Pracownicy

dr hab. inż. Jan Urban, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. inż. Jan Urban, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 26
Jednostki organizacyjne:
Zakład Geoochrony
Tematyka badań:

Ochrona i waloryzacja dziedzictwa geologicznego, edukacja w zakresie nauk o Ziemi oraz geoturystyka.
Geneza i rozwój form krasowych, w tym krasu w skałach gipsowych.
Kras kopalny i jego znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych.
Geneza jaskiń niekrasowych i piaskowcowych form skałkowych.
Historyczne górnictwo kruszcowe i skalne.

Regiony: Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidziańska (Ponidzie), Beskidy.

Kariera naukowa:

mgr inż. geolog górniczy, 1978 (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie)
doktor nauk o Ziemi, 2001 (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Przebieg pracy:

Geolog: 1978 – 1980 (Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski w Kielcach)
Asystent: 1980 – 1985 (Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski w Kielcach)
Starszy asystent: 1985 –1990 (Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski w Kielcach)
Geolog-kartograf:1990 – 1991 (Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie)
Geolog: 1991-1995 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Asystent: 1995 – 2001 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Adiunkt: 2002 – 2011 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Geolog: od 2012 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Pełnione funkcje:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjów Speleologicznych PTP im. Kopernika: 30. (1996), 36 (2002) i 40. (2004)

Sekretarz Komisji Ochrony Grot Kryształowych w Kopalni Soli „Wieliczka” (od 2002)

Sekretarz Zarządu Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika (2004-2012)

Chairman of the Organising Committee of the 9th Intern. Symposium on Pseudokarst (2004-2006)

President of the Pseudokrast Commission, International Union of Speleology (od 2008)

Sekretarz Komisji Medalu im. M. Markowicz-Łohinowicz (od 2008)

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Geologiczne (od 1980)

Regionalna (dawniej Wojewódzka) Rada Ochrony Przyrody w Kielcach (od 1992)

Executive Committee of European Association for the Conservation of the Geological Heritage ProGEO (od 1996)

Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego (2003-2006, od 2014, członek prezydium)

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (członek zarządu od 2004).

Komitet Organizacyjny Sympozjów Speleologicznych PTP im. Kopernika (2005-2011)

Komisja Opracowań Kartograficznych Państwowego Instytutu Geologicznego (od 2012)

Nagrody:

1980 r.- I Nagroda Tow. Przyjaciół Górn., Hutn. i Przem. Staropolskiego za pracę magisterską „Mineralizacja strefy Ławeczna w Górach Świętokrzyskich”.

1984 r.- Nagroda Zespołowa Prezesa Centralnego Urzędu Geologii za opracowanie „Atlas geologiczno-surowcowy Gór Świętokrzyskich”.

2008 r.- Medal im. M. Markowicz-Łohinowicz II stopnia za wyróżniające się prace naukowe z dziedziny badań jaskiń i krasu; za publikację: „Permian to Triassic paleokarst of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mts, centralPoland” (2007; Geologia, Kwartalnik AGH 33, 1: 5-50).

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G., Gwiazda R., Urban J. 2018.

Chemical variability of water and sediment over time and along a mountain river subjected to natural and human impact. Management of Aquatic Ecosystems (419): 5. Pobierz pdf

Margielewski W., Jankowski L., Krąpiec M., Garecka M., Hałas S., Urban J. 2017.

Analysis of reworked sediments as a basis of the Palaeogene-Neogene palaeogeography reinterpretation: Case study of the Roztocze region (SE Poland). Sedimentary Geology 352: 14-29, DOI: 10.1016/j.sedgeo.2017.02.009.

Margielewski W., Urban J. 2017.

Gravitationally induced non - karst caves: tectonic and morphological constrains, classification and dating; Polish Flysch Carpathians case study. Geomorphology 296: 160-181, DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.08.018.

Urban J. 2016.

The geological constraints of the development of sandstone landforms in Central Europe, a case study of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Poland. Geomorphology 274: 31-49, DOI: 10.1016/j.geomorph.2016.09.014.

Margielewski W., Krąpiec M., Jankowski L., Urban J., Zernitskaya V. 2015.

Impact of aeolian processes on peat accumulation: Late Glacial–Holocene history of the Hamernia peat bog (Roztocze region, South-Eastern Poland). Quaternary International, 386: 212-225 (DOI: 10.1016/j.quaint.2015.07.016).

