Occurrence and distribution of molluscs with special consideration to Dreissena polymorpha (Pall.). Ekol. pol. 31: 761-780.

Staręga W. 1975. Opiliones - Kosarze (Arachnoidea). Fauna Polski t. 5, Instytut Zoologii PAN, 196 ss.

Staręga W. 1976. Pająki (Aranei) Pienin. Fragm. faun. 21: 233-330.

Staręga W. 1984. Materiały do znajomości rozmieszczenia pająków (Aranei) w Polsce, VIII-X. Fragm. faun. 28: 79-136.

Staręga W. 1988. Pająki (Aranei) Gór Świętokrzyskich. Fragm. faun. 31: 185-359.

Staręga W., Błaszak C., Rafalski J. 2002. Arachnida Pajęczaki. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 133-140.

Stawarski I. 1966. Typy gniazd mrówek i ich związki z siedliskiem na terenach południowej Polski. Zesz. Przyr. OTPN 6: 93-157.

Stebnicka Z. 1976. Żukowate - Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae laparosticti. Klucze do oznaczania owadów Polski, Chrząszcze - Coleoptera. PWN, Warszawa, 19, 28a: 1-139.

Stebnicka Z. 1978. Żukowate - Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae pleurosticti. Klucze do oznaczania owadów Polski, Chrząszcze - Coleoptera. PWN, Warszawa, 19, 28b: 1-63.

Stebnicka Z. 1991. Czarnuchowate - Tenebrionidae, Boridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, Chrząszcze - Coleoptera. PWN, Wrocław, 19, 91: 1-93.

Steć T. 1956. O sudeckich perłach. Wierchy 25: 251-253.

Steenberg C.M. 1925. Études sur l'anatomie et la systématique des maillots (Fam. Pupillidae s. lat.). Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhistorisk Forening i Kobenhavn, 215 ss + 34 pls.

Steinberg D.M. 1962. Nasekomyje perepončatokrylyje. Tom XIII, Skolii (Scoliidae). Fauna SSSR, nova seria, Nr 84, Moskva-Leningrad, 186 pp.

Sternberg K. 1990. Autökologie von sechs Libellenarten der Moore und Hochmoore des Schwarzwaldes und Ursachen ihrer Moorverbindung. Inaugural-Dissertation zur Erledung der Doktorwürde der Fakultät für Biologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 429 ss.

Steusloff U. 1937. Beiträge zur Molluskenfauna der Niederrheingebietes: Lebensraum und Ernährung von Vertigo moulinsiana in Mitteleuropa. Decheniana, Bonn 94: 30-46.

Stępczak K. 1976. Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, Ser. zool. 3: 1-68.

Stępczak K. 1986. Wstępne badania mięczaków projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. W: L. Agapow, M. Jasnowski. Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego.

Stępczak K. 1999. Aktualny stan występowania Helicopsis striata (O.F.Müller, 1774) w dolinie Odry (Mollusca: Gastropoda) w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, 46: 7-21.

Stępczak K., Włosik-Bieńczak E. 1988. Skład gatunkowy i ilościowy zespołów mięczaków (Mollusca) Noteci koło Drezdenka (woj. gorzowskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C 37: 71-81.

Stępkowska-Barańska J. 1963. Osowate (Vespidae) okolic Warszawy, z uwzględnieniem niektórych ciekawszych gatunków z innych okolic Polski. Fragm. faun. 10 (27): 399-417.

Stobiecki S.A. 1883. Do fauny Babiéj góry. Sprawozdanie z wycieczek entomologicznych na Babią górę w latach 1879 i 1880. Spraw. Kom. Fizyogr. 17: 1-84.

Stobiecki S.A. 1886. Materyjały do fauny W. Ks. Krakowskiego. Pluskwiaki (Hemiptera), Szarańczaki (Orthoptera) i Mięczaki (Mollusca). Spraw. Kom. Fizyogr. 20: 120-161.

Stobiecki S.A. 1903. Stanowiska chrząszczy zebranych w b. Galicji, zesz. 1-2: Cicindelidae, Carabidae. Archiwalia Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie, 336 ss. (msc.).

Strojny W. 1955. Nowy dla Polski gatunek wojsiłki  Bittacus italicus Müll. (tipularius F.) Panorpare, Bittacidae. Wszechświat 1955 (2): 75.

Strojny W. 1957. Niepylak apollo (Parnassius apollo L.) i niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne L.) z Pienin. Przegl. zool. 1: 180-182.

Strojny W. 1962. Nadobnica alpejska, Rosalia alpina (L.), Cerambycidae, wymierający chrząszcz naszych lasów bukowych. Przegl. zool. 6, 4: 274-286.

Strojny W. 1963. Obrostka murówka, Chalicodoma muraria (Fabr.) (Hymenoptera, Apidae) w rezerwacie przyrody "Skałki Stoleckie" pod Ząbkowicami Śląskimi. Pol. Pismo entomol. 33: 199-219.

Strojny W. 1966. Obserwacje biologiczne w faunistycznym rezerwacie przyrody "Skałki Stoleckie" pod Ząbkowicami Śląskimi. Chrońmy przyr. ojcz. 4: 36-42.

Strojny W. 1967. Kozioróg dębosz, Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae) na terenie Polski. Przegl. zool. 11, 1: 29-43.

Strojny W. 1970. Jelonek rogacz, Lucanus cervus L. (Coleoptera, Lucanidae) na ziemiach Polski. Przegl. zool. 14, 1: 62-77.

Strojny W. 1975. Obecny stan populacji obrostki murówki - Chalicodoma muraria (Fabr.) (Hymenoptera, Apidae) w rezerwacie przyrody Skałki Stoleckie pod Ząbkowicami Śląskimi. Pol. Pismo entomol. 45: 415-422.

Strojny W. 1976. Niepylak mnemozyna na ziemiach Polski. Przyr. Pol. 9: 6-7.

