Opracowanie programów edukacyjnych


W ramach projektu “Natura 2000 w Karpatach” zaplanowano szereg różnorodnych działań edukacyjnych i informacyjnych. Ich celem jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych i kulturowych Karpat oraz aktywizacja lokalnej ludności do działań ochroniarskich na projektowanych obszarach Natura 2000 i w ich pobliżu.

 

Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowane do szerokich grup odbiorców prowadzone będą głównie na dwóch wybranych obszarach: Orawa, na terenie, której znajdują się projektowane obszary Natura 2000: „Babia Góra”, „Na Policy”, „Czarna Orawa” i „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie”, oraz Bieszczady z obszarem Natura 2000 o tej samej nazwie. Część działań prowadzona będzie w wybranych gminach: Lipnicy Wielkiej i Jabłonce na Orawie oraz Komańczy i Cisnej w Bieszczadach.

Działania edukacyjno-informacyjne projektu można podzielić na dwie części:

 I. Badania społeczne
II. Zaprojektowanie programów edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli i testowe wdrożenie programów w wybranych szkołach i gminach.


I. Badania społeczne

Wyniki badań posłużą do zaprojektowania programów edukacyjnych dla szkół w wybranych gminach.

Cz.1. Wywiady kwestionariuszowe
Planuje się przeprowadzić 600 wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami Cisnej, Komańczy, Jabłonki, Lipnicy Wielkiej. Wywiady przeprowadzone zostaną na losowej próbie mieszkańców okolic obszarów Natura 2000. Losowanie planujemy oprzeć o numery domów w gminach. Badania kwestionariuszowe z mieszkańcami pomogą nam:
Zidentyfikować potrzebny edukacyjne mieszkańców dotyczące Natury 2000, 
Określić skuteczne metody edukowania, 
Przedstawić w sposób kompleksowy opinie, obawy i nadzieje mieszkańców związane z programem Natura 2000, 
Zdiagnozować potencjalne konflikty pomiędzy mieszkańcami a wprowadzanym programem.

Cz. 2. Wywiady pogłębione
Planuje się przeprowadzenie około 30 wywiadów pogłębionych z lokalnymi liderami: pracownikami urzędów, działaczami różnych lokalnych organizacji, nauczycielami. 

Dzięki wywiadom z liderami lokalnymi: 
Zweryfikujemy i pogłębimy wyniki badań kwestionariuszowych z mieszkańcami, 
Zaplanujemy, w oparciu o doświadczenia osób pracujących w gminach i lokalną specyfikę, odpowiednie i skuteczne działania edukacyjne, 
Uwzględnimy w edukacji elementy wiedzy, której brak może być przyczyną diagnozowanych negatywnych opinii o Naturze 2000 i potencjalnych konfliktów.


II. Zaprojektowanie programów edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli i testowe wdrożenie programów w wybranych szkołach

W oparciu o wyniki badań kwestionariuszowych i wywiady zostanie opracowany schemat programów edukacyjnych skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, wraz z poradnikami metodycznymi dla nauczycieli. Praca nad programami i ich późniejsze wdrażanie prowadzone będzie we współpracy z nauczycielami z Cisnej, Komańczy, Jabłonki i Lipnicy Wielkiej oraz regionalnymi oddziałami wojewódzkich Kuratoriów Oświaty.
Realizacja działań edukacyjnych pozostanie w gestii władz poszczególnych gmin.

  
Koordynatorem działań I i II (badań i projektu programów edukacyjnych) jest Zespół Edukacji Środowiskowej Instytutu Nauk o Środowisku UJ:
Małgorzata Grodzińska-Jurczak m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl
Marta Tarabuła-Fiertak m.tarabula-fiertak@uj.edu.pl
Hanna Kobierska h.kobierska@uj.edu.pl
Katarzyna Nieszporek katarzyna.nieszporek@uj.edu.pl
Joanna Cent j.cent@uj.edu.pl

Zespół Edukacji Środowiskowej INOŚ UJ
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 52 02, 012 664 51 98

 

W roku 2009 opracowano zestaw materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VI i gimnazjów wraz z grą edukacyjnę AGROBIZNES.

 

Materiały i gra dostępne są w biurze projektu - ZAPRASZAMY I POLECAMY!!