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žák K, Zernitska V., Pawlak J., Schejbal-Chwastek M. 2015.

Dating speleothems in sandstone caves - methodological aspects and practical interpretation, Polish Outer Carpathians case study. Zeitschrift für Geomorphologie 59, Suppl. 1: 183-208.

Urban J., Pánek T., Hradecký J., Tábořík P. 2015.

Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. Geomorphology (http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.06.048) 246: 519-530.

Urban J. 2014.

The role of gravitational processes in shaping sandstone rock landforms in low mountains: Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, central Poland. Zeitschrift für Geomorphologie 58 (2014), Suppl. 4: 35-78.

Gradziński M., Hercman H., Kicińska D., Pura D., Urban J. 2011.

Ascending speleogenesis of Sokola Hill: a step towards a speleogenetic model of the Polish Jura. Acta Geologica Polonica, Wydawnictwo Naukowe Invit 61 (4): 341-365. Pobierz pdf

Pánek T., Margielewski W., Tábořík P., Urban J., Hradecký J., Szura C. 2010.

Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology (123): 165-180.

Baścik M., Chełmicki W., Urban J. 2009.

Geoconservation of Springs in Poland. Episodes 32 (3): 177-185.

Urban J., Rzonca B. 2009.

Karst systems analyzed using borehole logs – Devonian carbonates of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. Geomorphology 112: 27-47.

Žak K., Urban J., Cilek V., Hercman H. 2004.

Cryogenic cave calcite from the several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and genetic model. Chemical Geology 206: 119-136.

Margielewski W., Urban J. 2003.

Crevice –type caves as initial forms of rock landslide development in the Flysch Carpathians. Geomorphology 54 (3-4): 325-338.
inne publikacje oryginalne

Alexandrowicz Z., Urban J. 2018.

Plan ochrony rezerwatu przyrody „ Groty Kryształowe” w Kopalni Soli „Wieliczka” i jego realizacja w okresie 2011–2015. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (4): 299-307.

Urban J., Tyc A., Kasza A., Ślusarczyk M. 2017.

Scientific documentation required during cave exploration and technical works in show caves: examples from central Poland. Geotourism/Geoturystyka (1-2): 48-49.

Woroncowa-Marcinowska T., Pawłowska K., Żarski M., Urban J. 2017.

Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym. Przegląd Geologiczny 65 (1): 53-64.

Urban J., Chwalik-Borowiec A., Kasza A. 2015.

Warunki rozwoju i wiek krasu w gipsach niecki soleckiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 462: 125-152 (DOI: 10.5604/08676143.1157487).

Urban J., Gągol J. 2015.

Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu. Przegląd Geologiczny 63 (8): 475-484, 503.

Urban J. 2014.

Cechy rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich oraz południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej. Przegląd Geologiczny 62 (1): 44-50.

Urban J. 2013.

Zapis lądowych etapów historii geologicznej Gór Świętokrzyskich w osadach i formach krasowych - wybrane przykłady. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 454: 77-102.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2012.

Geopark Kamienny Las na Roztoczu i jego walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, PIG-PIB 9 (60): 315-326.

Urban J. 2012.

Terminy jaskinia, pieczara i grota jako dziedzictwo kulturowe. Prądnik. Prace Muzeum Szafera, Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. Profesora Władysława Szafera 22: 111-122.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Buraczyński J., Krąpiec P., Urban J., Wysocka A., Danek M., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Brzezińska–Wójcik T., Chabudziński Ł. 2011.

„Geopark Kamienny Las na Roztoczu” koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony. http://kamiennylas.pl/aaa-boczne-menu/dokumentacja-projektowa-geoparku/: 1-270.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P. 2011.

Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”. Folder. Ministerstwo Środowiska: 1-4.

Krąpiec M., Margielewski W., Jankowski L., Urban J., Buraczyński J., Krąpiec P., Waśkowska A., Wysocka A., Danek M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Urban T. 2011.

Kamienny Las na Roztoczu. Strona internetowa: http://kamiennylas.pl/.

Urban J. 2011.

Laureaci Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz za prace opublikowane w latach 2008-2010. Jaskinie, ZRGiW AMC Kraków 3 (64): 8.

Urban J. 2011.

Mariusz Szelerewicz 1946-2011. Zacisk, Speleoklub Bielsko-Biała (27): 32.

Alexandrowicz Z., Urban J., Miśkiewicz K. 2009.

Geological Values of Selected Polish Properties of the UNESCO World Heritage List. Geoheritage 1 (1): 43-52.