Strojny W. 1977. Badania nad biologią kozioroga dębosza Cerambyx cerdo L. (Coleoptera, Cerambycidae) zasiedlającego dęby szypułkowe - Quercus robur L. na Swojcu i w Wilczycach pod Wrocławiem w latach 1973-1976. Pol. Pismo entomol. 47: 727-746.

Strojny W. 1981. Stan polskiej kolonii obrostki murówki - Chalicodoma muraria (F.) w rezerwacie Skałki Stoleckie pod Ząbkowicami Śląskimi w latach 1975-1979 (Hymenoptera, Apidae). Pol. Pismo entomol. 51: 147-151.

Strojny W. 1984. Stan populacji jedynej polskiej kolonii obrostki murówki - Chalicodoma muraria (F.) (Hymenoptera, Apidae) w rezerwacie Skałki Stoleckie pod Ząbkowicami Śląskimi w latach 1980-1983. Pol. Pismo entomol. 54: 377-383.

Strojny W. 1985. Kozioróg najokazalszy chrząszcz polski. Krajowa Agencja Wyd., Wrocław, 62 ss.

Strojny W. 1987. Wymarła jedyna polska kolonia obrostki murówki, Chalicodoma muraria (F.) (Hymenoptera, Apidae) w rezerwacie przyrody Skałki Stoleckie k. Ząbkowic Śląskich. Przegl. zool. 31, 3: 341-348.

Stronczyński K. 1835. Rozrywki Entomologiczne dla Młodzieży. Pisemko zawierające w sobie opisy pospolitszych owadów krajowych. I-IV. Warszawa.

Strużyński W., Śmietana P. 1999. On the distribution of Crayfish in Poland. Freshwater Crayfish. 12: 825-829.

Strzelec M. 1993. Ślimaki (Gastropoda) antropogenicznych środowisk wodnych Wyżyny Śląskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1358, 104 ss.

Stuglik Z. 1936. Rozmieszczenie motyli większych w zespołach roślinnych Pogórza Cieszyńskiego. Wyd. Śląsk. Prace Biol. 1. Biocenoza lasów Pogórza Cieszyńskiego. Druk. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków, 5: 165-216, tabl. 1-7.

Stworzewicz E. 1973. Kopalna fauna ślimaków (Gastropoda) ze schroniska nad Jaskinią Niedostępną w okolicach Ojcowa. Acta. zool. cracov. 18: 301-309.

Sulikowska-Drozd A. 2002. Świdrzyki (Gastropoda, Clausiliidae) Bieszczadów i Beskidu Niskiego - występowanie, ekologia, rozmieszczenie. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki (msc.).

Suomalainen P., Suomalainen E. 1937. Zur Kenntnis der Euphyllopodenfauna Finlands. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 60: 276-289.

Švihla V. 1993. Contribution to the knowledge of the Palaearctic Oedemeridae (Coleoptera). Folia heyrovsk. 1, 6: 52-55.

Swammerdam J. 1752. Bibel der Natur (Haft, Uferaas) Johann Friedrich Gleditschens Buchhandlung, Leipzig: 100-114.

Sway C.A.M. van, Warren M.S., Grill A. 1997. Threatened butterflies in Europe - provisional report. De Vlinderstichting, Wageningen, The Netherlands, report nr. VS97.25 & British Butterfly Conservation, Wareham, UK.

Szadziewski R., Pawlikowski T., Buszko J. 1973. Nowe gatunki muchówek (Diptera), błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera) dla Pienin. Przegl. zool. 17 (2): 192-195.

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny Polskie. Część I i Część II. PWN, Warszawa, 464 ss. i 555 ss.

Szafer W., Zarzycki K. (red.). 1977. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa, 615 ss. (tom I).

Szafraniec S., Szołtys H. 1997. Materiały do poznania występowania chrząszczy (Coleoptera) kambio- i ksylobiontycznych w rezerwatach przyrody województwa katowickiego. Nat. Sil. Sup. 1: 43-55.

Szczepańska W. 1958. Chruściki Pojezierza Mazurskiego. Pol. Arch. Hydrobiol. 5 (18): 141-160.

Szczepański H. 1964. Bleskotki. W: Materiały Konferencji "Stan badań nad organizmami pożytecznymi z punktu widzenia potrzeb ochrony roślin w Polsce", Skierniewice, 8-9.05.1962. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 45: 159-165.

Szczepański W., Podkówka T. 1983. Inwentaryzacja mrowisk z grupy Formica rufa na obszarze Leśnego Pasa Ochronnego GOP. Sylwan 127: 35-43.

Szczęsny B. 1967. Notes sur quelques especes d'Allogamus (Trichoptera, Limnephilidae) dans les Tatra. Bull. Acad. Pol. Sci, ser. Sci. biol. 15: 479-482.

Szczęsny B. 1980. Caddisflies (Trichoptera) in the collection of the Institute of Systematic and Experimental Zoology, Polish Academy of Sciences in Cracow. Acta. zool. cracov. 24: 449-486.

Szczęsny B. 1986. Caddisflies (Trichoptera) of running waters in the Polish North Carpathians. Acta. zool. cracov. 29: 501-586.

Szczęsny B. 1989. The Tatra Mountains - a guide. Proc. 6th Int. Symp. on Trichoptera, 11-16 Sept. 1989. Łódź-Zakopane: 1-7.

Szczęsny B. 1992a. Chruściki Trichoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków: 59-64.

Szczęsny B. 1992b. Allogamus starmachi (Szczęsny 1967). W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.). PWRiL, Warszawa: 283-284.

Szeptycki A. 2000. Możliwość ochrony Apterygota - pytania i problemy. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 139-145.

Sznabl J. 1881. Spis owadów dwuskrzydłych zebranych w Królestwie Polskim i Guberni Mińskiej. Pam. Fizjogr., Warszawa, 1: 357-390.

Szpila K. 1999. Muchówki wyższe (Diptera: Caliptrata) Gorzniańsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. II. Tachinidae. Wiad. entomol. 18 (2):111-120.

