Definicje

Terminologia dotycząca inwazji biologicznych jest bardzo rozbudowana i często nieprecyzyjna. Obok terminu „obcy” w literaturze poświęconej temu zagadnieniu używa się m. in. pojęć „introdukowany”, „wprowadzony”, „aklimatyzowany”, „inwazyjny”, „nierodzimy”, „obcego pochodzenia”, „allochtoniczny” czy „egzotyczny”.

W portalu „Gatunki obce w Polsce” przyjęto definicje zawarte w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

Gatunek obcy oznacza każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów wprowadzonego poza jego naturalny zasięg; pojęcie to obejmuje wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania.

Inwazyjny gatunek obcy oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak stwierdzono – bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób.