Projekt

2016/21/N/NZ8/01286 Wpływ heterogeniczności krajobrazu na występowanie inwazyjnych roślin: test dwóch hipotez.
Kierownik projektu:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:133300
Okres realizacji: 2017 - 2020
Opis projektu:

Inwazje obcych gatunków roślin mogą silnie modyfikować funkcjonowanie rodzimych ekosystemów. Dobrze znany jest ich wpływ na bioróżnorodność, jednak znacznie słabiej udokumentowane są czynniki wpływające na występowanie i liczebność inwazyjnych gatunków w krajobrazie. Jedną z podstawowych cech krajobrazu jest stopień jego heterogeniczności, który ma zasadnicze znaczenie dla liczebności i rozmieszczenia występujących w nim organizmów. Badania teoretyczne i empiryczne wskazują jednak, że różny stopień heterogeniczności krajobrazu może wywierać zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rozmieszczenie i liczebność inwazyjnych roślin. Zrozumienie przyczyn tych rozbieżności, jak i wpływu heterogeniczności krajobrazu na inwazyjne obce gatunki roślin jest szczególnie ważne, gdyż pozwoli przewidywać miejsca ich występowania oraz ich potencjalny wpływ na ekosystemy.

Celem projektu jest określenie wpływu stopnia heterogeniczności krajobrazu na rozmieszczenie i liczebność wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin. W ramach projektu planuje się zbadanie zależności pomiędzy heterogenicznością krajobrazu rolniczego (wskaźnikami konfiguracji i kompozycji krajobrazu) a obecnością i wskaźnikami liczebności szeroko rozpowszechnionych w Polsce obcych gatunków inwazyjnych: nawłoci, barszczy oraz klonu jesionolistnego. W tym celu przeprowadzona zostanie inwentaryzacja badanych gatunków wzdłuż sieci dróg w Polsce. Ponadto, na podstawie dostępnych danych przestrzennych, zebrane zostaną informacje dotyczące wybranych cech krajobrazu w badanych lokalizacjach. Dotychczasowe badania teoretyczne i empiryczne dotyczące wpływu różnorodności krajobrazu na jego podatność na inwazje prowadzą do sprzecznych wniosków, podsumowanych w dwóch hipotezach, które będą rozpatrywane w przedstawionym projekcie: 1) heterogeniczność krajobrazu ogranicza inwazje, 2) heterogeniczność krajobrazu promuje inwazje.

Lista projektów