Szpila K. 2000. Three species of Calliphoridae (Diptera) new to the Polish fauna. Pol. Pismo entomol. 69: 355-361.

Szpila K. 2002. Nowe stanowiska Keroplatus tipuloides Bosc (Diptera: Keroplatidae) w Polsce. Wiad. entomol. 20 (2001): 182.

Szujecki A. 1957. Notatki o ryjkowcach (Coleoptera, Curculionidae). Pol. Pismo entomol. 26: 171-174.

Szujecki A. 1958. Spostrzeżenia o faunie chrząszczy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., 1: 83-93.

Szulczewski J.W. 1917. Beitrag zur Chrysididenfauna der Provinz Posen. Zeitschr. Nat. Abt., 24 (1): 29-35.

Szulczewski J.W. 1926. Materiały do fauny szarańczaków (Orthoptera) Wielkopolski. Pol. Pismo entomol. (Lwów) 5: 87-89.

Szulczewski J.W. 1927. Rozmieszczenie niektórych przedstawicieli fauny na obszarze Wielkopolski. Pamiętnik II Zjazdu Słowińskich Geografów i Etnografów w Polsce 1927 (osobna nadbitka 2 strony).

Szulczewski J.W. 1930. Osobliwości fauny Wielkopolski. Czasopismo Geograficz., Łódź, Warszawa, Lwów, 1-2: 2-6.

Szulczewski J.W. 1947. Pół wieku spostrzeżeń nad stepowieniem Wielkopolski. W: Stepowienie Wielkopolski. I. A. Wodziczko (red.). Pr. Kom. Mat.-Przyr. Pozn. TN, B, 10 (4): 200-206.

Szulczewski J.W. 1950. Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część IV. Żądłówki (Aculeata, Chrysididae, S apygidae, Mutilidae, Scoliidae, Vespidae, Psammocharidae, Sphegidae). Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. P

Szwałko P. 1992a. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), Pachnica (Coleoptera, Scarabaeidae). W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.). PWRiL Warszawa: 298-300.

Szwałko P. 1992b. Zniszczone bądź potencjalnie zagrożone stanowiska Velleius dilatatus (Fabr.) (Coleoptera, Staphylinidae) w północno-wschodniej i południowej Polsce. Wiad. entomol. 11, 2: 123.

Szwałko P., Kubisz D. 1994. Nowe stanowiska Tenebroides fuscus (Goeze) (Coleoptera: Trogossitidae) w Polsce. Acta entomol. siles. 2, 2: 46.

Szwałko P., Tsinkevich V.A., Aleksandrovich O.R. 2001. Familia (rodzina): Lucanidae - jelonkowate. W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.). Inst. Bad. Leś.: 403 ss.

Szwedo J. 1999. Piewiki Puszczy Białowieskiej (Homoptera: Auchenorrhyncha). Parki nar. Rez. przyr. 18, supl. 1: 109-124.

Szwedo J. 2001. Auchenorrhyncha. W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Inst. Bad. Leś.: 109-112.

Szwedo J., Gębicki C., Wegierek P. 1998. Leafhopper communities (Homoptera, Auchenorrhyncha) of selected peat-bogs in Poland. Annals of the Upper Silesia Museum of Natural History, Bytom, 15, 154-176.

Szymczakowski W. 1957. Występowanie Acheta frontalis (Fieb.) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. Pol. Pismo entomol. 26: 109-112.

Szymczakowski W. 1960. Materiały do poznania kserotermofilnej fauny chrząszczy Wyżyny Małopolskiej. Pol. Pismo entomol. 30: 173-242.

Szymczakowski W. 1965. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) siedlisk kserotermicznych Polski. Pol. Pismo entomol. 35: 225-257.

Szymczakowski W. 1973. Dalsze materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) biotopów kserotermicznych Polski. Acta. zool. cracov. 18: 183-216.

Szymkowiak P. 2000. Szanse zachowania rzadkich gatunków pająków (Aranei) na terenie rezerwatu przyrody "Bielinek". Przegl. przyr. 2-3: 133-138.

Ścibior R., Pawlęga K. 2000. Ciepłolubne gatunki stonkowatych i sprężykowatych (Col., Chrysomelidae et Elateridae) zasiedlające zbocze wapienne w Łysakowie. W: Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych, Janów Lubelski. Wydawnictwo UMCS, Lublin

Śliwiński Z. 1979. Rzadkie i nowe dla fauny Polski Tineidae (Lepidoptera). Część II. Polskie Pismo Entomol. 49: 667-670.

Śliwiński Z. 1995. Wykaz motyli Wyżyny Łódzkiej. Biul. entomol. 8 (12): 2-6.

Śliwiński Z., Nowakowski E. 1990. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Gór Świętokrzyskich. Fragm. faun. 33: 261-284.

Śmiałek M. 2003. Identyfikacja zagrożeń dla występowania skójki gruboskorupowej Unio crassus. Praca licencjacka PWSZ, Tarnów (msc.).

Śmietana P., Krzywosz T., Strużyński P. 2004. Review of the national restocking programme Active protection of native crayfish in Poland 1999-2001. Bull. Fr. Peche Piscic. (w druku).

Śnieżek J. 1910. Błonkówki pszczołowate (Apidae) zebrane w Galicyi. Spraw. Kom. Fizjogr. 44: 31-46.

Świerczewski D., Gębicki C. 2003. Różnorodność gatunkowa piewików w Polsce i jej ochrona (Hemiptera, Auchenorrhyncha). Acta entomol. siles. 9-10, 2001-2002: 77-84.

Świerczyński M. 2001. Występowanie małży z rodziny Unionidae w jeziorach Pomorza Zachodniego. XVII Krajowe Seminarium Malakologiczne Ojców 30 V-1 VI 2001, ISEZ PAN, Kraków: 53.

Świerkosz K. 2001. Zbiorowiska leśne z klasy Querco-Fagetea w północnej części Pogórza Izerskiego i możliwości ich ochrony. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 15-24.

Tadajewski 1956. Osady jeziora Drużno jako siedlisko fauny dennej. Ekol. pol. A, 4: 293-316.

Tajer C. 1998. Zespoły małży skójkowatych (Unionidae) rezerwatu "Stawy Milickie". Praca magisterska (maszynopis) w Muzeum Przyrodniczym Uniw. Wrocławskiego, Wrocław.

Tarnawski D. 2000. Elateridae Sprężykowate (Insecta: Coleoptera), część I (część ogólna oraz podrodziny: Agrypninae, Negastriinae, Diminae i Athoinae). Fauna Polski, t. 21. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 413 ss.

Tauzin P. 1994. Le genre Osmoderma Le Peletier et Audinet-Serville, 1828 (Coleopt., Cetoniidae, Trichiinae, Osmodermatini) Systématique, Biologie et Distribution (Deuxieme Partie). L'Entomologiste 50 (4): 217-242.

Tenenbaum S. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. Fizyogr. 21, III: 1-72.

Tenenbaum S. 1918. Dodatek do spisu chrząszczy z Ordynacyi Zamojskiej. Pam. Fizyogr. 25: 1-35.

Tenenbaum S. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich 7-8: 136-186.

Tetens A., Zeissler H. 1964. Über das Vorkommen der seltenen Pisidienarten im Norddeutsch-Polnischen Raum. Malak. Abh. staatl. Mus. Tierk. Dresden, Leipzig, 1: 89-133.

Thaler K., Knoflach B. 2000. Zur Faunistik der Spinnen (Araneae) von Österreich: Atypidae, Haplogynae, Eresidae, Zodariidae, Mimetidae. Linzer biol. Beitr. 34: 413-444.

Thiel M. 1929. Zur Biologie unserer Süsswasser - Muscheln. Z. Morphol. Ökol. 13: 65-116.

Timm P. 1915. Einige bemerkenswerte Insektenfunde aus dem Kreise Neustadt. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 37: 345-351.

Tobias W.I. 1978. Vespoidea - składczatokryłyje osy. In: Opredelitel nasekomych ewropejskoj czasti SSSR. G.S. Medvedev (ed.). Leningrad, III. (1): 147-173.

Tomaszewski C. 1962. Chruściki (Trichoptera) Wyżyny Łódzkiej. Fragm. faun. 9: 331-353.

Tomaszewski C. 1965. Chruściki - Trichoptera. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 27: 1-104.

Tomaszewski W. 1932. Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt Schlesischer Bergbäche. Abh. d. Naturforsch. Ges. Görlitz, 31: 1-80.

Tończyk G. 2001. Ważki (Odonata) rzeki Grabi - występowanie, biologia i ekologia. Praca doktorska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, Łódź, 250 ss., 73 tab., 86 rys.

Tończyk G., Klukowska M., Gołdyn K. 1998. Ważki (Odonata) drobnych zbiorników i kanałów południowo-zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. W: V Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Bromierzyk, 4-7 czerwca 1998. Mat. zjazdowe: 25-27.

Torka V. 1908. Geradflügler aus dem nordöstlichen Teil der Provinz Posen. Z. Naturw. Abt. Dtsch. Ges. Posen: 15: 51-58.

Torka V. 1909. Ein Kieferninsekt aus der Ordnung der Orthopteren. Z. Wiss. Ins. Biol. Husum, 5: 217-220.

Torka V. 1913. Die Bienen der Provinz Posen. Z. Naturw. Ver. Posen, 20: 97-181.

Torka V. 1917. Goldvespen (Chrysidae) aus Posen. Zeitschr. Nat. Abt. 23 (4): 21-27.

Trella T. 1934. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Ryjkowce - Curculionidae. Pol. Pismo entomol. 12: 6-16.

Trella T. 1939. Notatki koleopterologiczne z okolic Przemyśla. I. Pol. Pismo entomol. 16-17: 59-86.

Trojan P. 1961. Łowiki (Diptera, Asilidae) stanowisk kserotermicznych Polski. Fragm. faun. 9: 109-121.

Trojan P. 1979. Tabanidae - ślepaki (Insecta: Diptera). W: Fauna Polski, t. 8. PWN, Warszawa, 309 ss.

Trojan P. 2000. Wyznaczanie gatunków owadów zagrożonych wyginięciem. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, supl. 2: 221-232.

Trojanowa-Bańkowska R. 1959. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki z rodziny Syrphidae (Diptera). Fragm. faun. 8: 137-157.

Tryjanowski P., Koralewska-Batura E. 2000. Inter-habitat shell morphometric differentiation of the snail Helix lutescens Rossm. (Gastropoda: Pulmonata). Ekologia (Bratislava) Vol. 19 (1): 111-116.

Tschorsnig H.P., Herting B. 1994. Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) Mitteleuropas: Bestimmungstabellen und Angaben zur Verbreitung und Ökologie der einzelnen Arten. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde (A), Stuttgart, 506: 170 ss.

Tshernova O.A. 1937. Die Eintagsfliegen des Dnjepr-Flusses. Trudy Gidrobiol. Stants. AN USSR, 3-23.

Tshernova O.A. 1938. Novoe semejstvo podenok (Ephemeroptera). Izd. Akad. Nauk SSSR, Ser. biol. 1: 129-137.

Tshernova O.A. 1941. Fauna podenok evropejskogo severa SSSR. Zool. Żurn. 20: 213-236.

Tshernova O.A. 1952. Podenki (Ephemeroptera) bassejna reki Amur i prilezaszczich vod i ich rol v pitanii amurskich ryb. Trudy Amursk. Ichtiolog. Eksped. 1945-1949, 3: 229-360.

Tshernova O.A. 1958. Geograficzeskoje rasprostranenie podenok (Ephemeroptera) i osobennosti fauny bassejna Amura. Ent. Obozr. 37: 64-84.

