Projekt

POIS.02.04.00-00-0014/16 Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:CKPŚ, WFOŚiGW, IOP PAN
Kwota na realizację:795 800,00 PLN
Okres realizacji: 2017 - 2020
Lista projektów