Struktura

Biblioteka i Informacja Naukowa

Informacje

Kierownik:

mgr Joanna Wójcik

tel.: 12 370 35 07
Pracownicy:
Działalność:

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 14:00


Realizowane zadania
 
Biblioteka dawnego Zakładu, a obecnie Instytutu Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie jest księgozbiorem naukowym. Założona została w 1920 roku dzięki pionierskiej inicjatywie profesora Władysława Szafera. Od początku swego istnienia Biblioteka gromadziła książki, wydawnictwa ciągłe i inne materiały dokumentacyjne dotyczące ochrony przyrody i dziedzin pokrewnych.


Biblioteka spełnia obecnie trzy podstawowe zadania w swojej działalności:

•   jest główną bazą informacji źródłowych i pochodnych dla pracowników naukowych i wydawnictw Instytutu,

•   stanowi skarbnicę informacji o ochronie przyrody i zasobach naturalnych oraz zagrożeniach środowiska przyrodniczego,

•   gromadzi literaturę i inne zbiory specjalne z pokrewnych nauk przyrodniczych dla ogółu zainteresowanych, w tym przede wszystkim studentów szkół wyższych, przez co pełni funkcję biblioteki publicznej.

Zbiory Biblioteki to głównie książki, czasopisma, broszury. Posiada też ważny dział zbiorów specjalnych, na które składają się mapy (topograficzne, krajoznawcze, glebowe, geologiczne itp.), atlasy, rysunki, mikrofilmy, przeźrocza, a także bogaty zbiór przyrodniczych fotografii dokumentalnych. Wiele z nich pochodzi z czasów przedwojennych i dotyczy obszarów, które dzisiaj już są poza granicami Polski.

Zbiory przez lata powiększały się w drodze zakupów, darowizn i wymiany za wydawnictwa własne Instytutu. Kontynuuje się do dzisiaj tę działalność, choć ostatnio z powodu trudności finansowych, jakie przeżywa nauka polska, wymiana wydawnictw uległa zmniejszeniu. Wysyła się wydawnictwa własne Instytutu, takie jak: Studia Naturae, Ochrona Przyrody, Chrońmy Przyrodę Ojczystą i inne nieciągłe pozycje wydawnicze, które ukazują się nieregularnie. Wymiana obejmuje 63 placówki w kraju i około 120 instytucji w 33 krajach na świecie.

Biblioteka Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie posiada około 21.000 woluminów wydawnictw zwartych, 18.300 tomów wydawnictw ciągłych (czasopism), 19.500 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (map i głównie fotografii).

 

Wydawnictwa Instytutu, sprzedaż:
http://www.iop.krakow.pl/sprzedaz_wydawnictw_1_143.html

Projekty

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 49
powrót do listy jednostek