Projekt

N N304 382138 Kolonizacja obszarów miejskich przez dziki - problemy ekologiczne i społeczne.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
Wykonawcy:

dr Maciej Konopiński

tel.: 12 370 35 53
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:275 000,00 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2015
Opis projektu:

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się w Europie zjawisko pojawiania się oraz regularnego bytowania ssaków kopytnych i drapieżnych na obszarach zurbanizowanych. Gatunkiem, który wywołuje największe problemy jest dzik, który pomimo drastycznych zmian w środowisku przyrodniczym spowodowanych przez człowieka przetrwał i znalazł w nim sprzyjające warunki bytowania. Pomimo narastającej skali problemu, jakim jest obecność dzików na terenach miejskich prowadzono mało badań naukowych nad funkcjonowaniem populacji tego gatunku na obszarach zurbanizowanych. Planowane badania wypełnią lukę w wiedzy na temat ekologii dzików zamieszkujących tereny miejskie. Brak wiedzy na ten temat utrudnia racjonalne podejście do gospodarowania populacjami dzików, w tak odmiennym dla nich środowisku, jakim jest miasto. Celem niniejszego projektu jest szczegółowe zbadanie sposobu funkcjonowania populacji dzików w mieście. Dodatkowo planuje się zbadanie postawy społeczeństwa wobec obecności tego gatunku w mieście. Ocena wymagań ekologicznych będzie dokonana przy użyciu dwóch metod badawczych, zostaną przeprowadzone badania telemetryczne i genetyczne. Dziki będą zaopatrzone w nadajniki telemetryczne dwóch rodzajów. Osobniki dorosłe otrzymają nadajniki satelitarne GPS-GSM Wildcell w postaci obroży. Osobniki młodociane natomiast otrzymają nadajniki radiowe w postaci umieszczonego na uchu kolczyka. Próbki genetyczne będą pobrane od dzików odłowionych do znakowania oraz od dzików zastrzelonych przez myśliwych w trakcie polowań na badanych terenach. Badania postawy społecznej powadzone będzie w formie bezpośredniego ankietowania wylosowanych mieszkańców bądź pracowników instytucji wiązanych z ochroną przyrody. Panowane badania pozwolą na otrzymanie unikatowych danych bazujących na najnowszych współczesnych technikach adawczych. Będą miały również istotny wymiar praktyczny. Informacje o wymaganiach przestrzennych dzików, ich rzemieszczaniu się i aktywności na terenach miejskich mogą być wykorzystane w łowieckim gospodarowaniu tym gatunkiem w miastach oraz w działaniach zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ludności miast zasiedlonych przez dziki. Proponowane badania stanowić będą podstawę dla kampanii informacyjnej na temat dzikich zwierząt zamieszkujących tereny miejskie i podmiejskie.

Lista projektów