Urban J., Andreychouk V., Gubała J., Kasza A. 2008.

Caves in gypsum of the Southern Poland and the Western Ukraine – a comparison. Kras i Speleologia 12 (21): 15-38.

Urban J., Gągol J. 2008.

Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland). Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 618-628.
książki i monografie

Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K. (red.) 2014.

Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zwierzyniec-Józefów-Horyniec 24-26.09.2014. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 1-110.

Łajczak A., Fijałkowska-Mader A., Urban J., Zieliński A. (red.) 2013.

Georóżnorodność Ponidzia. Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 1-110.

Łajczak A., Urban J., Zieliński A. (red.) 2013.

Georóżnorodniość Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego. VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Busko-Zdrój 22-24.05.2013. Uniwersyet im. Jana Kochanowskiego, Kielce : 1-104.

Król P., Urban J. 2012.

Dziedzictwo geologiczne i historyczne Miedzianej Góry. Agencja JP, Kielce: 1-112.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Malec J. 2011.

Jaskinie Kadzielni. Urząd Miasta Kielce – Geopark Kielce: 1-93.
rozdziały w książkach i monografiach

Urban J., Piksa K. 2015.

Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część 4, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa 8310: 211-230.

Świercz A., Urban J. 2014.

Budowa geologiczna i pokrywa glebowa województwa świętokrzyskiego. W: Jankowska-Błaszczuk M., Czerwik-Marcinkowska J. (red.) Ochrona bioróżnorodności flory województwa świętokrzyskiego. Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Kielcach, Kielce: 33-74.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2013.

Roztoczański Park Narodowy w projektowanym Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”. W: Reszet R., Grądziel T. (red.), Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Roztoczański PN, Zwierzyniec: 267-270.

Urban J. 2013.

Budowa geologiczna i rzeźba. W: Zygmunt J. (red.). Jaskinie okolic Olsztyna. ZH-U Kontur, Częstochowa: 26-35.

Urban J. 2013.

Role of gravitational processes in the shaping of sandstone rock forms in low mountains: Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, central Poland, case study. W: Migoń P., Kasprzak M. (red.), Sandstone landscapes. Diversity, ecology and conservation, Dept. Geogr. and Reg. Developm., Univ. of Wrocław, Wrocław: 184-191.

Urban J., Margielewski W. 2013.

Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives. W: Filippi M., Bosak P. (red.), Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, 21-18.07. Brno 3: 314-319.

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žak K., Zernitska V., Pawlak J. 2013.

Dating speleothems in sandstone, non-karst caves – methodological aspects and practical application, Polish Outer Carpathians case study. In: Migoń P., Kasprzak M. (eds.), Sandstone landscapes. Diversity, ecology and conservation, Dept. Geogr. and Reg. Developm., Univ. of Wrocław, Wrocław: 192-201.

Urban J. 2012.

Dziedzictwo geologiczne. W: Świercz A. (red.) Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 35-81.

Urban J. 2012.

Sztolnie w Senderkach. W: Słomka T. (red./ed.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. AGH Kraków: 186-188.

Urban J., Chwalik-Borowiec A., Kasza A., Gubała J. 2012.

Jaskinie i stanowiska krasowe. W: Świercz A. (red.) Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 82-121.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Hercman H. 2011.

Kenozoiczny kras Kadzielni. W: Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M. (red.) Geologia i geomorfologia regionu świętokrzyskiego. Geografii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 9-28.

Urban J. 2010.

Dziedzictwo geologiczne. W: Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach. Kielce: 30-72.

Urban J., Kasza A. 2010.

Jaskinie i stanowiska krasowe. W: Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 73-92.

Urban J., Simmert H. 2010.

Commission for Pseudokarst. International Commission on Pseudokarst Newsletter (20): 1-13.

Urban J., Andreychouk V., Kasza A. 2009.

Epigene and hypogene caves in the Neogene gypsum of the Ponidzie area (Niecka Nidziańska region), Poland. W: Klimchouk A.B., Ford D. (eds), Hypogene speleogenesis and karst hydrology of artesian basins, Ukrainian Inst. Speleology and Karstology, Simferopol: 223-232.

Urban J., Kasza A. 2009.

Genetical types of the caves in sandstones of the Swietokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. W: Proceedings of the 10th International Symposium on Pseudokarst, 29.04-2.05.2008. Gorizia: 43-52.
publikacje popularno-naukowe

Król P., Urban J. 2017.

Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915-1922. Studia Muzealno-Historyczne 9: 11-30.

Urban J. 2017.

13th International Symposium on Pseudokarst (16-19.09.2015, Kunčice pod Ondřejnikem, Czechy), czyli dejavu po ćwierćwieczu. Zacisk (29): 20-25.

Urban J. 2014.

Pseudokarst during the 16th International Congress of Speleology, Brno, July 21-28th 2013. Pseudokarst Commission Newsletter. 24: 34-38.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Malec J. Wołoszyński M. 2013.

Kadzielnia i jej jaskinie. Przewodnik naturystyczny. Manufaktura Geoturystyczna, Warszawa: 1-63.

Król P., Urban J. 2010.

Historia i współczesne wartości edukacyjne górnictwa kruszcowego w Miedzianej Górze . Symp. popularno-naukowe: „Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki – perspektywy, możliwości, koncepcje”, Miedzianka, 4.09.2010: 16.

Król P., Urban J., Garus R. 2010.

Zabytki górnictwa i hutnictwa Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w dolinie górnej Bobrzy. Agencja JP. Kielce: 1-84.

Urban J. Kasza A. 2010.

Naukowe i edukacyjne wartości jaskiń oraz stanowisk krasowych Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego . Symp. popularno-naukowe: „Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki – perspektywy, możliwości, koncepcje”, Miedzianka, 4.09.2010: 13.

Margielewski W., Szura C., Urban J. 2008.

Jaskinia Miecharska cave (Beskid Śląski Mts, Outer Carpathians) – the largest non-karst cave in the Flysch Carpathians. Zacisk. Special Issue: 7-13.

Urban J. 2008.

Kras gipsowy w Nadnidziańskim i Szanieckim Parku Krajobrazowym. Wyd. Zespół. Nadnidziańskich i Świętokrzyskich PK, Kielce: 1-87.

Projekty

N N306 522738 Fazy inicjacji i rozwoju ruchów masowych w polskich Karpatach fliszowych w późnym glacjale i holocenie, na podstawie badań nacieków jaskiń szczelinowych (niekrasowych).
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 28

