Zespół autorów

Zespół autorów tego opracowania książkowego zawiązuje się już teraz w celu sprawnego zbierania i opracowywania danych terenowych oraz napisania tekstów gatunkowych.

Do zespołu autorskiego może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, która spełni poniżej przedstawione warunki:

 • zadeklaruje chęć opracowania danych i napisania tekstu przynajmniej do jednego gatunku;
 • kontroluje przynajmniej 2 pola atlasowesowe/1 zadeklarowany gatunek (szczegóły poniżej);
 • na bieżąco będzie sprawdzać materiały obserwacyjne wprowadzone do Bazy obserwacji Atlasu zgodnie z ustalonymi wytycznymi (szczegóły poniżej);
 • będzie pisać tekst/teksty dotyczące zadeklarowanych gatunków zgodnie z podanymi wytycznymi i w podanych terminach;
 • będzie potrafiła skorzystać z literatury anglojęzycznej dotyczącej zadeklarowanego gatunku/gatunków.

Osoby zgłaszające chęć napisania tekstu gatunku/gatunków powinny wypełnić i przysłać załączoną deklarację. Przesłane deklarację będą rozpatrywane i zatwierdzane przez Zespół Koordynujący.

Wkład autorów w prace terenowe

By móc zgłosić akces do opracowania materiałów i napisania tekstu 1 gatunku trzeba w ciągu 4 lat badań skontrolować 2pola atlasowe w pełnym wymiarze w okresie lęgowym i w okresie zimowym. Oznacza to, że jedno pole trzeba odwiedzić 3 razy w tym samym sezonie lęgowym (IV, V, VI) i zimowym (XII, I, II) oraz dwukrotnie wykonać liczenia na tym polu w okresie lęgowym na dwóch trasach o długości 1 km, standardowych transektów oraz jedno liczenie wg przyjętej metodyki w styczniu.

Deklarując większą liczbę gatunków trzeba odpowiednio więcej zadeklarować pól atlasowych do kontroli.

Praca autorów tekstów gatunkowych

Autor na bieżąco śledzi postępy wprowadzania danych o danym gatunku i weryfikuje ich poprawność (w razie potrzeby kontaktuje się z autorami obserwacji).

Autor gromadzi komplet literatury o gatunku o jakim będzie pisał tekst:

 • wszystkie pozycje bibliograficzne z obszaru badań (nawet najstarsze) i udostępnia je do zamieszczenia na stronie MTO (pdf) oraz do prowadzonego na potrzeby Atlasu wykazu bibliografii;
 • wszystkie syntetyczne informacje dotyczące terenów sąsiednich i całego kraju;
 • wszelkie dostępne publikacje dotyczące preferencji siedliskowej zadeklarowanego gatunku, ocen populacji, wyniki badań ilościowych (powierzchnie, transekty itp.), trendy liczebności, metody wykrywania gatunku.

Gromadzi dokumentację fotograficzną przydatną do publikacji w Atlasie (zdjęcia gatunku, siedlisk), np. publikowane na liście dyskusyjnej Region, przez kontakt z osobami z różnych stron obszaru badań.

Co roku do końca października (z okresu lęgowego) i do końca marca (z okresu zimowego) przygotowuje raport o stanie zbadania gatunku, w którym podaje ocenę rozpoznania rozmieszczenia, ilości danych o zagęszczeniach gatunki, potrzeby dalszych badań, problemy metodyczne, inne (wg gotowych schematów przygotowanych przez Zespół Koordynujący).

W kolejny latach trwania projektu Autor, zgodnie z wytycznymi Zespołu Koordynującego, przygotowuje wstępny tekst gatunku obejmujący:

 • opis siedlisk zajmowanych przez gatunek;
 • opis rozmieszczenia gatunku w obszarze badań;
 • wykaz zagęszczeń gatunku uzyskanych we wszystkich badaniach metodą kartograficzną, transektową, innymi metodami;
 • ocena trendów liczebności na podstawie MPPL i innych danych – dla całego regionu, oraz w miarę możliwości osobno dla Wyż. Małopolskiej, Podkarpacia i Karpat;
 • ocenę populacji lęgowej z rozbiciem na Wyż. Małopolska, Podkarpacie i Karpaty (dotychczasowa i obecnie proponowana).

Konferencje

Jesienią każdego roku przewidujemy konferencję autorów przedstawiającą wyniki prac terenowych z okresu lęgowego natomiast z końcem marca konferencję przedstawiającą wyniki prac terenowych z okresu zimowego.

 • referaty ogólne i grup tematycznych
 • postery
 • publikacje w Pomurniku i innych czasopismach
 • publikacje w Pomurniku i innych czasopismach
 • wydawanie internetowego biuletynu Atlasu

Grupy robocze

Przewiduje się powołanie grup roboczych do grup gatunków i siedlisk:

 • sowy
 • szponiaste
 • czaple, bociany
 • łabędzie, gęsi, kaczki, perkozy, chruściele
 • siewkowe
 • dzięcioły
 • gołębie
 • ptaki terenów rolniczych – liczenia na transektach i powierzchniach
 • ptaki terenów leśnych, zadrzewionych – liczenia na transektach i powierzchniach

Grupy lokalne

Przewiduje się powołanie grup lokalnych do zbadania określonych terenów:

 • kompleksów stawów i in. zbiorników
 • terenów leśnych
 • dolin rzecznych

We wszelkich sprawach związanych z chęcią uczestnictwa w zespole autorskim Atlasu należy kierować na adres atlas@mto-kr.pl