Turner H., Kuiper J.G.J., Thew N., Bernasconi R., Rüetschi J., Wüthrich, Gosteli M. 1998. Atlas der Mollusken der Schweiz und Lichtensteins. Fauna Helvetica, 2, Centre suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel, 527 ss.

Tyrner P. 1987. Hymenoptera. In: Faunistic Records from Czechoslovakia. Acta entomol. bohemoslov. 84: 231-232.

UK Biodiversity Group 1999. Tranche 2 Action Plans - Vol. IV: Invertebrates. 419 pp.

Ulmer G. 1927. Verzeichnis der deutschen Ephemeropteren und ihrer Fundorte. Konowia, 6 (4): 234-262.

Ulmer J.A. 1924. Eine merkwürdige Ephemeriden-nymphe aus der Wolga. Arb. Biol. Wolga-Station 3: 1-8.

Urbahn E. 1941. Die Jugendstände von Boarmia arenaria Hufn. (angularia Thnbg., Lep. Geom.). Ztschr. Wien. Ent.-Ver. 26: 81-84.

Urbahn E., Urbahn H. 1939. Die Schmetterlinge Pommerns mit einem vergleichenden Überblick über den Ostseeraum. Stt. Ent. Ztg., Stettin, 100: 185-826.

Urbański J. 1931. Materiały do fauny owadów prostoskrzydłych Województwa Poznańskiego. Pol. Pismo entomol. (Lwów) 10: 50-59.

Urbański J. 1933. Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna der Wojewodschaft Poznań. I. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 2: 63-95.

Urbański J. 1937. O kilku godnych uwagi gatunkach mięczaków polskich. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 3, 11-20.

Urbański J. 1938. Materiały do fauny mięczaków województwa poznańskiego. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 3, 22: 439-484.

Urbański J. 1947a. Truncatellina claustralis (Gredl.) 1856 (Moll., Pulm., Vertiginidae) na Podolu. Ann. UMCS (Lublin), 1: 171-182.

Urbański J. 1947b. Krytyczny przegląd mięczaków Polski. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. C, 2: 1-35.

Urbański J. 1948. Reliktowe mięczaki ziem polskich i niektórych krajów przyległych. Ochr. Przyr. 18: 66-95.

Urbański J. 1949. W sprawie ochrony szczątków zespołów kserotermicznych na Tartacznej Górze koło Zwierzyńca (Zamojszczyzna). Chrońmy przyr. ojcz. 5, 1/2/3: 62-66.

Urbański J. 1955. Wielkopolski Park Narodowy. PWN, Poznań, 147 ss.

Urbański J. 1956. Fauna jako wskaźnik stepowienia Wielkopolski. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 7: 65-78.

Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa, 247 ss.

Urbański J. 1958. Poczwarówka Abida frumentum Drap. (Gastrop., Pulm.) w rezerwacie Stawska Góra koło Chełma Lubelskiego. Pr. Kom. Biol. PTPN, Poznań, 19: 25-34.

Urbański J. 1964. Ślimak winniczek Helix pomatia L. - jego systematyka, biologia, znaczenie gospodarcze i ochrona. Ochr. Przyr. 29: 215-254.

Urbański J. 1975. Charakterystyczna fauna ślimaków (Gastropoda) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rocz. Muz. Częstoch. 3: 217-232.

Uvarov B.P. 1977. Grasshoppers and locusts. 2. London, 613 pp.

Väisänen R. 1982. Vanishing and vulnerable Diptera of Finland. Notul. ent. 62: 111-121.

van der Heijden A.E. 2000. Een vondst van ee populatie Donkere waterjuffers (Coenagrion armatum) in De Weerribben. Brachytron 4 (2): 16-19.

Van Meer C. 1998. Aulonothroscus laticollis (Rybinski) (Coleoptera, Throscidae), une espece nouvelle pour l'Europe Occidentale. Bull. Soc. linn. Bordeaux 26, 4: 181-183.

Vekhoff N.V. 1997. Large branchiopod Crustacea (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) of the Bergens Region of Russia. Hydrobiologia 359: 69-74.

Verves Y. 1986. Family Sarcophagidae. In: Catalogue of Palearctic Diptera, Calliphoridae-Sarcophagidae. Á. Soós, L. Papp. (eds.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 265 pp.

Vickery V.R., Kevan D.K. McE. 1983. A monography of the Orthopteroid Insects of Canada and adjacent regions. 2. Quebec, 679 pp.

Villiers A. 1978. . Faune des Coléoptéres de France. I. Cerambycidae. Encyclopédie entomologique 62. Edit. Lechevalier, Paris, 597 pp.

Vodák L. 1968. Souśasný stav otavské perlorodku. Ochranářský Pruzkum, Přiloha Časopisu Ochrana Přirody 8: 38-39.

Volkovich M.G. 1975. Lichinki zlatok Eurythyrea quercus Hbst. i Eu. aurata Pall. (Coleoptera, Buprestidae). Ent. Obozr. 54 (2): 404-408.

Waga A. 1842. Adapsilia genre de Dipteres appartenant a la sous-tribu Dolichoceres de Macquart, voisin de Sepedon et Tetenocera. Ann. Soc. Ent. Fr. 11: 279-282.

Waga A. 1857. Orthoptera. W: Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. K. Stronczyński, W. Taczanowski, A. Waga. Bibliot. Warsz., N. S. 1857, 2: 215-225.

Wanat M. 1993. Nowe stanowiska interesujących gatunków ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Wiad. entomol. 12: 31-36.

Wanat M. 1994. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Rhinomaceridae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Puszczy Białowieskiej. Pol. Pismo entomol. 63: 37-112.

Wanka Th. v. 1920. Dritter Beitrag zur Coleopterenfauna von Österr.-Schlesien, Ent. bl. 16: 202-213.

Wańkowicz J. 1878. Tymczasowy spis owadów tęgopokrywych z wycieczki w okolice Chełma r. 1878. Przyr. Przem. 7: 213-214.

