Projekt

KIK-65 Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego.
Kierownik projektu:mgr Piotr Rymarowicz
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Kwota na realizację:345200,00 PLN
Okres realizacji: 2012 - 2015
Opis projektu:

W ramach projektu realizowano zadanie: Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza doliny Wisły (w tym starorzeczy) i terenów przyległych łącznie z planami ochrony. W roku 2012 rozpoczęto realizację projektu. Na podstawie ortofotomapy wytypowano 200 starorzeczy na odcinku górnej Wisły od miejscowości Brzeszcze do miejscowości Otałęż, na których rozpoczęto waloryzację ornitologiczną, malakologiczną i ichtiologiczną. Równocześnie powstaje baza danych i aplikacja internetowa do gromadzenia i zarządzania danymi zbieranymi w toku realizacji zadania. 

Lista projektów