Physella acuta (Draparnaud, 1805)
rozdętka zaostrzona
Acute Bladder Snail

 introdukcja historyczna, w zasadzie po roku 1800introdukcja/inwazja regionalnaRodzina  Physidae  rozdętkowate
Rząd  Pulmonata  
Gromada  Gastropoda  ślimaki
Typ  Mollusca  mięczaki
 
 
 
 
 
   

powiększ

powiększ

powiększ

   
Locus typicus/Terra typica  

Rzeka Garonne (Francja).

   
Pierwotna ojczyzna gatunku  

Kraje śródziemnomorskie.

   
Podstawowe cechy morfologiczne  

Muszla podłużnie jajowata, cienka, gładka, słabo lśniąca i przejrzysta, z bardzo drobnymi liniami przyrostów na powierzchni, bez dostrzegalnych linii spiralnych. Skrętów 5-6, regularnie i szybko narastających; pierwszy bardzo mały, ostatni silnie rozdęty, zaokrąglony. Skrętka niska. Szwy słabo zaznaczone. Otwór muszli duży, jajowaty, jego wysokość równa około 2/3 wysokości muszli. Warga zewnętrzna cienka, z ostrą krawędzią, wewnętrzna ściśle przylega do regionu kolumienki, zamykając całkowicie dołek osiowy. Największe muszle osiągają wysokość 16 mm i szerokość 9 mm.

   
Biologia, ekologia  

Gatunek ubikwistyczny, obecnie o zasięgu światowym, nie występuje w rejonach geograficznych o zimnym klimacie. Występuje w niemal całej Europie (Paraense i Pointier 2003, von Proschwitz 2005, Devin i in. 2005, Yildirim i in. 2006) zarówno na nizinach, jak i wyżynach (Beran 2002).

Pierwotnie rozdętka zaostrzona była gatunkiem ciepłolubnym, ale w miarę poszerzania zasięgu skolonizowała także środowiska wodne okresowo zamarzające. Brak szczególnych preferencji pokarmowych ułatwia jej kolonizację środowisk wodnych różnego typu. Jej pokarm stanowi głównie detrytus (70% zjadanego pokarmu) ze sporą domieszką zielenic i niewielką okrzemek (Reavell 1980).

Znaczna odporność na zanieczyszczenia wód pozwala rozdętce zaostrzonej zasiedlać zbiorniki naturalne i przemysłowe różnego pochodzenia (Dutkiewicz 1959, Piechocki i Potocki 1976, Strzelec 1993, Beran 2002). Duże zagęszczenie osiąga w zbiornikach o podgrzanej wodzie: np. w zbiorniku zaporowym Elektrowni Rybnik została wykazana po raz pierwszy w 1974 roku, tj. w trzecim roku po napełnieniu zbiornika, a jej zagęszczenie, z upływem lat, stopniowo wzrastało (Krzyżanek 1991, Strzelec 1999). Odporność rozdętki na wysoką temperaturę wody znana była od dawna. Feliksiak (1939) opisał stanowiska jej występowania w stawach fabrycznych w Łodzi, w których temperatura wody w lecie sięgała blisko 40°C, a zimą 25°C. Jaeckel (1962) wymienia stanowiska jej występowania w gorących źródłach koło Wiednia; Soszka, Soszka (1976) w kanale zrzutowym elektrowni Kozienice i stawach rybnych z wodą podgrzaną koło Elektrociepłowni Siekierki nad Wisłą. Rozdętka zaostrzona była jedynym gatunkiem ślimaka występującym w strefie zrzutu wód w zbiorniku Elektrowni Rybnik (Strzelec 1999).

Preferuje drobne zbiorniki wodne o bujnej roślinności. Częściej spotyka się ją na makrofitach niż na innym podłożu, a szczególnie często na pędach roślin szuwarowych (Strzelec i Serafiński 2004). Na skolonizowanych terenach unika środowisk o dnie pokrytym grubą warstwą mułu, dna czysto piaszczystego i gliniasto-mulistego (Strzelec 1993, Beran 2002).

