Projekt

IP2011 029671 Wpływ fragmentacji siedliska na występowanie inwazji i jej efekty – przykładowe badania nad ekspansywną mewą białogłową i rodzimymi ptakami wodnymi.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
Źródło finansowania:MNISW
Kwota na realizację:97 260 PLN
Okres realizacji: 2012 - 2014
Opis projektu:

 

Fragmentacja i inwazje biologiczne są jednymi z głównych procesów prowadzących do zaniku lokalnych populacji i spadku bioróżnorodności na całym świecie, prowadząc również do wyraźnych szkód ekonomicznych. Teoria metapopulacji zakłada, iż lokalne populacje egzystujące w mniejszych i bardziej izolowanych płatach siedliska będą częściej ulegały ekstynkcji, niż populacje zasiedlające duże płaty siedlisk i o małej izolacji. Jeśli gatunki inwazyjne podleją dynamice metapopulacji, to fragmentacja może hamować inwazje, co może mieć ogromne znaczenie praktyczne i w pewnym sensie może wskazywać na pozytywną stronę fragmentacji. Z drugiej strony jednak, teoria biogeografii wysp przewiduje że duże płaty siedlisk i o niewielkiej izolacji powinny charakteryzować się największym bogactwem gatunkowym. Jeśli zatem gatunek inwazyjny podlega dynamice metapopulacji i jest ograniczony przez fragmentację, oznacza to, że kolonizuje on siedliska, które charakteryzują się największym bogactwem gatunkowym (duże i słabo izolowane płaty siedlisk). Dotychczas brak jest jednak prac testujących powyższą hipotezę.

 

Lista projektów