Warchałowska-Śliwa E., Maryańska-Nadachowska A., Kostia D. 1992. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Prądnik, Ojców, 5, 161-180.

Warchałowski A. 1971. Chrząszcze - Coleoptera, Stonkowate - Chrysomelidae. Część ogólna i podrodziny: Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Cryptocephalinae, Lamprosomatinae i Eumolpinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 19, 94a: 1-113.

Warchałowski A. 1978. Chrząszcze - Coleoptera, Stonkowate - Chrysomelidae. Podrodziny: Halticinae, Hispinae i Cassidinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 19, 94c: 1-137.

Warchałowski A. 1985. Chrysomelidae - Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Część I (część ogólna oraz podrodziny: Donaciinae, Orsodacninae, Synetinae, Zeugophorinae i Criocerinae). Fauna Pol. 10: 1-373.

Warchałowski A. 1991. Chrysomelidae - Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Część II (podrodziny: Clythrinae i Cryptocephalinae). Fauna Pol. 13: 1-347.

Warchałowski A. 1993. Chrysomelidae - Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Część III (podrodziny: Lamprosomatinae, Eumolpinae; z podrodziny Chrysomelinae plemię Timarchini oraz część plemienia Chrysomelini: podplemiona Doryphorina i Chrysolinina). Fauna Pol. 15: 1-280.

Warchałowski A. 2000. Chrysomelidae - Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Część VII (podrodziny: Halticinae - zakończenie, Hispinae i Cassidinae). Fauna Pol. 22, 257 pp.

Warncke K. 1976. Beitrag zur Bienenfauna des Iran. 1. Die Gattung Xylocopa Latr. Boll. Mus. Civ. Venezia 28: 85-92.

Warnecke G. 1939. Über die Verbreitung der deutschen Arten der früheren Geometriden-Gattung Fidonia Hb., jetzt Naraga Wkr., Isturgia Hb. und Bichroma Gump. (Lep. Heteroc.). Mitt. Münch. Ent. Ges., München, 29: 382-396.

Wąsowska M. 1994. Stonkowate (Coleoptera, Chrysomelidae) wybranych zbiorowisk roślinnych Roztocza. Fragm. faun. 37: 211-266.

Wąsowska S. 1964. Nowe stanowisko poskocza krasnego Eresus niger (Petagna) (Araneae). Przegl. zool. 46-48.

Weigel J.A.V. 1806. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthum Schlesiens. Zehnter Theil. Verzeichniss der bisher entdecten, in Schlesien lebenden Thiere. Berlin, VIII + 4 nlb. + 358 + 2 nlb. ss.

Weiss I., Petrisor A. 1999. List of the spiders (Arachnida: Araneae) from Romania. Trav. Mus. Natl. Hist. Nat. "Grigore Antipa", Bukarest, 41: 79-107.

Wells S.M., Chatfield J.E. 1992. Threatened non-marine molluscs of Europe. Council of Europe Nature and environment series, No. 64: 133.

Wells S.M., Coombes W. 1987. The Status of and Trade in the Medicinal Leech. Traffic Bulletin, Wildlife Trade Monitoring Unit, IUCN, 8, 4: 64-69.

Wells S.M., Pyle R.M., Collins N.M. 1984. The IUCN Invertebrate Red Data Book. IUCN, Gland, 632 pp.

Wesołowska W. 1981. Salticidae (Aranei) from North Korea, China and Mongolia. Ann. Zool. 36 (3): 45-83.

Wesołowska W. 1996. New data on the jumping spiders of Turkmenistan. Arthropoda Sel., 5 (1/2): 17-53.

Westman K. 1991. The crayfish fishery in Finland - its past, present and future. Finnish Fisheries Research 12: 187-216.

Węgrzecki M. 1932. Studja koleopterologiczne na wybrzeżu Polskiem. I. Dotychczasowe wyniki badań nad chrząszczami Helu. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 1: 465-505.

Wiehle H. 1953. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) IX: Orthognatha - Cribellatae - Haplogynae - Entelegynae (Pholcidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nest

Wielgosz S. 1979. The effect of wastes from the town of Olsztyn in invertebrate communities in the bottom of the River Łyna. Acta hydrobiol. 21: 149165.

Wierzejski A. 1868. Przyczynek do fauny owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Spraw. Kom. Fizyogr. 2: 108-120.

Wierzejski A. 1874. Dodatek do fauny błonkówek (Hymenoptera). Spraw. Kom. Fizyogr. 3: 253-273.

Wierzejski A. 1882. O budowie i rozsiedleniu geograficznym skorupiaka Branchinecta paludosa O.F. Müller. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. AU, Ser. B, 10: 86-112.

Wiktor A. 1956. Fauna mięczaków Masywu Sobótki. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk (Mat.-Przyr. Prace Kom. Biol.) XVIII (5): 1-66.

Wiktor A. 1960. Wyspowe stanowiska świdrzyka Delima (Alpidelima) ornata Rossm. w Polsce i potrzeba ich ochrony. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk (Mat.-Przyr. Prace Kom. Biol.) XIX (7/3): 35-43.

Wiktor A. 1964. Mięczaki Ziemi Kłodzkiej i gór przyległych. Studium faunistyczno-zoogeograficzne. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk (Mat.-Przyr. Prace Kom. Biol.) XXIX (1): 1-129 + 2 tabl.

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 302 ss., 197 ryc., 175 map + 4 barwne tablice.

Wiktor A., Riedel A. 1992. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków 31-38.

Wiktor A., Riedel A. 2002. Gastropoda terrestria ślimaki lądowe . W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). IOP PAN, Kraków 27-33.

Wiktor J., Wiktor A. 1968. Charakterystyka fauny mięczaków polskiej części Karkonoszy ze szczególnym uwzględnieniem Karkonoskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 33: 193-214, 8ff.

