Definicje

Terminologia dotycząca inwazji biologicznych jest bardzo rozbudowana i często nieprecyzyjna. Obok terminu „obcy” w literaturze poświęconej temu zagadnieniu używa się m. in. pojęć „introdukowany”, „wprowadzony”, „aklimatyzowany”, „inwazyjny”, „nierodzimy”, „obcego pochodzenia”, „allochtoniczny” czy „egzotyczny”.

W portalu „Gatunki obce w Polsce” przyjęto definicje, którymi posługują się Konwencja o Różnorodności Biologicznej (CBD) oraz Konwencja Berneńska:

Gatunek obcy (ang. alien species): gatunek, podgatunek lub niższy takson introdukowany (przeniesiony) poza zasięg, w którym występuje on (lub występował w przeszłości) w sposób naturalny, włącznie z częściami, gametami, nasionami, jajami lub propagulami tego gatunku, dzięki którym może on przeżywać i rozmnażać się. Definicja ta jest zbieżna z definicją podaną w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, Art. 5. 1c): gatunek obcy – gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, zarodników, nasion, jaj lub części osobników, dzięki którym mogą one rozmnażać się.

Inwazyjny gatunek obcy (ang. invasive alien species, IAS): gatunek obcy, którego introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża różnorodności biologicznej. (Ze względów praktycznych, w bazie danych „Gatunki obce w Polsce” do grupy tej zaliczone są również takie gatunki obce, których introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża gospodarce lub/i zdrowiu człowieka).

Introdukcja (ang. introduction): spowodowane bezpośrednim lub pośrednim udziałem człowieka, celowe lub przypadkowe przemieszczenie lub/i wsiedlenie do środowiska przyrodniczego gatunku obcego, poza zasięg, w którym w sposób naturalny występuje lub występował on w przeszłości.