Dane dotyczące biologii rozrodu i cyklu życiowego Physella acuta w warunkach naturalnych są bardzo nieliczne. Większość opublikowanych danych pochodzi z hodowli akwariowych i trudno jest na ich podstawie wysnuć wnioski dotyczące tych procesów w różnych warunkach klimatycznych panujących na obszarze jej występowania.

Duncan (1959) w badaniach przeprowadzonych w południowej Francji stwierdziła jednoroczny cykl życiowy z jednym wiosennym okresem rozrodu. Perrin (1986) w hodowli akwariowej stwierdził krótki okres jej życia z szybkim tempem wzrostu i osiąganiem dojrzałości płciowej.W warunkach klimatycznych Europy Środkowej (Serafiński i in. 1989) obserwowano dwa okresy rozrodcze w ciągu roku: wiosenny (kwiecień-maj) i późnoletni (lipiec-sierpień). Młode osobniki pojawiały się w czerwcu i wrześniu. W badanych niewielkich zbiornikach antropogenicznych występowały w efekcie dwie grupy osobników, różniące się przebiegiem cyklu życiowego. Pierwsza obejmowała osobniki urodzone późnym latem, które przetrwały zimę, rozmnażały się na wiosnę i wymierały na początku lata. Drugą grupę stanowiły osobniki urodzone wiosną, rozmnażające się późnym latem i wymierające przed okresem zimy. Długość życia osobników pierwszej grupy wynosi około 12 miesięcy, podczas gdy drugiej tylko 7-8 miesięcy. Interesujące jest, że osobniki zebrane w jednym ze zbiorników zapadliskowych, gdy powierzchnia lustra wody pokryta już była cienką warstwą lodu, i przeniesione do akwarium z wodą o temperaturze pokojowej przystępowały w ciągu 24 godzin do składania kokonów, zawierających jednak niewielką liczbę jaj (Strzelec i Serafiński -mat. niepubl.). Według Bondensena (1950) kokony jajowe osobników należących do tego gatunku w warunkach naturalnych zawierają 20-40 jaj.

   
Okoliczności poprzedzające pojawienie się gatunku w Polsce  

Gatunek opisany w początku XIX wieku z Francji, w tym samym okresie znalazł się w kolekcjach ślimaków z Austrii, dokąd był prawdopodobnie przypadkowo zawleczony z roślinami dekoracyjnymi sprowadzanymi do stawów parkowych (Essl i Rabitsch 2002). Jego ekspansję można wiązać z rozwojem akwarystyki i międzynarodowym handlem roślinami akwariowymi. W wieku XIX i pierwszych dekadach wieku XX gatunek rozprzestrzeniał się ku północy i wschodowi Europy. W 1848 roku stwierdzono go w Szwajcarii, w 1895 w Niemczech (Tittizer 2001), a w 1912 roku w martwej odnodze Odry koło Opola (Boettger 1913). Od 1919 roku znany jest z Republiki Czeskiej (Beran 2002), a od 1926 z Węgier (Sóos 1956, Feher i in. 2004).

   
Ekspansja/inwazja w Polsce, czas i miejsce  

Pierwsze stanowisko rozdętki zaostrzonej na terenie Polski stwierdzono w 1906 roku w basenach cieplarni Ogrodu Botanicznego w Warszawie (Poliński 1917). Można sądzić, że dostała się tam w efekcie przeprowadzanej z zagranicznymi placówkami tego typu wymiany roślin wodnych. Pierwsze stanowisko w wodach otwartych podał Boettger (1913) z martwej odnogi Odry koło Opola oraz ze stawów przyfabrycznych na Górnym Śląsku. Wszystkie te stanowiska Physella acuta miały wodę podgrzaną zrzutami z zakładów przemysłowych do temperatury około 40°C (Jaeckel 1960). Wielkość muszli zebranych okazów rozdętki w tego typu środowiskach stała się podstawą do opisania przez Boettgera (1913) formy thermalis, różniącej się znacznie wymiarami muszli od okazów pochodzących z innych środowisk. W okresie międzywojennym większość stanowisk Physella acuta stwierdzonych w Polsce to siedliska antropogeniczne. Feliksiak (1939) wykazał jej obecność w stawach fabrycznych Łodzi. Według opublikowanej przez Urbańskiego (1947) inwentaryzacji malakofauny Polski, zasięg rozdętki zaostrzonej obejmował Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Śląsk i Sudety, jednak z uwagą autora, że występuje ona synantropijnie, głównie w akwariach i basenach cieplarni.