Wiktor J., Wiktor K. 1954. Jakościowe i ilościowe badania fauny dennej Zalewu Szczecińskiego. Prace MIR w Gdyni 7: 127-152.

Wildermuth H. 2001. Das Rotationsmodell zur Pflege kleiner Moorgewässer. Simulation naturgemäßer Dynamik. Naturschutz und Landschaftsplanung, 33: 269272.

Wilson E.O. 1989. Threats to biodiversity. Sci. American 261 (Sept.): 108-116.

Wilson E.O. 1999. Różnorodność życia (The diversity of life, 1992), PIW, Warszawa.

Winiarska G. 2001. Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in Narew National Park. Fragm. faun. 44: 73-78.

Wiśniowski B. 1994. Scolioidea (Hymenoptera Aculeata) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Rocz. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda 14: 21-26.

Wiśniowski B. 1997. Osy społeczne (Hymenoptera, Vespinae) Ojcowskiego Parku Narodowego. Biuletyn Sekcji Hymenopterologicznej, Kraków-Ojców 6: 7-8.

Wiśniowski B. 2002. Pompilidae nastecznikowate. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). IOP PAN, Kraków: 57-58.

Wiśniowski B., Kowalczyk J.K. 1998. Materiały do poznania nastecznikowatych Polski (Hymenoptera: Aculeata: Pompilidae). Prądnik. Prace Muz. Szafera, 11-12: 251-260.

Wiśniowski B., Żyła W. 1996. Leucospis dorsigera Fabricius, 1775 (Hymenoptera: Chalcidoidea) w Polsce. Acta entomol. siles. 4: 1-2.

Witkowski Z. 1986a. "Polskie" okazy Parnassius apollo (L.) z kolekcji C. Eisnera w Leiden. Przegl. zool. 30: 321-325.

Witkowski Z. 1986b. Parnassius apollo (L.) in Poland, its history and present status. In: Proc. 3rd Europ. Congr. Entom. H.H.W. Velthuis (ed.). Amsterdam: 513-516.

Witkowski Z. 1992. Mantis religiosa (Linné, 1758). W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.). PWRiL, Warszawa: 259-261.

Witkowski Z. 1995. Czy niepylak apollo ma szanse przetrwać do XXI wieku bez naszej pomocy? W: Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 3., Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniw. Śląski, Katowice.

Witkowski Z. 2000. Restytucja owadów w Polsce w świetle teorii ekologicznej, zaleceń Unii Europejskiej i krajowych doświadczeń. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, supl. 2: 251-273.

Witkowski Z., Adamski P. 1996. Decline and rehabilitation of the apollo butterfly Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) in the Pieniny National Park (Polish Carpathians). In: Species survival in fragmented landscapes. J. Settele, C.R. Margules, P. Poschlod, K. Henle (eds.). Kluver Academic Publ., Wageningen: 7-14.

Witkowski Z., Klein J., Kosior A. 1992. Restytucja niepylaka apollo Parnassius apollo w Pienińskim Parku Narodowym. I. Gdzie i jak licznie gatunek ten może występować w Pieninach? Chrońmy przyr. ojcz. 48 (3): 69-83.

Witkowski Z., Płonka P., Budzik J. 1993. Zanikanie lokalnego podgatunku niepylaka apollo, Parnassius apollo frankenbergeri Slaby 1955 w Pieninach (Polskie Karpaty Zachodnie) i działania podjęte w celu restytucji tej populacji. Prądnik, Prace i Materiały Muzeum Szafera, Supl. (1993): 103-119.

Włosik-Bieńczak E. 1992. Małże z rodzin Sphaeridae i Pisidiidae (Mollusca, Bivalvia) w północno-zachodniej Polsce. Lubuski Przegl. Przyr. 3: 3-51.

Włosik-Bieńczak E. 1997. Mięczaki (Mollusca) strumienia Junikowskiego w Poznaniu i glinianek w jego dolinie. XIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, 23-25 kwietnia 1997. Wykorzystanie badań malakologicznych w ekologii i ochronie środowiska. Szczecin: 81-97.

Włosik-Bieńczak E. 2000. Fauna mięczaków (Mollusca) Strumienia Junikowskiego w Poznaniu w latach 1996-1999. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 47: 15-27.

Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wielkop. i Pomorze, Poznań, 8: 1-472.

Wojas T. 1991. Nowe stanowiska rzadkich gatunków chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w Polsce. Wiad. entomol. 10, 1: 15-18.

Wojtusiak A. 1977. Zarys fauny Gronikowego Stawku na Wzniesieniu Gubałówki na Podhalu. Acta hydrobiol. 19, 2: 169-177.

Wolf H. 1971. Prodromus der Hymenopteren der Tschechoslowakei. Pars 10: Pompiloidea. Acta faun. entomol. Mus. Nat. Pragae, 14, supl. 3: 1-73.

Wolf P. 1927. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Teil 1. Auf Veranlassung des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau. Karl Vater, Breslau: 1-60.

Wolf P. 1927-44. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Teil 1-4, Auf Veranlassung des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau. Karl Vater, Breslau.

Wolf P. 1928. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Teil 2. Auf Veranlassung des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau. Karl Vater, Breslau: 333 ss.

Wolf P. 1935. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Teil 3. Band I. Auf Veranlassung des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau. Karl Vater, Breslau: 161-344.

Wolski T., Słonimski P. 1914. Materyały do fauny jeziora Chodeckiego. Pam. Fizjograf. 22: 150-156.

Wołk K. 1979. Małże (Bivalvia) pożywieniem piżmaka (Ondatra zibethica L.) w Puszczy Augustowskiej na jeziorze Wigry. Przegl. Zool. 23: 248-250.

Woyciechowski M. 1985. Mrówki (Hymenoptera, Formicidae) Małych Pienin - Karpaty. Acta zool. cracov. 28: 283-296.

Wójcik S. 1963. Fauna jętek (Ephemeroptera) Wisły pod Tczewem. Zesz. Nauk. Uniw. Pozn., Biologia, 4: 102-120.