Inne

Nazwa konferencji: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych
Organizator: Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
Miejsce: Góry Stołowe (Sudety)
Data: 2017-05-24
Autorzy: Urban J., Górnik M.
Wykład: Litologiczne uwarunkowania rzeźby skałek piaskowcowych w górach świętokrzyskich
Nazwa konferencji: XXII Konferencja naukowa „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny –Państwowy Instytut Badawczy
Miejsce: Kielce
Data: 2017-04-07
Autorzy: Gągol J., Król P., Urban J.
Wykład: Kartki z historii „Marmurów Kieleckich”
Nazwa konferencji: Konferencja naukowa „Turystyka w badaniach geograficznych”
Organizator: Instytut Geografii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Kielce
Data: 2017-03-31
Autorzy: Ludwikowska M., Wiatrak M., Urban J., Kasza A.
Wykład: Geoturystyka w gminie Łagów – uwarunkowania i koncepcja rozwoju
Nazwa konferencji: Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe, 19-21.01.2017, Warszawa - Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych
Organizator: Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Geologii, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki Fakultet Geograficzny
Miejsce: Warszawa - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Data: 2017-01-19
Autorzy: Urban J., Andrejczuk W. Kasza A.
Wykład: Warunki genetyczne jako czynnik determinujący morfologie systemów jaskiniowych w gipsach – przykłady Niecki Soleckiej (południowa Polska) oraz Bukowiny i Podola (zachodnia Ukraina)
Nazwa konferencji: Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe, 19-21.01.2017, Warszawa - Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych
Organizator: Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Geologii, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki Fakultet Geograficzny
Miejsce: Warszawa - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Data: 2017-01-19
Autorzy: Urban J., Komorowski A.
Wykład na konferencji: Analiza krasu w gipsach na podstawie badań wykonanych w ramach likwidacji szkód budowlanych w Staszowie
Nazwa konferencji: 49. Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
Miejsce: Załęcze Wielkie
Data: 2015-10-23
Autorzy: Alexandrowicz Z., Urban J.
Wykład: Groty Kryształowe w Kopalni Soli „Wieliczka” – unikatowy zabytek jaskiniowy
Nazwa konferencji: Ogólnopolskie forum GEO-PRODUKT
Organizator: Geopark Kielce
Miejsce: Kielce-Chęciny
Data: 2015-09-24
Autorzy: Miśkiewicz K., Urban J.
Wykład na konferencji: Czynna geoochrona obiektów geologicznych – praktyki dobre i złe
Nazwa konferencji: International Multidisciplinary Workshop “Advances in active tectonics and speleotectonics”
Organizator: Natural History Museum Vienna, Austria
Miejsce: Vienna, Austria
Data: 2015-09-21
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Szura C.
Wykład na konferencji: Non-karst caves of the Polish Flysch Carpathians and their connection with stages of mass movement formation: tectonic constrains, dating and classification
Nazwa konferencji: 13th International Symposium on Pseudokarst
Organizator: UIS Pseudokarst Commission
Miejsce: Kunčice pod Ondřejnikem, Czechia
Data: 2015-09-17
Autorzy: Urban J., Gubała W., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Variability of caves conditioned by morphogenesis and lithology - Homole Gorge (Polish Carpathians) case study
Nazwa konferencji: 13th International Symposium on Pseudokarst
Organizator: UIS Pseudokarst Commission
Miejsce: Kunčice pod Ondřejnikem, Czechia
Data: 2015-09-16
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Gravitationally induced caves in the Outer Carpathians - their genesis, classification and age
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja „O!suwisko” B. Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Miejsce: Kraków
Data: 2015-05-20
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Jaskinie niekrasowe polskich Karpat fliszowych i ich związek z etapami formowania ruchów masowych (charakter rozwoju, typologia, datowania
Nazwa konferencji: XX Konferencja Naukowa „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Miejsce: Kielce
Data: 2015-04-10
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Tradycje eksploatacji surowców mineralnych Ponidzia
Nazwa konferencji: Posiedzenia Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Organizator: Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Miejsce: Kraków
Data: 2014-12-12
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Związek skałek piaskowcowych Gór Świętokrzyskich z grawitacyjnymi przekształceniami stoków
Nazwa konferencji: 48 Sympozjum Speleologiczne, 16-19.10.2014
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
Miejsce: Kletno
Data: 2014-10-16
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Geneza i klasyfikacja jaskiń związanych z ruchami masowymi – nowe spojrzenie
Nazwa konferencji: V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, http://www.iop.krakow.pl/files/111/3_warsztaty_geomorfologii_struktur_alnej.pdf
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich - Komisja Geomorfologii Strukturalnej, Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Ochrony Przyrody PAN i Roztoczański Park Narodowy
Miejsce: Zwierzyniec-Józefów-Horyniec
Data: 2014-09-24
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K.
Prowadzenie: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza, w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego
Nazwa konferencji: XIX Konferencja Naukowa „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Miejsce: Kielce
Data: 2014-04-11
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Skałki piaskowcowe w krajobrazie Gór Świętokrzyskich
Nazwa konferencji: 47 Sympozjum Speleologiczne, 17-20.10.2013
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
Miejsce: Olsztyn k. Częstochowy
Data: 2013-10-17
Autorzy: Urban J., Gradziński M., Tyc A.
Wykład na konferencji: Dziedzictwo geologiczne Sokolich Gór – w sześćdziesiątą rocznicę utworzenia rezerwatu
