Bieszczadzki Park Narodowy

Testowanie metod ochrony aktywnej w strefie połonin, łąk i torfowisk Bieszczadzkiego Parku Narodowego


We współpracy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym prowadzone są zabiegi koszenia wybranych płatów połoninowych (koszenie ręczne), koszenia okrajków torfowisk (koszenie ręczne), a także usuwano drzewa i krzewy z powierzchni torfowisk o intensywnym zarastaniu samosiewem drzew. Koszenia i odkrzaczanie przeprowadzono także na łąkach z bogatymi populacjami dzwonka piłkowanego (Campanula serrata).  


W miejscach koszonych prowadzony jest monitoring dynamiki fitocenoz i zachowania populacji. Założono 52 kwadraty stałe w obrębie koszonych płatów łąkowych z Campanula serrata, gatunku priorytetowego na liście z dyrektywy habitatowej, oraz 12 kwadratów na połoninie, inwentaryzując układ płatów roślinnych, wykonując zdjęcia fitosocjologiczne na powierzchniach oraz określając kondycję populacji istotnych gatunków na każdym z wybranych punktów.


*****


I. Metodyka testowania metod ochrony aktywnej roślinności połoninowej w strefie ziołorośli i traworośli

W ramach tego zadania przeprowadzono kartowanie roślinności połoninowej w kompleksie ziołoroślowo-traworoślowym w strefie ochrony aktywnej (wschodnia część Połoniny Wetlińskiej) oraz sporządzono odpowiednie mapy. Wytypowano 26 reprezentatywnych punktów monitoringowych w obrębie skartowanej roślinności w postaci 12 par punktów zlokalizowanych w płatach jednorodnych, gdzie wykonano zdjęcia fitosocjologiczne.

II. Metodyka testowania metod ochrony aktywnej roślinności torfowiskowej w strefie torfowisk wysokich i ich okrajków

W ramach tego zadania przeprowadzono kartowanie roślinności torfowisk wysokich wraz z ich okrajkami na łącznej powierzchni 35 ha, w strefie ochrony aktywnej (w rejonie Tarnawy i Wołosatego) oraz sporządzono odpowiednie mapy. 

III. Metodyka testowania metod ochrony aktywnej roślinności łąkowej z Campanula serrata w krainie dolin

W ramach tego zadania przeprowadzono kartowanie roślinności łąkowej w obrębie płatów dzwonka piłkowanego Campanula serrata na łącznej powierzchni 16 ha, w strefie ochrony aktywnej na terenach dawnych wsi (w tzw. „krainie dolin”) oraz sporządzono odpowiednie mapy zbiorowisk roślinnych. Dodatkowo wybrano 10 reprezentatywnych punktów monitoringowych w obrębie skartowanej roślinności - w postaci 5 par zlokalizowanych w płatach jednorodnych, gdzie wykonano zdjęcia fitosocjologiczne. 

IV. Metodyka testowania metod ochrony aktywnej w zakresie renaturalizacji lustra wód gruntowych

W ramach tego zadania wybrano 4 reprezentatywne punkty monitoringowe w obrębie skartowanej roślinności torfowiskowej 
Zakupiono i założono 4 studzienki piezometryczne do pomiaru lustra wód gruntowych w miejscach szczególnie narażonych na degradację, oraz wykonano odpowiednie pomiary.