Wskazówki dla autorów

Dwumiesięcznik „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” jest adresowany do przyrodników, zarówno profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, jak i amatorsko zainteresowanych związaną z nią problematyką. Celem czasopisma jest popularyzacja idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac dotyczących aktualnych zagadnień z tej dziedziny. Teksty publikowane są w języku polskim i powinny być przygotowane zgodnie z podanymi niżej zaleceniami:

1. Format. Tekst powinien być zwięzły, napisany poprawnym językiem. Pracę należy przesłać jako plik programu Word (czcionka Times New Roman 12 z interlinią 1,5) pocztą elektroniczną lub na płycie CD. Objętość artykułu nie powinna przekraczać (poza uzasadnionymi wyjątkami) 20 tysięcy znaków ze spacjami (około 10 stron maszynopisu). Łacińskie nazwy gatunkowe i rodzajowe należy pisać kursywą. Nazwy łacińskie podaje się tylko przy pierwszym wystąpieniu w tekście (dodatkowo w abstrakcie), przy kolejnych wystąpieniach należy posługiwać się jedynie nazwą polską.

2. Strona tytułowa. Powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres instytucji, kontaktowy adres e-mail, słowa kluczowe i kilkuzdaniowy abstrakt w języku polskim oraz propozycję żywej paginy (skrócona, zwięzła wersja tytułu). W tytule nie podaje się autorów nazw łacińskich. Stosowną informację należy umieścić obok nazwy łacińskiej w abstrakcie oraz przy pierwszym wystąpieniu w tekście. Tłumaczenie angielskie tytułu (dotyczy to również podpisów rycin) powinno zawierać zwyczajową nazwę angielską (jeśli takowa istnieje) opisywanego gatunku.

3. Abstrakt. Do 1300 znaków ze spacjami w języku polskim, powinien przedstawiać problematykę poruszaną w pracy, jej cel i najistotniejsze informacje zawarte w artykule. W abstrakcie nie cytuje się rycin, tabel i fotografii.

4. Tabele, ryciny i fotografie. Zalecane jest załączanie do artykułów fotografii, rycin lub/i map – najchętniej w kolorze. Wszystkie ilustracje (fotografie, mapy, wykresy) objaśnia się jako ryciny numerowane kolejno zgodnie z powoływaniem ich w tekście pracy. Ryciny i tabele powinny być przysłane w osobnych plikach z numeracją zgodną z kolejnością podaną w tekście. Podpisy rycin i tytuły tabel w języku polskim i angielskim należy umieścić na końcu tekstu. Tekst wewnątrz tabel i wykresów należy również przetłumaczyć na jęz. angielski. Zalecane jest, aby mapy były wykonane i zapisane w programie CorelDraw. Wszystkie zamieszczane mapy powinny koniecznie zawierać skalę liniową. Redakcja uprzejmie prosi o nadsyłanie oryginalnych plików z wykresami wygenerowanymi w programach Excel lub Statistica. W tym drugim przypadku wykresy powinny być zapisane wyłącznie z rozszerzeniem wmf. Podpisy fotografii powinny zawierać datę wykonania, imię i nazwisko autora oraz miejsce wykonania. Zdjęcia z aparatów cyfrowych muszą być dobrej jakości (minimum 1600×1200 pikseli, nieskompresowane). Rozdzielczość skanów nie może być mniejsza niż 300 dpi.

5. Piśmiennictwo. Piśmiennictwo podaje się w układzie alfabetycznym (bez numeracji), w kolejności według nazwisk autorów lub tytułów cytowanych aktów prawnych. Po nazwisku i pierwszej literze imienia (imion) autora należy podać rok publikacji, tytuł cytowanej pracy w pełnym brzmieniu, pełną nazwę czasopisma, w którym była opublikowana, numer tomu oraz strony (w przypadku książek po tytule podaje się wydawnictwo i miejsce wydania). Prace cytuje się w tekście artykułu przez podanie nazwiska autora i roku publikacji. W przypadku gdy podaje się kilka źródeł, należy zachować kolejność chronologiczną. Jeśli cytowana praca ma dwóch autorów – ich nazwiska oddziela się przecinkiem, a w przypadku trzech lub więcej autorów – podaje się nawisko pierwszego autora z dopiskiem „i in.” (np. Szymkowiak, Woźny 1998; Baldissera i in. 2004; Kajak, Oleszczuk 2004; Kajak 2007). Podając odesłania do stron internetowych, należy podać datę odczytu. Zalecane jest również cytowanie aktów prawnych (z podaniem źródła: np. Dz. U.) oraz publikacji upowszechnionych w internecie (tylko wówczas, gdy jest to jedyne źródło informacji i brak pozycji drukowanej), według wzoru zamieszczonego poniżej:

Dyduch-Falniowska A., Zając K. 2002. Małże Bivalvia. W: Głowaciński Z. (red.). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 23–26.

Dyrektywa 1992. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/?s=42]; dostęp: 25.01.2001 r.

IUCN 2004. 2004 IUCN Red List of Threatened Species [www.redlist.org].

Michalczuk W., Stachyra R. 2003. Nowe stanowiska lipiennika Loesela Liparis loeselii na Zamojszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (2): 122–125.

Ustawa 2004. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 (2004), poz. 880.

MRRW 2003. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dept. Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa [http://www.wir.org.pl/raporty/zwykla-dobra-praktyka-rolnicza.pdf]; dostęp: 15.07.2003 r.

6. Summary (streszczenie w języku angielskim). Zalecane do 2000 znaków ze spacjami (poza uzasadnionymi wyjątkami). Może zawierać cytacje i odwołania do występujących w artykule tabel, rycin i fotografii. Zaleca się sprawdzenie poprawności językowej streszczenia przez osobę dobrze znającą język angielski przed złożeniem pracy do druku.

Chętnie przyjmowane będą do druku streszczenia lub fragmenty prac doktorskich (zob. np. artykuł A. Biedrzyckiej w zeszycie 4/2009 „Chrońmy…”) i magisterskich, ważnych dla planowania i zarządzania zagrożonymi populacjami oraz pozwalające na wyciagnięcie praktycznych wniosków ochroniarskich.

Nadesłanie pracy przez Autora jest równoznaczne z tym, że praca nie była wcześniej opublikowana, aktualnie nie jest złożona do druku w innym wydawnictwie oraz że wszyscy Współautorzy znają i akceptują treść pracy. Za treść publikacji odpowiedzialny jest autor/autorzy. Prace przyjmowane są w wersji elektronicznej w pliku Word na adres chronmy@iop.krakow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając stronę internetową Instytutu Ochrony Przyrody PAN (http://www.iop.krakow.pl) lub w korespondencji kierowanej na adres:

Redakcja „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”
Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. Adama Mickiewicza 33, 31–120 Kraków
e-mail: chronmy@iop.krakow.pl
tel.: (12) 370 35 49

Pliki do poprania:
Oświadczenie do artykułów z jednym autorem
Oświadczenie do artykułów z więcej niż jednym autorem