Projekt

2014/15/B/NZ8/00261 Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza Procyon lotor.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:638 866,00 PLN
Okres realizacji: 2015 - 2018
Opis projektu:

Inwazje biologiczne i następujące po nich intensywne rozszerzanie zasięgu powodują powstawanie asymetrii pomiędzy populacjami rodzimymi i inwazyjnymi danego gatunku. Odnosi się to szczególnie do zróżnicowania genetycznego i związanego z nim zróżnicowania patogenów oddziaływujących na daną populację. W powstawaniu asymetrii główną rolę odgrywa fakt zakładania nowych populacji z niewielkiej zwykle liczby osobników, co prowadzi do dryfu genetycznego i utraty części rodzimych patogenów, oraz kierunkowo działający dobór naturalny. Celem projektu jest zbadanie zależności jakie kształtują związek między zmiennością genów wpływających na inicjowanie i utrzymanie odpowiedzi immunologicznej (MHC klasy II, geny kodujące cytokiny i receptory toll-podobne) i patogenami występującymi w populacji szopa pracza w centralnej Europie a sukcesem inwazji tego gatunku. Aby zbadać czy inwazyjna populacja szopa charakteryzuje się obniżoną zmiennością genetyczną w stosunku do populacji rodzimej planujemy porównać poziom zmienności opisany dla rodzimych populacji szopa z tym obecnym w populacji inwazyjnej. Zamierzamy zbadać związek między polimorfizmem genów związanych z powstawaniem odpowiedzi immunologicznej a istnieniem odporności przeciwko patogenom. Chcemy porównać zmienność genów związanych z odpornością i poziomem zarażenia pasożytami między populacjami będącymi w centrum inwazji (Niemcy) i na jej czele (Polska i Czechy). W planowanych badaniach wykorzystamy dane na temat struktury genetycznej inwazyjnej populacji szopa uzyskane w ramach naszego wcześniejszego projektu. Dwie różne drogi inwazji szopa w centralnej Europie pozwalają podejrzewać istnienie między nimi zróżnicowania genów związanych z odpornością i zróżnicowania fauny pasożytniczej będącego wynikiem działania dryfu genetycznego i zróżnicowanej presji selekcyjnej. Podobnych zależności można oczekiwać pomiędzy osobnikami zamieszkującymi dwa rożne typy siedliska, pomiędzy którymi wykryto zróżnicowanie loci mikrosatelitarnych mimo braku barier geograficznych. Niezwykle szybkie tempo ekspansji szopa w Polsce i 10-letni okres, z jakiego pochodzić będą zebrane próby pozwoli na zbadanie tego procesu w skali czasowej.

Lista projektów