W drugiej połowie XX wieku ekspansja Physella acuta uległa znacznemu przyspieszeniu, jednakże brak systematycznych obserwacji na większej części obszaru Polski bardzo utrudnia jej ocenę. Przyjąć można, że obecnie stanowiska jej występowania rozproszone są po całej nizinnej i wyżynnej części kraju (do 450 m n.p.m.). Badania przeprowadzone przez Wiktora (1964), Piechockiego (1981) i Maltza (1999) potwierdziły unikanie przez rozdętkę zaostrzoną terenów górskich i podgórskich. Wydaje się, że głównym determinantem jej osiedlania się jest obecność roślin szuwarowych i trwałość środowisk wodnych.

Mechanizm ekspansji rozdętki zaostrzonej został częściowo wyjaśniony w badaniach nad jej występowaniem na Górnym Śląsku i terenach przyległych (Strzelec i in. 2006). Pierwsze stanowiska tego gatunku w wodach o niezaburzonej sztucznie termice pochodzą z początku lat 70. ubiegłego stulecia. Nieco wcześniej wykazano obecność pojedynczych osobników w zbiorach z paru stawów rybnych, dokąd zostały wprowadzone prawdopodobnie z importowanym narybkiem (Zięba 1967). Lata 70. to okres intensywnej industrializacji tego terenu, czego następstwem było powstanie licznych antropogenicznych zbiorników wodnych. Towarzyszyła temu dewastacja większości rzek. Te nowo powstałe środowiska wodne zostały bardzo szybko skolonizowane przez rozdętkę; w ciągu 30 lat ekspansji zasiedliła ona na badanym terenie 68 środowisk wodnych (15 rzek, 9 zbiorników zaporowych, 4 stawy rybne, 23 wyrobiska popiaskowe, 7 zapadlisk górniczych, 3 glinianki i 7 trwałych rowów melioracyjnych). Największe jej populacje powstały w krótkim czasie w piaskarniach, podczas gdy w stawach rybnych jej zagęszczenie nie przekraczało 2 osobników/m2, czego przyczyną było prawdopodobnie żerowanie płoci i okonia. Intensywność ekspansji była największa w latach najszybszej industrializacji (1971-1990). W tym okresie pojawiła się na 47 nowych stanowiskach, podczas gdy w okresie recesji przemysłu (lata 1991-2005) tylko na 18 nowych stanowiskach (Strzelec i in. 2006).

W skolonizowanych siedliskach Physella acuta osiąga niekiedy bardzo znaczny udział w faunie ślimaków. Tak np. w niektórych rzekach, zbiornikach zaporowych i piaskarniach Górnego Śląska stanowiła do 50% całego zbioru ślimaków, podczas gdy w zapadliskach górniczych poniżej 1%.

W dorzeczu Odry jest gatunkiem rzadkim. Znana jest z zaledwie czterech (z 26) stanowisk, na których zostały znalezione mięczaki. Jedynie w starorzeczu Odry była gatunkiem często występującym. W górnej Wiśle występuje często (np. koło Tyńca, w wodzie podgrzanej zrzutami elektrowni w Skawinie; Alexandrowicz 1986), natomiast rzadko w środkowym jej biegu (Lewandowski 2004).

Sądzić można, że niewielka wrażliwość rozdętki zaostrzonej na niekorzystne warunki środowiska, a szczególnie zanieczyszczenia wody (Mouthon i Charvet 1999) jest głównym czynnikiem ułatwiającym kolonizację antropogenicznych środowisk wodnych. Natomiast czynnikiem utrudniającym lub uniemożliwiającym zasiedlanie przez nią środowisk wodnych jest okresowe wysychanie siedlisk (Costil i in. 2001), jak też nadmiar jonów magnezu w wodzie (> 50 mg/dm3; Strzelec 1993).

