Procedura recenzowania

Procedurze recenzowania podlegają wszystkie artykuły naukowe i popularnonaukowe zgodne z profilem
wydawnictwa i przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów udostępnionymi na stronie internetowej.
Teksty są przesyłane do recenzji z zachowaniem anonimowości recenzentów. Listy recenzentów
publikacji drukowane są raz w roku w jednym z początkowych wydań (zeszyt 1 lub 2) oraz udostępniane
na stronie internetowej czasopisma. Recenzenci są wybierani spoza placówki afiliowanej przez autora (autorów)
publikacji, podpisując jednocześnie oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Recenzje są sporządzane w oparciu o formularz recenzji oraz dodatkowe uwagi ogólne i szczegółowe
zawarte w wersji elektronicznej manuskryptu. Zakładany termin otrzymania recenzji przez autora
wynosi do 3 miesięcy od daty nadesłania tekstu. Recenzenci wskazują jedną z kilku ocen podsumowujących
artykuł w formularzu recenzji, kierując tekst do dalszej poprawy lub odrzucając jako nienadający
się do druku. Prace są przyjmowane do druku po otrzymaniu pozytywnych opinii od recenzentów.
W przypadku jednej opinii pozytywnej i jednej negatywnej redakcja decyduje o odrzuceniu artykułu lub
wyznaczeniu trzeciego recenzenta. Do druku nie są przyjmowane prace, które uzyskały dwie negatywne
oceny lub nie są zgodne z profilem pisma. Prace wskazane do poprawy i przeredagowania są kierowane
do autora zgłaszającego manuskrypt, który jest zobowiązany do stosownej korekty i przygotowania tekstu
z uwzględnieniem uwag recenzentów. Zaakceptowanie poprawionej wersji manuskryptu przez recenzentów
jest równoznaczne z przyjęciem do druku.

Każdy artykuł przyjęty do druku jest poddawany korekcie językowej, a teksty anglojęzyczne są sprawdzane
przez tłumacza. Przed drukiem autor otrzymuje do wglądu złożoną wersję tekstu wraz z ewentualnymi
poprawkami redakcyjnymi i uwagami. Artykuł jest drukowany po zaakceptowaniu przez autora-
(autorów) złożonej wersji tekstu.

W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i gest authorship autor nadsyłający manuskrypt
zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie wskazując między innymi wkład poszczególnych autorów
w powstanie publikacji oraz źródła jej finansowania. Autor oświadcza także, że tekst nie był wcześniej
publikowany ani złożony do druku w innym wydawnictwie.
Autor z tytułu złożenia tekstu do druku nie ponosi żadnych opłat. Autor (autorzy) otrzymuje jeden
bezpłatny egzemplarz zeszytu z opublikowanym artykułem.