Szata roślinna

Liczba gatunków

Szacuje się, że w Karpatach Polskich występuje 1700 gatunków roślin rodzimych i trwale zadomowionych, stanowi to ¾ całej flory krajowej. Jednocześnie Karpaty należą do najlepiej pod względem botanicznym zbadanych regionów Polski.


Piętrowy układ roślinności w Karpatach Polskich

Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. zmieniają się warunki klimatyczne – spada temperatura, zwiększa się suma opadów, wydłuża okres zalegania pokrywy śnieżnej i co za tym idzie skraca okres wegetacyjny. Efektem tych zmian jest piętrowy układ roślinności – co kilkaset metrów zmieniją się klimaksowi zespoły roślinne oraz zagęszczają linie pionowych zasięgów gatunków.

W Karpatach wykształciło się 6 pięter roślinnościpiętro pogórza, regla dolnego, regla górnego, pietro kosodrzewiny, halne oraz turniowe. Przy czym wszystkie występują jedynie w Tatrach. Na Babiej Górze brakuje już najwyższego pietra turniowego. W wielu pasmach Beskidów brakuje regla górnego Na Pogórzu tylko w wyżej wyniesionych pasmach wykształciło się piętro regla dolnego.

W związku z różnymi warunkami lokalnymi (bezwzględna wysokość pasma, masywność i położenie geograficzne) w poszczególnych masywach zachodzą pewne odrębności w zasięgu pionowym kolejnych pięter.


Tabela. Pietra roślinności Karpat Polskich (źródło: Warszyńska 1995).