Projekt

 Dynamika frekwencji genów zgodności tkankowej MHC w populacji susła perełkowanego Spermophilus suslicus w Świdniku pod Lublinem.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:MNISW
Kwota na realizację:175000 PLN
Okres realizacji: 2011 - 2016
Opis projektu:

Kompleks genów zgodności tkankowej (MHC) jest zespołem genów odgrywającym kluczową rolę w zwalczaniu infekcji

pasożytniczych u kręgowców. Region MHC charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem zmienności, na co wydaje się

mieć wpływ presja ze strony pasożytów. Brak polimorfizmu genów MHC wiąże się natomiast ze zwiększonym narażeniem na

inwazje pasożytnicze.

Populacja susła perełkowanego na lotnisku w Świdniku została założona w latach 80-tych ubiegłego wieku w wyniku celowego

przesiedlenia kilkunastu osobników poza naturalny zasięg gatunku. W ciągu następnych dwudziestu lat populacja ta osiągnęła

liczebność przekraczająca dziesięć tysięcy osobników. Mimo tak dużej liczebności badania zmienności mikrosatelitarnej i

zmienności MHC wskazują na najniższą, z pośród polskich populacji susła, zmienność genetyczną. Populacja ta

charakteryzuje się jednocześnie najwyższym poziomem pasożytów jelitowych. W roku 2008 populacja przeszła, drastyczne

załamanie liczebności, obecnie liczebność populacji szacowna jest na mniej niż 200 osobników.

Celem projektu jest określenie dynamiki frekwencji alleli MHC DRB w populacji susła perełkowanego

Spermophilus suslicus i

jej związku z poziomem zapasożycenia. Planujemy zasilić populację susła w Świdniku, osobnikami o znanym profilu

zmienności w regionie MHC. W ten sposób będziemy mogli przeprowadzić unikalny, naturalny eksperyment, który pozwoli na

śledzenie zmian frekwencji alleli MCH i ich związków z poziomem zapasożycenia w populacji naturalnej, ale charakteryzującej

się dokładnie zbadaną struktura genetyczną i o znanej przeszłości demograficznej. Jednocześnie doprowadzimy do

odbudowania populacji w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu została odbudowana jej zmienność genetyczna i

możliwość obrony przed patogenami.

 

 

Lista projektów