Projekt

2012/05/N/NZ8/00981 Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie różnych warunków środowiskowych.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:130 655,00 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2016
Opis projektu:

Zmienność genetyczna jest kluczem do powstawania zmian ewolucyjnych. Celem przedkładanego projektu jest oszacowanie zmienności genetycznej oraz korelacji między cechami historii życiowych i behawioralnych w zmieniającej się temperaturze oraz długości dnia (fotoperiodzie)  u bezkręgowców wodnych. Dodatkowo zależności te zostaną porównanie między trzema regionami (północnym, centralnym i południowym skrajem) zasięgu gatunku. Oszacowany zostanie również stopień plastyczności fenotypowej oraz korelacji między plastycznością badanych cech, ponieważ ma to kluczowe znaczenie w estymowaniu odpowiedzi organizmu na modyfikacje w środowisku życia. Otrzymane wyniki pozwolą na wnioskowanie o potencjalnych skutkach globalnego ocieplenia na losy badanych organizmów. Rezultaty projektu będą zatem miały ogromne znaczenie dla przewidywań zmian zasięgu geograficznego gatunków i dynamiki populacji w obliczu zmian klimatycznych.

Lista projektów