powiększ

Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Strzępotek hero
Scarce Heath

Rodzina  Nymphalidae  Rusałkowate
Rząd  Lepidoptera  Motyle
Gromada  Insecta  Owady
Typ  Arthropoda  Stawonogi
   
Status  Rzadko spotykany gatunek związany ze środowiskami wilgotnych łąk. W Polsce jest zagrożony wyginięciem ze względu na wrażliwość środowisk i rozproszoną strukturę zasięgu. Prawnie chroniony.
   
Rozmieszczenie  Zasięg gatunku rozciąga się od Francji po Japonię (Buszko 1993). W Europie większe skupienia stanowisk w środkowej części kontynentu oraz w Skandynawii i krajach nadbałtyckich (Kudrna 2002). Nie występuje w południowej Europie. W Polsce znany z kilkudziesięciu stanowisk w południowej i wschodniej części kraju (Buszko 1997b).
   
Biotop/Siedlisko  Obrzeża torfowisk niskich, podmokłe śródleśne łąki, wilgotne zręby, polany i skraje lasów.
   
Biologia  Gatunek pojawia się w jednym pokoleniu. Motyl lata od końca maja do początku lipca. Rośliny pokarmowe w Polsce nieznane. W literaturze podawane są ogólnikowo trawy Poaceae (Higgins, Riley 1970).
   
Wielkość populacji w Polsce  Trudna do oszacowania. Na niektórych stanowiskach (np. Bagno Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym) gatunek pojawia się bardzo licznie - w ciągu dnia widywano do kilkuset osobników, na innych stwierdzano pojedyncze osobniki.
   
Zagrożenia i ich przyczyny  Zagrożeniem dla gatunku jest głównie postępująca sukcesja roślinności leśnej, melioracje, osuszanie i intensywne zagospodarowanie wilgotnych łąk.
   
Prognoza zmian populacji  W chwili obecnej wydaje się, że populacja - zarówno pod względem liczebności, jak i rozmieszczenia geograficznego - jest stabilna. W ostatnich latach wykryto wiele nowych stanowisk. Nie wiadomo jednak, czy jest to wynikiem ekspansji gatunku, czy też intensyfikacji terenowych prac entomologicznych.
   
Aktualne sposoby ochrony  Gatunek podlega w Polsce ochronie prawnej.
   
Proponowane sposoby ochrony  Należy starać się zachować siedlisko gatunku w niezmienionym stanie, a zwłaszcza powstrzymywać zarastanie wilgotnych łąk i torfowisk poprzez wycinanie podrostu drzew i krzewów.
   
Summary  The species is known from many locations in the southern and eastern parts of Poland. It occurs in wet habitats, mostly on the margins of bogs, in wet meadows, glades and at forest edges. Threats to the species include succession of trees and shrubs and intensification of the use of wet meadows. Protective measures should be focused on preventing natural succession. It is protected by law in Poland.
   
Źródła informacji  Buszko J. 1993. Atlas motyli Polski. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, Warszawa, 269 ss.

Buszko J. 1997b. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawn. Turpress, Toruń, 170 ss.

Higgins L.G., Riley N.D. 1970. A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe. Collins, London, 384 pp.

Kudrna O. 2002. The distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20, 343 pp.

   
Autor  Jarosław Buszko
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009