Książki

Instytut Ochrony Przyrody PAN wydał wiele książek: "Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce", "Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce", "Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce", Polska czerwona księga roślin'', "Gatunki obce w faunie Polski", "Obszary NATURA 2000 w Małopolsce", "Korytarze ekologiczne w Małopolsce", "Integralna Ochrona Przyrody", "Mówć o ochronie przyrody", "Atlas płazów i gadów Polski" oraz inne. Informacje na temat dostępności książek można uzyskać w Dziale Wydawnictw.

 

testPOLSKA CZERWONA KSIĘGA ROŚLIN, Wyd. III

Redaktorzy: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek

Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin obejmuje 370 taksonów paprotników i roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Zastosowano klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 9.0. 2011), odnosząc ją do statusu  taksonu w naszym kraju. Spośród taksonów zamieszczonych w Księdze, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej (The IUCN Red List of Threatened Species; http://www.iucnredlist.org/), a 120 za zagrożone w Europie (Bilz i in. 2011).
Opisano:

  • 36 spośród 38 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Konwencją Berneńską;
  • 43 spośród 52 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Dyrektywą Siedliskową;
  • 51 spośród 59 gatunków objętych ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym.

W Księdze zamieszczono opisy 42 gatunków wymarłych, spośród nich 37 to gatunki całkowicie wymarłe EX oraz 5 – wymarłe w stanie dzikim EW; 111 krytycznie zagrożonych gatunków CR; do kategorii zagrożonych wyginięciem EN zaliczano 102 taksony; 102 gatunki stanowią taksony narażone na wyginięcie VU; kategorię bliskich zagrożenia NT reprezentuje 11 gatunków; tytułem przykładu zamieszczono w Księdze dwa gatunki o stopniu zagrożenia niewystarczająco rozpoznanym reprezentujące kategorię DD.

W Księdze zamieszczono głównie rośliny rodzime, z natury występujące w Polsce. Włączono też grupę roślin od dawna zadomowionych. więcej

 

test

STAN ŚRODOWISKA RZEK POŁUDNIOWEJ POLSKI – ZNACZENIE ŚRODOWISKOWE, DEGRADACJA I MOŻLIWOŚCI REWITALIZACJI RZEK WIELONURTOWYCH

Redaktor: Bartłomiej Wyżga

Streszczenie 

Możliwości pozyskania publikacji

 

 

 

 

testPOLSKA CZERWONA KSIĘGA ZWIERZĄT. BEZKRĘGOWCE

Redaktorzy: Zbigniew Głowaciński, Janusz Nowacki

Księgę tę kierujemy do szerokiego grona odbiorców, nade wszystko do służb ochrony przyrody – konserwatorów przyrody, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych, fundacji działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego, odpowiednich urzędów na wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej. Księga ta powinna też służyć planistom do spraw zagospodarowania przestrzennego, dyrekcjom lasów państwowych, innym właścicielom leśnym, rolnikom, ośrodkom edukacji ekologicznej, jak też szkołom i uczelniom.

Można mieć nadzieję, że będzie ona pomocna w nowelizacji prawa dotyczącego ochrony gatunkowej zwierząt i ochrony rezerwatowej. Ministerstwu Środowiska powinna dostarczyć wartościowych podstaw materiałowych dla realizacji krajowej strategii ochrony przyrody i wypełniania w tym względzie zobowiązań tak wewnątrzkrajowych, jak i międzynarodowych.

Z księgi tej należy jednak korzystać krytycznie, mając na uwadze m.in. dużą zmienność stanu populacyjnego fauny i potrzeby aktualizacji danych dotyczących poszczególnych gatunków. Wydanie elektroniczne Polskiej czerwonej księgi zwierząt - Bezkręgowce


testPOLSKA CZERWONA KSIĘGA ZWIERZĄT. KRĘGOWCE

Redaktor naczelny: Zbigniew Głowaciński

Polska Czerwona Księga Zwierząt (1992, 2001r.) jest dziełem zbiorowym, poświęconym analizie i ocenie zagrożeń krajowej fauny kręgowców, wykonanym według najnowszych standardów oraz rekomendacji Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i innych organizacji zajmujących się ochroną przyrody.

Polskie wydania wprowadzają też jednak rozwiązania własne, dostosowujące formułę Księgi do specyfiki i potrzeb krajowych. Przygotowanie „Czerwonej Księgi” jest istotnym wsparciem merytorycznym służb ochrony przyrody i organów państwowych, w szczególności Ministerstwa Środowiska, w wykonywaniu zobowiązań w ramach ratyfikowanych międzynarodowych konwencji (np. CITES, Konwencja Berneńska, Konwencja Bońska, Konwencja Helsińska, Konwencja Ramsarska) oraz podjętych dostosowań do systemu ochrony przyrody Unii Europejskiej (np. Dyrektywa Habitatowa, Dyrektywa Ptasia, programy: CORINE, EECONET, NATURA 2000).
Księga została wydana w języku polskim, ale zawiera też tłumaczenia na język angielski rozdziałów wstępnych i metodycznych oraz streszczeń opisów poszczególnych gatunków. W angielskie opisy zaopatrzone są wszystkie tabele i ryciny. Publikacja jest zatem dostępna dla odbiorców zagranicznych.

 

testCZERWONA LISTA ZWIERZĄT GINĄCYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE

Redaktor: Zbigniew Głowaciński

Czerwone listy, w porównaniu z czerwonymi księgami są uproszczoną formą ewidencji rzadkich i ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów, jakkolwiek kierują się tymi samymi kryteriami klasyfikacji taksonów. Ich uproszczona formuła pozwoliła objąć znacznie większą część krajowych gatunków. Pierwsze „czerwone listy” ukazały się w drugiej połowie lat 70. w krajach niemieckojęzycznych (niem. Roten Listen), ostatnio wydaje je także IUCN/WCU (np. 1996 IUCN Red List of Threatened Animals), w tym także na płytach CD.

Ukazały się też polskie wydania czerwonych list w tym Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (2002). Obejmuje w sumie 2769 gatunków, które znalazły się w zasięgu przyjętych kryteriów i kategorii zagrożeń, jak też te, które wyginęły lub prawdopodobnie wyginęły w kraju.

 

test GATUNKI OBCE W FAUNIE POLSKI

Redaktorzy: Zbigniew Głowaciński, Henryk Okarma, Jerzy Pawłowski, Wojciech Solarz

Dwutomowe opracowanie „Gatunki obce w faunie Polski” jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego zbadania i scharakteryzowania zjawisk związanych z napływem obcych gatunków zwierząt. Przedkładane opracowanie, jakkolwiek nie obejmuje wszystkich aspektów omawianej problematyki (m.in. nie uwzględnia drobnoustrojów i pierwotniaków, zagadnień związanych ze zmianami genetycznymi w wyniku krzyżowania się gatunków i odrębnych populacji), jest ogólnokrajową ewidencją i diagnozą przypadków introdukcji i inwazji gatunków zwierząt obcego pochodzenia na miarę dzisiejszej wiedzy, a także próbą oszacowania ekologicznych i społecznych skutków tego rodzaju zjawisk w polskiej przyrodzie. Wydanie elektroniczne Gatunków obcych w faunie Polski.