Projekt

Sonata Bis 4 - 2014/14/E/NZ8/00165  Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Michał Żmihorski

tel.: 12 370 35 50
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:1999900
Okres realizacji: 2015 - 2020
Opis projektu:

Wzorce rozmieszczenia i liczebności wielu organizmów zwierzęcych są najczęściej tłumaczone jako wynik selektywnego wyboru siedliska w oparciu o jego fizyczne i strukturalne atrybuty. Jednakże występowanie gatunku w danym siedlisku może być zależnie nie tylko od jego cech fizyczno-strukturalnych, ale również od interakcji z osobnikami tego samego lub innego gatunku. Ponieważ samo środowisko jest często bardzo zmienne, zwierzęta mogą podwyższać swoje dostosowanie kierując się przy wyborze siedliska tzw. informację socjalną, niesioną przez osobniki tego samego lub innych gatunków. Informację taką stanowić może sama obecność osobników, ich zachowania lub nawet ślady ich obecności. Niemniej, bardzo niewiele wiadomo, jak informacja socjalna kształtuje różne procesy ekologiczne. Informacja socjalna może pochodzić z różnych źródeł, które mogą osłabiać albo wzmacniać jej wartość. Ponadto, wartość informacji może zależeć od stopnia heterogeniczności siedlisk, która jest jedną z podstawowych cech środowiska. Celem projektu jest poznanie relatywnych efektów zróżnicowanej informacji socjalnej, heterogeniczności środowiska i interakcji między tymi dwoma zjawiskami w kształtowaniu rozmieszczenia organizmów oraz ich liczebności. W serii trzech eksperymentów terenowych, na przykładzie ptaków leśnych i polnych, przetestowane zostaną następujące pytania:

1. Czy zróżnicowana informacja socjalna może modyfikować efekt wielkości i izolacji płatu siedliska na występowanie i zagęszczenie osobników?

2. Czy informacja socjalna pochodząca z różnych źródeł zmienia wzorce rozmieszczenia terytoriów lęgowych ptaków w krajobrazach różniących się stopniem heterogeniczności siedlisk?

3. Czy informacja socjalna pochodząca z różnych źródeł zmienia bogactwo i różnorodność gatunkową ptaków polnych w krajobrazach różniących się stopniem heterogeniczności siedlisk?

Lista projektów