Projekt

UMO-2011/01/N/NZ8/03211 Fragmentacja czy inwazja - co jest większym zagrożeniem dla bioróżnorodności.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:125 315 PLN
Okres realizacji: 2011 - 2013
Opis projektu:

 

Spadek bioróżnorodności jest jednym z głównych problemów ekologii i ochrony przyrody na świecie. Za główne przyczyny spadku liczebności i bogactwa gatunkowego, uważa się fragmentację siedlisk (zmniejszanie powierzchni siedlisk oraz ich izolację), inwazje obcych gatunków oraz zmiany klimatu. Te negatywne procesy szczególnie silnie uwidocznione są w krajobrazie rolniczym, gdzie powodują duże straty ekonomiczne. Wiele rodzimych organizmów zasiedlających krajobraz rolniczy jest związanych z pozostałościami naturalnych i półnaturalnych siedlisk, które najczęściej są mocno pofragmentowane i mają postać małych, izolowanych płatów (np. łąki, ugory). Płaty naturalnych i półnaturalnych siedlisk stają się zatem małymi wyspami, izolowanymi przez uprawy. Zgodnie z teorią metapopulacji, fragmentacja może utrudniać lub nawet uniemożliwiać migrację roślin i zwierząt, a zatem może zmniejszać prawdopodobieństwo (re)kolonizacji płatów siedliska. Może się to też przyczyniać do ekstynkcji lokalnych populacji. Fragmentacja oraz utrata siedlisk i w konsekwencji izolacja są obecnie uznawane za jedne z głównych przyczyn wymierania wielu gatunków.

Lista projektów