powiększ

Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835)
Modraszek eroides
False Eros Blue

Rodzina  Lycaenidae  Modraszkowate
Rząd  Lepidoptera  Motyle
Gromada  Insecta  Owady
Typ  Arthropoda  Stawonogi
   
Status  Gatunek rzadko spotykany, związany ze środowiskami leśno-stepowymi. W Polsce silnie zagrożony wyginięciem. Prawnie chroniony.
   
Rozmieszczenie  Zasięg gatunku obejmuje obszary od środkowej Europy po Azję Mniejszą (Buszko 1993). Większe skupienia stanowisk znajdują się na Półwyspie Bałkańskim oraz we wschodniej Europie (Kudrna 2002). W Polsce dawniej szerzej rozsiedlony, znany ze Starej Kiszewy, Miłosnej pod Warszawą, Pilawy, okolic Łodzi, Kielc, Sandomierza, Częstochowy i Ogrodzieńca (Romaniszyn, Schille 1929), obecnie występuje tylko na obrzeżach Puszczy Białowieskiej (Buszko 1997b, Krzywicki 1967) i w Puszczy Knyszyńskiej (Klimczuk P. - inf. ustna). Widoczna jest tendencja do kurczenia się zasięgu tego motyla w kierunku wschodnim.
   
Biotop/Siedlisko  Suche śródleśne i przyleśne łąki, zręby, polany oraz przydroża w suchych borach sosnowych na podłożu piaszczystym. Trudno ustalić w jakich środowiskach występował ten gatunek wymieniany w starych źródłach z południowej Polski. Nieodzownym warunkiem jego występowania jest obecność rośliny pokarmowej.
   
Biologia  Gatunek jednopokoleniowy. Motyl pojawia się od końca czerwca do początku sierpnia. Gąsienica żyje na szczodrzeńcu ruskim Chamaecytisus ruthenicus (Klimczuk P. - inf. ustna), prawdopodobnie także na innych gatunkach szczodrzeńców. Zimuje młoda gąsienica. Przepoczwarcza się na powierzchni gleby w pobliżu rośliny pokarmowej.
   
Wielkość populacji w Polsce  Trudna do ustalenia. W miejscu występowania zazwyczaj obserwowane są pojedyncze osobniki.
   
Zagrożenia i ich przyczyny  Największym zagrożeniem dla gatunku jest rozproszenie i zmniejszająca się liczebność populacji, a ponadto niewielki zasięg dogodnych środowisk.
   
Prognoza zmian populacji  Obecnie znanych jest jedynie 6 stanowisk skoncentrowanych na niewielkim obszarze we wschodniej Polsce. Widoczna jest tendencja do znikania gatunku z istniejących stanowisk. Przyczyny wymierania nie są poznane. Proces ten zapewne doprowadzi do jego zniknięcia z naszego kraju w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
   
Aktualne sposoby ochrony  Gatunek jest w Polsce prawnie chroniony.
   
Proponowane sposoby ochrony  Wskazane jest rozpowszechnienie w rejonach występowania gatunku jego rośliny pokarmowej poprzez wsiewanie jej na skrajach lasów i innych dogodnych miejscach. Sprzyjające dla utrzymania gatunku byłoby pozostawianie w lasach polan porośniętych szczodrzeńcem.
   
Summary  The species is known today from few locations in the north-eastern part of Poland. It has become extinct at many localities in the central and southern parts of the country; causes of its decline are not known. It occurs in glades, clearings and roadsides in dry pine forests. Its further existence is threatened due to isolation of local populations and low numbers. Conservation measures should focus on the maintenance of its breeding habitat in the appropriate state. It is protected by law in Poland.
   
Źródła informacji  Buszko J. 1993. Atlas motyli Polski. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, Warszawa, 269 ss.

Buszko J. 1997b. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawn. Turpress, Toruń, 170 ss.

Krzywicki M. 1967. Fauna Papilionoidea i Hesperioidea (Lepidoptera) Puszczy Białowieskiej, Ann. Zool. 25: 1-213.

Kudrna O. 2002. The distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20, 343 pp.

Romaniszyn J., Schille F. 1929. Fauna motyli Polski. I. Prace monogr. Kom. Fizjogr. 6: 1-552.

   
Autor  Jarosław Buszko
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009