Nie występuje w odcinkach rzek o szybkim prądzie (Strzelec i Jeż 1998).

   
Występowanie na terenach chronionych  

Brak danych.

   
Wpływ na ekosystemy i gatunki rodzime  

Nie stwierdzono szkodliwego wpływu na populacje krajowych ślimaków, ani na biocenozy wodne.

   
Prognoza  

Dotychczasowe obserwacje pozwalają przewidzieć niezbyt szybkie zasiedlanie nowych stanowisk na terenach nizinnych Europy Środkowej i Wschodniej. W procesie rozprzestrzeniania się tego gatunku ślimaka znaczna rolę mogą odegrać ptaki wodne, ale w dalszym ciągu przede wszystkim człowiek.

   
Literatura  
 • Alexandrowicz S.W. 1986. Physa acuta Draparnaud (Mollusca-Gastropoda) from the recent Vistula sediments at Tyniec near Cracow. Acta Zoologica Cracoviensis 29: 365-372.
 • Beran L. 2002. Vodni mĕkkýši České Republiky. Rozšiřeni a jeho zmĕny, stanovištĕ, šiřeni, ohroženi a ochrana, červený seznam. Sbornik Přirodovědneho Klubu v Uherském Hradišti, Supplement 10: 1-258.
 • Boettger C.R. 1913. Beiträge zur Kenntnis der Malakofauna Schlesiens. Nachrichtsblatt der deutschen malakozoologischen Gesellschaft 45: 153-163
 • Bondensen P. 1950. A comparative morphological-biological analysis of the egg capsules of freshwater pulmonate gastropods. Natura Jutlandica 3: 1-208.
 • Costil K., Dussart G.B.J., Daguzan J. 2001. Biodiversity of aquatic gastropods in the Mont St-Michael basin (France) in relation to salinity and drying of habitat. Biodiversity and Conservation 10: 1-18.
 • Devin S., Bollache L., Noël P.-Y., Beisel J.-N. 2005. Patterns of biological invasions in French freshwater systems by non-indigenous macroinvertebrates. Hydrobiologia 551: 137-146.
 • Duncan C.J. 1959. The life cycle and ecology of the freshwater snail Physa fontinalis (L). Journal of Animal Ecology 28: 97-117.
 • Dutkiewicz J. 1959. Interesujące stanowisko ślimaka Physa acuta Drap. w Kombinacie Nowa Huta. Przegląd Zoologiczny 3: 185-187.
 • Essl F., Rabitsch W. (eds) 2002. Neobiota in Ősterreich. Federal Environment Agency. Wien: 1-432.
 • Feher Z., Majoros G., Varga A. 2004. A scoring method for the assessment of rarity and conservation value of the Hungarian freshwater molluscs. Heldia 6: 1-14.
 • Feliksiak S. 1939. Physa acuta Drap. in den Fabrikteichen von Lodz und ihre allgemeine Verbreitung. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici 4: 243-258.
 • Jaeckel S.G.H. 1962. Ergänzungen und Berichtigungen zum rezenten und quartären Vorkommen der mitteleuropäischen Mollusken. Brohmer, Ehrmann & Ulmer. Die Tierwelt Mitteleuropas II, 1: 27-294.
 • Krzyżanek E. 1991. The formation of bottom macrofauna communities in three dam reservoirs in Silesia (Southern Poland) from the beginning of their existence. Acta Hydrobiologica 33: 265-305.
 • Lewandowski K. 2004. Mięczaki (Mollusca) w dorzeczach Wisły i Odry. Biuletyn Monitoringu Przyrody 1 (5): 5-9.
 • Maltz T.K. 1999. Ślimaki (Gastropoda) Kotliny i Pogórza Wałbrzyskiego. Folia Malacologica 7: 53-62.
 • Mouthon J., Charvet S. 1999. Compared sensitivity of species, genera and families of Molluscs to biodegradable pollution. Annals of Limnologie 35: 31-89.
 • Paraense W.L., Pointier J.P. 2003. Physa acuta Draparnaud, 1805 (Gastropoda: Physidae): a study of topotypic specimens. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro 98: 513-517.
 • Perrin N. 1986. Les paramètres du cycle vital de Physa acuta (Gastropoda, Mollusca) en milieu expérimental. Revue Suisse de Zoologie 93 (4): 725-736.
 • Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Acta Universitatis Lodziensis: 1-177.
