Bromus carinatus Hook. & Arn. — Stokłosa spłaszczona — California brome (Trawa/turzyca/sit)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 11 - 100; liczebność: na każdym stanowisku kilkadziesiąt osobników, wyjątkowo występuje pojedynczo.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Na obszarach chronionych eliminacja mechaniczna (np. przez zaoranie)

Biologia i opis gatunku

Bylina

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1911

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Rolnictwo lub orgrodnictwo (produkcja roślinna)

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • Budyś A., Doborzyńska A. 2004. Bromus carinatus Hook. & Arn. na Pobrzeżu Kaszubskim (Bromus carinatus Hook. & Arn. in Kaszubskie Coastal Region) Acta Botanica Cassubica 4: 207-211. link
 • Buliński M. 1994. Systematyczny przegląd flory roślin naczyniowych doliny Wierzycy i dolin jej trzech dopływów. Soc. Scien. Geganensis, Acta Biol. 9: 9-174..
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Bromus carinatus link
 • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Towpasz K. 1996. Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 28: 1-170.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roslinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. II. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych
 • Mirek Z. 1982. Bromus carinatus Hook. & Arn. - nowy gatunek synantropijny we florze Polski Fragm. Flor. Geobot. 28: 97-105.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1987. Flora synantropijna Kotliny Zakopiańskiej. Stud. Nat. Ser. A. 30: 1-182.
 • Sendek A. 1984. Rośliny naczyniowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 1-138. PWN, Warszawa-Wrocław
 • Sulinowski S. 1972. Zdolność produkcyjna stokłosy uniolowatej uprawianej w warunkach wysokiego nawożenia azotem. Materiały seminaryjne IMUZ 9: 3-12.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Towpasz K 1987. Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 16: 1-157.
 • Towpasz K. 1996. Flora roślin naczyniowych Doliny Kluczwody. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Pol. 3: 141-187..
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Liliopsida
Rząd: Poales
Rodzina: Poaceae

Synonimy polskie: Stokłosa łódkowata