Regiony fizycznogeograficzne Karpat

Ze względu na kryterium geologiczno-morfologiczne wyróżnia się Karpaty Wewnętrzne oraz Karpaty Zewnętrzne. Ponadto dzieli się Karpaty na część wschodnią i zachodnią. Podział Karpat na Zewnętrzne, Wewnętrzne oraz Wschodnie i Zachodnie jest powszechnie przyjmowany. Różnie natomiast podchodzi się do podziału wewnątrz tych jednostek. Przedstawiony tu podział (tab., ryc.) przyjęto za Warszyńską (1995). Dla części Zachodniej po Białą Dunajcową jest to podział autorstw Czeppego i German (1979, 1981, 1988), a dla obszaru na wschód od tej rzeki opiera się na podziale Kondrackiego (1977, 1988).

Wyróżnione regiony fizycznogeograficzne reprezentują cztery typy środowiska Karpat Polskich: wyżyn, gór niskich, gór średnich i gór wysokich.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. Podział regionalny Karpat Polskich (źródło: Warszyńska 1995)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na temat podziału fizycznogeograficznego Karpat Polskich:

Czeppe Z., German K. 1979. Regiony fizycznogeograficzne. [w:] Atlas miejskiego województwa krakowskiego.PAN, Kraków.


Czeppe Z., German K. 1981. Regiony fizycznogeograficzne. [w:] Atlas województwa bielskiego. PAN, Kraków.


Czeppe Z., German K. 1988. Regiony fizycznogeograficzne. [w:] Atlas województwa tarnowskiego. PAN, Kraków.


Kondracki J. 1977. Regiony fizycznogeograficzne Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.


Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.


Warszyńska J. 1995. Karapty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.