Wójtowski F., Szymaś B. 1973. Entomofauna pasożytnicza i towarzysząca pszczołom samotniczym (Apidae solitariae) w pułapkach gniazdowych. Roczn. AR w Poznaniu 66: 171-178.

Wójtowski F., Wilkaniec Z., Szymaś B. 1980. Hymenoptera i Diptera zapylające cebule (Allium Cepa L.) w poznańskich gospodarstwach nasiennych. Rocz. AR. w Poznaniu, CXX, 161-168.

Wróbel I. 2000. Ekosystemy nieleśne Pienińskiego Parku Narodowego - praktyczna realizacja planu ochrony na lata 1989-1998. Szczeliniec 4: 293-303.

Young M.R., Williams J.E. 1984a. The reproductive biology of freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linn.) in Scotland. I. Field Studies. Arch. Hydrobiol. 99: 405-422.

Young M.R., Williams J.E. 1984b. The reproductive biology of freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linn.) in Scotland. II. Laboratory Studies. Arch. Hydrobiol. 100: 29-43.

Zabransky P. 1991. Beiträge zur Faunistik österreichischer Käfer mit Bemerkungen zur Ökologie und Biologie. 2. Teil - Familie Buprestidae (Coleoptera: Buprestidae). Koleopt. Rundschau 61: 139-156.

Zabransky P. 1998. Der Lainzer Tiergarten als Refugium für gefährdete xylobionte Käfer (Coleoptera). Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 50: 95-118.

Zacharieva-Stoilova B. 1974. Scarabaeidae ot Sredna i Iztočna Stara Planina. Izv. Zool. Inst. Muz. 41: 123-139.

Zacher F. 1907. Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. Z. Wiss. Ins. biol. (Husum) 3: 179-185, 211-217.

Zacher F. 1913. Nachtrag zur Kenntnis der schlesischen Orthopteren. Z. Wiss. Ins. biol. (Husum) 9: 161-163.

Zacher F. 1917. Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. Systematisches und synonimisches Verzeichniss der im Gebiete des Deutschen Reiches bisher aufgefundenen Orthopteren-Arten (Dermaptera, Oothecaria, Saltatoria). Jena, VIII ss. + 287 + 3 nlb. ss.

Zahradnik J. 1985. Bienen, Wespen, Ameisen. Die Hautflügler Mitteleuropas. Kosmos, Frauck'sche Verlagshandlung, W. Keller Co., Stuttgart, 191 ss.

Zaitzev A.I. 1994. Gribnye komary fauny Rossii i sopredel'nyh regionov. Thast I. Izdatelstvo "Nauka", Moskva. 288 pp.

Zaitzev V.F. 1989. Family Bombyliidae. In: Catalogue of Palaearctic Diptera. Á. Soós, L. Papp (eds.). Akadémiai Kiadó, Budapest, vol. 6: 43-168.

Zając K(rzysztof). 1988. Pachnica Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabeidae) nowym gatunkiem dla Sudetów Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 1: 45-46

Zając K. 2001. Populacje Unio crassus niewielkich rzek podgórskich. XVII Krajowe Seminarium Malakologiczne Ojców 30 V - 1 VI 2001, ISEZ PAN, Kraków: 64.

Zając K. 2002. Małże rzeki Nidy. XVIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Szczecin-Lubin 24-26 kwietnia 2002. Zakł. Paleooceanologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 50-51.

Zając K., Zając T. 1999. Fauna Parków Krajobrazowych Ponidzia. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, 60 ss.

Zając K., Zając T., Pęczalski K.K. 1998. Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia. Informator przyrodniczo-krajoznawczy. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce, 36 ss.

Zajcev F.A. 1908. K entomofaune okrestnostej Novoj Aleksandrij, Ljublinskoj gub. Rus. Ent. Obozr. (St. Peterburg) 8: 155-158.

Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) 1993. Polska czerwona księga roślin. Instytut Botaniki PAN i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 310 ss.

Zavadil V., Šnoflak J. 1948. Kutilky (Sphecidae) Československé republiky. Entom. listy (Brno) suppl. 13: 178 pp.

Zebe G. 1853. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera, Ent. Zeit. (Stettin) 14: 173-182.

Zeissler H. 1971. Die Muschel Pisidium Bestimmungstabelle für die mitteleuropäischen Sphaericeae. Limnologica 8, 2: 453-503.

Zeller Ph.Ch. 1854. Neue Arten für die Schlesien. Z. Ent. (Breslau) 8: 9-14.

Žhadin V.I. 1952. Molljuski presnych i solonovatych vod SSSR. Opred. po faunie SSSR, Moskva-Leningrad, 46: 1-376.

Zimin L.S. 1938. Kubyški sarančevyh. Morfologija, sistematyka, diagnostika i ekologija. Moskva-Leningrad, 107 pp.

Zimin L.S., Kolomiets N.G. 1984. Parasitic Diptera of the fauna of the USSR (Diptera, Tachinidae), Novosibirsk 232 pp.

Zimina L.V. 1985. K dipterofaunie Sowieckogo Sojuza. Semejstwa Stratiomyiidae, Nemestrinidae, Mydidae, Pyrgotidae, Platystomatidae. Arch. Zool. Mus. Moscow State Univ. 13: 137-154.

Ziuganov V.V., Zotin A.A., Nezlin L.P., Tretiakov V.A. 1994. The freshwater pearl mussels and their relationships with salmonid fish. VNIRO Publishing House, (Moscow) 104 pp.

Złotorzycki J. 1949. Kilka uwag nad chrząszczami Sobótki. Pol. Pismo entomol. 18: 257-262.

Żabka M. 1997. Salticidae Pająki skaczące (Arachnida: Araneae). Fauna Polski. PAN, Warszawa, 189 ss.

Żukowski R. 1959. Problemy zaniku i wymierania motyla Parnassius apollo (L.) na ziemiach polskich. Sylwan 103 (6/7): 15-29.

 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009