Projekt

2015/16/S/NZ8/00158 Modelowanie przestrzennej dynamiki populacji dużego drapieżnika w obliczu zmian środowiska.
Kierownik projektu:

dr Kamil Bartoń

tel.: 12 370 35 64
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:450000 PLN
Okres realizacji: 2015 - 2018
Opis projektu:

Celem projektu jest poznanie, na przykładzie niedźwiedzia brunatnego, strategii przemieszczania się dużych drapieżników oraz określenie wpływu tychże strategii na populacje w obliczu zmian krajobrazu. Posłuży temu model przestrzennej dynamiki populacji, którego oryginalnym składnikiem będzie realistyczna reprezentacja dyspersji osobników. Coraz większa ilość danych pochodzących z telemetrycznego śledzenia niedźwiedzi pozwoli na określenie reguł, według których poruszają się osobniki i sformułowanie na ich podstawie mechanistycznego modelu przemieszczania się.

Symulacje z użyciem modelu populacyjnego pozwolą uzupełnić luki w naszej wiedzy o czynnikach kształtujących rozmieszczenie i dynamikę populacji dużych drapieżników zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, co może przyczynić się do ulepszenia strategii ich ochrony – poznanie mechanizmów rządzących poruszaniem się organizmów daje możliwość lepszego zrozumienia dynamiki populacji w czasie i przestrzeni, tempa kolonizacji nowych siedlisk oraz zróżnicowania genetycznego wewnątrz populacji i pomiędzy nimi. Ma również znaczenie dla określenia zdolności populacji do zaadaptowania się – poprzez zmiany swojego zasięgu – do zmieniających się wskutek działalności człowieka warunków środowiska, wliczając w to zmiany klimatyczne.

Lista projektów