 • Piechocki A., Potocki M. 1976. Nowe stanowisko Physa acuta Drap. i Gyraulus acronicus (Gastropoda: Basommatophora) w Parku Ludowym w Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis 9: 49-55.
 • Poliński W. 1917. Materyały do fauny malakozoologicznej Królestwa Polskiego Litwy i Polesia. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 27: 1-130.
 • Proschwitz von T. 2005. Faunistiskt nytt 2004-snäckor, singlar och musslor inklusive något om kinesisk skivsnäcka Gyraulus chinensis (Dunnker) och amerikansk tropiksylsnäcka Subulina octona (Bruguière) – två för Sverige nya, människospridda snäckarter. Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck: 35-61.
 • Reavell P.E. 1980. A study of the diets of some British freshwater gastropods. Journal of Conchology 30: 253-271.
 • Serafiński W., Rembecka I., Strzelec M. 1989. Biometrics and life cycle of Physa acuta Draparnaud, 1805 (Gastropoda: Basommatophora: Physidae) under human impact. Folia Malacologica 8: 139-147.
 • Sóos L.1956. Csigák I. Gastropoda I. Fauna Hungariae XIX, 2: 1-80.
 • Soszka H., Soszka G.J. 1976. Reakcja biocenoz na podgrzane wody. Wiadomości Ekologiczne 2: 117-134.
 • Strzelec M.1993. Ślimaki (Gastropoda) antropogenicznych środowisk wodnych Wyżyny Śląskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1358, Katowice: 1-104.
 • Strzelec M. 1999. The effects of elevated water temperature on occurrence of freshwater snails in Rybnik dam reservoirs (Upper Silesia, Poland). Folia Malacologica 7: 93-98.
 • Strzelec M., Jeż R. 1998. Ślimaki (Gastropoda) rzeki Trzebyczki na terenach projektowanego rezerwatu „Antoniów” koło Dąbrowy Górniczej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54: 107-112.
 • Strzelec M., Serafiński W. 2004. Biologia i ekologia ślimaków w zbiornikach antropogenicznych. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: 1-91.
 • Strzelec M., Spyra A., Serafiński W. 2006. Over thirty years of Physella acuta (Draparnaud, 1805) expansion in the Upper Silesia and adjacent regions (Southern Poland). Malakologische Abhandlungen 24: 49-55.
 • Tittizer T. 2001. Neozoen in mitteleuropäischen Gewässern. Rundgespräche der Kommission für Oekologie. Bayerische Akademie der Wissenschafeten 22: 59-74.
 • Urbański J. 1947. Krytyczny przegląd mięczaków (Mollusca) Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Sectio C, 2: 3-30.
 • Wiktor A. 1964. Mięczaki Ziemi Kłodzkiej i gór przyległych. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki 29: 1-132.
 • Yildirim M. Z., Gümüş B. A., Kebapci Ű., Bahadir Koca S. 2006. The Basommatophoran Pulmonate species (Mollusca: Gastropoda) of Turkey. Turkey Journal Zoology 30: 445-458.
 • Zięba J. 1967. Fauna denna 20 stawów karpiowych w dorzeczu Górnej Wisły. Acta Hydrobiologica 9: 443-472
   
Streszczenie  

This Mediterranean species colonized in the 19th and 20th centuries almost the whole of Europe. Currently it is known from all European countries, except Scandinavia. It has probably been introduced with aquarium plants.

Primarily, Acute Bladder Snail inhabited only warm habitats but now it is found in natural conditions as well. In Poland it has been known from the beginning of the 20th century, first from aquariums and recently, from open water bodies of various types. It prefers small ponds with abundant vegetation, living mostly on the stems of rush plants.

No harmful impact on native biocenoses was observed. One can expect the further slow expansion of this species and colonization of new habitats in European lowland, particularly along bird migration routes.

   
Opracowanie  Małgorzata Strzelec
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2008-2014