Nazwa konferencji: 16th International Congress of Speleology organizator: Intern. Union of Speleology, 21-28.07.2013
Organizator: Intern. Union of Speleology
Miejsce: Brno, Rep. Czeska
Data: 2013-07-21
Autorzy: Urban J., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives
Nazwa konferencji: VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, 22-24.05.2013
Organizator: Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Busko-Zdrój
Data: 2013-05-22
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Surowce skalne Ponidzia
Nazwa konferencji: VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, 22-24.05.2013
Organizator: Uniwewsytet J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Busko-Zdrój
Data: 2013-05-22
Autorzy: Bąbel M., Chwalik-Borowiec A., Czerwiński K., Łajczak A., Olszak I., Urban J., Zieliński A.
Prowadzenie: Sesja terenowa: Georóżnorodność Ponidzia
Nazwa konferencji: VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, 22-24.05.2013
Organizator: Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Busko-Zdrój
Data: 2013-05-22
Autorzy: Urban J., Borowiec-Chwalik A., Kasza A.
Wykład na konferencji: Warunki rozwoju i wiek krasu w gipsach Niecki Soleckiej
Nazwa konferencji: 46. Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika
Miejsce: Góra Św. Anny
Data: 2012-10-19
Autorzy: Urban J., Schejbal-Chwastek M., Margielewski W., Žak K.
Wykład na konferencji: Skład mineralny oraz izotopowy (izotopy C i O) wybranych nacieków w niekrasowych jaskiniach beskidzkich
Nazwa konferencji: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych
Organizator: Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Miejsce: Beskid Niski-Beskid Sądecki –Babia Góra, Dukla-Piwniczna-Zawoja
Data: 2012-09-25
Autorzy: Jankowski L., Margielewski J., Urban J.
Organizacja: III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Nazwa konferencji: 12h International Symposium on Pseudokarst
Organizator: Clube Espeleoloxico Speleoklub Mauxo, Vigo and Instituto de Xeologia „Isidro Parga Pondal” University A Coruňa
Miejsce: Spain, Tui, Galicia, Spain
Data: 2012-09-11
Autorzy: Urban J., Schejbal-Chwastek M., Margielewski W., Žák K.
Wykład na konferencji: Mineralogical and isotopic (O and C) composition of selected secondary formations in the non-karst caves in sandstones of the Outer Carpathians, southern Poland
Nazwa konferencji: 12h International Symposium on Pseudokarst
Organizator: Clube Espeleoloxico Speleoklub Mauxo, Vigo and Instituto de Xeologia „Isidro Parga Pondal” University A Coruňa, Spain
Miejsce: Tui, Galicia, Spain
Data: 2012-09-11
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Žák K., Zernitskaya V.
Wykład na konferencji: Dated speleothems of the crevice–type caves in sandstones of the Polish Outer Carpathians
Nazwa konferencji: International Conference Sandstone Landscape III. Diversity, Ecology and Conservation. Stołowe Mountains National Park
Organizator: University of Wrocław
Miejsce: Kudowa Zdrój
Data: 2012-04-25
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Role of gravitational processes in the shaping of sandstone rock forms in low mountains, Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, central Poland
Nazwa konferencji: International Conference Sandstone Landscape III. Diversity, Ecology and Conservation. Stołowe Mountains National Park
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Kudowa Zdrój
Data: 2012-04-25
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Hercman H., Žák K., Zernitska V., Pawlak J.
Wykład na konferencji: Dating speleothems in sandstone caves - methodological aspects and practical interpretation, Polish Outer Carpathians case study.
Nazwa konferencji: 45. Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. T. Kopernika
Miejsce: Ojców
Data: 2011-10-20
Autorzy: Urban J.
Wykład: Jaskinie, pieczary czy groty – dziedzictwo nazewnicze
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Przykłady rzeźby strukturalnej w Górach Świętokrzyskich oraz w południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej
Nazwa konferencji: International Conference “Implementation of the INSPIRE Directive on environment protection”
Organizator: Ministerstwo Środowiska
Miejsce: Kraków-Zakopane
Data: 2011-09-06
Autorzy: Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P.
Wykład na konferencji: Geopark „Stone Forest in the Roztocze” on the background of the idea and practice of Geoparks
Nazwa konferencji: International Conference Slope Tectonics 2
Organizator: Geological Survey of Austria
Miejsce: Wiedeń
Data: 2011-09-06
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Crevice–type caves as case studies of structural control of slope evolution, Polish Outer Carpathians
Nazwa konferencji: VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne „Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Ameliówka k/Kielc
Data: 2011-05-17
Autorzy: Urban J., Kasza A., Poroz M.
Organizacja: Prezentacja terenowa: Kenozoiczny kras Kadzielni
Nazwa konferencji: VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne „Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Ameliówka k/Kielc
Data: 2011-05-17
Autorzy: Urban J.
Wykład na konferencji: Formy krasowe i ich osady jako rejestratory warunków środowiska oraz zdarzeń w lądowych etapach historii geologicznej Gór Świętokrzyskich
Nazwa konferencji: Sympozjum popularno-naukowe "Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki - perspektywy, możliwości, koncepcje"
Organizator: Muzeum Górnictwa Kruszcowego
Miejsce: Miedzianka
Data: 2010-09-04
Autorzy: Król P., Urban J.
Wykład na konferencji: Historia i współczesne wartości edukacyjne górnictwa kruszcowego w Miedzianej Górze
Nazwa konferencji: 11th Symposium of Pseudokarst
Organizator: The Pseudokarst Commission
Miejsce: Saupsdorf, Saxon Switzerland
Data: 2010-05-12
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Crevice type caves of Polish Flysh Carpathians and their connection with development of surface mass movements
powrót do listy pracowników