11.43 zł (+ 5% VAT)

Wyżga B. (red.) 2013.

Stan środowiska rzek Południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspektyWydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Oprawa: miękka
Język: polski
,,Nieodłącznym atrybutem rozwoju cywilizacyjnego są zwiększające się techniczne możliwości ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Istnieje jednak szereg przykładów pokazujących, że tym zwiększonym możliwościom technicznym nie towarzyszyło w przeszłości coraz lepsze zrozumienie funkcjonowania środowiska przyrodniczego i respektowanie wynikających stąd ograniczeń, a w rezultacie ingerencja człowieka niejednokrotnie prowadziła do zaburzenia równowagi systemów naturalnych i pogorszenia stanu środowiska. W XX wieku powszechną praktyką w potokach i rzekach karpackich była regulacja ich koryt zmierzająca do ochrony den dolin przed powodziami i pozyskania nadrzecznych terenów pod uprawę i zabudowę. Nie wzięto jednak pod uwagę, że zwiększania zdolności transportowej rzek w wyniku regulacji ich koryt dokonywano w czasie, gdy wskutek zmian środowiskowych w zlewniach oraz zabudowy technicznej koryt malała dostawa rumowiska do rzek, a pozyskiwanie żwiru z koryt zmniejszało ilość materiału dennego dostępnego do transportu fluwialnego. Rezultatem koincydencji tych procesów było szybkie i głębokie wcięcie się rzek karpackich w ciągu XX wieku, stanowiące spektakularne zjawisko w ich holoceńskiej historii.''

Spis treści

Przedmowa

Bartłomiej Wyżga 4

 1. Bartłomiej Wyżga, Joanna Zawiejska, Hanna Hajdukiewicz
Uwarunkowania występowania i przyczyny zaniku wielonurtowej morfologii rzek polskich Karpat  7

 2. Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
Degradacja rzek wielonurtowych polskich Karpat w XX wieku  33

 3. Bartłomiej Wyżga, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik, Hanna Hajdukiewicz
Ustalanie hydromorfologicznych warunków referencyjnych dla rewitalizacji rzek w kontekście zmian środowiskowych w zlewniach  59

4. Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga, Joanna Zawiejska, Antoni Amirowicz, Paweł Oglęcki, Artur Radecki-Pawlik
Ocena hydromorfologicznej jakości rzeki dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej  87

 5. Bartłomiej Wyżga, Paweł Oglęcki, Artur Radecki-Pawlik, Joanna Zawiejska
Zróżnicowanie zespołów makrozoobentosu jako odzwierciedlenie różnorodności siedliskowej w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji  115

 6. Bartłomiej Wyżga, Paweł Oglęcki, Hanna Hajdukiewicz, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik, Tomasz Skalski, Paweł Mikuś
Interpretacja makrozoobentosowego indeksu BMWP-PL dla rzeki żwirodennej na przykładzie badań z polskich Karpat  143

 7. Bartłomiej Wyżga, Antoni Amirowicz, Paweł Oglęcki, Hanna Hajdukiewicz, Artur Radecki-Pawlik, Joanna Zawiejska, Paweł Mikuś
Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej  169

 8. Paweł Mikuś, Bartłomiej Wyżga, Ryszard J. Kaczka, Edward Walusiak, Joanna Zawiejska
Kępy w europejskiej rzece górskiej – związki z depozycją grubego rumoszu drzewnego, przepływami wezbraniowymi i różnorodnością zbiorowisk roślinnych  195